1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχής στο ΧΑΑ.

- Αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχής στο ΧΑΑ. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχής που βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης είναι, κατ' αρχήν, επιτρεπτή, υπό τους όρους, βέβαια, του άρθρου 15 §4 ν. 3632/1928, όπως έχει αντικατασταθεί, τελικά, με το άρθρο 26 §1 του ν. 2324/1995, δηλαδή χωρίς μεσολάβηση μέλους του χρηματιστηρίου ή άλλη, επαγγελματικού χαρακτήρα, συμμετοχή (εδάφ. α) και εφόσον «ο αριθμός των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της ανωτέρω πώλησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ τοις εκα

Ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξύβρισης και της απλής δυσφήμησης (άρθρα 361 και 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον.

Ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξύβρισης και της απλής δυσφήμησης (άρθρα 361 και 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Τέτοιο ενδιαφέρον μπορεί να έχουν και να εκδηλώσουν στα πλαίσια της ελευθερίας του λόγου, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, στους οποίους αυθεντικώς αναγνωρίζεται η επιτέλεση κοινωνικής αποστολής (άρθρο 15 παρ. 2 Συντ.), άρα και τα πρόσωπα που συνδέονται αμέσως με τη λ

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας.

Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Άρθρο 3. Έννοια της «παρουσιάσεως στο κοινό». Έργα που παρουσιάζονται μέσω συσκευών τηλεοράσεως εγκατεστημένων σε δωμάτια ξενοδοχείου.

Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK.

Τετάρτη οδηγία 78/660/EOK. Ετήσιοι λογαριασμοί ορισμένων μορφών εταιρειών. Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου να ερμηνεύσει το κοινοτικό δίκαιο σε τομέα όπου αυτό δεν είναι άμεσα εφαρμοστέο. Προβλέψεις για τον κίνδυνο από παροχή εγγυήσεων πιστώσεων. Συνεκτίμηση της ατομικής καταστάσεως του οφειλέτη και του κράτους όπου αυτός είναι εγκατεστημένος. Ημερομηνία κατά την οποία ο κίνδυνος πρέπει ή μπορεί να αποτιμηθεί και να εγγραφεί στον ισολογισμό.

Κοινόχρηστα ύδατα.

- Κοινόχρηστα ύδατα. Παρεμπόδιση χρήσης και προσβολή προσωπικότητας. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 967 του ΑΚ, το νερό που ρέει ελεύθερα και αέναα είναι πράγμα κοινής χρήσης, ανήκει δε στο Δημόσιο, εφόσον δεν ανήκει σε δήμο ή κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά (968 ΑΚ). Η κοινή χρήση τούτου προσήκει σε όλους ενώ ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα μπορούν ν’ αποκτηθούν επ’ αυτών, μόνον με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου και εφόσον μ’ αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή

Δεν υπάρχει διακοπή της παραγραφής με την έγερση της αγωγής αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή αν απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους μη ουσιαστικούς.

Δεν υπάρχει διακοπή της παραγραφής με την έγερση της αγωγής αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή αν απορριφθεί τελεσίδικα για λόγους μη ουσιαστικούς. Σε περίπτωση νέας έγερσης της αγωγής μέσα σε έξι μήνες (από την τελεσίδικη απόρριψη της πρώτης αγωγής), η παραγραφή θεωρείται ότι έχει διακοπεί με την προηγούμενη αγωγή. Διακοπή της παραγραφής και σε περίπτωση αναγνώρισης της αξίωσης από τον υπόχρεο πριν από τη συμπλήρωσή του χρόνου της.

Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να προσβάλλει την απόφαση με το ένδικο μέσο που του χορηγεί ο νόμος αν ο κατηγορούμενος καταδικασθεί (σε οποιαδήποτε ποινή) μόνο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του για αποζημίωση, όταν είτε του επιδικάσθηκε αυτή είτε απορρίφ

- Ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να προσβάλλει την απόφαση με το ένδικο μέσο που του χορηγεί ο νόμος αν ο κατηγορούμενος καταδικασθεί (σε οποιαδήποτε ποινή) μόνο σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του για αποζημίωση, όταν είτε του επιδικάσθηκε αυτή είτε απορρίφθηκε η αγωγή του επειδή δεν στηριζόταν στο νόμο. - Κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 468 παρ. 1, 488 και 489 παρ. 1 περ. στ΄ ΚΠΔ, 591 παρ. 1 και 341 ΚΠΔ, ότι επιτρέπεται στον πολιτικώς ενάγοντα η άσκηση έφεσης υπό τους όρους των άρθρων 468 παρ. 1 και 488 ΚΠΔ, όταν το

Παράβαση κράτους μέλους.

Παράβαση κράτους μέλους. Άρθρα 56, παράγραφος 1, ΕΚ και 43 ΕΚ. Ειδικές μετοχές («golden shares») του Ολλανδικού Δημοσίου στο κεφάλαιο των εταιρειών KPN και TPG. Οριοθέτηση των εννοιών «συμμετοχή εξασφαλίζουσα τον έλεγχο», «άμεση επένδυση» και «επένδυση χαρτοφυλακίου» στο πλαίσιο των θεμελιωδών ελευθεριών. «Κρατικό μέτρο» κατά την έννοια των θεμελιωδών ελευθεριών. Εγγύηση της παγκόσμιας ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Προσωπικό ΟΤΕ.

- Προσωπικό ΟΤΕ. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Κάλυψη εποχιακών αναγκών. Απαγόρευση μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου. Μη εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. Μερική ή ολική παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης.- Από τη διάταξη του άρθρου 24 του ΓΚΠ-ΟΤΕ, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, προκύπτει, ότι το έκτακτο προσωπικό προσλαμβάνεται δια συμβάσεως ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκ

Ολυμπιακή Αεροπορία.

