1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Σύμβαση δισκογραφικής εταιρείας με τραγουδιστή.

- Σύμβαση δισκογραφικής εταιρείας με τραγουδιστή. Έννοια και ισχύς συναλλακτικής συνήθειας.- Με την επί μακρό χρόνο σταθερή εκδήλωση ορισμένης συμπεριφοράς ή συγκεκριμένου τρόπου ενέργειας δημιουργείται συναλλακτική συνήθεια, η οποία παρόλο που δεν προάγεται σε κανόνα δικαίου (έθιμο), εφόσον η προς αυτή συμμόρφωση δεν γίνεται με τη συνείδηση περί της αναγκαιότητάς της ως δικαίου, χρησιμεύει για την ερμηνεία ή συμπλήρωση των δικαιοπραξιών, εφόσον οι συναλλασσόμενοι εντός του κύκλου, όπ

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες είχαν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αυτής και ως συγγενείς μεταξύ τους, προέβησαν, δολίως και κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, σε αθρόες και μαζικές πωλήσεις των μετοχών της ενλόγω εταιρείας, που είχαν στην κυριότητά τους, αφού προηγουμένως είχαν πείσει τρίτους μετόχους της ίδιας εταιρε

Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν.

Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓπΝ/1911, 297, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει, ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζημίωση σε περίπτωση συγκρούσεως οχημάτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ζημία καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του οδηγού και της συγκρούσεως, από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. Η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται καταρχήν από το γεγονός, ότι στο αποτέλεσμα της συγκρούσεως των αυτοκινήτων

Το έγκλημα της πλαστογραφίας και η στοιχειοθέτησή του.

- Το έγκλημα της πλαστογραφίας και η στοιχειοθέτησή του. Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθώς και λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από

Μη λήψη υπόψη παραγμάτων.

- Μη λήψη υπόψη παραγμάτων. Απόδειξη γνησιότητας ιδιωτικού εγγράφου. Σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφων. Δικαστική δαπάνη.- Το Εφετείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατά παραδοχή, της αντίθετης εφέσεως των τριών πρώτων εναγομένων, εξαφάνισε την απόφαση και απέρριψε την αγωγή ως προς αυτούς, έκρινε δε ως απορριπτέους τους λόγους της εφέσεως του ενάγοντος που αναφέρονται σε εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, χωρίς να προκύπτει ότι εξέτασε, καθόσον αφορά τον τέταρτο εναγόμενο, τον λό

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας. Αιτιώδης δε συνάφεια υπάρχει όταν η πράξη ή η παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, δηλαδή κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων, ικανή να επιφέρει το επιζήμιο αποτέλεσμα και το επέφερε στη συγκεκρ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ η προσωπική κράτηση διατάσσεται και επί αδικοπραξίας. Εξ άλλου, το άρθρο 11 του «Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα» που συνάφθηκε μεταξύ των Κρατών μελών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 16.12.1966 και από την επικύρωσή του με το ν. 2462/1997 αποτελεί διάταξη κανόνα υπέρτερης νομικής βαθμίδας, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, δεν καταργεί την προσωπική κράτηση για οφειλές που αιτία έχουν την ευθύνη από αδικοπραξία, αφού τούτο αναφέρετα

Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας.

Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη μελών ΔΣ ανώνυμης εταιρείας. Ευθύνη έναντι της εταιρείας. Υποχρέωση επιμελούς άσκησης των καθηκόντων και πίστης. Ευθύνη διεθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρείας.Διατάξεις: ΕμπΝ: 32Νόμοι: 2190/1920 άρθ. 18, 22, 22α

Υπόθεση γηπέδου Α.

- Υπόθεση γηπέδου Α.Ε.Κ. Ακύρωση από το ΣτΕ της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), Πολιτισμού και Γεωργίας, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το έργο "Ανέγερση νέου σταδίου και πολυλειτουργικού κέντρου ΑΕΚ" σε χώρο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.- Δεν αποκλείεται μεν η, κατ΄ απόκλιση από την συνήθη διοικητική διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θέσπιση με τυπικό νόμο ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλον. Περιοριστική αναφορά των προσώπων που έχουν ανάγκη εποπτείας και απαγόρευση αναλογικής εφαρμογής.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 923 ΑΚ, όποιος έχει την εποπτεία ανηλίκου ή ενηλίκου, ο οποίος τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, ευθύνεται για τη ζημία που τα πρόσωπα αυτά προξενούν παράνομα σε τρίτον, εκτός αν αποδείξει ότι άσκησε την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία δεν μπορούσε να αποτραπεί. Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι τα πρόσωπα τα οπο

Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού.

Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού. O αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασμός μπορεί να κλειστεί οριστικά σε κάθε χρόνο με καταγγελία ενός από τους συμβαλλόμενους οπότε ο δικαιούχος του καταλοίπου δικαιούται να το απαιτήσει αμέσως. Εισαγωγή απαιτήσεων από πιστωτικούς τίτλους σε αλληλόχρεο λογαριασμό κατόπιν συμφωνίας. Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ενεχύρου σε αξιόγραφα εις διαταγήν. Εισαγωγή σε αλληλόχρεο λογαριασμό μεταξύ τράπεζας και ιδιώτη επιταγών προς κάλυψη των χρεώσεών του ή προς

Κοινοπραξία.

