1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Δικαστικοί λειτουργοί.

- Δικαστικοί λειτουργοί. Αναπροσαρμογή συντάξεων. Μισθολογικές προσαυξήσεις.- Για τη χορήγηση της προσαυξήσεως - η οποία σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2592/1998 λαμβάνεται υπόψη και για τον καθορισμό του βασικού μισθού κατά την αναπροσαρμογή των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών που εξήλθαν εκ της υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996 - απαιτείται η συμπλήρωση του προβλεπόμενου από τις οικείες διατάξεις χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό για προαγωγή στον επόμενο, που για την προαγ

Μισθοί εργατών, που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο στην κατασκευή οικοδομικού έργου.

Μισθοί εργατών, που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο στην κατασκευή οικοδομικού έργου. Δημιουργία παθητικής σε ολόκληρο ενοχής μεταξύ του εργολάβου και του εργοδότη, δεδομένου ότι ο εργάτης μπορεί να εναγάγει ή τον καθένα από αυτούς χωριστά ή και τους δύο. Η ευθύνη αυτών απορρέει του μεν πρώτου από τη σύμβαση εργασίας, του δε δεύτερου από το νόμο.Διατάξεις: ΑΚ: 702 ΚΠολΔ: 72

Αυθαίρετη χρήση τμήματος αιγιαλού.

- Αυθαίρετη χρήση τμήματος αιγιαλού. Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημιώσεως αυθαίρετης χρήσης δημόσιου κτήματος.- Ακύρωση και εξαφάνιση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19, δεδομένου ότι το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του αντιφατικές αιτιολογίες ως προς την ευθύνη του ανακόπτοντος - αναιρεσείοντος για την καταβολή του ποσού της καθορισθείσης αποζημιώσεως για την αυθαίρετη χρήση τμήματος αιγιαλού. Διατάξεις: ΚΠολΔ: 242, 559 αριθ. 9, 559 αριθ.19, 561

Αίτηση αναψηλάφησης.

- Αίτηση αναψηλάφησης. Αρμόδιο δικαστήριο. Μη μεταβιβαστικό αποτέλεσμα. Μη προσβαλλόμενες αποφάσεις. Αποφάσεις του Αρείου Πάγου αφού δεν δικάζει ως δικαστήριο ουσίας δεν προσβάλλονται με αίτηση αναψηλάφησης.- Αίτηση αναψηλάφησης. Από τις διατάξεις των άρθρων 495 παρ. 1 και 538 επ. ΚΠολΔ προκύπτει ότι το έκτακτο ένδικο μέσο της αιτήσεως αναψηλαφήσεως ασκείται με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και εκδικάζει από το ίδιο δι

Από τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ.

Από τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ. 3, 339 και 395 ΚΠολΔ προκύπτει ότι τα δικαστικά τεκμήρια, ήτοι συμπεράσματα κατά τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας από γνωστά πράγματα για άγνωστα, μπορεί ο δικαστής να συνάγει από οθενδήποτε προς μόρφωση της δικαστικής του πεποιθήσεως για την αλήθεια των αποδεικτέων, για τα οποία επιτράπηκε η απόδειξη με μάρτυρες. Επομένως, τέτοια τεκμήρια το δικαστήριο της ουσίας μπορεί να συνάγει και από καταθέσεις που έχουν ληφθεί στην ποινική διαδ

Η πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής, για παράβαση του άρθρου 1 του α.

Η πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής, για παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, απόφασης, για καθυστέρηση καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ, προϋποθέτει, εκτός από την αναφορά, των κρίσιμων για την θεμελίωση των αναφερόμενων δύο εγκλημάτων περιστατικών, που είναι η κατά συγκεκριμένο χρόνο απασχόληση προσωπικού, που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκ του οποίου (χρόνου απασχόλησης) προκύπτει και ο χρόνος τελέσεως της πράξεως και τα

Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.

Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ, που ορίζει ότι αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του λόγου αυτού αναίρεσης θα πρέπει να γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση των μη ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων με τις προτάσεις του διαδίκου που τα προσκόμισε. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης μετά την οποία εκδόθηκε η πρ

Δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46α του ν.

Δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 προσωπική και αλληλέγγυος ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας τεθείσης υπό ειδική εκκαθάριση, για τα χρέη αυτής προς το Δημόσιο. Ενόψει των ανωτέρω, δεν είναι καταρχήν νόμιμη η άρνηση χορηγήσεως αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε διευθύνοντα σύμβουλο ανώνυμης εταιρείας τεθείσης υπό ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 46α του ν. 1892/1990, λόγω υπάρξεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο από παρακρατουμένους φ

Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πραγματικά περιστατικά. Παράβαση καθήκοντος. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την πράξη της ηθικής αυτουργίας.- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει το λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λ

Προφορικότητα συζήτησης στις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας.

- Προφορικότητα συζήτησης στις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας. Δεν επιτρέπεται η παράσταση με δήλωση. Συζήτηση πτωχευτικών υποθέσεων. Ματαίωση υπόθεσης.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 115 § 2, 242 § 2, 741, 745 και 759 § 4 του ΚΠολΔ, όπως το αρθ. 115 § 2 ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρ. 1 § 2 ν. 2915/2001, συνάγεται ότι στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 242 § 2 ΚΠολΔ και, κατά συνέπεια, δεν

Κατεδάφιση κτισμάτων που ανεγείρονται σε δασικές εκτάσεις.

