1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου.

- Σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου. Ο δικηγόρος, ο οποίος είναι άμισθος δημόσιος υπάλληλος και ασκεί δημόσιο λειτούργημα, μπορεί κατ' εξαίρεση να συνάπτει σύμβαση παροχής των νομικών του υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή, η σύμβαση δε αυτή, η οποία λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα της είναι σύμβαση έμμισθης εντολής, πρέπει να καταρτίζεται για αόριστη διάρκεια και λύνεται κατά πάντα χρόνο με έγγραφη καταγγελία του εντολέα ή του εντολοδόχου, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρητή διά

Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη.

- Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υπεισέλευση του νέου εργοδότη στη θέση του παλαιού σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τις υφιστάμενες εργασιακές και εφεξής σχέσεις και την απαλλαγή του προηγούμενου εργοδότη, χωρίς να ενδιαφέρει η βούληση του μεταβιβάζοντος και του διαδόχου αυτού και η συναίνεση ή γνώση των εργαζομένων. Τέτοια μεταβίβαση, άλλωστε, αποτελε

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών.

- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.- Η Επιτροπή Αναστολών δεν έχει την εξουσία διά της χορηγήσεως αναστολής να μετάθεση το ανωτέρω χρονικό όριο, καθ' όσον τούτο θα ισοδυ

Παραγραφή αδικοπραξίας.

- Παραγραφή αδικοπραξίας. Χρόνος τέλεσης της πράξης.- Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας και του υποχρέου σε αποζημίωση. Κατ' αρχήν η προκύπτουσα από την αδικοπραξία ζημία, ανεξάρτητα από τον χρόνο εμφανίσεώς της, είναι ενιαία και αντιστοίχως η αξίωση είναι μια. Έτσι σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν αναγεννάται η αξίωση αποζημιώσεως εξακολουθητικώς, αλλά η αξίωση, τόσο για την επελθούσα ήδη ζημία ό

Το Δικαστήριο κανονίζει τη διοίκηση ή χρησιμοποίηση του κοινού κατά τον τρόπο που είναι πιο πρόσφορος και συμφέρει όλους τους κοινωνούς, έχοντας έτσι τη δυνατότητα για την καλύτερη επιτυχία του κοινού σκοπού των κοινωνών να διορίσει και διαχειριστή

- Το Δικαστήριο κανονίζει τη διοίκηση ή χρησιμοποίηση του κοινού κατά τον τρόπο που είναι πιο πρόσφορος και συμφέρει όλους τους κοινωνούς, έχοντας έτσι τη δυνατότητα για την καλύτερη επιτυχία του κοινού σκοπού των κοινωνών να διορίσει και διαχειριστή. - Η αγωγή με την οποία επιδιώκεται η οριστική ρύθμιση της διοίκησης του κοινού, ασκείται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, επειδή το αντικείμενό της δεν μπορεί να αποτιμηθεί σε χρήμα (άρθρο 18 περ. 1 ΚΠολΔ) και εκδικάζεται κατά την τακτική

Kατά το άρθρο 559 αρ.

Kατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο παρά τo νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προετάθησαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα νοούνται και οι διά λόγου εφέσεως ή αντεφέσεως ή παραδεκτώς διά των εκκλήτων προτάσεων προτεινόμενοι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουμένου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος. Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να προτ

Αφανής εταιρία.

Αφανής εταιρία. Καταβολή της αναλογίας επί των εταιρικών κερδών. Οικονομική συμμετοχή σε αφανή εταιρία. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες ΑΚ 173, 200. Παραμόρφωση εγγράφου.Διατάξεις:AK: άρθ. 741επ., 758ΚΠολΔ: άρθ. 176, 183, 559Νόμοι: ΕμπΝ άρθ. 18, 47-50

Ανάληψη υποχρέωσης χάριν καταβολής.

Ανάληψη υποχρέωσης χάριν καταβολής. Η διάταξη του άρθρου 421 του ΑΚ ορίζει ότι, αν ο οφειλέτης για να ικανοποιήσει τον δανειστή αναλάβει απέναντί του νέα υποχρέωση, αυτή δεν θεωρείται ότι έγινε αντί καταβολής, εκτός αν προκύπτει σαφώς το αντίθετο. Προϋπόθεση εφαρμογής της εν λόγω διάταξης είναι να υπάρχει προηγούμενη ενοχική υποχρέωση του οφειλέτη έναντι του δανειστή που να έχει καταστεί απαιτητή και σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ τους με βάση την οποία ο οφειλέτης αναλαμβάνει νέα υποχρέωσ

Αυτοκίνητα.

- Αυτοκίνητα. Αδικοπραξία. Υπαιτιότητα. Αιτιώδης συνάφεια. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Παράβαση διατάξεων ΚΟΚ. Αναίρεση. Διδάγματα κοινής πείρας.- Αποζημίωση σε περίπτωση αδικοπραξίας. Πότε υφίσταται η σχετική αξίωση. Προϋποθέσεις. Υπαιτιότητα. - Ζημία. Αιτιώδης συνάφεια.- Εφαρμογή ΑΚ 914 σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων και ισχύος του άρθρου 10 ν. ΓΠΝ/1911. - Η παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ δεν θεμελιώνει αυτή καθεαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυχήματος, αποτελεί όμως στοιχείο, η

Κτηματολόγιο.