- Ολυμπιακή Αεροπορία. Αξίωση για καταβολή οικογενειακού επιδόματος.- Δεν συνιστά καταχρηστική άσκηση η από τον μισθωτό αξίωση για καταβολή των ελαχίστων νομίμων ορίων των αποδοχών ή άλλων εργατικών γενικά δικαιωμάτων και η κακή οικονομική κατάσταση του εργοδότη, η οποία μάλιστα θα επιδεινωθεί από την άσκηση ομοίων αξιώσεων από άλλους μισθωτούς.- Μόνο η άσκηση αγωγών από άλλους εργαζόμενους της αναιρεσείουσας για επιδίκαση του ίδιου επιδόματος καθώς και το γεγονός ότι, η αναιρεσείουσα

Αν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν αποδέχθηκε την κληρονομιά, το δικαστήριο της κληρονομιάς, ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, διορίζει κηδεμόνα της κληρονομιάς.

- Αν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιο αν αποδέχθηκε την κληρονομιά, το δικαστήριο της κληρονομιάς, ύστερα από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, διορίζει κηδεμόνα της κληρονομιάς. Ως άγνωστος θεωρείται ο κληρονόμος και αν δεν είναι γνωστό ότι ο κληρονομούμενος κατέλειπε κληρονόμους είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου. Η κηδεμονία της κληρονομιάς είναι προσωρινό μέτρο και διαρκεί μέχρι την εξακρίβωση του κληρονόμου. - Το Δημόσιο δεν μπορεί να ασκήσε

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Υποκατάσταση του αναδόχου.- Προβλέπεται υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση στην εκτέλεση δημοσίου έργου, μόνο ύστερα από την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον εγκριθεί η υποκατάσταση από τον φορέα κατασκευής του έργου, διαφορετικά ο τελευταίος κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Σε κάθε περίπτωση η υποκατάσταση προβλέπεται μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, δηλαδή στο στάδ

Αν ο αντίδικος, εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα.

-Αν ο αντίδικος, εκείνου που επισπεύδει τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν λάβει μέρος σε αυτή με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση επιδόθηκε νομότυπα προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου, που έχει κλητευθεί.-Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης, που στηρίζεται σε ισχυρισμό, ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται α) για παράβαση, που

Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης.

- Παραίτηση από το δικόγραφο της αναίρεσης. Δικαστικά έξοδα.- Από τις διατάξεις των άρθρων 294, 295 παρ. 1, 297, 299 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων μπορεί, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αναίρεσης χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσιβλήτου, πριν προχωρήσει η προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, η παραίτηση δε αυτή έχει ως αποτέλεσμα ότι η α

Οικειοθελείς παροχές.

- Οικειοθελείς παροχές. Έκτακτο προσωπικό ΔΕΗ. - Tα δικαίωμα του έκτακτου μισθωτού να ενταχθεί στην κατά τους όρους του ΚΚΠ/ΔΕΗ και με βάση τον τίτλο σπουδών του κατηγορία, αποτελεί ενοχικό δικαίωμά του, που πηγάζει από την ατομική σύμβαση εργασίας του, όπως αυτή συμπληρώνεται από τον Κανονισμό. Εντεύθεν, λοιπόν, θεμελιώνεται αντίστοιχη ενοχική υποχρέωση της ΔΕΗ προς ένταξη του έκτακτου προσωπικού της στην κατηγορία του τακτικού, στην οποία τούτο δικαιούται να ενταχθεί με βάση τον εν λόγω

Κοινωνική Ασφάλιση.

- Κοινωνική Ασφάλιση. Εισφορές ΙΚΑ. Υπόχρεοι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Οικοδομικές εργασίες. Αλληλέγγυος ευθύνη του κυρίου του έργου και του εργολάβου. - Tόσο ο κύριος του έργου, όσον και τα μεσολαβούντα τρίτα πρόσωπα, τα οποία αναλαμβάνουν την εκτέλεση τμήματος ή του συνόλου του ανατεθέντος έργου, ευθύνονται αλληλεγγύως, θεωρούμενοι αμφότεροι, δια την καταβολή των εισφορών των εις το έργον απασχοληθέντων προσώπων, ως εργοδότες.Διατάξεις: AN: 1846/1951 Νόμοι: 4476/1965, 825/1978 αρθ. 1

Επί των δημοσίων γαιών, επομένως και επί των αγρών, των οποίων η κυριότητα ανήκε στο τουρκικό δημόσιο, μπορούσε να αποκτηθεί δικαίωμα εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) με τη χορήγηση από το Δημόσιο σε ιδιώτη τίτλου (ταπίου) κατά το άρθρο 3 του Οθωμανικού νόμου

Επί των δημοσίων γαιών, επομένως και επί των αγρών, των οποίων η κυριότητα ανήκε στο τουρκικό δημόσιο, μπορούσε να αποκτηθεί δικαίωμα εξουσιάσεως (τεσσαρούφ) με τη χορήγηση από το Δημόσιο σε ιδιώτη τίτλου (ταπίου) κατά το άρθρο 3 του Οθωμανικού νόμου της 7 Ραμαζάν "περί γαιών". Εάν, όμως, επρόκειτο για καλλιεργήσιμη δημοσία γαία, το εν λόγω δικαίωμα εξουσιάσεως μπορούσε, κατά το άρθρο 78, να αποκτηθεί και χωρίς την έκδοση τίτλου, με μόνη την πραγματική κατάσταση της εκ μέρους του ιδιώτη κατοχής

Υπερημερία εργοδότη.