- Κατεδάφιση κτισμάτων που ανεγείρονται σε δασικές εκτάσεις. Έννοια δάσους.- Η κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων ή εγκαταστάσεων που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται κατά παράβαση των ορισμών τους σε δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, αφορούν κτίσματα (ή εγκαταστάσεις), οποτεδήποτε ανεγερθέντα, δηλαδή τόσο κτίσματα ανεγερθέντα υπό το κράτος ισχύος του ν. 1892/1990 ή του ν. 998/1979, όσον και κτίσματα ανεγερθέντα προ της ισχύος του ν. 998/1979, είναι δε περαιτέρω αδιάφορο το πρόσωπο του ανεγεί

Κατά το άρθρο 937 παρ.

- Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη. Από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 247 και 251 του ΑΚ προκύπτει, ότι η αξίωση αποζημιώσεως από αδικοπραξία γεννάται από τότε που επήλθε η ζημία και σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν αναγεννάται και η αξίωση αποζημιώσεως εξακολουθητικ

Αξιώσεις ανώνυμης εταιρείας κατά μελών διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών της υποθέσεων.

Αξιώσεις ανώνυμης εταιρείας κατά μελών διοικητικού συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών της υποθέσεων. Αγωγές από αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση ασκούνται από το διοικητικό συμβούλιο, αν αποφασίσει αυτό η γενική συνέλευση ή το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν το διοικητικό συμβούλιο αδρανεί σχετικά με την άσκηση της εταιρικής αγωγής, δύναται, το Μονομε

Με τη διαδικασία της διορθώσεως σκοπείται η αποσαφήνιση της διατυπώσεως της αποφάσεως και η αποτύπωση του αληθούς περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια της, ούτε να προσβάλλεται το δεδικασμένο που απορρέει απ' αυτήν.

- Με τη διαδικασία της διορθώσεως σκοπείται η αποσαφήνιση της διατυπώσεως της αποφάσεως και η αποτύπωση του αληθούς περιεχομένου της, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια της, ούτε να προσβάλλεται το δεδικασμένο που απορρέει απ' αυτήν. Διόρθωση δε χωρεί μόνον όταν προφανώς συνάγεται ότι το δικαστήριο άλλο θέλησε να εκφράσει στην απόφαση του και άλλο τελικά εξέφρασε και όχι όταν η διόρθωση οδηγεί σε ηθελημένη μεταβολή, παραλλαγή ή ανάκληση του περιεχομένου της αποφάσεως.- Το ανακριβές διατακτικ

Ανώνυμη εταιρεία.

Ανώνυμη εταιρεία. Παροχή πληρεξουσιότητας σε τρίτον για την υποβολή εγκλήσεως λόγω εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής. Ερωτάται αν είναι αναγκαία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των μελών που υπογράφουν το σχετικό πρακτικό δ.σ. που προβλέπει και επιτρέπει την παροχή πληρεξουσιότητας για την υποβολή εγκλήσεως. Παραπομπή στην Τακτική Ολομέλεια. (βλ. 4/2206 ΟλΑΠ)

Δημόσια έργα.

Δημόσια έργα. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 2, 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997 και των άρθρων 1 παρ. 2 εδ. α' και 15 παρ. 1 και 2 περ. Α1 του ΠΔ 394/1996, προκύπτει ότι κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση δημόσιων έργων, προμηθειών η υπηρεσιών και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από παράβαση της κοινοτικής ή εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία για να αρθεί πιθανολογούμενη παράβαση ή να αποτραπε

Στην αίτηση για τη έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό του κλεισίματος ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού μεταξύ της πιστοδότριας τράπεζας και του καθού η αίτηση πιστούχου, αρκεί να αναφέρεται ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το «απόσπασμα» τ

- Στην αίτηση για τη έκδοση διαταγής πληρωμής για το ποσό του κλεισίματος ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού μεταξύ της πιστοδότριας τράπεζας και του καθού η αίτηση πιστούχου, αρκεί να αναφέρεται ότι το ποσό αυτό θα αποδεικνύεται από το «απόσπασμα» των εμπορικών βιβλίων της και ότι το «απόσπασμα» αυτό, στο οποίο εμφανίζεται όλη η κίνηση του ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, από την υπογραφή της σύμβασης πίστωσης μέχρι το κλείσιμό της, και το οποίο αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο, επισυνάπτε

Κοινοπραξία.

- Κοινοπραξία. Ικανότητα διαδίκου.- Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, μπορούν να είναι διάδικοι και παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους. - Η άποψη ότι οι ανωτέρω ενώσεις και εταιρείες είναι μόνο υποκείμενα της διαδικασίας, ενώ υποκείμενα της έννομης σχέσεως της δίκης και της επίδικης έννομης σχέσεως είναι τα κατ’ ιδίαν μέλη αυτών, είνα

ΙΚΑ.

ΙΚΑ. Διαδοχική ασφάλιση. Για τους εργαζόμενους στην εταιρεία Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε. ασφαλισμένους στον κλάδο συντάξεως του Ι.Κ.Α. οι οποίοι αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2367/1995 και της Φ21/1062/1996 κοινής υπουργικής αποφάσεως, και οι οποίοι είχαν ασφαλισθεί διαδοχικώς και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, ως απονέμων την σύνταξη οργανισμός ορίζεται το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις, το Ι.Κ.Α.

Κτήση κυριότητας επί δασών.