- Κτηματολόγιο. Αξίωση αναγνώρισης εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων έναντι του Δημοσίου. Τήρηση προδικασίας ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής. Σε τι συνίσταται αυτή. Περιεχόμενο αίτησης και προθεσμία. Η εξαίρεση του άρθρου 1 παρ. 4 του ΑΝ 1539/1938.- Κατά το άρθρο 24 του Ν. 2732/1999, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ΑΝ 1539/1938 ορίζεται ότι: «οποιοσδήποτε αξιώνει δικαίωμα κυριότητας ή άλλο, εκτός της νομής, εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου έναντι του Ελληνικού Δημοσίο

Αν αναιρεθεί η απόφαση, αποβάλλει κάθε ισχύ και συνεπώς παύει να αποτελεί δεδικασμένο, οι δε διάδικοι μετά την αναίρεση της απόφασης επανέρχονται στην κατάσταση πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε.

- Αν αναιρεθεί η απόφαση, αποβάλλει κάθε ισχύ και συνεπώς παύει να αποτελεί δεδικασμένο, οι δε διάδικοι μετά την αναίρεση της απόφασης επανέρχονται στην κατάσταση πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε. Εάν η αναιρεθείσα απόφαση είναι του Εφετείου, οι διάδικοι επανέρχονται στη θέση που ήταν πριν από τη συζήτηση της έφεσης επί της οποίας εκδόθηκε η αναιρεθείσα απόφαση και η υπόθεση συζητείται στο δικαστήριο της παραπομπής μέσα στα όρια που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση. - Η αναίρεση

Οικονομική και επαγγελματική ελευθερία (άρθ.

Οικονομική και επαγγελματική ελευθερία (άρθ. 5 παρ. 1 Σ). η ρύθμιση του άρθρου 22 παρ. 7 του ν. 3054/2002 περί υποχρεωτικής αργίας των μη διανυκτερευόντων πρατηρίων αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. (αντίθ. μειοψ. - Παραπομπή στην Ολομέλεια)

Εφ΄ όσον οι προβλεπόμενες από το άρθρ.

Εφ΄ όσον οι προβλεπόμενες από το άρθρ. 12 του Ν. 1418/1984 ενδικοφανείς προσφυγές (ένσταση, αίτηση θεραπείας), οι οποίες συνιστούν την από την ανωτέρω διάταξη διαγραφομένην διοικητική διαδικασία, περικλείονται, συμφώνα προς τη διάταξη αυτήν, από αποκλειστικές προθεσμίες, η κατά τα ως άνω ενημέρωση του ενδιαφερομένου, ως προς τας ενδικοφανείς αυτές προσφυγές πρέπει να είναι επίκαιρη, ώστε να παρέχηται εις τούτον πλήρως η δυνατότης ασκήσεως αμφοτέρων των ενδικοφανών τούτων προσφυγών. Η εκ μέρου

Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 97 παρ. 1, 98, 294, 297 και 573 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι για την παραίτηση από το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου απαιτείται να έχει χορηγηθεί σε αυτόν από τον αναιρεσείοντα γενική πληρεξουσιότητα. Διαφορετικά, ήτοι αν λείπει τέτοια πληρεξουσιότητα ή παραίτηση δεν είναι έγκυρη. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94, 96 παρ. 1, 104 και 576 παρ. 1-3 του ΚΠολΔ συνάγεται, ότι στην περίπτωση περισσότερων αναιρεσειόντων, ο

Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος.

- Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος. Αναδασωτέα έκταση.- Για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ 772/2008, 770/2008, 3434/2004, 2681/2003 κ.ά.).- Η προβλεπόμενη από το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τ

Με την από 16-5-1995 Ε.

Με την από 16-5-1995 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ ορίστηκε ότι από 1-6-1995 στους προϊσταμένους των αναφερόμενων Υπηρεσιακών Λειτουργών καταβάλλονται έξοδα κίνησης και παράστασης που δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, αλλ' είναι οικειοθελής παροχή, για την οποία ο ΟΤΕ επιφυλάσσει ρητά δικαίωμα ανακλήσεώς της. Επίσης ορίστηκε ότι τα παραπάνω έξοδα χορηγούνται αποκλειστικά και συνδέονται υποχρεωτικά με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων προς αντιμετώπιση εξόδων φιλοξενίας των επισκε

Το δικαίωμα του δικηγόρου να απαιτήσει αμοιβές κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δικηγόρων προϋποθέτει, κατά μία άποψη την οποία δέχεται και το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία, ολοκληρωμένη την ενέργεια σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία προβλέπετ

- Το δικαίωμα του δικηγόρου να απαιτήσει αμοιβές κατά τους ορισμούς του Κώδικα Δικηγόρων προϋποθέτει, κατά μία άποψη την οποία δέχεται και το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία, ολοκληρωμένη την ενέργεια σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία προβλέπεται αμοιβή, δηλαδή διατύπωση από το δικηγόρο του οικείου διαδικαστικού εγγράφου και υπογραφή του από τον ίδιο.- Κατά τη γνώμη δύο μελών του Δικαστηρίου, από την διάταξη του άρθρου 173 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1994) προκύπτει, ότι η μη κατάρτισ

Κήρυξη ακυρότητας.