- Κοινοπραξία. Κοινοπραξία που δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας θεωρείται ανώμαλη ομόρρυθμη εταιρεία και δεν μπορεί να είναι διάδικος. Η διαδικασία εκκαθάρισης της ομόρρυθμης εταιρείας δεν έχει εφαρμογή επί κοινοπραξίας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Περιεχόμενο αγωγής λογοδοσίας.- Από τις διατάξεις των άρθρων 61, 741 ΑΚ, 20, 42-46 ΕμπΝ και 2 του Διατάγματος της 2/14.5. 1815 και 62 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η κοινοπραξία, για την οποία δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 42 Εμπ

Οικισμός νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό σύνολο, το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από τη 14.

Οικισμός νοείται κάθε διακεκριμένο οικιστικό σύνολο, το οποίο αναφέρεται σε απογραφή πριν από τη 14.3.1983 ως οικισμός, ανεξάρτητα εάν ο δήμος ή η κοινότητα, στον οποίο υπάγεται έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των οικισμών αυτών είναι ο καθορισμός των ορίων του οικισμού. Η απαλλοτρίωση ακινήτων σε εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους, με σκοπό τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, προϋποθ

Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.

Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1475/1995 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995 αφενός μεν προϋποθέτει πώληση των οχημάτων προς τον «διανομέα» με σκοπό τη μεταπώλησή τους, καθώς και την πώληση στον ίδιο «διανομέα» ανταλλακτικών προς εξυπηρέτηση μόνο των αυτοκινήτων αυτών, επίσης προς μεταπώλησή τους, αφετέρου δε δεν θεσπίζει υποχρεωτικές διατάξεις που να θίγουν άμεσα το κύρος ή το περιεχόμενο συμβατικών ρητρών ή να υποχρεώνουν τους αντισυμβαλλομένους να προσαρμόζουν το περιεχόμενο της συμ

Απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση.

- Απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση. Χρόνος τέλεσης. Αιτιολογία.- Κατά την παρ. 3 εδ. α' και β' του ίδιου άρθρου 386 του ΠΚ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδ

Καθιερώνεται τεκμήριο ότι κλοπή δευτέρου αυτοκινήτου εισαχθέντος με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, συνιστά λόγο άρσεως της παρεχομένης με αυτή ατελείας για το δεύτερο κλαπέν όχημα.

- Καθιερώνεται τεκμήριο ότι κλοπή δευτέρου αυτοκινήτου εισαχθέντος με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, συνιστά λόγο άρσεως της παρεχομένης με αυτή ατελείας για το δεύτερο κλαπέν όχημα.- Το δικόγραφο πρόσθετων λόγων αναιρέσεως κατατίθεται μόνον στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας.- Tο δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται μετά την αναίρεση η υπόθεση, οφείλει να συμμορφωθή προς την αναιρετική απόφαση, μη δυνάμενο να αποφανθεί διαφορετικά επί των ζητημάτων που έχουν κριθή με τ

Από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ.

Από τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1, 12 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. συνάγεται ότι η υποχρέωση εκδόσεως του οικείου φορολογικού στοιχείου, του νόμου μη διακρίνοντος, υφίσταται τόσο στην περίπτωση που τα πωλούμενα αγαθά αποτελούν εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχείρησης όσο και στην περίπτωση που αποτελούν πάγια στοιχεία αυτής. Συνεπώς, επί πωλήσεως πάγιων στοιχείων από επιτηδευματία, εάν μεν η πώληση ενεργείται προς άλλο επιτηδευματία (ή τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ως άνω Κ

Πρόσληψη μισθωτού μέσω αντιπροσώπου.

- Πρόσληψη μισθωτού μέσω αντιπροσώπου. Στη δίκη για την ικανοποίηση αξιώσεων του μισθωτού σχετικών με τις αποδοχές του, νομιμοποιείται παθητικά ο εργοδότης, παρά το γεγονός ότι δεν προέβη αυτοπροσώπως στην πρόσληψη.- Ακυρότητα συμβάσεως εργασίας, διότι υπογράφηκε από την αναιρεσίβλητη εργαζόμενη υπό την απειλή της απόλυσης της.- Υπολογισμός αδείας και αποδοχών αδείας, όταν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.- Ο ισχυρισμός ότι η παροχή εργασίας από την εργαζόμενη στην

Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ.

- Οδηγοί λεωφορείων ΚΤΕΛ.- Οι οδηγοί των ενταγμένων στο ΚΤΕΛ λεωφορείων, είτε έχουν προσληφθεί από τους ιδιοκτήτες, είτε από το ΚΤΕΛ, απολύονται μόνο για τους περιοριστικώς αναφερόμενους στο Π.Δ. 229/1994 ["Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)"] λόγους και επομένως δεν είναι έγκυρη η αναιτιώδης καταγγελία της εργασιακής τους συμβάσεως κατά τις γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, αδιάφορα αν αυτή γίνεται από τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου που τους πρ

Ανταγωνισμός.