- Κτήση κυριότητας επί δασών.-Bυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Χρησικτησία. Δικαιοστάσιο. Ιδιωτικά δάση. Κτήματα δημοσίου. Κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, μπορούσε να αποκτηθεί η κυριότητα ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία κατόπιν άσκησης νομής, ως τέτοιας νοούμενης της άσκησης σ' αυτό εμφανών και συνεχών πράξεων που εκδηλώνουν βούληση εξουσίασης του νομέα πάνω στο ακίνητο, όπως καλλιέργεια, πωλήσεις τμημάτων του σε τρίτους, οριοθετήσεις, καταμετρήσεις και άλλες πράξεις που προσιδιάζουν στη φύ

Η προαιρετική χορήγηση από συνεταιριστική οργάνωση σε αγρότες που τις χορηγούν προϊόντα κουπονιών, που αντιστοιχούν σε τμήμα της αξίας αγοράς προϊόντων από την τον συνεταιρισμό που χορηγεί τα κουπόνια δεν αποτελεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.

- Η προαιρετική χορήγηση από συνεταιριστική οργάνωση σε αγρότες που τις χορηγούν προϊόντα κουπονιών, που αντιστοιχούν σε τμήμα της αξίας αγοράς προϊόντων από την τον συνεταιρισμό που χορηγεί τα κουπόνια δεν αποτελεί πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού.- Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 146/1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές, κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη (ΑΠ 79/2001, Δνη 42 (2001), 904). Με την παραπάνω δι

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

- Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αγώνες πυγμαχίας. Αίτηση αναίρεσης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόμενου απ' αυτές εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαιτείται, αντικειμενικώς μεν πρόκληση θανατώσεως άλλου, υποκειμενικώς δε α) μη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόμενης, κατ' αντικειμενική κρίση, προσοχής, την οποία, κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφε

Από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 330 του ΑΚ προκύπτει ότι αμέλεια, η οποία θεμελιώνει τόσο την αδικοπρακτική όσο και τη δικαιοπρακτική ευθύνη εκείνου που από ενέργειά του προκλήθηκε ζημία σε τρίτο, υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απ

Από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 330 του ΑΚ προκύπτει ότι αμέλεια, η οποία θεμελιώνει τόσο την αδικοπρακτική όσο και τη δικαιοπρακτική ευθύνη εκείνου που από ενέργειά του προκλήθηκε ζημία σε τρίτο, υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, δηλαδή η επιμέλεια την οποία καταβάλλει ο συνετός άνθρωπος μέσα στον κύκλο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπαίτια ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, μπορεί να θεμελιώσει, εκτό

Για αγωγή εισαγόμενη προς εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αμοιβές κατά την παροχή εργασίας, μεταξύ των οποίων και των εκκαθαριστών εταιρειών, το δικόγραφο αυτής πρέπει να περιέχει επί ποινή απαραδέκτου, πλην άλλων και ακριβή πε

- Για αγωγή εισαγόμενη προς εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αμοιβές κατά την παροχή εργασίας, μεταξύ των οποίων και των εκκαθαριστών εταιρειών, το δικόγραφο αυτής πρέπει να περιέχει επί ποινή απαραδέκτου, πλην άλλων και ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς. - Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει και πίνακα αναγράφοντα λεπτομερώς τις αιτούμενες αμοιβές και τα έξοδα, κάθε δε εργασία πρέπει να αναγράφεται χωριστά και έναντι αυτής ιδιαιτέρως η αμοιβή κα

Η εκκρεμοδικία από την άσκηση τακτικής αγωγής καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής, η δε τυχόν εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ακυρώνεται με την άσκηση της ανακοπής.

- Η εκκρεμοδικία από την άσκηση τακτικής αγωγής καθιστά απαράδεκτη την εκδίκαση της αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής, η δε τυχόν εκδοθείσα διαταγή πληρωμής ακυρώνεται με την άσκηση της ανακοπής. Η εκ των υστέρων παραίτηση της καθής με εξώδικη δήλωση της δεν αίρει την ύπαρξη της εκκρεμοδικίας και το απαράδεκτο της υποβολής αιτήσεως εκδόσεως διαταγής πληρωμής, διότι κρίσιμος χρόνος για την κρίση της υπάρξεως εκκρεμοδικίας εκ της υφισταμένης ήδη ασκήσεως τακτικής αγωγής είναι ο χρόνο

Επειδή από το άρθρ.

- Επειδή από το άρθρ. 238 ΑΚ με το οποίο ορίζεται ότι η συγκατάθεση που παρέχεται μετά την επιχείρηση της δικαιοπραξίας (έγκριση), εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, ανατρέχει στο χρόνο της δικαιοπραξίας, προκύπτει ότι η έγκριση, ως κατ' αρχή άτυπη δικαιοπραξία, μπορεί να είναι ρητή ή και σιωπηρά. Επί σιωπηράς όμως εγκρίσεως πρέπει τα περιστατικά που επικαλείται εκείνος που προβάλλει την έγκριση να μην αφήνουν καμμιά αμφιβολία ότι η από αυτά συναγόμενη βούληση του άλλου επέχει την έγκρισ

Εμπορικές μισθώσεις.

- Εμπορικές μισθώσεις. Αγωγή απόδοσης ακινήτου επέχουσα θέση καταγγελίας. Καθυστέρηση στην καταβολή του μισθώματος. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.- Ύπαρξη συμφωνίας με βάση την οποία ότι η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής από το μισθωτή παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να λύσει μονομερώς τη μίσθωση χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση και ότι η αντίστοιχη παράβαση συνεπάγεται αυτοδικαίως τη λύση της καταρτισθείσας σύμβασης μίσθωσης. Η ανωτέρω ρήτρα είναι ισχυρή και στην περί

Ιστορική βάση αγωγής.