- Υπερημερία εργοδότη. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εργαζομένου να ζητήσει αποδοχές υπερημερίας.- Κατά το άρθρο 656 ΑΚ, αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας καθίσταται και ο εργοδότης, ο οποίος κατήγγειλε ακύρως για οποιοδήποτε λόγο την εργασιακή σύμβαση, εφόσον πλέον δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του

Διαδικασία εργατικών διαφορών.

- Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Επαναφορά ισχυρισμών.- Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον καταχωρίζονται στα πρακτικά, εκτός αν περιέχονται στις οικειοθελώς κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις στους. Απαιτείται, δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική πρόταση των ισχυρισμών η οποία σημ

Παραμεθόριες περιοχές.

- Παραμεθόριες περιοχές. Κυριότητα αλλοδαπού. Χρησικτησία.- Απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας και με ποινικές κυρώσεις όχι μόνο η παρ΄ αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων, απόκτηση κυριότητας ή άλλου, πλην υποθήκης, εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτων κειμένων σε παραμεθόριες περιοχές, αλλά και η μίσθωση ή οιαδήποτε παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά της χρήσεως των αστικών εκ των ως άνω ακινήτων υπέρ την τριετίαν και των αγροτικών ανεξαρτήτως χρόνου, και από τον

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αποζημίωση σε αλλοδαπό νόμισμα. Μετατροπή σε δραχμές.- Σύμφωνα με το άρθρο 26 ΑΚ "οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκημα". Συνεπώς η έννομη σχέση που δημιουργείται με τη διάπραξη αδικήματος στην Ελλάδα, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και άρα για τον υπολογισμό της ζημίας και την καταβολή της αποζημιώσεως εφαρμόζεται το άρθρο 297 εδ. α' ΑΚ, το οποίο ορίζει ότι: "Ο υπόχρεος σε αποζημίωση οφείλει να την παράσχει σε χρήμα". Ως "χρήμα" σ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Έννοια προστήσαντος. Προϋποθέσεις ύπαρξης πρόστησης. Πότε υπάρχει κατάχρηση υπηρεσίας. Η έννοια της προστήσεως είναι νομική και η ύπαρξη ή μη ευθύνης του προστήσαντος, υπό τα ανελέγκτως από το ουσιαστικό δικαστήριο δεκτά γενόμενα περιστατικά, ελέγχεται αναιρετικά και από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 335 και 914 του ΑΚ προκύπτει, ότι η οφειλόμενη βάσει των διατάξεων αυτών αποζημίωση περιλαμβάνει τη διαφορά ανάμεσα στην τωρινή περιουσιακ

Ορισμένο ή αόριστο αγωγής.

- Ορισμένο ή αόριστο αγωγής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. 'Ελλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Το ορισμένο ή αόριστο της αγωγής ως προς την έκθεση σ' αυτή των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την ιστορική της αιτία και θεμελιώνουν το αίτημα αυτής (ποσοτική και ποιοτική αοριστία) εκτιμά κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν υπόκειται κατά τούτο η κρίση του σε αναιρετικό έλεγχο, εκτός αν έκρινε ορισμένη την αγωγή λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα που δεν αναφέρονταν στο δικόγρ

Διδάγματα κοινής πείρας.

- Διδάγματα κοινής πείρας. Στοιχεία για το ορισμένο αγωγής.- Διδάγματα της κοινής πείρας είναι γενικές αρχές για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων και των βιοτικών σχέσεων, που συνάγονται επαγωγικά από την εμπειρία, τη συμμετοχή στις συναλλαγές και τις τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις του μέσης μορφώσεως ανθρώπου. Δεν είναι δίδαγμα της κοινής πείρας "ο ισχυρισμός ότι όλα τα έγγραφα από μία συγκεκριμένη ημερομηνία μέχρι άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία διπλοπληρώθηκαν είναι απόλυτα ορισμ

Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι διατάξεις των άρθρων 9 και 12 της Συνθήκης και οι διατάξεις του άρθρου 95 δεν εφαρμόζονται σωρευτικά.

- Κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι διατάξεις των άρθρων 9 και 12 της Συνθήκης και οι διατάξεις του άρθρου 95 δεν εφαρμόζονται σωρευτικά. Κατά συνέπεια, μια εθνική οικονομική επιβάρυνση δεν μπορεί, στο πλαίσιο του συστήματος της Συνθήκης, να εμπίπτει ταυτοχρόνως και στις δύο αυτές κατηγορίες, δηλαδή να είναι φορολογική επιβάρυνση ισοδύναμη κατ' αποτέλεσμα με δασμό και εσωτερικός φόρος. Περαιτέρω, ουσιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο κατηγοριών είν

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εμφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους, είτε αυτός είναι ο αναιρεσείων, είτε ο αναιρεσίβλητος, εξετάζεται ποιος από αυτούς επισπεύδει τη συζήτηση της υπόθεσης. Και αν μεν η συζήτηση επισπεύδεται από τον διάδικο που εμφανίσθηκε και δεν εμφανισθεί ο αντίδικός του, πρέπει να προσκομίζεται με επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς συζήτ

Πλήρης αποζημίωσης.

Πλήρης αποζημίωσης. Λαμβάνεται υπόψη η αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου κατά το χρόνο της πρώτης συζήτησης, καθώς και η δαπάνη του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου, η οποία ναι μεν δεν συνδέεται άμεσα με την αξία του ακινήτου, έχει όμως ως μόνη αιτία την απαλλοτρίωση και αποτελεί άμεση συνέπεια αυτής, όπως η δαπάνη του ιδιοκτήτη για τη μεταφορά - μετεγκατάσταση του νοικοκυριού ή της επιχείρησής του. Όταν στο απαλλοτριούμενο ακίνητο υπάρχουν κτίσματα μόνιμης κατασκευής, δένδρα

Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών (άρθρα 664 έως 676 Κ.

Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τις διατάξεις της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών (άρθρα 664 έως 676 Κ.Πολ.Δ.) λαμβάνονται υπόψη και ένορκες ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου βεβαιώσεις (άρθρο 671 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.). Οι ένορκες αυτές βεβαιώσεις δεν αποτελούν κατηγορία εγγράφων, αλλ΄ αυτοτελές αποδεικτικό μέσο, η μη λήψη του οποίου δημιουργεί λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθμ. 11 του Κ.Πολ.Δ.. Η βεβαίωση συνεπώς του δικαστηρίου της ουσίας ότι έλαβε υπόψη τα προσκομισθέντα με επίκ

Αποτελεί παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας η λήψη και η μετάδοση από τα ΜΜΕ της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεση του.

Αποτελεί παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας η λήψη και η μετάδοση από τα ΜΜΕ της εικόνας προσώπου χωρίς τη συναίνεση του. Κατ’ εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η κινηματογράφηση και η προβολή της εικόνας προσώπου από την τηλεόραση στην περίπτωση που το εικονιζόμενο πρόσωπο, περιλαμβάνεται στα πρόσωπα της σύγχρονης επικαιρότητας και η μετάδοση γίνεται για λόγους ενημέρωσης του κοινού. Ο παράνομος χαρακτήρας της πράξης αίρεται, αν πρόκειται περί κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμ

Kατά τη διάταξη του άρθρου 544 αριθμ.

Kατά τη διάταξη του άρθρου 544 αριθμ. 7 Κ.Πολ.Δ. επιτρέπεται αναψηλάφηση και αν ο διάδικος που τη ζητεί βρήκε ή πήρε στην κατοχή του μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως νέα κρίσιμα έγγραφα τα οποία δεν μπορούσε να προσκομίσει εγκαίρως από ανωτέρα βία ή τα οποία κατακράτησε ο αντίδικός του ή τρίτος που είχε συνεννοηθεί με τον αντίδικο και των οποίων την ύπαρξη αγνοούσε όπως αγνοούσε και την κατοχή τους από τον αντίδικο ή τον τρίτο κατά τη διάρκεια της δίκης. Από τη διάταξη αυτή προκύπ

Έννοιες αναπηρίας και παραμόρφωσης.

Έννοιες αναπηρίας και παραμόρφωσης. Οι βαρυνόμενοι με αναπηρία ή παραμόρφωση μειονεκτούν και κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας έναντι των υγιών συναδέλφων τους. Η Α.Κ. 931 προβλέπει επιδίκαση από το δικαστήριο χρηματικής παροχής στον παθόντα αναπηρία ή παραμόρφωση, εφόσον συνεπεία αυτών επηρεάζεται το μέλλον του. Η χρηματική αυτή παροχή δεν αποτελεί αποζημίωση εφ' όσον η τελευταία εννοιολογικώς συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, δηλαδή διαφοράς μεταξύ της

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Θάνατος προσώπου. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.- Η διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ ότι "σε περίπτωση αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αυτό ισχύει ιδίως για εκείνον που έπαθε προσβολή της υγείας, της τιμής ή της αγνείας του ή στερήθηκε την ελευθερία του. Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρημ

Ο διακανονιστής ζημιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου, στην περίπτωση που η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο.

- Ο διακανονιστής ζημιών μιας ασφαλιστικής εταιρείας ασκεί τα καθήκοντα και έχει τις υποχρεώσεις του ειδικού αντιπροσώπου, στην περίπτωση που η αλλοδαπή ασφαλιστική επιχείρηση δεν έχει διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο. -Συνεπώς, οι μόνες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των αξιώσεων του ενάγοντα από τη β' εναγομένη είναι α) να είναι αυτή ο διακανονιστής ζημιών της αλλοδαπής ασφαλιστικής (πληρούται), β) να είναι ο ίδιος μόνιμος κάτοικος Ελλάδας (πληρούται), γ) να έχει υποστεί ο ενάγων ζημία από

Πολεοδομικός σχεδιασμός.

Πολεοδομικός σχεδιασμός. Εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων. Όροι δόμησης. Η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακος, και η θέσπιση με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα πάσης φύσεως όρων δομήσεως, μπορεί να γίνει μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντ., αλλ' ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Ο κανόνας εξ άλλου αυτός αφορά τ

Μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου η σύμβαση ασφάλισης καταρτίζεται με απλή συναίνεση και αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο, για το κύρος του οποίου αρκεί μόνο η υπογραφή του ασφαλιστή, μπορεί δε εγκύρως να συμφωνηθεί ότι αποκλείεται η κάλυψη ζημιών απ

Μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου η σύμβαση ασφάλισης καταρτίζεται με απλή συναίνεση και αποδεικνύεται με το ασφαλιστήριο, για το κύρος του οποίου αρκεί μόνο η υπογραφή του ασφαλιστή, μπορεί δε εγκύρως να συμφωνηθεί ότι αποκλείεται η κάλυψη ζημιών από τον ασφαλιστή που προκαλούνται από την κυκλοφορία αυτοκινήτου, όταν ο οδηγός κατά το χρόνο του ατυχήματος τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών (βρίσκεται σε μέθη) κατά την έννοια του άρθρου 42 του ΚΟΚ (ν. 614/1977). Η συνομολόγη

Επίδοση σε νομικό πρόσωπο όταν αυτό βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

- Επίδοση σε νομικό πρόσωπο όταν αυτό βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Έφεση κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν επί υποθέσεων που δικάζονται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Παθητική νομιμοποίηση. Έννομο συμφέρον προς άσκηση παρέμβασης. - Για να είναι έγκυρη η επίδοση εγγράφου σε νομικό πρόσωπο όπως και εν προκειμένου η εφεσίβλητη κοινοπραξία μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της κατ’ άρθρο 42 ΕμπΝ πρέπει τούτο να παραδοθεί στον κατά το νόμο ή το καταστατικό εκπρόσωπο του, είτε στην κ