Ανταγωνισμός. Άρθρο 81 ΕΚ. Σύστημα ανταλλαγής μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων πληροφοριών σχετικών με τη φερεγγυότητα των πελατών. Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Παραδεκτό. Επιπτώσεις στο εμπόριο μεταξύ κρατών μελών. Περιορισμός του ανταγωνισμού. Όφελος για τους χρήστες.

Έφεση.

Έφεση. Εμφάνιση εκκαλούντος. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εκκαλών, για την υποστήριξη της έφεσής του, εμφανισθείς ενώπιον του Εφετείου όχι αυτοπροσώπως αλλά δια συνηγόρου τον οποίο ο ίδιος έχει διορίσει με έγγραφη δήλωσή του, αυτός πλέον θεωρείται ότι είναι παρών. Αν ο εκκαλών – κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεσή του και στην συνέχεια μετά την έναρξη της συζητήσεως αποχώρησε, λογίζεται σαν να ή

Ελευθερία εγκαταστάσεως.

- Ελευθερία εγκαταστάσεως. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Άρνηση εγγραφής στο εθνικό εμπορικό μητρώο. Συμβατότητα.- Προσκρούει στα άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ η εγγραφή στο εθνικό εμπορικό μητρώο της συγχωνεύσεως διά λύσεως άνευ εκκαθαρίσεως μιας εταιρίας και διά μεταβιβάσεως στο σύνολό της της περιουσίας της σε άλλη εταιρία, η οποία δεν γίνεται δεκτή κατά κανόνα οσάκις η μία εκ των δύο εταιριών έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος, τη στιγμή κατά την οποία παρόμοια εγγραφή είναι εφικτή εφόσον τηρ

Ελευθερία εγκαταστάσεως.

Ελευθερία εγκαταστάσεως. Φόρος εταιριών. Διανομή μερισμάτων. Απαλλαγή μερισμάτων που καταβάλλονται σε ημεδαπές εταιρίες. Παρακρατούμενος στην πηγή φόρος επί των μερισμάτων που καταβάλλονται σε εδρεύουσες στην αλλοδαπή εταιρίες. Φορολογική σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Δυνατότητα συμψηφισμού του παρακρατηθέντος ποσού με τον οφειλόμενο σε άλλο κράτος μέλος φόρο.

Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως λόγω αδικοπραξίας.

- Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως λόγω αδικοπραξίας. Σκοπός της προσωρινής επιδίκασης απαιτήσεως. Προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω ασφαλιστικού μέτρου. Παθών-ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Το γεγονός ότι ο δικαιούχος κάλυψε ενδεχομένως τις ανάγκες του ως την υποβολή της αιτήσεως δεν αναιρεί τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης για την προσωρινή επιδίκαση της απαιτήσεως και για προηγούμενο της αιτήσεως χρόνο, ιδίως όταν αυτός δημιούργησε για τη συντήρηση του ληξιπρόθεσμα ήδη χρέη. Εκχώρηση σχετ

Αποτελέσματα έφεσης κατά ερήμην αποφάσεως και κατά ποιών απευθύνεται σε περίπτωση ομοδικίας.

- Αποτελέσματα έφεσης κατά ερήμην αποφάσεως και κατά ποιών απευθύνεται σε περίπτωση ομοδικίας. Πλαγιαστική άσκηση αγωγής και ομοδικία. Παραμόρφωση εγγράφου.- Από το άρθρο 528 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 § 4 N. 2915/2001, προκύπτει ότι η εμπρόθεσμη και παραδεκτή άσκηση εφέσεως κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε σαν να ήταν παρών ο διάδικος επιφέρει την εξαφάνιση της αποφάσεως μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους τυχόν υποβληθέντες πρόσθετους λόγους εφέσεως, χωρίς να απαιτ

Εξαρτημένη εργασία.

- Εξαρτημένη εργασία. Καταγγελία. Τύπος. Άκυρη καταγγελία. Αποζημίωση μισθωτού. Κακόβουλη εκπλήρωση υποχρεώσεων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Βλαπτική Μεταβολή Συνθηκών. Μείωση μηνιαίων αποδοχών. Ανάθεση καθηκόντων υποδεέστερης θέσης. Δικαιολογημένη απουσία από την εργασία. Πραγματικά περιστατικά. -Ο εργοδότης οφείλει την αποζημίωση και όταν κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας για κάθε υπαίτια μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεων του μισθωτού. Ότ

Τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή είναι πράγματι κοινής χρήσης και ανήκουν στο Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκουν σε Δήμο ή Κοινότητα, ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά.

- Τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή είναι πράγματι κοινής χρήσης και ανήκουν στο Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκουν σε Δήμο ή Κοινότητα, ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Επομένως, και η κοίτη, στην οποία αυτά ρέουν, είναι κοινόχρηστη. - Ειδικά για την περίπτωση ροής βρόχινου νερού που αποκαλείται και ρέμα, η κοίτη του οποίου δεν είναι πράγμα κοινής χρήσης και υπόκειται στην ιδιωτική εξουσίαση.- Ζητήμα αυθεντικής ερμηνείας διάταξης νόμου για την κυριότητα του Οργανισμού Αποχετεύσεως επί εκτάσεων

Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών.

Επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Μαχητό τεκμήριο γνώσεως των εμπιστευτικών πληροφοριών.Διατάξεις: ΠΔ: 53/1992, Νόμοι: 3340/2005 άρθ. 32,

Μεταφορά προσωπικού.

- Μεταφορά προσωπικού. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης προς Καζίνο Πάρνηθας. Εθελούσια έξοδος. Προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης. Μη εμπρόθεσμη υποβολή. Υπόχρεος προς αποζημίωση. - Το προσωπικό που ανήκε στην αναιρεσείουσα και υπηρετούσε με απόσπαση στην επιχειρηματική μονάδα Καζίνο-Ξενοδοχείο και Τελεφερίκ Πάρνηθας, από τη δημοσίευση του ν. 3139/2003, δηλαδή από τις 30-4-2003, μεταφέρθηκε αυτοδικαίως στην "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", εκτός από τους εργαζόμενους που έχουν δηλώσ

Λήψη υπ' όψη αποδεικτικών μέσων.

- Λήψη υπ' όψη αποδεικτικών μέσων.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335, 338-340 και 346 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο της ουσίας προκειμένου να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση για τη βασιμότητα των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, η παράβαση δε της υποχρέωσης αυτής του δικαστηρίου ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από τον αριθ

Παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεων.

- Παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεων.- Σχετικά με την παραγραφή εμπραγμάτων αξιώσεων ισχύουν, εκτός άλλων, και τα ακόλουθα: 1) Οι αξιώσεις από την "condictio possessionis" του προϊσχύσαντος βρ δικαίου και από τις διεκδικητική και πουβλικιανή αγωγές παραγράφονται σε είκοσι (20) χρόνια, 2) η ανωτέρω παραγραφή μπορεί να συντελεσθεί και κατά τη διάρκεια της επιδικίας αν μεταξύ δύο διαδικαστικών πράξεων, των διαδίκων ή του δικαστηρίου, συμπληρωθεί διάστημα είκοσι (20) ετών, 3) οι λόγοι διακοπής της παραγραφής ανα

Συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας.

- Συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας. Απαγόρευση δυσμενών διακρίσεων σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Επεκτατική εφαρμογή της ισότητας. Εφαρμογή επί επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόμου αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό δυστύχημα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Εξαίρετο. Το αυτοκίνητο περιλαμβάνεται στο εξαίρετο.- Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια να επιδικάσει στα μέλη της οικογένειας του θύματος χρηματική αυτή ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, το ύψος της οποίας καθορίζει με βάση βάση τους οικείους καθοριστικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το πταίσμα του υπόχρεου, το συντρέχον πταίσμα του θύματος, η ηλικία κα

Ρύθμιση οικογενειακής στέγης και μετοίκηση.

- Ρύθμιση οικογενειακής στέγης και μετοίκηση. Ασφαλιστικά μέτρα.- Σύμφωνα με το άρθρο 1393 ΑΚ, "σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των ίδιων (οικογενειακή στέγη), ανεξάρτητα από το ποιος απ` αυτούς είναι ο κύρι

Αμοιβές προσωπικού ΔΕΗ για εργασία πέραν του νομίμου ωραρίου.

- Αμοιβές προσωπικού ΔΕΗ για εργασία πέραν του νομίμου ωραρίου. - Κατά το άρθρο 655 του ΑΚ, επί συμβάσεως εργασίας, "αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά...". Εξάλλου, μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του ίδιου Κώδικα και 1 της υπ΄ αριθ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθη

Έννοια αφανούς εταιρείας.

- Έννοια αφανούς εταιρείας. Αναλογία στα κέρδη και τις ζημιές. Προθεσμία άσκησης αίτησης αναίρεσης.- Από τα άρθρα 47 - 50 ΕμπΝ προκύπτει ότι συμμετοχική ή αφανής εταιρεία είναι εκείνη στην οποία ένας μόνος από τους συνεταίρους ή καθένας από αυτούς χωριστά, κατ΄ εξουσιοδότηση των λοιπών, που παραμένουν αφανείς έναντι των τρίτων, ενεργεί είτε εμπορία είτε μία ή περισσότερες εμπορικές πράξεις στο όνομά του και χωρίς να παρίσταται προς τα έξω ως διαχειριστής εταιρείας, η οποία παραμένει επίσης

Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και αυτή που πραγματοποιείται από το δανειστή με αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμό, που είναι μία ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση, η οποία διενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται με

- Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και αυτή που πραγματοποιείται από το δανειστή με αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμό, που είναι μία ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση, η οποία διενεργείται υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται με την κατακύρωση.- Ν. 1641/1986. Με το άρθρο 4 του νόμου ορίζεται, σχετικά με τη στεγαστική συνδρομή, που παρέχεται με τις διατάξεις του νόμου αυτού στους δικαιούχους, ότι πριν από την εξόφληση του δανείου και επί δεκαετία από τη λήψη του απαγορεύετ

Πληρεξουσιότητα και συνέπειες έλλειψής της.