- Ιστορική βάση αγωγής. Σύμβαση δανείου. Αναίρεση για λόγους που αφορούν λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων από το δικαστήριο. - Από τη διάταξη του άρθρου 216 § ια' ΚΠολΔ προκύπτει ότι για τη διαδικαστική πληρότητα της ιστορικής βάσεως της αγωγής πρέπει να εκτίθενται στο αγωγικό δικόγραφο με σαφήνεια τα στοιχεία που συνθέτουν το πραγματικό του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Αν όμως αυτό (πραγματικό) αποτελείται από μία κοινώς γνωστή νομική έννοια, όπως είναι η σύμβαση δανείου, τότε αρκεί μόνη η επί

Η απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης εισηγμένης μετοχής οδηγεί στην άρση της δυνατότητας του υπό αναστολή επενδυτικού αξιόγραφου να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στο χρηματιστήριο.

- Η απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης εισηγμένης μετοχής οδηγεί στην άρση της δυνατότητας του υπό αναστολή επενδυτικού αξιόγραφου να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στο χρηματιστήριο. Η απαγόρευση της διενέργειας συναλλαγών έχει προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή της, θα πρέπει αυτή να αίρεται, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδίδεται νέα απόφαση που θα επιβεβαιώνει εκ νέου τη συνδρομή των λόγων για την αρχικ

Έννοια και λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού.

- Έννοια και λειτουργία αλληλόχρεου λογαριασμού.- Για να υπάρχει αλληλόχρεος λογαριασμός, χρειάζεται να υφίσταται τουλάχιστον δυνατότητα αποστολών και χρεώσεων και από τις δύο πλευρές. Δεν ενδιαφέρει, αν κατά τη διάρκεια του λογαριασμού έγιναν πράγματι αποστολές και από τις δύο πλευρές, ή αν ένα μόνον από τα συμβαλλόμενα μέρη προέβη σε αποστολές. Η δυνατότητα αποστολών και από τις δύο πλευρές των συμβαλλομένων μερών αποτελεί αναγκαίο κατά νόμο στοιχείο για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση

Κοινόχρηστοι χώροι.

- Κοινόχρηστοι χώροι. Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα.- Kατά το, προϊσχύσαν του ΑΚ Β.Ρ.Δ. (Ν. 3 Πανδ. 43.7 ν. 2 παρ. 8 Πανδ. 39.3, ν. 28 Πανδ. 22.3), ιδιωτικό ακίνητο λάμβανε την ιδιότητα κοινοχρήστου και με την από αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas), με την οποία κυρούται ως νόμιμη η πραγματική κατάσταση, που υπάρχει πριν από τόσο χρόνο, ώστε η ζώσα γενεά να την γνώρισε όπως έχει και να μη διέσωσε παράδοση από την προηγούμενη (παρελθούσα) γενεά για την ύπαρξη άλλης διαφορετικής καταστάσεως. Η από αμνημονε

Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς.

- Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς. Αντικειμενική ευθύνη του μεταφορέα. Τρόπος εκτίμησης της ζημίας. Πότε ο μεταφορέας απαλλάσσεται και πότε ευθύνεται βάσει των διατάξεων του κοινού δικαίου. Ο θεσμός της διακοπής της παραγραφής, οι προϋποθέσεις της και η δικαιολογητική βάση της. Λόγοι αναστολής της παραγραφής.- Από το συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 1, 3, 4, 17 παρ. 1, 2, 18 παρ. 1, 28, 29, 30 παρ. 1 και 34 της από 19 Μαΐου 1956 Διεθνούς Συμβάσεως της Γενεύης για τη διεθνή μετα

Παράβαση κράτους μέλους.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρο 56 ΕΚ. Νομοθετικές διατάξεις αφορώσες την ανώνυμη εταιρΕία Volkswagen.Διατάξεις:ΣυνθΕΚ: 56Οδηγίες: 88/361/ΕΟΚ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251, 298 και 937 παρ.

- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 247, 251, 298 και 937 παρ. 1 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας, αφότου εκδηλώνεται το ζημιογόνο γεγονός, με οποιαδήποτε μορφή ζημίας, θετικής ή αποθετικής, γεννάται υπέρ του ζημιωθέντος αξίωση αποζημιώσεως για όλη τη ζημία, παρούσα και μέλλουσα, εάν αυτή είναι προβλεπτή κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και εφόσον η δικαστική επιδίωξη είναι δυνατή, αρχίζει η παραγραφή της σχετικής αξίωσης, η οποία είναι πενταετής, από τότε που ο ζημιωθείς έμαθε τη ζημία και τον υ

Κατά το άρθρο 13 του Ν.

Κατά το άρθρο 13 του Ν. 2238/1994, όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αυτού αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'), φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20% το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από την μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ή επιχειρήσεως ή τμήματος επιχειρήσεως ως συνόλου με τα άυλα στοιχεία αυτής. Για την συναλλαγή αυτή υποβάλλεται, πριν την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, δήλωση στην ΔΟΥ της έδρας της μεταβιβαζόμενης επιχειρήσεως με ταυτόχρονη καταβολή του αναλογούν

Μέσα απόδειξης.

- Μέσα απόδειξης. Νέα αποδεικτικά μέσα. Αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδείξεων. Υπεύθυνη δήλωση. Αδικοπραξία. Εργολάβος.- Από τη διάταξη του άρθρου 529 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι κατά κανόνα είναι παραδεκτή η προσκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων στο εφετείο, το οποίο, αν δεν τα αποκρούσει ως απαράδεκτα, για κάποιον από τους αναφερόμενους στο άρθρο αυτό λόγους, χωρίς να απαιτείται να διαλάβει στην απόφασή του σχετική ειδική αιτιολογία, τα λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη, υπό την αυτονόητη βέβαια προ

Αναίρεση.

