1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 349 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιμά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για την απόδειξη των ισχυρισμών

Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 349 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιμά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι για την απόδειξη των ισχυρισμών τους. Και έχει μεν υποχρέωση το δικαστήριο να αιτιολογήσει την απόφασή του, ν' αναφέρει δηλαδή τους λόγους που το οδήγησαν στο σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης, όχι όμως και να κάμει ειδική μνεία καθενός από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσ

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Έρευνα περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. Περιπτώσεις επαναφοράς της υπόθεσης για συζήτηση με νέα κλήση, συζήτησης παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευτεί ή απαραδέκτου της συζήτησης.- Σύμφωνα με το άρθρο 576 ΚΠολΔ, αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι (παρ. 1). Αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τ

Μη λήψη υπ' όψη από το Δικαστήριο αποδεικτικών μέσων.

- Μη λήψη υπ' όψη από το Δικαστήριο αποδεικτικών μέσων.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ' του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Για την ύπαρξη του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη κάποιο αποδεικτικό μέσο, το οποίο ήταν υποχρεωμένο να λάβει υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 346 του Κ

Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία.

- Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία. Δικηγόροι με διαφορετικές ευθύνες και αρμοδιότητες. H αρχή της ίσης μεταχειρίσεως που απορρέει από το άρθρο 288 ΑΚ και στηρίζεται στα άρθρα 22 παρ. 1 του Συντάγματος και 119 της συνθήκης της Ε.Ο.Κ. επιβάλλει στον εργοδότη, όταν προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους εργαζόμενους, να μην εξαιρεί από αυτή άλλους μισθωτούς του που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση είναι, κατά την κα

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλης μοτοσυκλέττας.

- Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού δίκυκλης μοτοσυκλέττας. - Καμία υπαιτιότητα βαρύνει πεζό, ο οποίος προκειμένου να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα στο οποίο δεν υπήρχε διάβαση πεζών, κατήλθε στο οδόστρωμα αφού προηγουμένως βεβαιώθηκε ότι δεν θα παρεμποδίσει την κυκλοφορία των οχημάτων (άρθρο 38 παρ. 4 στοιχ. ε΄ του Ν. 2696/1999), ενώ δεν θα μπορούσε να αντιληφθεί έγκαιρα το όχημα που οδηγούσε ο οδηγός. - Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνυπαίτιοι είναι και οι γονείς του ανήλικου οδηγού, αφού δ

Kατά το άρθρο 1439 παρ.

Kατά το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Όπως προκύπτει από τη διάταξη αυτή, διάσταση των συζύγων υπάρχει όταν διασπασθεί η συμβίωση μεταξύ τους, τόσο κατά τα εξωτερικά της γνωρίσματα (συγκατοίκηση), όσο και κατά το ψυχικό στοιχείο, τη θέληση να διατηρηθεί ο γάμος, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περι

Ενόψει της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων το πρακτικό συμβιβασμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας μεταξύ των διαδίκων συζύγων με το οποίο (πρακτικό) μεταξύ άλλων ο καθ’ ου σύζυγος χωρίς να συνομολογεί το περιεχόμενο της ένδικη

Ενόψει της στενής ερμηνείας των φορολογικών διατάξεων το πρακτικό συμβιβασμού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας μεταξύ των διαδίκων συζύγων με το οποίο (πρακτικό) μεταξύ άλλων ο καθ’ ου σύζυγος χωρίς να συνομολογεί το περιεχόμενο της ένδικης αίτησης συναινεί να μεταβιβασθεί η άδεια λειτουργίας καταστήματος τροφίμων στο όνομα του υιού του, χορηγώντας και τη σχετική εξουσιοδότηση προς τη σύζυγο και προς τον υιό του (ο οποίος σημειωτέον δεν ήτο διάδικος) δεν δύναται να θεωρηθε

Μετασχηματισμός Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιορειών Περιορισμένης Ευθύνης.