- Πληρεξουσιότητα και συνέπειες έλλειψής της. Τρόπος απόκτησης της ιδιότητας του αντικλήτου.- Από τον συνδυασμό των άρθρων 94 παρ. 1, 96 παρ. 1, 104, 105 και 576 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται στα πολιτικά δικαστήρια, περιλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου με πληρεξούσιο δικηγόρο διορισμένο είτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρίζεται στα πρακτικά, εάν δε εκπροσωπούνται στη συζήτηση από δικηγόρο χωρίς αυτός να απο

Αφανής εταιρεία.

- Αφανής εταιρεία. Καταγγελία. Εταιρεία που έχει αόριστη διάρκεια λύνεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου, ανεξάρτητα συνδρομής ή μη σπουδαίου λόγου. Αν όμως η καταγγελία έγινε άκαιρα και δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί το άκαιρο της καταγγελίας, ο εταίρος που κατήγγειλε άκαιρα την εταιρεία ευθύνεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων. Θεωρείται δε άκαιρη η καταγγελία, όταν έγινε σε χρόνο που η διατήρηση της εταιρείας έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέρο

Επαγγελματικό σωματείο.

Επαγγελματικό σωματείο. Δικαίωμα του φυσικού προσώπου και υποχρέωση της επαγγελματικής οργάνωσης να το εγγράψει ως μέλος της, εφόσον ασκεί επάγγελμα σχετικό με αυτό που η επαγγελματική οργάνωση κατά το σκοπό της προστατεύει και δεν ασκεί άλλο επάγγελμα άσχετο με το σκοπό αυτό της επαγγελματικής οργάνωσης ή δεν μετέχει σε άλλες πλείονες της μίας πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις

Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Aπό τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 και των άρθρων 652 και 281 του ΑΚ συνάγεται ότι μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης, χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζομένου, επιχειρεί τροποποίηση των όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοια ευχέρεια από τη σύμβαση, τον νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως, ενώ καταχρηστική άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη υπάρχει όταν η μονομερής μετ

Τουριστικές επιχειρήσεις.

- Τουριστικές επιχειρήσεις. Διοικητικές κυρώσεις. Προσφυγή. Προθεσμίες.- Ο Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α΄), στο άρθρο 2 ορίζει τις κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων, στο άρθρο 3 θεσπίζει την υποχρέωση καταχωρήσεώς τους σε ειδικό μητρώο και εφοδιασμού τους με ειδικό σήμα λειτουργίας, στο δε άρθρο 4 ορίζει ότι «α. Σε όποιον λειτουργεί τουριστική επιχείρηση έναντι ανταλλάγματος χωρίς να είναι καταχωρημένη στη ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ. επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 δραχμών ανά κλίνη, εφ’ όσον πρόκειται γ

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παρ.

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παρ. 1 και 3, 37 παρ. 2 και 55 παρ. 3 του Β΄ Π. της από 9-5-1980 Σύμβασης της Βέρνης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM), η οποία κυρώθηκε με το ν. 1593/1986, θεσπίζεται συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς τόσο του σιδηρόδρομου ο οποίος αποδέχεται το εμπόρευμα προς μεταφορά μαζί με τη φορτωτική, όσο και καθενός από τους κατά σειρά επόμενους σιδηροδρόμους με μόνο το γεγονός της παραλαβής του εμπορεύματος μαζί με τη φορτωτική κα

Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν.

- Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν. Περιεχόμενο του αναιρετηρίου για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Λήψη υπόψη όλων των νόμιμων αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν για το σχηματισμό δικανικής πεποίθησης. - Kατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. β ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν. Επομένως, για την ίδρυση του από την διάταξη αυτή, του άρθρου 559 αριθ. 11β ΚΠολΔ, προβλεπόμενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δι

Κατά την εκδίκαση των σχετικών με το κύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών διαφορών, τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν αν στη συγκεκριμένη περίπτωση σημεία, λέξεις, φράσεις, στίγματα κλπ επί του ψηφοδελτίου, αποτελούν ή όχι διακριτικά γ

- Κατά την εκδίκαση των σχετικών με το κύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών διαφορών, τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κρίνουν αν στη συγκεκριμένη περίπτωση σημεία, λέξεις, φράσεις, στίγματα κλπ επί του ψηφοδελτίου, αποτελούν ή όχι διακριτικά γνωρίσματα, με βάση τα διδάγματα της λογικής και της κοινής πείρας προκειμένου να συναχθεί συμπέρασμα για το αν το εκάστοτε σημείο έχει τεθεί τυχαίως ή σκοπίμως. Η δε κατά τα άνω κρίση του διοικητικού δικαστηρίου αποτελεί κρίση περί πραγμάτω

Προσβολή νομής.

- Προσβολή νομής. Κτήση της νομής με παράδοση. Προϋποθέσεις. Ειδική διαδοχή. Επιλήψιμος νομέας. Αγωγή περί αποβολής από τη νομή. Κάτοχος. Αντιπρόσωπος νομέα. Λόγος αναίρεσης. Ανεπαρκείς αιτιολογίες. Πραγματικά περιστατικά. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Η νομή προσβάλλεται είτε με διατάραξη, είτε με αποβολή του νομέα, εφόσον αυτές γίνονται παράνομα και χωρίς τη θέλησή του. Ο νομέας που αποβλήθηκε παράνομα από τη νομή έχει δικαίωμα να αξιώσει την απόδοσή της απ' αυτόν που νέμεται επιλ

Έννοια μισθού και οικειοθελούς παροχής.