- Αναίρεση. Αναβολή συζήτησης. Παράσταση δικηγόρου χωρίς απόδειξη πληρεξουσιότητας. Απαράδεκτο συζήτησης.- Αν η συζήτηση επί της αιτήσεως αναιρέσεως ανεβλήθη με σημείωση στο πινάκιο κατόπιν σχετικού αιτήματος του αναιρεσείοντος και ο φερόμενος ως πληρεξούσιος αυτού δικηγόρος ενεφανίσθη τόσο στην πρώτη όσο στη μετ' αναβολή συζήτηση, ως εκπροσωπών τον αναιρεσείοντα, χωρίς να αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, τότε ο αναιρεσείων θεωρείται δικονομικώς απών και, εφόσον δεν απ

Παράβαση της υποχρέωσης προσυμβατικών δηλώσεων.

- Παράβαση της υποχρέωσης προσυμβατικών δηλώσεων. Υποχρέωση εκείνου, που συμβάλλεται με τον ασφαλιστή να δηλώσει σ’ αυτόν όλα τα ουσιώδη για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου περιστατικά. Συνέπειες της παραβίασης του προσυμβατικού ασφαλιστικού βάρους.- Καταβολή ασφαλίστρων. Συνέπειες από την καθυστέρηση τμηματικής καταβολής. Σαφής η βούληση του νομοθέτη να απαγορεύσει στην ιδιωτική βούληση να ρυθμίσει στο μέλλον διαφορετικά το θέμα της λήξεως της ασφαλιστικής συμβάσεως, λόγω κ

Έννοια και κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού.

- Έννοια και κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού. Στοιχεία αναγγελίας σε πλειστηριασμό. Αναγγελία τραπεζικής απαιτήσεως από αλληλόχρεο λογαριασμό.- Αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση με την οποία συμφωνείται από τα μέρη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, ότι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις συναλλαγές τους δεν θα επιδιώκονται μεμονωμένα αλλά θα φέρονται σε κοινό λογαριασμό προς απόσβεσή τους κατά το μέρος που καλύπτονται, ώστε τελικώς το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού τ

Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό του ή τον τρόπο της αμοιβής του.

- Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό του ή τον τρόπο της αμοιβής του. Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται κατά κύριο λόγο από την καταβολή σωματικής ενέργειας, σε αντιδιαστολή με την εργασία - προϊόν πνευματικής καταβολής η οποία απαιτεί κατάρτιση και μόρφωση, εξιδιασμένη εμπειρία, ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης.- Για το χαρακτηρισμό εργαζομένου ως ιδιωτικού υπαλλήλου στη βιομη

Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του ε

- Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζομένου. - Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλετ

Οδηγία 89/104/ΕΟΚ.

- Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Άρθρo 5, παράγραφος 2. Φημισμένα σήματα. Προστασία από τη χρησιμοποίηση ενός σημείου για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα ή πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες. Βαθμός ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου. Συνέπειες για το πώς το κοινό εκλαμβάνει το σημείο. Σημείο που εκλαμβάνεται ως διακοσμητικό στοιχείο.- Ένα κράτος μέλος, όταν ασκεί τη δυνατότητα επιλογής που παρέχεται από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988,

Καταδολίευση δανειστών.

- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης. Απαλλοτρίωση από χαριστική αιτία. Πρόθεση βλάβης του δανειστή. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κατάλοιπο λογαριασμού. Ευθύνη αποχωρούντος εταίρου Ομόρρυθμης Εταιρείας.- Η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξης του οφειλέτη χωρεί μόνον αν έγινε με πρόθεση βλάβης του δανειστή, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι με την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που το

Παραπομπή δικηγόρου σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά και συγκεκριμένα για παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων που προορίζονταν για την συμβιβαστική εξόφληση φόρου από εκκρεμή υπόθεση γονικής παροχής του εντολέα του, τα οποία και αρνείται να

Παραπομπή δικηγόρου σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για ανάρμοστη συμπεριφορά και συγκεκριμένα για παράνομη ιδιοποίηση χρημάτων που προορίζονταν για την συμβιβαστική εξόφληση φόρου από εκκρεμή υπόθεση γονικής παροχής του εντολέα του, τα οποία και αρνείται να επιστρέψει. Υποχρέωση του δικηγόρου να απέχει από κάθε κατάχρηση ουσιαστικών ή δικονομικών δικαιωμάτων, θεσμών και λειτουργικών του προνομίων, αλλά και από κάθε γενικά καταχρηστική διαδικαστική - δικονομική διαγωγή. Ομόφωνη απόφαση τ

Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001.

Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001. Τμήμα 5 του κεφαλαίου II. Διεθνής δικαιοδοσία σε ατομικές συμβάσεις εργασίας. Τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙ. Ειδικές δικαιοδοσίες. Άρθρο 6, σημείο 1. Πλείονες εναγόμενοι.

Το δικαίωμα επισχέσεως που καθιερώνεται με την διάταξη του άρθρ.

Το δικαίωμα επισχέσεως που καθιερώνεται με την διάταξη του άρθρ. 325 ΑΚ μπορεί να προταθεί και στη σύμβαση εργασίας, αν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του έναντι του εργαζομένου που απορρέουν από την σύμβαση ή τον νόμο. Έτσι εφόσον ο εργοδότης καθυστερεί την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, ο εργαζόμενος δικαιούται να ασκήσει επίσχεση της παροχής της εργασίας του αρνούμενος να εργασθεί έως ότου να ικανοποιηθεί η αξίωση του, ήτοι μέχρι της καταβολής των οφειλομένων αποδοχών. Κ

Παραίτηση από δικόγραφο αίτησης αναίρεσης.