Μετασχηματισμός Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιορειών Περιορισμένης Ευθύνης. Φορολογικές απαλλαγές.Διατάξεις: Νόμοι: 1676/1986 άρθ. 17, 18, 22, 1882/1990 άρθ. 9, 2166/1993 άρθ. 15, 2459/1997 άρθ. 17, 2954/2001 άρθ. 23, ΝΔ: 1297/1972 άρθ. 1, 3, 7,

Ακίνητα εκκλησιών και ευαγών οίκων.

Ακίνητα εκκλησιών και ευαγών οίκων. Δεν υπόκεινται σε τακτική χρησικτησία τα ακίνητα των Εκκλησιών και των ευαγών οίκων. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 64 και 65 ΕισΝΑΚ, αν κατά το προϊσχύσαν β.ρ.δ. ένα πράγμα ήταν ανεπίδεκτο χρησικτησίας, ολόκληρη η νομή μέχρι την εισαγωγή του ΑΚ δεν οδηγούσε σε χρησικτησία και γι' αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Με την εισαγωγή όμως του ΑΚ αρχίζει η σύμφωνα με τις διατάξεις του χρησικτησία. Προκειμένου για κτήμα ενοριακού ναού, ο χρόνος της κτητικής παραγρ

Απόσβεση ενοχής δια καταβολής.

-Απόσβεση ενοχής δια καταβολής. Για την έγκυρη δημόσια κατάθεση της οφειλόμενης χρηματική παροχής λόγω υπερημερίας του δανειστή η οποία επιφέρει την απόσβεση της ενοχής απαιτείται η προσφορά αυτής στο δανειστή να είναι όχι μόνον πραγματική, αλλά και έμπρακτη, ώστε να μην υπολείπεται τίποτε άλλο παρά μόνον η παραλαβή ή αποδοχή εκ μέρους του δανειστή και επιπροσθέτως προσήκουσα. - Εξαίρεση από τα ανωτέρω υφίσταται μόνον σε περίπτωση που η απόκλιση από την πράγματι οφειλόμενη είναι επουσι

Ως ιδιωτικά έγγραφα και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση.

- Ως ιδιωτικά έγγραφα και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση. Δεν είναι επιτρεπόμενο αποδεικτικό μέσο η μαγνητοταινία, αν σ’ αυτήν περιέχεται ιδιωτική ομιλία, η καταγραφή της οποίας έγινε εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση και κατ’ ακολουθίαν παρά τη θέληση του προσώπου, εναντίον του οποίου προσκομίζεται. - Το απόρρητο αυτό είναι απόλυτα απαραβίαστο έναντι κάθε παράνομης προσβολής. Διατάξεις:ΑΚ: 57ΚΠολΔ: 339, 444, 559 αριθ. 11, 563Σ: 5, 9, 19

Σχέση Τράπεζας - Πελάτη.

Σχέση Τράπεζας - Πελάτη. Υποχρεώσεις Τράπεζας. Υποχρέωση προστασίας και πρόνοιας των συμφερόντων των πελατών της. Υποχρέωση της Τράπεζας να μην επιδιώκει μονομερώς την πρόταξη των ατομικών της συμφερόντων καθώς και ότι η υπό ευρεία έννοια παροχή της πρέπει να τελεί σε σχέση αναλογίας με την αιτούμενη αντιπαροχή από τον πελάτη της. Υποχρέωση ενημέρωσης και παροχής συμβουλών.Η υποχρέωση πρόνοιας της τράπεζας απέναντι στους πελάτες της μπορεί να έχει ως συνέπεια την επέκταση της ευθύνης

Δικηγορική αμοιβή για σύνταξη αγωγής.

- Δικηγορική αμοιβή για σύνταξη αγωγής. Το Δικαστήριο οφείλει να λάβει υπ’ όψη του για τον προσδιορισμό της αμοιβής το αίτημα της συνισταμένης σε ορισμένη χρηματική απαίτηση συνταχθείσης αγωγής, εκτός αν προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόμενο ένσταση εκ του άρθρου 102 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει ως βάση ότι το αγωγικό αίτημα είναι προφανώς εξογκωμένο και τούτο μπορούσε να το αντιληφθεί ο δικηγόρος, αν εξακρίβωνε επιμελέστερα τα πράγματα, οπότε ο κανονισμός της αμοιβής δεν θα γί

Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων.

- Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Υποχρεωτική κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων. Νομαρχιακή απόφαση. Εισήγηση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Πράξη κατεδάφισης κατασκευών που έχουν ανεγερθεί εντός δημοσίου αναδασωτέου δάσους. Χαρακτηρισμός κτίσματος εντός δασικής περιοχής ως αυθαιρέτου. Ακυρωτική διαφορά. Παροχή διευκρινήσεων από τη Διοίκηση ως προς την εκάστοτε οικοδομική έκταση που χαρακτηρίζεται αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. - Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων. Κατά τη διάταξη

Η παραβίαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι δυνατόν να έχει ως περιεχόμενο την αιτίαση ότι η αγωγή επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ συνέβαινε τ

- Η παραβίαση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου είναι δυνατόν να έχει ως περιεχόμενο την αιτίαση ότι η αγωγή επί της οποίας έκρινε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύμφωνα με το συγκεκριμένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου. Πρέπει όμως, στην περίπτωση αυτή, για να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως και συνεπώς να είναι εφικτός ο αναιρετικός έλεγχος, να αναφέρεται στο αναιρετήριο με π

Η απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης εισηγμένης μετοχής οδηγεί στην άρση της δυνατότητας του υπό αναστολή επενδυτικού αξιόγραφου να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στο χρηματιστήριο.

- Η απόφαση για την αναστολή της διαπραγμάτευσης εισηγμένης μετοχής οδηγεί στην άρση της δυνατότητας του υπό αναστολή επενδυτικού αξιόγραφου να αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής στο χρηματιστήριο. Η απαγόρευση της διενέργειας συναλλαγών έχει προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή της, θα πρέπει αυτή να αίρεται, ενώ, σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδίδεται νέα απόφαση που θα επιβεβαιώνει εκ νέου τη συνδρομή των λόγων για την αρχικ

Δεν προβλέπεται η παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με έγγραφη δήλωση.

- Δεν προβλέπεται η παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με έγγραφη δήλωση.- Κατά τας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2 ΠΔ 18/1989 (φ. 8τ. Α΄), εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 27 ΠΔ 18/1989, ως ισχύει, ως παραστάς κατά την επ΄ ακροατηρίου συζήτησιν της υποθέσεως νοείται ο διάδικος, μόνον εφ’ όσον εμφανίζεται και παρίσταται επ’ ακροατηρίου πληρεξούσιος δικηγόρος του προσηκόντως νομιμοποιούμενος, η –ειδικώς προκειμένου περί προσφυγής ουσίας- και οσάκις ο προσφεύγων εμφανίζεται α

Προστασία διακριτικού τίτλου.

- Προστασία διακριτικού τίτλου. - Από τα άρθ. 1 και 13 Ν. 146/1914,"περί αθεμίτου ανταγωνισμού" με σαφήνεια προκύπτει ότι απαγορεύεται στις εμπορικές, βιομηχανικές κλπ. συναλλαγές κάθε προς το σκοπό ανταγωνισμού πράξη που αντίκειται στα χρηστά ήθη, ειδικότερα δε όποιος στις συναλλαγές αυτές κάνει χρήση ονόματος, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχείρησης κλπ. κατά τρόπο, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, μεταξύ των άλλων, και με το ιδι

Εντολή προς το μεσίτη.

- Εντολή προς το μεσίτη. Περιεχόμενο εντολής. Υπόδειξη ευκαιρίας. Μεσολάβηση. Αμοιβή μεσίτη. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 703 παρ. 1 ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης. Πότε υπάρχει μεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόμο και εφόσον το περιεχόμενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύμβαση,

Ανοικοδόμηση οικοδομικών συνεταιρισμών.

- Ανοικοδόμηση οικοδομικών συνεταιρισμών. Καταστατικές διατάξεις. Ανταλλαγή οικοπέδων. Εκχώρηση εταιρική μερίδας. Αποδεικτικά μέσα. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού αποφασίζει για την αγορά ή πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής αξιοποίησης, καθώς και τη σύναψη δανείου για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού και για οποιοδήποτε θέμα που προβλέπεται από το διάταγμα αυτό ή το καταστατικό και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάν

Ασφάλιση ενυπόθηκου.