Έννοια μισθού και οικειοθελούς παροχής. Ο εργοδότης δεν δικαιούται να συμψηφίσει τον μισθό του μισθωτού (υπαλλήλου ή εργάτη) με απαιτήσεις που έχει έναντι του μισθωτού. Ο αποκλεισμός αυτός αφορά στο σύνολο του μισθού και όχι μόνον στο ποσόν του μισθού που είναι αναγκαίο για την διατροφή του μισθωτού και της οικογένειάς του. Το απόλυτα αναγκαίο μέρος του μισθού προς διατροφή του μισθωτού και της οικογένειάς του κρίνεται από το δικαστήριο με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις ειδικές π

Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

- Διεθνής οδική μεταφορά εμπορευμάτων. Ευθύνη παραγγελιοδόχου. Ευθύνη διαδοχικών μεταφορέων. Αδικοπραξία.- Επί συμβάσεως μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς δι' οχημάτων από χώρα σε χώρα εκ των οποίων η μία είναι συμβαλλόμενη χώρα, σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης των μεταφερομένων εμπορευμάτων ευθύνονται σε ολόκληρο έναντι του παραλήψη ο μεταφορέας και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς και μάλιστα όχι μόνο για δικές τους πράξεις ή παραλείψεις, αλλά και για τις πράξεις ή παραλείψεις των πρακτόρ

Αναίρεση.

- Αναίρεση. 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ. Αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν. Κατ' έφεση επίκληση εγγράφου. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.11 περ. β' ΚΠολΔικ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, που προκύπτει από το συνδυασμό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ.1 περ.β', 346 και 453 παρ.1 ΚΠολΔικ ως αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκλη

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 37 επ.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 37 επ. και 53 επ. του Κ.Ι.Ν.Δ., προκύπτει ότι για τη ιδιότητα του ναυτικού, η οποία είναι αναγκαία για την ύπαρξη σύμβασης ναυτολογήσεως και τη ρύθμιση των από αυτή απορρεουσών σχέσεων από το ναυτεργατικό δίκαιο, απαιτούνται α) ο μισθωτός να ανήκει στο συγκροτημένο πλήρωμα συγκεκριμένου πλοίου και β) να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πλόες του πλοίου ανεξάρτητα από το είδος των προσφερομένων υπηρεσιών δηλαδή εάν αυτές αποτελούν καθαρά ναυτική εργ

Έννοια βακουφίων και κτήση αυτών.

Έννοια βακουφίων και κτήση αυτών. Απόδειξη κυριότητας με βάση τον οθωμανικό νόμο περί γιαών. Ιδιοκτησίες Ιερών Μονών.Διατάξεις:Νόμοι: 147/1914 άρθ. 2, 262/1914 άρθ. 9, 2508/1920 άρθ. 3, 11

Μεταβίβαση επιχείρησης.

- Μεταβίβαση επιχείρησης. Δικαιώματα εργαζομένων. Επιχειρησιακή συνήθεια. Απουσία αναιρεσείοντος. Νόμιμη κλήτευση. Συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρών. Επάλληλες αιτιολογίες αποφάσεων.- Μεταβίβαση επιχείρησης. Δικαιώματα εργαζομένων. Επιχειρησιακή συνήθεια. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασιακής σχέσης. Ασφαλιστικής σύμβαση. Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και όλες οι προς αυτούς υποχρεώσεις του εργοδότη, είτε αυ

Το προσύμφωνο αποτελεί καταρτισμένη σύμβαση καθώς από τη σύναψή του δημιουργείται τέλεια ενοχή, δηλαδή γεννιούνται υποχρεώσεις και από τα δύο μέρη για την κατάρτιση της κύριας συμβάσεως.

- Το προσύμφωνο αποτελεί καταρτισμένη σύμβαση καθώς από τη σύναψή του δημιουργείται τέλεια ενοχή, δηλαδή γεννιούνται υποχρεώσεις και από τα δύο μέρη για την κατάρτιση της κύριας συμβάσεως. - Έγκυρο και καθ΄όλα δεσμευτικό είναι και το προσύμφωνο με το οποίο συμφωνείται να πωληθεί πράγμα το οποίο, κατά το χρόνο κατάρτισης του προσυμφώνου, δεν ανήκει στην κυριότητα εκείνου του προσυμφωνήσαντος πωλητή. Τούτο δε διότι παρά την αρχική υποκειμενική αδυναμία εκπλήρωσης, το προσύμφωνο είναι έγ

Πρόσθετη παρέμβαση.

- Πρόσθετη παρέμβαση. Μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αθλητικά Σωματεία. Δικαιώματα μειοψηφίας. Καταρηστική άσκηση δικαιώματος.- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 παρ. 1 ΚΠολΔ, αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, ως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν. Η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη

Σωματεμπορία.

- Σωματεμπορία. Παράνομη είσοδος και παραμονή στη χώρα.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 351 παρ. 1 του ΠΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του ν. 3064/2002, «όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας, προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει, παραδίδει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε άλλον ή παραλαμβάνει από άλλον, πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος, στη γενετήσια εκμετάλλευσή του, τιμωρείται με κ

Αγωγή μητέρας για αναγνώριση πατρότητας.