- Παραίτηση από δικόγραφο αίτησης αναίρεσης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 του ΚΠολΔ που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι η παραίτηση ολική ή μερική από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρο 495 παρ. 1 του ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει ή με προφορική δήλωση προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμέν

Προκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων στην κατ' έφεση δίκη.

- Προκόμιση νέων αποδεικτικών μέσων στην κατ' έφεση δίκη.- Κατά την παρ. 1 εδ. α' του άρθρου 529 του ΚΠολΔ, το οποίο, κατ' άρθρο 591 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, έχει εφαρμογή και στην ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών (άρθρα, 648 έως 661 ΚΠολΔ), αφού δεν αντιβαίνει στις διατάξεις της διαδικασίας αυτής, "στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται αν γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων". Κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου "το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να αποκρούσει τα αποδεικτικά μέσα πο

Χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου.

Χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου. Η έγκριση ή τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας και η θέσπιση πολεοδομικών ρυθμίσεων κανονιστικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και ο καθορισμός χρήσεων και όρων δόμησης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Οι ρυθμίσεις αυτές ε

Τράπεζα της Ελλάδος.

Τράπεζα της Ελλάδος. Προαγωγή υπαλλήλου. Κατά το άρθρο 201 του ΑΚ, αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός, ενώ κατά το άρθρο 207 παρ.1 του ΑΚ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εμπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος, που θα ζημιωνόταν από την πλήρωσή της. Τέτοια δικαιοπραξία με αναβλητική αίρεση, στην οποία εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 207 πα

Οροφοκτησία.

- Οροφοκτησία. Δικαίωμα επέκτασης οικοδομής.- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 § 1, 3, 4, 5, 7 § 1, 8 § 1, 13 του ν. 3741/1929, 787, 1002 και 1117 ΑΚ προκύπτει ότι, επί οικοδομής που έχει υπαχθεί στο καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας, μπορεί, με τη νομίμως μεταγεγραμμένη συστατική της οροφοκτησίας συμβολαιογραφική πράξη, να παραχωρηθεί σε ένα δικαιούχο οριζόντιας ιδιοκτησίας το δικαίωμα επεκτάσεως της οικοδομής προς τα άνω με την προσθήκη νέου ορόφου επί του δώματος («ταράτσας»), το οποίο, εωσότου κατασκευασθ

Υπαγωγή επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση.

- Υπαγωγή επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Καταβολή αποζημίωσης.- Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως από το σύνδικο λόγω της διακοπής των εργασιών της επιχειρήσεως, είναι έγκυρη χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση, έστω και αν ο μισθωτός απασχοληθεί προσωρινά μετά τη διακοπή των εργασιών της επιχειρήσεως για τις ανάγκες μόνο διαχείρισης της πτωχευτικής περιουσίας. - Στην περίπτωση που η εταιρεία τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση ε

Έννοια της πώλησης αγαθών κατά τον ΚΒΣ.

Έννοια της πώλησης αγαθών κατά τον ΚΒΣ. Διάκριση από παροχή υπηρεσιών. Υπάρχει πώληση και όχι παροχή υπηρεσιών στις περιπτώσεις παραγωγής νέου είδους αγαθού, το οποίο κατά την αντίληψη του κοινού που το χρησιμοποιεί διαφέρει από τη χρήση των χρησιμοποιηθέντων υλικών.

Κατάργηση δίκης ενώπιον ΣτΕ.

- Κατάργηση δίκης ενώπιον ΣτΕ. Ανάκληση της προσβαλλόμενης διακήρυξης. Άρθρο 5 Ν. 2522/1997.- Με την υπ’ αριθμ. Φ.830/174/562074/ Σ.990/31.3.2005, απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ανακλήθηκε εξ υπαρχής η υπ’ αριθμ. Φ.800/79/592958/Σ.3263/1.10.2004 έγκριση εντολής διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την ήδη προσβαλλόμενη διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 22/2004) καθώς και η υπ’ αριθμ. Φ.830/8/556679/Σ.119/14.1.2005 πράξη του αυτού Υφυπουργού περί κατακυρώσεως του διαγωνισμού. Επομένως, με την πράξη αυτή πρέπει προδήλως να θεωρηθεί ότι ανακλήθη

Άκυρη δικαιοραξία.

- Άκυρη δικαιοραξία. Συνείδηση πραττομένων. Καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. Αισχροκερδής δικαιοπραξία. Πώληση. Κληρονόμος. Δυσαναλογία παροχής αντιπαροχής.- Άρθρο 131 ΑΚ. Ακυρότητα της δηλώσεως βουλήσεως και της αντίστοιχης δικαιοπραξίας επιφέρει και μόνη η, κατά τον χρόνο πραγματοποιήσεως της δηλώσεως βουλήσεως, συνδρομή της έλλειψης συνειδήσεως των πραττομένων στο πρόσωπο του δηλούντος, εφόσον η αδυναμία αυτή οφείλεται σε παροδική διανοητική διαταραχή, η οποία δεν συναρτάται με ψυχικ

Αν η αγωγή κρίθηκε κατ’ ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ.

Αν η αγωγή κρίθηκε κατ’ ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ), δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερμηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλμα αλλά πρέπει επιπλέον να αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο ως θεμελιωτικά της κρίσεώς του για τη βα

Αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασμός.