Επί προϋφισταμένων του Ν 2601/1998 συμβάσεων δανείου, που κατά το χρόνο δημοσιεύσεώς του, είτε είναι σε ισχύ, είτε έχουν καταγγελθεί, εάν δεν υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού, γίνεται αυτοδίκαια ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων ανά εξάμηνο κα

- Επί προϋφισταμένων του Ν 2601/1998 συμβάσεων δανείου, που κατά το χρόνο δημοσιεύσεώς του, είτε είναι σε ισχύ, είτε έχουν καταγγελθεί, εάν δεν υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού, γίνεται αυτοδίκαια ανατοκισμός των καθυστερούμενων τόκων ανά εξάμηνο κατ' ελάχιστο όριο, εισάγεται δε με διάταξη του Ν. 2601/1998 εξαίρεση με την οποία παρέχεται στις τράπεζες και στα πιστωτικά ιδρύματα η ευχέρεια, στο πλαίσιο του επιτρεπτικού κανόνα δικαίου που θέτει η διάταξη αυτή, να εκτοκίζουν τόκους από της πρώτης ημ

Σύνταξη πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων.

- Σύνταξη πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων. Επίδομα 176 ευρώ. Πρόσθετες μισθολογικές παροχές. Χορήγηση διαφοράς μέχρι το ποσό των 176 ευρώ. Προσωπική διαφορά. Συμψηφισμός με μελλοντικά επιδόματα. Ειδική παροχή. Σκοπός είναι η εξομάλυνση των μισθολογικών παροχών των δημοσίων υπαλλήλων υπέρ των χαμιλόμισθων. Δεν έχει χαρακτήρα γενικής προσαύξησης αποδοχών. Επέκταση χορήγησης σε άλλους δικαιούχους. Μη συντάξιμη παροχή. Πραγματικά περιστατικά.- Υπολογισμός σύνταξης των πολιτικών δημοσίων υπαλλ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Οι δήμοι στερούνται αρμοδιότητος να προβαίνουν στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, εφόσον το θέμα τούτο ρυθμίζεται ευθέως από το ισχύον για κάθε Ο.Τ.Α. οικείο πολεοδομικό καθεστώς, η θέσπιση του οποίου, που συνιστά και απαλλοτρίωση για τη δημιουργία των χώρων αυτών, ανήκει στην αρμοδιότητα του Κράτους. Ως προς την απαλλοτρίωση ακινήτων, με σκοπό την κατασκευή δημοτικού κτιριακού έργου που εξυπηρετεί κοινωφελείς σκοπού

Μείωση των καταστατικών δικαιωμάτων των εταίρων.

- Μείωση των καταστατικών δικαιωμάτων των εταίρων. Απόφαση γενικής συνέλευσης με παμψηφία. Αμοιβή διαχειριστή ΕΠΕ. Αρχή ίσης μεταχείρισης των εταίρων. - Από τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 2, 18 παρ. 1. 20 παρ. 1, 3. 4. 23 παρ. 1 και 35 Ν. 3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" προκύπτει ότι ο διαχειριστής εταίρος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης μπορεί να λαμβάνει αμοιβή, εφόσον τούτο καθορίσθηκε από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση, ενώ από τη διάταξη του άρθρου 38 παρ. 1 και 3 τούτου συνάγετα

Υιοθεσία ανηλίκου.

- Υιοθεσία ανηλίκου. Συναίνεση φυσικών γονέων. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση και τη λύση της υιοθεσίας, η οποία περιέχει στοιχεία αλλοδαπότητας κατά τα υποκείμενα αυτής.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1550 ΑΚ, για να υιοθετηθεί ένας ανήλικος, χρειάζεται να συναινέσουν ενώπιον του δικαστηρίου οι γονείς του ή ο ένας τους μόνον, αν ο άλλος έχει εκπέσει από τη γονική μέριμνα κατά το άρθρο 1537 ΑΚ, ή η συναίνεση του είναι αδύνατη γιατί έχει τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση, που

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ.

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ. Έμμεσοι φόροι επιβαλλόμενοι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Συγχώνευση εταιρειών. Διόρθωση του κτηματολογίου. Είσπραξη φορολογικής επιβάρυνσης. Χαρακτηρισμός ως «φόρος μεταβίβασης». Προϋποθέσεις είσπραξης της φορολογικής επιβάρυνσης.

Υποχρέωση παράληψης ή ανοχής πράξης.

- Υποχρέωση παράληψης ή ανοχής πράξης. Αν η απειλή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο. Στην τελευταία περίπτωση δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 670 έως 676 ΚΠολΔ. Αλλά και στην περίπτωση της υποβολής της αυτοτελούς αίτησης προς απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης, η υπόθεση εκδικάζεται κατά την ίδια διαδικασία. - Προϋποθέσει

Η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

- Η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο ενεργεί συλλογικά. Επιτρέπεται ωστόσο να μεταβιβάσει το δικαίωμα οργανικής εκπροσώπησης σε κάποια από τα μέλη του ή και σε τρίτα πρόσωπα, αν τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο τρίτος στον οποίο μεταβιβάζεται το δικαίωμα ενεργεί καθ’ οργανική υποκατάσταση, διαφοροποιούμενο έτσι από τον πληρεξούσιο και τον εντολοδόχο, οι οποίοι δεν είναι όργανα της εταιρείας

Κατάσταση μέθης.