- Αγωγή μητέρας για αναγνώριση πατρότητας. Κρίσιμο διάστημα της σύλληψης.- Κατά το άρθρο 1479 παρ. 1 του ΑΚ, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του. Η αγωγή της μητέρας ασκείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1480 εδάφ. α΄ του ΑΚ κατά του πατέρα ή των κληρονόμων του. Η πατρότητα, όπως ορίζει το άρθρο 1481 εδάφ. α΄ του: ΑΚ, τεκμαίρεται, αν αποδειχθεί ότι αυτός, για τον οποίο προβάλλεται ισχυρισμός ότι είναι

Σύμβαση Ελλάδας Ιταλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας.

- Σύμβαση Ελλάδας Ιταλίας για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Όταν η φορολογική αρχή, αμφισβητώντας τα δεδομένα των ακριβώς και επαρκώς τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου, τα οποία υποχρεούται, κατ' αρχήν, ν' αναγνωρίζει, αρνείται την έκπτωση δαπάνης λόγω ελλείψεως ορισμένης προϋποθέσεως, η εντεύθεν διαφορά περιορίζεται στη διάγνωση της ύπαρξης ή μη της προϋποθέσεως αυτής· σε περίπτωση δε που αποδειχθεί, στο πλαίσιο της σχετικής δίκης, η συνδρομή της εν λόγω προϋποθέσεω

Σύμβαση έργου.

- Σύμβαση έργου. Πρόσθετη αμοιβή εργολάβου για την εκτέλεση συμπληρωματικών εγασιών.- Από τις διατάξεις των άρθρων 43 §§ 1, 2 και 3 του εκδοθέντος κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985 και 8 του αυτού νόμου, συνάγεται ότι ο εργολάβος δικαιούται πρόσθετη αμοιβή για τις κατ' εντολή του εργοδότη εκτελεσθείσες συμπληρωματικές εργασίες. Ακόμη, από τις διατάξεις των άρθρων 361, 287 και 288 ΑΚ, σαφώς προκύπτει ότι η αξίωση του δανειστή προς παροχή εκ μέρους του οφειλέτη μεγαλύτερης της συμφ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ.

- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 246 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στη διαδικασία της δευτεροβάθμιας δίκης (άρθρο 524 παρ.1 ΚΠολΔ), το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου να διατάξει την ένωση και τη συνεκδίκαση περισσότερων δικών, αν υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του διευκολύνεται ή επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης ή επέρχεται μείωση των εξόδων, κατά την απορρέουσα από τις διατάξεις των άρθρων 107, 232, 245, 246, 247 ΚΠολΔ αρ

Αν ο αντίδικος, εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.

-Αν ο αντίδικος, εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση επιδόθηκε νομότυπα προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου, που έχει κλητευθεί.-Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση, που

Πνευματικό έργο.

- Πνευματικό έργο. Μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος. Λόγοι αναίρεσης.- Την έλλειψη του εγγράφου για τη μεταβίβαση του πνευματικού έργου μπορεί να την προτείνει μόνο ο δημιουργός του. Περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακού δικαιώματος επί διαφημιστικού εντύπου.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, ε

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

- Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Καταγγελία αυτής. Πότε η καταγγελία αυτή είναι καταχρηστική. Αγωγή αναγνώρισης της ακυρότητας καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ως καταχρηστικής. Αίτημα χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης. Δεν αρκεί για τη θεμελίωση της καταχρηστικότητας της καταγγελίας, το ότι οι λόγοι που επικαλείται ο εργοδότης είναι αναληθείς ή ότι δεν υπάρχει καμία εμφανής αιτία, αλλά απαιτείται η καταγγελία να οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, εξαιτίας των οποίων η άσκη

Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου για ενίσχυση επιχειρήσεων.

- Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου για ενίσχυση επιχειρήσεων. Υποκατάσταση εγγυητή στα δικαιώματα του δανειστή.- Εξάλειψη υποθήκης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2227/1994, που προβλέπει την ανεπιφύλακτη παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των ρυθμιζομένων με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οφειλών από παλαιότερα δάνεια επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες, ανεξάρτητα από την έδρα τους στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Φλωρ

Παραμόρφωση αποδεικτικού εγγράφου.

-Παραμόρφωση αποδεικτικού εγγράφου. Ευθεία παράβαση ουσιαστικού κανόνα. Περιεχόμενο αναιρετηρίου. -Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 20 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι ο λόγος αναιρέσεως, για παραμόρφωση αποδεικτικού εγγράφου, περιορίζεται στο διαγνωστικό λάθος, δηλαδή στην απόδοση από το δικαστήριο της ουσίας στο έγγραφο, περιεχομένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, δεν περιλαμβάνει δε και την περίπτωση, κατά την οποία το ως άνω δικαστήριο από την αξιολόγηση του αληθινού περιεχομένου

Τουριστικές εγκαταστάσεις.