-Αλληλόχρεος ή ανοικτός λογαριασμός. Κατάλοιπο. Αναγνώριση υπολοίπου. Λογιστικά βιβλία εμπόρου. Αποδεικτική ισχύς.- Έννοια και περιεχόμενο αλληλόχρεου λογαριασμού. Η ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού απαιτεί τη δυνατότητα αποστολών και από τις δύο πλευρές, στο πλαίσιο μίας διαρκούς σχέσεως, έστω και αν ποτέ δεν υλοποιηθεί η δυνατότητα αυτή.- Το κατάλοιπο αν αναγνωριστεί από τον οφειλέτη, αποτελεί κονδύλιο του λογαριασμού της νέας περιόδου και δεν απαιτείται επανεκκαθάρισή του κατά το ορι

Ελευθερία εγκατάστασης.

Ελευθερία εγκατάστασης. Φόρος επί των εταιριών. Αποτελέσματα της διακύμανσης των νομισματικών ισοτιμιών εμφανιζόμενα κατά τον επαναπατρισμό του αρχικού κεφαλαίου που χορήγησε εταιρία εγκατεστημένη σε κράτος μέλος σε μόνιμη επιχειρηματική εγκατάστασή της σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολογία πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ως δασικής.

- Αιτιολογία πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ως δασικής. Αεροφωτογραφίες. Αυτοψία. Δάσος. Βλάστηση δασικής μορφής.- Η προσβαλλόμενη πράξη είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Ειδικότερα, εφόσον, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η επίδικη έκταση χαρακτηρίσθηκε ως δασική, όχι, αποκλειστικά βάσει της ερμηνείας της αεροφωτογραφίας του 1945, αλλά, προεχόντως βάσει των συμπερασμάτων από επιτόπιες αυτοψίες τόσο του Δασάρχη, όσο και των μελών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας επιτροπής, οι ο

Γειτονικό δίκαιο.

- Γειτονικό δίκαιο. Τοίχοι επί του κοινού ορίου. Εμπράγματη αρνητική αγωγή. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Ένσταση δικαιώματος πραγματικής δουλείας. Αντένσταση εναγομένου.- Όχι μόνο δεν μπορεί να δημιουργηθεί οποιοδήποτε άνοιγμα επί των τοίχων που έχουν ανεγερθεί επί του κοινού ορίου, αλλά δεν μπορεί να αποκτηθεί ούτε δικαίωμα οποιασδήποτε δουλείας φωτισμού ή αερισμού επί των παραπάνω ανοιγμάτων (παραθύρων), ούτε με σύμβαση, αλλά ούτε και με χρησικτησία, αφού τα ανοίγματα αυτά απαγορεύονται

Οικείο πταίσμα.

- Οικείο πταίσμα. Προϋπόθεση της μη επιδικάσεως αποζημιώσεως υπέρ του ζημιωθέντος ή μειώσεως του ποσού της είναι να υπάρχει πταίσμα του ζημιωθέντος που να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία.- Η κρίση ότι η πράξη ή η παράλειψη του ζημιωθέντος αποτελεί έναν από τους αναγκαίους όρους του αποτελέσματος (της ζημίας του ), ανάγεται στα πράγματα και δεν ελέγχεται ακυρωτικώς, η κρίση όμως ότι η πράξη ή η παράλειψη αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί αντικειμενικώς ως πρόσφορος αιτία του αποτελέσματ

Από τις διατάξεις των άρθρων 300, 914 και 932 του ΑΚ και 1 του Ν.

Από τις διατάξεις των άρθρων 300, 914 και 932 του ΑΚ και 1 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Κατά τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 4 του Ν. 551/1915, κατά την οποία το συντρέχον πταίσμα του παθόντος αντιτάσσεται μόνον εάν αφορά σε παραβίαση διατάξεων ή κανονισμών που θέτουν όρους ασφαλείας στην εργασία, αναφέρεται στην επιδίκαση αποζημιώσεως για περιουσιακή ζημία και όχι χρηματ

Αναίρεση.

- Αναίρεση. Λόγοι αναίρεσης. Ορισμένο λόγων αναίρεσης. Έλλειψη νόμιμης βάσης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 ΚΠολΔ συνάγεται ότι στον λόγο αναιρέσεως πρέπει να εκτίθεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν και σε ποιό από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ λόγους εμπίπτει η προβαλλόμενη αιτίαση. - Ως προς δε τον εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ λόγο αν

Στην οροφοκτησία ισχύουν τα εξής: α) σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία το κύρος των συμφωνιών που συνάπτουν οι συνιδιοκτήτες με τον κανονισμό, δεν θίγεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για αυθαίρε

- Στην οροφοκτησία ισχύουν τα εξής: α) σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία το κύρος των συμφωνιών που συνάπτουν οι συνιδιοκτήτες με τον κανονισμό, δεν θίγεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για αυθαίρετες κατασκευές (Ολ ΑΠ 583/1983, 380/1977 και 7/1992, ΑΠ 121/2003, 1841/1999 και 1102/1994), β) οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3741/1929 είναι ενδοτικού δικαίου (Ολ Απ 380/1977), γ) η παραβίαση πολεοδομικών διατάξεων μπορεί να επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όμω

Κατά το άρθρο 559 αρ.

Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ' ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως «αίτηση» νοείται εν προκειμένω κάθε αίτηση που συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δημιουργεί εκκρεμοδικία, άρα και κάθε μία από τις περισσότερες αιτήσεις που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο κατά το άρθρο 218 ΚΠολΔ. Εξάλλου, «αδίκαστη» μένει μία αίτηση, όταν το δικαστήριο, καίτοι υπεχρεούτο, παρέλειψε να αποφανθεί επί αυτής, δηλαδή να την δεχθεί ή να την απορρίψει. Περαιτέρω, από το συνδυασ

Όλες οι μισθώσεις που ρυθμίζονται από το Π.