- Κατάσταση μέθης. Ασφαλιστική σύμβαση. Αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή.- Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση οινοπνεύματος, πέραν της οποίας το άτομο υπέχει ευθύνη, είναι 0,50 0/οο, και ο τρόπος εξακρίβωσης της χρήσης οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών από οδηγούς κατά την οδήγηση, περιλαμβάνει και την αιματοληψία. - Εκτός από τη μέθοδο της αιματοληψίας, η διαπίστωση της μέθης του οδηγού μπορεί να στηριχθεί και σε άλλα αποδεικτικά μέσα, π.χ. καταθέσεις μαρτύρω

Ανώνυμη εταιρία.

Ανώνυμη εταιρία. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας. Τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν μόνον απλή υποχρέωση άσκησης των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων τους, αλλά οφείλουν να τις ασκούν με την απαιτούμενη επιμέλεια, εντός των πλαισίων, που θέτει ο νόμος, το καταστατικό και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με στόχο την προαγωγή των εταιρικών συμφερόντων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του διαχειριστικού οργάνου έχουν την ευχέρεια να αναλαμβ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Οριστική διανομή αγροτεμαχίων. Καταβολή αποζημίωσης ή άλλου ισάξιου τεμαχίου. Δικονομικά θέματα.- Στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα (ΒΔ της 2910/6-12-1949) ορίζονται τα εξής: α) αν από οποιονδήποτε λόγο περιληφθούν ξένα τεμάχια στην οριστική διανομή, αυτή παραμένει έγκυρη και απρόσβλητη και τα ξένα αυτά τεμάχια θεωρούνται ως απαλλοτριωθέντα για δημόσια ωφέλεια δυνάμει του άρθρου 17 του Συντάγματος, μέχρι δε να καταβληθεί η αποζημίωση τ

Η πώληση πράγματος, το ελάττωμα του οποίου το καθιστά όχι ανασφαλές και, άρα, επικίνδυνο για τη ζωή, την υγεία ή την περιουσία του καταναλωτή, αλλά ακατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του νόμου 2251/1994.

Η πώληση πράγματος, το ελάττωμα του οποίου το καθιστά όχι ανασφαλές και, άρα, επικίνδυνο για τη ζωή, την υγεία ή την περιουσία του καταναλωτή, αλλά ακατάλληλο για την χρήση που προορίζεται, δεν εμπίπτει στη ρύθμιση του νόμου 2251/1994.

Στο άρθρο 208 του ως άνω Κωδικός ορίζεται ότι: «1.

Στο άρθρο 208 του ως άνω Κωδικός ορίζεται ότι: «1. Λόγο αναστολής μπορεί να θεμελιώσει η, από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης απειλούμενη, οποιασδήποτε φύσης, υλική ή ηθική βλάβη του αιτούντος, εφόσον η επανόρθωσή της θα είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής σε περίπτωση ευδοκίμησης του αντίστοιχου ένδικου μέσου. 2. Η χορήγηση της αναστολής αποκλείεται: α)... β)... γ) αν το αντίστοιχο ένδικο μέσο είναι προδήλως απαράδεκτο ή προδήλως αβάσιμο».Επειδή υπό του νομοθέτου της προαναφερομ

Δημόσιοι υπάλληλοι.

- Δημόσιοι υπάλληλοι. Υπάλληλοι Υπουργείου Οικονομικών. Έκπτωση από την υπαλληλική θέση. Καταδίκη για πλημμέλημα του ν. 2683/1999. - Οι δημόσιοι υπάλληλοι, στους οποίους συγκαταλέγονται και εκείνοι του Υπουργείου Οικονομικών, εκπίπτουν αυτοδικαίως της υπαλληλικής θέσεως τους αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α' της παρ. Ι του άρθρου 8 του ν. 2683/1999, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα αδικήματα της πλαστογραφίας κα

Με το άρθ.

-Με το άρθ. 39 ν. 3259/2004 υφίσταται υποχρέωση για επαναπροσδιορισμό των οφειλών από τις Τράπεζες.- Η υποχρέωση επανακαθορισμού των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων επιβάλλεται ως γενικός όρος για την ικανοποίησή τους, ενώ οι εξαιρέσεις από τη διαδικασία προβλέπονται περιοριστικά και ως τέτοιες πρέπει να ερμηνεύονται στενά (βλ. σχετ. ΕφΑθ 7129/2006, 5139/2005, 423/2005, αδημ., Ψυχομάνη, Τραπεζικό Δίκαιο, 2001, σελ. 120,121). - Ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις (στην π

Γειτονικό δίκαιο.

- Γειτονικό δίκαιο. Τοίχοι επί του κοινού ορίου. Εμπράγματη αρνητική αγωγή. Κτιριοδομικός Κανονισμός. Ένσταση δικαιώματος πραγματικής δουλείας. Αντένσταση εναγομένου.- Όχι μόνο δεν μπορεί να δημιουργηθεί οποιοδήποτε άνοιγμα επί των τοίχων που έχουν ανεγερθεί επί του κοινού ορίου, αλλά δεν μπορεί να αποκτηθεί ούτε δικαίωμα οποιασδήποτε δουλείας φωτισμού ή αερισμού επί των παραπάνω ανοιγμάτων (παραθύρων), ούτε με σύμβαση, αλλά ούτε και με χρησικτησία, αφού τα ανοίγματα αυτά απαγορεύονται

Αρμοδιότητα ΟΤΑ.

- Αρμοδιότητα ΟΤΑ. Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων. - Σε περίπτωση απολύτως απαγορευμένων διαφημιστικών πινακίδων, όπως είναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι τοποθετημένες επί στέγης ιδιωτικού κτιρίου ή οι τοποθετημένες χωρίς προηγούμενη άδεια, αρμόδια για την έκδοση τόσο της προβλεπόμενης απόφασης περί απομάκρυνσής τους όσο και περί επιβολής του σχετικού προστίμου, είναι τα οριζόμενα από τις εν λόγω διατάξεις όργανα του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η θέση της υπαίθρι

Κατά το άρθρο 932 εδ.