- Τουριστικές εγκαταστάσεις. Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Χρήσεις γης. Περιορισμοί δόμησης.- Η προέγκριση χωροθέτησης παρέλκει μόνον στις περιπτώσεις έργων που πρόκειται να εκτελεσθούν σε χώρο, ο οποίος έχει ειδικώς καθορισθεί με εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο για την πραγματοποίηση του σχεδιαζόμενου έργου ή συγκεκριμένης κατηγορίας έργων, στην οποία ανήκει το σχεδιαζόμενο, διότι στις περιπτώσεις αυτές με το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο εξυπηρετείται ο σκοπός σ

Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, κηρυχθείσας υπέρ του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

- Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, κηρυχθείσας υπέρ του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Πάροδος μακρού χρόνου.- Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης είναι νέα και εξαιρετική διοικητική διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα μετά πάροδο μακρού χρόνου και της οποίας η πρόοδος εξαρτάται από τη μεσολάβηση νομικών και πραγματικών γεγονότων (ενέργειες της Διοικήσεως κ.λπ.), τα οποία δεν εντάσσονται στη νομική διαδικ

Κατά το άρθρο 555 του ΚΠολΔ, "δεύτερη αναίρεση του ίδιου διαδίκου κατά της ίδιας απόφασης, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται".

- Κατά το άρθρο 555 του ΚΠολΔ, "δεύτερη αναίρεση του ίδιου διαδίκου κατά της ίδιας απόφασης, ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι θεσπίζεται η απαγόρευση της ασκήσεως για δεύτερη φορά του ένδικου μέσου της αναιρέσεως από τον ίδιο διάδικο κατά της ίδιας αποφάσεως ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο, ακόμη και αν οι λόγοι αναιρέσεως είναι διαφορετικοί σε κάθε αναίρεση. Είναι όμως δυνατό να θεωρηθεί η δεύτερη αναίρεση ως δικόγραφο πρόσθετων λόγων, κατά

Επίδομα τρίτου παιδιού.

- Επίδομα τρίτου παιδιού. Προστασία της οικογένειας. Αρχή αναλογικότητας. Αρχή προστατευόμενης εμπιστοσύνης. ΟΓΑ. - Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2459/97 με τις οποίες τέθηκε όριο οικογενειακού εισοδήματος για την χορήγηση του επιδόματος τρίτου παιδιού στις τρίτεκνες οικογένειες δεν είναι αντίθετη με τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας της οικογένειας, ούτε με τις αρχές της αναλογικότητας ή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

Η διάταξη του άρθρου 31 παρ.

Η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ' του ν. 2238/1994, η οποία αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως αξίας, δεν αποκλείει την αναγνώριση της ως άνω προβλέψεως στην ειδικότερη περίπτωση της διενεργείας πωλήσεων μέσω αντιπροσώπου, κατά την οποία η αξία των πωλήσεων αποδεικνύεται όχι από τιμολόγια πωλήσεως, αλλά, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, από την εκκαθάριση και την κατά

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας.

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμώ

Λειτουργία ινστιτούτου αδυνατίσματος χωρίς νόμιμη άδεια.

-Λειτουργία ινστιτούτου αδυνατίσματος χωρίς νόμιμη άδεια.- Η συναλλαγή εταιρείας μέσω των υπευθύνων της με καταναλωτή, παριστάνοντας εν γνώσει τους ότι αυτή είχε νόμιμη άδεια λειτουργίας μονάδας αδυνατίσματος, χωρίς όμως να διαθέτει τέτοια, με σκοπό να πεισθεί ο καταναλωτής να υπογράψει τις συμβάσεις και περαιτέρω να προπληρώσει το κόστος των παραγγελθεισών υπηρεσιών, με λήψη καταναλωτικών δανείων και έκδοση πιστωτικής κάρτας, συνιστά το έγκλημα της απάτης. Το εν λόγω έγκλημα τελείτα

Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ΕΠΕ.

- Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση ΕΠΕ. Διαχειριστές ΕΠΕ.- Από τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 70 ΑΚ και 16, 17, 18 του ν. 3190/1955 προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από όλους τους εταίρους, οι οποίοι δρούν συλλογικά μπορεί όμως δια του καταστατικού ή με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρίας να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερους εταίρους ή μη, οι ενλόγω δε διαχειριστ

Κατά το άρθρο 559 αρ.

Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δ., λόγος αναίρεσης ιδρύεται και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Είναι δε πράγματα κατά την έννοια της άνω διάταξης οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως (Ολ. ΑΠ 25/2003). Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, διότι δεν έλαβε υπόψη τον αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος κατά την αφαίρεση από τις εν γέ

Αναγκαστικός πλειστηριασμός.

- Αναγκαστικός πλειστηριασμός. Νομικά ελαττώμματα πλειστηριασθέντος. Ευθύνη επισπεύδοντος.- Αναγκαστικός πλειστηριασμός. Κατά το άρθρο 1017 παρ. 2 του ΚΠολΔ, σε πλειστηριασμό πράγματος κινητού ή ακινήτου δεν υπάρχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Για τα νομικά ελαττώματα υπάρχει ευθύνη μόνο εκείνου που επισπεύδει τον πλειστηριασμό και μόνο αν αυτός γνώριζε κατά το χρόνο του πλειστηριασμού την ύπαρξη νομικού ελαττώματος. Η ευθύνη από τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού δεν απ