- Κήρυξη ακυρότητας. Έκπτωση από δικαίωμα. Παραδεκτό των ενδίκων μέσων. Αδίκαστη αίτηση.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο. Τέτοια μη κήρυξη απαραδέκτου υφίσταται και όταν το δικαστήριο θεωρεί παραδεκτό ένδικο μέσο κατ' αποφάσεως μη υποκειμένης σ' αυτό. - Από τη διάταξη του άρθρου 24 ΕισΝΚΠολΔ προκύπτει ότι το παραδεκτό των ενδίκων μέσων, το επιτρεπτό των προβαλλομένων λόγων και η

Έλλειψη πληρεξουσιότητα.

- Έλλειψη πληρεξουσιότητα. Αναβολή δίκης. Κλήση διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση.- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96, 97 παρ. 1 και 104 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος, που εκπροσωπεί το διάδικο κατά η συζήτηση της αναίρεσης στον 'Αρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετική ρητή πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούμενο διάδικο, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με έγγραφο της Αρχής, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, η έλλειψη δε της πληρεξου

Καταδολίευση δανειστών.

- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία. Πρόθεση βλάβης του δανειστή. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κατάλοιπο λογαριασμού. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. - Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των ν. 4332/29 και του ν. 5277/31, που εξακολουθούν να ισχύουν και δεν είναι αντίθετες στο Σύνταγμα (ΑΠ 786/96 ΕλλΔνη 38,627 και με αντίθετη άποψη βλ. Καράση Αρμ. 49,1504), η Αγροτική Τράπεζα μπορεί να προβεί στην αναγκαστική εκτέλεση, με την επίδοση της επιταγής, που ισχύει ως αναγκαστική κατ

Για να είναι ορισμένος ο από το άρθρο 559 αριθ.

- Για να είναι ορισμένος ο από το άρθρο 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται η πλημμέλεια της παρά το νόμο μη απόρριψης της αγωγής ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας της, πρέπει να διαλαμβάνεται στο αναιρετήριο ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της αγωγής, ως προς ποιο σημείο ειδικότερα αυτή δεν είναι πλήρης, καθώς και ότι ο ισχυρισμός επί του οποίου στηρίζεται, είχε προταθεί νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας (ΟλΑΠ 15/2000)- Λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αρ. 1 ΚΠολΔ. Εκτός από τις εξ

Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου.

- Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου. Προσβολή προσωπικότητας. Εσφαλμένη εκτίμηση χαρτονομισμάτων ως πλαστών.- Μετά την ισχύ όμως του Ν. 2915/2001 η παραπομπή δεν μπορεί να νοηθεί ότι γίνεται στο άρθρο 270 § 1 εδ. ε' του ΚΠολΔ (όπως αντικ. με το άρθρο 12 Ν. 2915/2001), διότι η εφαρμογή του οδηγεί σε εντελώς διαφορετικό από το σκοπό των ως άνω διατάξεων αποτέλεσμα. Επομένως θα εφαρμοσθεί στην περίπτωση αυτή ευθέως ο ν. ΓπΟΗ/1911, κατά τη σαφή έννοια του οποίου η κύρωση για την παράλειψη καταβολής του οφειλόμενου τ

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης. Κρατικές ενισχύσεις. Επείγον.

Έφεση.

- Έφεση. Επίκληση νέων αποδεικτικών μέσων. Παραμόρφωση εγγράφου. Παραβίαση διάταξης ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης.- Επίκληση νέων αποδεικτικών μέσων στην κατ΄έφεση δίκη. Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και το αντίστροφο. Παραμόρφωση εγγράφου. Περιεχόμενο αναιρετηρίου. Ορισμένο των λόγων αναίρεσης. Ειδικότερα για την παραβίαση διάταξης ουσιαστικού δικαίου και την έλλειψη νόμιμης βάσης.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 529 παρ. 1 εδάφιο α' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε μ

Προβληματικές επιχειρήσεις.

Προβληματικές επιχειρήσεις. Εξυγίανση και εκκαθάριση. Η συνέχιση των ατομικών διώξεων όχι μόνο επιδρά εκβιαστικά κατά τις διαπραγματεύσεις πιστωτών και μετόχων, αλλά κινδυνεύει να ματαιώσει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αν εκποιηθούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Η άσκηση και η συνέχιση των ατομικών μέτρων εκτελέσεως θα ελεγχεται μόνο με κριτήριο την κατάχρηση δικαιώματος. Στην περίπτωση της ειδικής εκκαθαρίσεως η δημοσίευση της αποφάσεως του Εφετείου που τη διατάσ

Σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 999 παρ.

-Σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 999 παρ. 4 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός ακινήτου με ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να γίνει αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο ίδιο άρθρο, μεταξύ των οποίων είναι και η επίδοση περιλήψεως της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την ημέρα της κατασχέσεως.- Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η τήρηση της προθεσμίας της ανακοπής που εισάγεται από το άρθρο 934 παρ. 1β΄ ΚΠολΔ, προϋποθέτει ότι ο καθού η

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Καθορισμός αποζημίωσης που θα καταβληθεί στον ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Ιδιαίτερη αποζημίωση για το εναπομείναν τμήμα του ακινήτου. Συμφωνία με ΕΣΔΑ. Τα κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριουμένου ακινήτου και πώς λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο. Αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθ. 8 του ΚΠολΔ.- Το άρθρο 13 περ. 4 Ν. 2882/2001 ορίζει ότι εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να

Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής καλύψεως των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών

- Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής καλύψεως των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών. Η σχέση που συνδέει τον ασφαλιστικό σύμβουλο με τους άνω είναι σύμβαση έργου. - Δικαίωμα εργοδότη να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση. Συνέπειες της καταγγελίας.

Προθεσμίες.

Προθεσμίες. Εγκλήματα δια του τύπου. Προθεσμία αναίρεσης. Κατά το άρθρο μόνο παρ. 3 του Ν. 2243/1994, στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ. Το κλάσμα που τυχόν προκύπτει συμπληρώνεται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Από τη σαφή αυτή διάταξη του ειδικού αυτού νόμου, προκύπτει ότι επί αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα

Το έγκλημα της ληστείας και τι απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή του.

- Το έγκλημα της ληστείας και τι απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή του. Απόπειρα ληστείας. Αναίρεση λόγω έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. - Κατά το άρθρο 380 παρ. 1 του ΠΚ "όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή τον αναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παρανόμως, τιμωρείται με κάθειρξη". Από τη δ

Επιλήψιμο δημοσίευμα.

- Επιλήψιμο δημοσίευμα. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές. Ευθύνη συντάκτη, εκδότη και ιδιοκτήτη εντύπου. Σκοπός εξύβρισης. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον.- Ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920

Η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων ακυρώσεως που στρέφονται κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Εφ

Η εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων ακυρώσεως που στρέφονται κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων υπάγεται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου υπάγεται. Θέσπιση ειδικής διαδικασία αναλογισμού αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ακινήτων, όταν επισπεύδεται από το Δημόσιο η διάνοιξη ή διεύρυνση κοινοχρήστων χώρων προβλεπομένων από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως, η διαδικασία δε αυτή,

Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης.

- Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης. Ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων. Εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων.- Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ο από αυτήν προβλεπόμενος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα αναγκαία περιστατικά για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς τη συνδρομή των νόμιμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόστηκε η για τη μη συνδρομή

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Τραυματισμός. Αποζημίωση. Ευθύνη ασφαλιστή. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Η ευθύνη του ασφαλιστή είναι κατά νόμο ποσοτικά περιορισμένη μέχρι το ποσό που καθορίζεται αρμόδια. Ο περιορισμός αυτός της έναντι του παθόντος τρίτου ευθύνης του ασφαλιστή δεν εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά αποτελεί περιεχόμενο σχετικής ένστασης από τον ασφαλιστή. Η ένσταση έχει αξία όταν το ζητούμενο με την αγωγή ποσό υπερβαίνει το κατώτατο όριο ευθύνης του ασφ

Σε περίπτωση ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους.

- Σε περίπτωση ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αυτεπάγγελτα αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους. Αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, εφόσον όμως ο πληρεξούσιός του που υπέγραψε την κλήση ήταν νόμιμα διορισμένος πληρεξούσιος δικηγόρος του. - Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν επιτρέπ

Δικηγορική αμοιβή.

- Δικηγορική αμοιβή. Αμοιβή για τη σύνταξη αγωγής.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 91, 92 παρ. 1, 98 και 100 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (νδ 3026/1954) συνάγεται, ότι ο δικηγόρος, ως άμισθος δημόσιος λειτουργός, που έχει την αντιπροσώπευση και υπεράσπιση του εντολέα του ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής, δικαιούται να λάβει, εκτός από τη δικαστηριακή ή άλλη δαπάνη που κατέβαλε, και αμοιβή η οποία, αν δεν έχει κανονισθεί με συμφωνία με τον εντολέα του, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τ

Έκδοση εικονικών τιμολογίων.

- Έκδοση εικονικών τιμολογίων. Επιβολή μέτρων άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.- Από τις διατάξεις του άρθρου 20 Σ και του άρθρου 14 Ν. 2523/1997, σε συνδυασμό με την εισηγητική έκθεση του Ν. 2690/1999, συνάγεται ότι, μετά την έναρξη ισχύος του, το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης των διοικούμενων παρέχεται καταρχήν, σε κάθε περίπτωση που επίκειται έκδοση δυσμενούς διοικητικής πράξης σε βάρος διοικούμενου, έστω κι αν κατά της πράξεως που εκδίδεται προβλέπ

Χρηματιστηριακές συναλλαγές.