- Όλες οι μισθώσεις που ρυθμίζονται από το Π.Δ. 34/1995 ισχύουν για διάστημα δώδεκα ετών έστω και αν έχει συμφωνηθεί διάρκεια μικρότερη ή αορίστου χρόνου. Η δωδεκαετής διάρκεια δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή, όσο και τον μισθωτή. Αν μετά τη λήξη της δωδεκαετίας παραμένει ο μισθωτής στην χρήση του μισθίου, χωρίς εναντίωση του εκμισθωτή, η μίσθωση σιωπηρά ανανεώνεται για αόριστο χρόνο με τους ίδιους όρους όπως και η παλιά μίσθωση (αρθρ. 611 Α.Κ.). Επέρχεται δε η λύση της μίσθωσης αυτής ως διαρκούς συμβ

Αίτηση αναστολής όταν η προσφυγή κατά εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης δε συνεπάγεται την κατά νόμο αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης.

Αίτηση αναστολής όταν η προσφυγή κατά εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξης δε συνεπάγεται την κατά νόμο αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. Λόγοι αναστολής. Η κρινόμενη αίτηση με την οποία ζητείται η αναστολή εκτέλεσης των σ’ αυτήν αναφερόμενων πράξεων επιβολής προστίμου του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2523/97, που δεν είναι συναφείς, εκ του λόγου ότι ανάγονται σε διαφορετικά διαχειριστικά έτη ασκείται παραδεκτώς, αφού στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 200 επ. του Κ.Δ.Δ. δεν περιέχετα

Στην παρ.

-Στην παρ. 2 του άρθρου 89 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, ΦΕΚ Α' 73), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950 (ΦΕΚ Α' 240) που κυρώθηκε με τον Ν. 1591/1950 (ΦΕΚ Α' 295), ορίζεται ότι «ως τελωνειακοί παραβάσεις χαρακτηρίζονται επίσης η καθ' οιονδήποτε των εν άρθρω 100 του παρόντος μνημονευομένων τρόπων διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωμής των ανηκόντων τω Δημοσίω τελών και δικαιωμάτων, ως και η μη τήρησις των εν τω αυτώ άρθρω 100 καθοριζομένων λοιπών διατυπώσεων, επισύρουν δε κατά των υπευθύνων πολλα

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ.

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 1 και 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995,για κάθε σύμβαση του Δημοσίου που συνεπάγεται έσοδο ή δαπάνη αυτού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη, προηγείται η προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, επιτρέπεται, όμως, κατ' εξαίρεση, η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (

Υπεξαίρεση.

- Υπεξαίρεση. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Στοιχεία αίτησης αναίρεσης.- Για τη συγκρότηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης απαιτείται, αντικειμενικώς μεν, ιδιοποίηση χωρίς δικαίωμα, ξένου (ολικά ή μερικά) κινητού πράγματος, που περιήλθε στην κατοχή του δράστη με οποιοδήποτε τρόπο, υποκειμενικώς δε, δόλος του δράστη, που ενέχει τη γνώση ότι το ξένο πράγμα είναι ξένο και ότι το κατέχει καθώς και η θέλησή του να το ενσωματώσει στην περιουσία του. Η δόλια αυτή προαίρεση του

Επάλληλες αιτιολογίες.

- Επάλληλες αιτιολογίες. Αντιφατικές αιτιολογίες.- Επί επαλλήλων αιτιολογιών (κύριων ή επικουρικών), κάθε μία από τις οποίες στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν έστω και μία δεν πλήττεται ή πλήττεται ανεπιτυχώς, οι λόγοι που πλήττουν τις υπόλοιπες είναι αλυσιτελείς και επομένως απορριπτέοι ως απαράδεκτοι (ΟλΑΠ 25/2003, 1597/2003). - Όταν στην προσβαλλόμενη απόφαση υπάρχουν δύο ή περισσότερες αιτιολογίες, που διατυπούμενες επαλλήλως ή επικουρικώς στηρίζουν αυτοτελ

Έννοια και περιεχόμενο σύμβασης δικαιόχρησης (franchise).

Έννοια και περιεχόμενο σύμβασης δικαιόχρησης (franchise). Συμφωνία franchise και κύρια συμφωνία franchise. Ομοιότητες και διαφορές με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Δικαιώματα και υποχρεώσεις δότη και λήπτη. Λύση της σύμβασης δικαιοχρησίας. Η αθέτηση προϋφιστάμενης ενοχής παρότι παράνομη πράξη δεν συνιστά και αδικοπραξία κατά την έννοια των άρθρων 914 επ. ΑΚ. Πότε μπορεί να συνιστά. Απάτη στο αστικό δίκαιο. Έννοια και περιεχόμενο αυτής.

Φορολογία νομικών προσώπων.

- Φορολογία νομικών προσώπων. Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Βιβλίο απογραφής. Συγκεντρωτική απογραφή. Έκπτωση αποσβέσεων.- Η έκπτωση των αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το βιβλίο απογραφής τηρείται κατά τους όρους του νόμου (άρθρο 41 παρ. 3 ΚΦΣ), δηλαδή αναφέρει διακεκριμένα για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο την αξία κτήσεως, τις γενόμενες αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία του, διότι μό

ΟΤΑ.

- ΟΤΑ. Σύμβαση εκτέλεσης δημοτικού έργου. - Προκειμένου να καταρτισθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σύμβαση εκτέλεσης δημοτικού έργου, υπό την έννοια που δίδεται σ’ αυτό από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1418/1984 (έργα υποδομής που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών), και που εφαρμόζεται κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1 του ΠΔ 323/1989 και 21 παρ. 5 του ΠΔ 171/1987, πρέπει αυτή, όταν το αντικείμενό της υπερ