- Ασφάλιση ενυπόθηκου. Προσημείωση υποθήκης. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1287 ΑΚ, όταν το ενυπόθηκο είναι ασφαλισμένο, το δικαίωμα της υποθήκης ασκείται και στην οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση. Ο δανειστής έχει υποχρέωση να καταθέσει το ποσόν της αποζημίωσης δημόσια για να γίνει η διαδικασία της κατάταξης. Αν όμως το ενυπόθηκο είναι οικοδομή, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα, μέσα σε έξι μήνες από τότε που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, να απαιτήσει ν

Έννομο συμφέρον για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής.

- Έννομο συμφέρον για άσκηση αναγνωριστικής αγωγής. Στοιχεία αναγνωριστικής αγωγής.- Kατά το άρθρο 70 του ΚΠολΔ "όποιος έχει έννομο συμφέρον να αναγνωρισθεί η ύπαρξη ή μη ύπαρξη κάποιας έννομης σχέσης, μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή". Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής, που είναι ουσιαστικού δικαίου, προκύπτει, ότι είναι δυνατή η αναγνώριση με αγωγή της υπάρξεως ή ανυπαρξίας έννομης σχέσεως ιδιωτικού δικαίου, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων και τελεί σε κατάσ

Αμοιβή συμβολαιογράφων.

- Αμοιβή συμβολαιογράφων. Μεταβίβαση ακινήτων. Αναλογικά δικαιώματα. Πρόσθετη αμοιβή συμβολαιογράφου.- Κατά το άρθρο 527 παρ. 1 του ΑΚ, τα έξοδα ή τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη-ενώ. - Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση όταν στις αιτιολογίες της, που συνιστούν την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστ

Εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων.

- Εξυγίανση προβληματικών επιχειρήσεων. Ρύθμιση χρεών. Προϋποθέσεις. Περιορισμός των πιστωτών της μειοψηφίας. Καταχρηστικότητα. -Για τη σύναψη συμφωνίας ρύθμισης χρεών μιας υπερχρεωμένης επιχείρησης δεν απαιτείται η εξασφάλιση ενός ελάχιστου ποσοστού, στο οποίο θα περιορίζονται οι απαιτήσεις των μη συμβληθέντων, ούτε προβλέπεται ότι ο περιορισμός των απαιτήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό εκείνο, που θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχ

Ασφάλιση αυτοκινήτου.

Ασφάλιση αυτοκινήτου. Η μη καταβολή των ασφαλίστρων από τον ασφαλισμένο, χωρίς ρητή δήλωσή του περί καταγγελίας της ασφαλιστικής συμβάσεως, δεν ισχύει ως σιωπηρή καταγγελία.

Διαιτησία.

- Διαιτησία. Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 897 αρ. 4 ΚΠολΔ στον όρο «υπέρβαση εξουσίας», ως λόγο ακυρώσεως της διαιτητικής αποφάσεως υπάγεται η περίπτωση κατά την οποία οι διαιτητές δικάζουν επί αντικειμένου που δεν έχει υποβληθεί σε εκείνους με τη συμφωνία περί διαιτησίας. Εξάλλου, από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό και με εκείνες των άρθρων 867, 868 και 869 ΚΠολΔ, καθώς και με εκείνη του άρθρου 561 παρ. 1 αυτού, συνάγεται ότι η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας κατά την εκδίκαση αγωγής ακυρ

Σύμβαση διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς.