- Χρηματιστηριακές συναλλαγές. Χρηματιστηριακή παραγγελία. Εκκαθάριση των συναλλαγών. Αυτοτέλεια χρηματιστηριακών συναλλαγών. Παραγραφή των αξιώσεων που πηγάζουν από τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.- Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3632/1928 χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται χρηματιστηριακώς και έχουν αντικείμενο χρηματιστηριακά πράγματα. Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές περιλαμβάνεται και η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας. -

Ομόρρυθμη εταιρεία.

- Ομόρρυθμη εταιρεία. Η διαταγή πληρωμής, που εκδόθηκε εναντίον ομόρρυθμης εταιρίας, θεωρείται ότι εκδόθηκε και εναντίον των ομορρύθμων μελών της, αφού δεσμεύονται κατά το αρ. 22 του ΕμπΝ εις ολόκληρον με την εταιρία, η δε κατά της εταιρίας διαταγή πληρωμής αποτελεί κατά τα αρ. 904 παρ. 2 περ. Ε’ και 920 του ΚΠολΔ τίτλο εκτελεστό και κατά των ομορρύθμων εταίρων. Από τα ανωτέρω προκύπτει περαιτέρω ότι: α) κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε κατά ομόρρυθμης εταιρίας, ανακοπή μπορεί να ασκήσει και ο

Πλειστηριασμός.

- Πλειστηριασμός. Για τον πλειστηριασμό των εντός του ακινήτου της εκτέλεσης ευρισκομένων κινητών πραγμάτων, τα οποία όμως δεν είναι αντικείμενο της εκτέλεσης, απαιτείται προηγούμενη άδεια του Ειρηνοδίκη, χορηγούμενη ύστερα από αίτηση του δικαστικού επιμελητή, του μεσεγγουούχου ή εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία ορίζει τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού. - Ο υπάλληλος αυτός θα συντάξει το πρόγραμμα κατά τα ισχύοντα σε πλειστηριασμό ακινήτων και δεν μπο

Η αρχή της ισότητας των διαδίκων, που συνιστά ειδική εκδήλωση της αρχής της ισότητας, επιβάλλει την ίση μεταχείριση αυτών από τους νόμους που προσδιορίζουν τους όρους και τις συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος για την παροχή δικαστικής προστασία

- Η αρχή της ισότητας των διαδίκων, που συνιστά ειδική εκδήλωση της αρχής της ισότητας, επιβάλλει την ίση μεταχείριση αυτών από τους νόμους που προσδιορίζουν τους όρους και τις συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος για την παροχή δικαστικής προστασίας. - Άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου. Διαφορά στο ποσοστό του επιτοκίου υπερημερίας και του νόμιμου επιτοκίου για τις οφειλές του Δημοσίου. Υφίσταται παράβαση της υπερνομοθετικής ισχύος διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊ

Φόρος εισοδήματος.

- Φόρος εισοδήματος. Μερίσματα. Φορολογική επιβάρυνση των μερισμάτων από συμμετοχές σε εταιρίες εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος. Έλλειψη δυνατότητας συμψηφισμού, στο κράτος εγκατάστασης, του φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή σε άλλο κράτος μέλος.- Το άρθρο 73B, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 56, παράγραφος 1, ΕΚ), δεν απαγορεύει νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η φορολογική νομοθεσία του Βελγίου, δυνάμει της οποίας πλήττονται με ενιαίο συντελεστή φόρου εισοδήματος τα

Έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια.

Έκδοση διαταγής πληρωμής από τιμολόγια. Προϋποθέσεις. Ανακοπή κατ’ αυτής. Ρήτρα σε ξένο νόμισμα, σε τιμάριθμο, σε συνάλλαγμα ή σε χρυσό είναι άκυρη. Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού.

Ένσταση πλαστότητας.

- Ένσταση πλαστότητας. Αόριστη ένσταση. Επαναφορά ένστασης.- Η ένσταση πλαστότητας εγγράφου, εφόσον η τέλεση της πλαστογραφίας αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο, μπορεί να προταθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πρωτόδικης ή της κατ' έφεση δίκης, αλλά μόνον εφόσον η πρόταση γίνει ενόσω διαρκεί κάποια στάση της δίκης.- Η σε μεταγενέστερη συζήτηση επαναφορά ένστασης ή γενικώς ισχυρισμού, χωρίς το ελάττωμα, για το οποίο χώρησε απόρριψη ως απαραδέκτου ή αορίστου, είναι επιτρεπτή, εφόσον συντρ

Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και αυτή που πραγματοποιείται από το δανειστή με αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμό, που είναι μία ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση, η οποία διενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται με

- Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και αυτή που πραγματοποιείται από το δανειστή με αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμό, που είναι μία ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση, η οποία διενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται με την κατακύρωση.- Ν. 1641/1986. Με το άρθρο 4 του νόμου ορίζεται, σχετικά με τη στεγαστική συνδρομή, που παρέχεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού στους δικαιούχους, ότι πριν από την εξόφληση του δανείου και επί δεκαετία από τη λήψη του απαγορεύετ

Υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ για τα μέλη ομόρρυθμης εταιρείας.

Υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ για τα μέλη ομόρρυθμης εταιρείας. Η άσκηση παράλληλης δραστηριότητας μη ασφαλιστέας στο ΤΕΒΕ, δεν ασκεί καμία επιρροή, εφόσον ο ασφαλιστέος είναι μέλος ομόρρυθμης εταιρείας.

Αλλοδαπές εταιρείες.

- Αλλοδαπές εταιρείες. Ναυτιλιακές εταιρείες. Πραγματική και καταστατική έδρα νομικού προσώπου. Πτώχευση ναυτιλιακής εταιρείας.- Κατά το άρθρο 10 του Αστικού Κώδικα, η ικανότητα του νομικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας του. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής, ως έδρα του νομικού προσώπου από την οποία, κατ. άρθρο 3 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ., (το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 741 του ίδιου κώδικα και στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας) προσδιορίζεται, εκτός άλλων, η αρ

Αμοιβή απασχολουμένων σε τεχνικά έργα.

- Αμοιβή απασχολουμένων σε τεχνικά έργα.- Οι απασχολούμενοι σε τεχνικά έργα ανειδίκευτοι εργάτες αμείβονται με βάση τις Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας και όχι με τις ισχύουσες κατά το ίδιο διάστημα ΕΓΣΣΕ, οι οποίες καθορίζουν τα ημερομίσθια ασφαλείας και εφαρμόζονται μόνο όταν οι όροι αμοιβής και εργασίας των οικείων ΣΣΕ είναι δυσμενέστεροι. - Από τη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η ενοχή αποσβήνετ

Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για αξιώσεις του μισθωτού που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία συμβάσεως εργασίας.

- Τρίμηνη αποσβεστική προθεσμία για αξιώσεις του μισθωτού που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Διακοπή της προθεσμίας σε περίπτωση άσκησης αγωγής για αξιώσεις από τη σύμβαση εργασίας.- Από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3198/1955, με την οποία ορίζεται ότι "πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφόσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας", π

Αποπλάνηση παιδιών.

- Αποπλάνηση παιδιών. Ασελγείς πράξεις.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 339 παρ. 1 ΠΚ, πριν αυτή τροποποιηθεί με το άρθρο 56 παρ. 2 του ν. 3160/2003, «όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών…». Από τη διάταξη αυτή, που σκοπό έχει να προστατεύει την αγνότητα της νεαρής ηλικίας, προκύπτει ότι για τη συγκρότηση του εγκλήματος της αποπλάνησης

Δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού.

- Δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού. Προθεσμίες. - Η διάταξη σύμφωνα με την οποία η προθεσμία λήγει στις 7 μ.μ. της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα, λήγει την επομένη την ίδια ώρα μη εξαιρετέας ημέρας, εφαρμόζεται στις προθεσμίες ενέργειας, αλλά και στις προπαρασκευαστικές, όπως είναι εκείνη του άρθρου 999 παρ. 2 ΚΠολΔ, που αφορά στη δημοσίευση του προγράμματος πλειστηριασμού.Διατάξεις: ΑΚ: ΚΠολΔ: 144, 999, Νόμος: 1157/1981 άρθ. 1,

Πώληση.

- Πώληση. Ευθύνη Πωλητή. Διάκριση πραγμάτων σε ορισμένα κατά γένος και ορισμένα κατά είδος. Έννοιες. Έννοια πραγματικού ελαττώματος. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας. Παραγραφή αξιώσεων αγοραστή. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη παραγωγού. Έννοιες παραγωγού και προμηθευτή. Ευθύνη προμηθευτή. Ασφαλή προϊόντα. Συρροή αξιώσεων. Έννοια καταναλωτή. - Ο πωλητής ευθύνεται αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή το πράγμα που πουλήθηκε δεν έχει τις συμφωνημένες ιδιότητες, στην περί

Διοικητική εκτέλεση.

- Διοικητική εκτέλεση. Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ. Άσκηση προσφυγής κατά πράξης επιβολής εισφορών και προσθέτου τέλους κατά του οφειλέτη του ΙΚΑ. Δεν επιτρέπεται η σύνταξη κατάστασης οφειλέτη ούτε η έκδοση της πράξης ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής αν δεν έχει προηγηθεί έγκυρη κοινοποίηση της πράξης ή μετά την άσκηση ένστασης δεν έχει εκδοθεί απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Στέρηση δικαστικής προστασίας, κατά παράβαση της διατάξεως του 20 παρ. 1. Δυνατότητα αναστολής της ταμε

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991, διέπονται, λόγω έλλειψης ειδικής ρύθμισης, από τις σχετικές διατάξεις του ΕμπΝ περί παραγγελίας (άρθρο 90 επ.

- Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991, διέπονται, λόγω έλλειψης ειδικής ρύθμισης, από τις σχετικές διατάξεις του ΕμπΝ περί παραγγελίας (άρθρο 90 επ.) και συμπληρωματικώς, σύμφωνα με τα άρθρα 91 ΕμπΝ, και 3 ΕισΝΑΚ, από τις διατάξεις περί εντολής των άρθρων 713 επ. ΑΚ και αντιπροσωπείας των άρθρων 210 επ. ΑΚ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 724 ΑΚ, ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, αντίθετη δε συμφωνία είναι άκυ

Αίτηση αναίρεσης.