- Κατά το άρθρο 932 εδ. 3 ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου, η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος, λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσεώς του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή, όμως, έννοια της

Προσύμφωνο σύστασης ανώνυμης εταιρείας.

- Προσύμφωνο σύστασης ανώνυμης εταιρείας.- Για να είναι έγκυρο το προσύμφωνο σύστασης ανωνύμου εταιρείας πρέπει να έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και ουσιώδη στοιχεία αυτού είναι ο σκοπός με βάση τον οποίο θα προσδιορισθεί η νομική της ταυτότητα, προκειμένου να καθορισθούν περαιτέρω τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών της που θα απορρέουν από τη σχέση αυτή, οι εισφορές των εταίρων κατά ποσό και είδος καθώς και κάθε άλλη παροχή και το ποσοστό συμμετοχής τ

Απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία.

- Απόκτηση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. Πράξεις νομής.

Αυθαίρετα κτίσματα.

- Αυθαίρετα κτίσματα. Εντολή.- Απαγόρευση της διαθέσεως ή συστάσεως εμπράγματου δικαιώματος σε αυθαίρετο κτίσμα. Εξαιρέσεις.- Από τη διάταξη του άρθρου 713 ΑΚ, κατά την οποία "με τη σύμβαση της εντολής ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αμοιβή την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας", προκύπτει ότι η εντολή είναι ενοχική σύμβαση, με την οποία ο εντολοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διεξαγάγει την υπόθεση που του ανέθεσε ο εντολέας χωρίς αμοιβή. Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 719

H πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής, για παράβαση του άρθρου 1 του α.

H πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής, για παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απόφασης, για καθυστέρηση δηλαδή καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο Ι.Κ.Α., προϋποθέτει, εκτός από την αναφορά των κρίσιμων για την θεμελίωση των αναφερόμενων δύο εγκλημάτων περιστατικών, που είναι η κατά συγκεκριμένο χρόνο απασχόληση προσωπικού ασφαλισμένου στο Ι.Κ.Α., με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκ του οποίου (χρόνου απασχόλησης) προκύπτει και ο χρόνος τελέσεως της πράξεως και τα χ

Αυτοκίνητα.

Αυτοκίνητα. Από το άρθρο 10 παράγραφος 5 εδάφιο η΄ του Ν. 2741/1999 ορίζεται ότι «η συζήτηση της κύριας αγωγής κατά ασφαλιστικής εταιρίας … ή άλλου υποχρέου για απώλεια εισοδήματος λόγω ατυχήματος που προκλήθηκε από αυτοκίνητο κηρύσσεται απαράδεκτη αν δεν προσαχθεί βεβαίωση περί προηγουμένης κοινοποιήσεως αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ενάγοντος. Η διάταξη της υπό στοιχείο η΄ περίπτωσης καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθ

Άρση άδικου χαρακτήρα των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως.

- Άρση άδικου χαρακτήρα των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως. Εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων.- Ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως (άρθρα 361 και 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον. (ΑΠ 825/2002, ΑΠ 167/2000 και ΑΠ 1231/2004). - Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποί

Επί προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 παρ.

Επί προσβολής δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 3 Ν. 2121/1993, επιτρέπεται η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, εφόσον πιθανολογείται κίνδυνος προσβολής προστατευομένου κατά το άρθρο 2 παρ. 1 (Ν 2121/1993) δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί έργου. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ως έργο νοείται κάθε πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Αίτ

Μη νομότυπη πώληση μετοχών και αποζημίωση.

-Μη νομότυπη πώληση μετοχών και αποζημίωση. Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή, καθώς και το διαφυγόν κέρδος το οποίο όμως κατά κανόνα δεν είναι επιδεκτικό πλήρους δικανικής πεποίθησης. Ως εκ τούτου επιτρέπεται στο δικαστή να αρκεσθεί στην πιθανότητα. Η τυχόν εσφαλμένη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το αν συντρέχει ή όχι πιθανότητα για την ύπαρξη ή μη διαφυγόντος κέρδους δεν ελέγχεται αναιρετικά για έλλειψη νόμιμης βάσης.- Απόδειξη διαφ

Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής.

Έννοια χρηματιστηριακής συναλλαγής. Έννοια και αντικείμενο χρηματιστηριακής παραγγελίας. Έννοια κύριας και παρεπόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. Η κατ’ επάγγελμα παροχή κύριων επενδυτικών υπηρεσιών επιτρέπεται από το νόμο μόνο στις Ε.Π.Ε.Υ. Έννοια ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας (Α.Χ.Ε.) και ευθύνη από αδικοπραξία. Υποχρεώσεις χρηματιστών κατά το νόμο. Έννοια «φαινόμενης πληρεξουσιότητας».

Θέση επιχειρήσεως σε κατάσταση ειδικής εκκαθαρίσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.

- Θέση επιχειρήσεως σε κατάσταση ειδικής εκκαθαρίσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 1892/1990. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 46α Ν. 1892/1990, σε περίπτωση μη τήρησης υπό του εκκαθαριστού των υποχρεώσεων και προθεσμιών του άρθρου αυτού, μετά από αίτηση των πιστωτών της υπό ειδικό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης τεθείσας επιχειρήσεως οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον του συνόλου των κατά της επιχειρήσεως απαιτήσεων, αυτός αντικαταθίσταται αμέσως και διορίζεται στη θέση αυτού ε

Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας.

- Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας. Έννοια αυτής. Ταχυδρομικός πράκτορας. Ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αποκλειστική δραστηριότητα ταχυδρομικού πράκτορα. Μετασυμβατική ρήτρα μη ανταγωνισμού. Υπέρμετρη δέσμευση ελευθερίας. Συμφωνία καταβολής ιδιαίτερης αμοιβής. Απόσπαση πελατείας. Αθέμιτη ανταγωνιστική πρακτική. Προσβολή προσωπικότητας. - Ο ταχυδρομικός πράκτορας ασκεί κατ` επάγγελμα εργασίες που αφορούν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Δεν αποτελεί υπάλληλο της ταχυδρομικής επιχείρη

Σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως επ' ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό και ανεξαρτήτως του εάν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ τ

Σε περίπτωση χρηματικής καταθέσεως επ' ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό και ανεξαρτήτως του εάν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της καταθέσεως νομικού προσώπου αφ' ετέρου ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (είτε όλων είτε μέρους αυτών) από ένα από τους δικαιούχους να γίνετ

Αν γίνει με νόμο ειδική ρύθμιση για μια κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή μια άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που

Αν γίνει με νόμο ειδική ρύθμιση για μια κατηγορία προσώπων και αποκλεισθεί με αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση από τη ρύθμιση αυτή μια άλλη κατηγορία προσώπων, για την οποία συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος ευνοϊκής μεταχειρίσεως, η διάταξη που εισάγει τη δυσμενή αυτή διάκριση είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Προς αποκατάσταση δε της συνταγματικά επιβαλλομένης ισότητας πρέπει να εφαρμοσθεί η διάταξη που ισχύει για την κατηγορία υπέρ της οποίας θεσπίστηκε η ειδική ρύθμιση κα

Ίση μεταχείριση εγαζομένων.

- Ίση μεταχείριση εγαζομένων. Οικειοθελής παροχή του εργοδότη. Τόκοι υπερημερίας Δημοσίου. - Σύμβαση εργασίας. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει στον εργοδότη όταν προβαίνει σε οικειοθελή παροχή σε ορισμένους εργαζόμενους, να μην εξαιρεί από αυτή άλλους μισθωτούς του που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση είναι, κατά την καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών, δίκαιη και εύλογη. Όταν πρόκειται για οικειοθελή παροχή, ο ερ

Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση.

- Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Αναίρεση.- Λόγος αναίρεσης για παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 18 ΚΠολΔ ιδρύεται αν το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε με την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν ακολούθησε ως προς το νομικό ζήτημα που λύθηκε με την παραπεμπτική απόφαση του Αρείου Πάγου τη λύση που δόθηκε από αυτόν. Το νομικό ζήτημα μπορεί να ανάγεται είτε στο ουσιαστικό είτε στο δικονομικό δίκαιο. Δεν επιλύεται όμως νομικό ζήτημα, όταν με την

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Δικαιώματα μειοψηφίας. Αίτημα ελέγχου παράνομων πράξεων. Έννοια πράξης.Υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών των αιτούντων. Οι πράξεις των οποίων ζητείται ο έλεγχος πρέπει να έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέσθηκαν.

Παραίτηση αναιρεσείοντος από αναίρεση κατά της εκδοθείσας σε βάρος του απόφασης ουσιαστικού δικαστηρίου.

- Παραίτηση αναιρεσείοντος από αναίρεση κατά της εκδοθείσας σε βάρος του απόφασης ουσιαστικού δικαστηρίου. Αναίρεση λόγω παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη κι έλεγχος περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 296, 297, 298 και 299 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται και επί της διαδικασίας της αναιρετικής δίκης, κατά το άρθρο 573 § 1 του ιδίου Κώδικος, προκύπτει ότι ο αναιρεσείων δύναται να παραιτηθεί από αναίρεση κατά της εκδοθείσης σε βά

Αποζημίωση άυλης εμπορικής αξίας.

Αποζημίωση άυλης εμπορικής αξίας. Κατά το άρθρο 60 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 34/1995, «σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου λόγω λήξης της μίσθωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 10 έως 14 του άρθρου 58 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση λήξης της μίσθωσης, λόγω συμπλήρωσης δωδεκαετίας, ο εκμισθωτής οφείλει στο μισθωτή για την αποκατάσταση της άϋλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με το καταβαλλόμενο κατά το χρόνο της λήξης μίσθωμα δώδεκα (12) μηνών, που μπορεί το δικαστήριο, εκτιμώντας τις ειδικές συνθήκες, ύστερα από

Η νομή ως απαραίτητο στοιχείο για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία και ποιές πράξεις θεωρούνται πράξεις νομής.

- Η νομή ως απαραίτητο στοιχείο για την κτήση κυριότητας με χρησικτησία και ποιές πράξεις θεωρούνται πράξεις νομής. Συνεκδίκαση διεκδικητικής αγωγής και αγωγής αποβολής από τη νομή. Αναίρεση λόγω μη λήψης υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Ερημοδικία κατά την αναιρετική δίκη.- Άσκηση νομής, η οποία χρειάζεται για την κτήση κυριότητος με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία (1041, 1045 ΑΚ) αποτελούν όταν πρόκειται για ακίνητο οι υλικές και εμφανείς πάνω σ' αυτό πράξεις που προσιδιάζουν στην φύση και

Ευθύνη του μεταφορέα επί διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων.

Ευθύνη του μεταφορέα επί διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων. Αποκλεισμός της ευθύνης υπό προϋποθέσεις με εξαίρεση την περίπτωση «ηθελημένης κακής διαχείρισης». Ο χρόνος παραγραφής της αξιώσεως από τη σύμβαση μεταφοράς είναι ένα (1) έτος, αν όμως υπάρχει ηθελημένη κακή διαχείριση τότε ο χρόνος της παραγραφής είναι τρία (3) έτη.