- Αίτηση αναίρεσης. Εγγραφή της μετ’ αναβολής υπόθεσης στο πινάκιο. Ισχύς της ως κλητεύσεως όλων των διαδίκων. Προϋποθέσεις. Κήρυξη απαραδέκτου της συζήτησης. - Η αναβολή της υποθέσεως και η αναγραφή αυτής στο πινάκιο του δικαστηρίου για την μετ' αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιμο αυτή και επομένως δεν χρειάζεται νέα κλήτευση του διαδίκου. Προϋπόθεση όμως της εγκυρότητας της κλητεύσεως αυτής συνεπεία της αναβολής της υποθέσεως και της εγγραφής αυτής στ

Αυτοκίνητα.

- Αυτοκίνητα. Ασφάλιση αυτοκινήτου και επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Σύμβαση σωρευτικής αναδοχής χρέους. Ειδική διαδικασία διαφορών από αυτοκίνητα. Αγωγή αποζημίωσης. Δικαίωμα εναγομένου να προσεπικαλέσει στη δίκη το δικονομικό εγγυητή, για να παρέμβει στη δίκη. Άσκηση πλαγιαστικής αγωγής κατά του ασφαλιστή. Πότε θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί η άσκηση αυτής.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2 εδ. α’, 5 παρ. 2-3, 6 παρ. 1, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1 του Ν 489/1976, 43 παρ. 6 του Ν 614/1977 (ΚΟΚ) και 477 ΑΚ συ

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο δημιουργός μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, «όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται σε αποζημίωση της ηθικής βλάβης». Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου, ο

ΟΣΕ.

- ΟΣΕ. Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη διαρκούς φύσης εργασία. Ειθισμένος μισθός.- Αν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων η παροχή από το μισθωτό πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας, μέσα στο νόμιμο ωράριο, η οποία σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής δεν είναι συναφής με την εργασία που συμφωνήθηκε αρχικά και παρέχεται συνήθως με μισθό, χωρίς συγχρόνως να έχει καθοριστεί και ο πρόσθετος μισθός που πρέπει να καταβληθεί ή ο τρόπος προ

Ο ΟΤΕ κατά την άσκηση του ρυθμιζομένου από τον ΓΚΠ-ΟΤΕ και τον Υπηρεσιακό Οργανισμό του διευθυντικού δικαιώματός του να τοποθετεί τους υπαλλήλους του σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, συγκροτήματα, τομείς, υποτομείς ή σε αδιαβάθμητες οργανωτικές μονάδε

Ο ΟΤΕ κατά την άσκηση του ρυθμιζομένου από τον ΓΚΠ-ΟΤΕ και τον Υπηρεσιακό Οργανισμό του διευθυντικού δικαιώματός του να τοποθετεί τους υπαλλήλους του σε διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, συγκροτήματα, τομείς, υποτομείς ή σε αδιαβάθμητες οργανωτικές μονάδες ανάλογα με τον κλάδο, κατηγορία ή το βαθμό των τοποθετουμένων υπόκειται στους περιορισμούς που τίθενται από τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Η καταχρηστική άσκηση του παραπάνω δικαιώματος απαγορεύεται και συνιστά αδικοπραξία, ως παράνομη πρ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αποζημίωση λόγω στέρησης εισοδημάτων. Ένσταση καταλογισμού οφέλους. Έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας.- Από τον συνδυασμό των άρθρων 288, 298, 300, 914, 929 και 930 §3 ΑΚ, προκύπτει, ότι προκειμένου για αξίωση αποζημίωσης λόγω στέρησης εισοδημάτων από την εργασία προσώπου που υπέστη βλάβη σώματος ή υγείας, ο υπόχρεος προς αποζημίωση, μπορεί να αντιτάξει την ένσταση καταλογισμού οφέλους, που προέκυψε τυχόν για τον παθόντα από το ίδιο ζημιογόνο γεγονός, με την αναγκα

Όλες οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 11.

-Όλες οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 11.6.1984 (βλ. άρθρο 9 του ν. 1406/1983), κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί μεταλλείων και λατομείων υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου, εκτός από εκείνες, οι οποίες δημιουργούν διαφορές μεταξύ της Διοικήσεως και τρίτων, μη διεκδικούντων ίδια δικαιώματα από την άσκηση της μεταλλεύσεως ή της λατομείας και οι οποίες εξακολουθούν να υπόκεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου

Αίτηση αναίρεσης.

- Αίτηση αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Για την πληρότητα του λόγου απαιτείται να προσδιορίζονται ο φερόμενος ως παραβιασθείς ουσιαστικός κανόνας, οι πραγματικές διαπιστώσεις της αναιρεσιβαλλομένης που θεμελιών

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

- Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Αναίρεση λόγω λήψης υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν στο δικαστήριο. Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 28 και 302 παρ. 1 του ΠΚ, προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαιτείται να διαπιστωθεί ότι δεν καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ' αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυ

Σύμφωνα με το άρθρο 62 εδ.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 εδ. β΄ του Κ.Πολ.Δ. ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι. Στην νομολογία έχει επικρατήσει η άποψη, την οποία δέχθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση και το Εφετείο, ότι οι ειδικοί λογαριασμοί, όπως και το αναιρεσείον, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό (χωρίς να είναι σωματεία), ούτε εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότη

Κατά το άρθρο 100 παρ.

Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1165/1918 "περί Τελωνειακού Κώδικος" όπως αντικ. με το άρθρο 1 του α.ν. 2081/1939, "Λαθρεμπορία είναι: α) η εντός των συνόρων του Κράτους εισαγωγή ή εξ αυτών εξαγωγή εμπορευμάτων υποκειμένων είτε εις εισαγωγικόν δασμόν, είτε εις εισπραττόμενον εις τοις Τελωνείοις τέλος, φόρον ή δικαίωμα, άνευ γραπτής αδείας της αρμοδίας τελωνειακής αρχής ή εν άλλω παρά του ωρισμένου παρ' αυτής τόπω ή χρόνω και β) πάσα οιαδήποτε ενέργεια, σκοπούσε να στερήσει το δημόσιο των υπ' αυτού εισπρακτ

Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου μέσου.

- Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου μέσου. Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Συνέπειες.- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι η παραίτηση ολική ή μερική από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρου 495 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει ή με προφορική δήλωση προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, ή με δικ

Έννοια εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή της από την ανεξάρτητη.

- Έννοια εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή της από την ανεξάρτητη. Κύριο χαρακτηριστικό της πρώτης είναι η νομική και προσωπική εξάρτηση του εργαζομένου από τον εργοδότη (διευθυντικό δικαίωμα και εποπτεία), η οποία ωστόσο μπορεί να είναι χαλαρότερη στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αναπτύσσει πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του, λόγω των επιστημονικών ή τεχνικών του γνώσεων. - Στοιχείο διάκρισης της εξαρτημένης εργασίας από την ανεξάρτητη δεν αποτελεί η σώρευση περισσοτέρ

Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας.

- Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας. Έννοια αυτής. Ταχυδρομικός πράκτορας. Ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αποκλειστική δραστηριότητα ταχυδρομικού πράκτορα. Μετασυμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού. Υπέρμετρη δέσμευση ελευθερίας. Συμφωνία καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής. Απόσπαση πελατείας. Αθέμιτη ανταγωνιστική πρακτική. Προσβολή προσωπικότητας. - Ο ταχυδρομικός πράκτορας ασκεί κατ` επάγγελμα εργασίες που αφορούν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δεν αποτελεί υπάλληλο της ταχυδρομικής επιχείρη

Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, και 1514 ΑΚ, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους γονείς.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, και 1514 ΑΚ, όπως ισχύουν, προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους γονείς. Παρέχεται συνήθως προτεραιότητα στη μητέρα του τέκνου, κατά τους πρώτους μήνες μετά τον τοκετό. Για το μεταγενέστερο όμως χρόνο, αναγνωρίζεται γενικά ο μεγάλος ρόλος του πατέρα στην εν γένει διαμόρφωση των διαπροσωπικών σχέσεων του τέκνου. Ο πατέρας όχι μόνο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του τέκνου, αλλά αποτελεί και με τη συμπε

Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε έγγραφο υπόμνημα που δόθηκε στον διευθύνοντα τη συζήτηση και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, θεωρείται ότι έχει προβληθεί παραδεκτώς, εφόσον από τα ίδια τα πρακτικά προκύπτει ότι έγινε

- Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου, ο οποίος περιλαμβάνεται σε έγγραφο υπόμνημα που δόθηκε στον διευθύνοντα τη συζήτηση και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, θεωρείται ότι έχει προβληθεί παραδεκτώς, εφόσον από τα ίδια τα πρακτικά προκύπτει ότι έγινε και προφορική ανάπτυξη του κατά τα ουσιώδη στοιχεία της νομικής και πραγματικής θεμελιώσεως του. Διαφορετικά ο ισχυρισμός αυτός θεωρείται ότι δεν έχει προβληθεί παραδεκτώς και το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει σε αυτόν (ΟλΑΠ 2/

Ευθύνη του παραγγελιοδόχου θαλάσσιας μεταφοράς.

- Ευθύνη του παραγγελιοδόχου θαλάσσιας μεταφοράς. Ονομαστική φορτωτική και φύση αυτής. Λόγοι περιορισμού της ευθύνης του εκναυλωτή. Συνήθη τυχηρά.- Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς ευθύνεται διά τους ιδίους λόγους που ευθύνεται και ο μεταφορέας ως εγγυητής των πράξεων του μεταφορέως ή του μεσολαβούντος άλλου παραγγελιοδόχου μεταφοράς κατά τα άρθρα 97 και 99 του ΕμπΝ, επομένως διά απώλεια και βλάβη των εμπορευμάτων (βλ. ΕφΠειρ 1168/1997 ΕΝΔ 26,100). Η ρύθμιση αυτή του ΕμπΝ έχει ανάλογον εφαρμογήν και σ