- Σύμβαση διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς. Ευθύνη μεταφορέα.- Διεθνής αεροπορική μεταφορά. Κατά το άρθρο 2 της από 29-1-1930 Συμβάσεως της Βαρσοβίας περί ενοποιήσεως διατάξεων σχετικών με τις διεθνείς αερομεταφορές, ως "διεθνής μεταφορά", εκτός των άλλων περιπτώσεων, είναι κάθε μεταφορά στην οποία, σύμφωνα με τα περί αυτής συνομολογηθέντα, το σημείο της αναχώρησης του αεροσκάφους και το σημείο προορισμού του βρίσκονται στο έδαφος δύο συμβαλλομένων μερών, είτε στο έδαφος ενός μόνο συμβαλλόμεν

Ανταγωνισμός – Συμφωνία διανομής αυτοκινήτων οχημάτων – Απαλλαγή κατά κατηγορία – Κανονισμός (ΕΚ) 1475/95 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Καταγγελία από τον

Ανταγωνισμός – Συμφωνία διανομής αυτοκινήτων οχημάτων – Απαλλαγή κατά κατηγορία – Κανονισμός (ΕΚ) 1475/95 – Άρθρο 5, παράγραφος 3 – Καταγγελία από τον προμηθευτή – Θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) 1400/2002 – Ανάγκη αναδιοργανώσεως του δικτύου διανομής – Προθεσμία καταγγελίας – Αιτιολογία – Βάρος αποδείξεωςΔιατάξεις:

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει προσωρινά απαιτήσεις αναφέρονται σ' αυτή περιοριστικά, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις αποζημιώσεως που προέρχονται από βλάβη του σώματος ή της υγείας με οποιονδήποτε τ

- Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει προσωρινά απαιτήσεις αναφέρονται σ' αυτή περιοριστικά, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις αποζημιώσεως που προέρχονται από βλάβη του σώματος ή της υγείας με οποιονδήποτε τρόπο και περιλαμβάνουν την ζημία λόγω μειώσεως ή απώλειας της ικανότητας προς εργασία καθώς και τα έξοδα θεραπείας ως και απαιτήσεις αποζημιώσεως που προέρχονται από στέρηση της διατροφής υπέρ εκείνων που το πρόσωπο που θανατώθηκε είχε α

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης.

- Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αναγκαίως συνεχόμενα προς τα εκκληθέντα κεφάλαια.- Από τα άρθρα 520 παρ. 2 και 674 παρ. 1 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί υποθέσεων, που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών οι πρόσθετοι λόγοι εφέσεως δύνανται μεν να ασκηθούν και με τις προτάσεις, για να είναι όμως παραδεκτοί πρέπει, εκτός άλλων, να αφορούν στα κεφάλαια της απόφασης που έχουν προσβληθεί με την έφεση και εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται με τα κεφάλαια

Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς.

- Σύμβαση διεθνούς οδικής μεταφοράς. Πώληση εμπορευμάτων με ρήτρα CIF. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος. Κίνδυνος του αγοραστή κατά τη μεταφορά.- Η πώληση εμπορευμάτων με ρήτρα CIF, όπως έχει διαμορφωθεί κατά περιεχόμενο στο διεθνές διατοπικό εμπόριο, σημαίνει ότι ο πωλητής έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την αποστολή του εμπορεύματος στον αγοραστή, καταρτίζοντας προς τούτο τη σύμβαση της μεταφοράς. Το εμπόρευμα ταξιδεύει με κίνδυνο του αγοραστή. Αντίστοιχη ρύθμιση απαντάται στο σύστημα τ

Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Συνδικαλιστικά στελέχη. Απαγόρευση απόλυσης.- Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, 10 και 15 του ν. 1264/82, με τις οποίες θεσπίστηκε αυξημένη ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών απέναντι στην καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, προκύπτει ότι κατ' αρχήν απαγορεύεται η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών, εκτός εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που περιοριστικώς αναφέρονται στην παράγραφο 10 του εν λόγω άρθρου 14 και διαπιστωθεί αυτός κατ

Ο εγγυητής ελευθερούται, εφόσον από πταίσμα του δανειστού κατέστη αδύνατη η από τον οφειλέτη ικανοποίηση αυτού, κατά δε τη διάταξη του αρ.

- Ο εγγυητής ελευθερούται, εφόσον από πταίσμα του δανειστού κατέστη αδύνατη η από τον οφειλέτη ικανοποίηση αυτού, κατά δε τη διάταξη του αρ. 332 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, είναι άκυρη κάθε εκ των προτέρων συμφωνία, με την οποία αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη από δόλο ή βαρειά αμέλεια. - Είναι επιτρεπτή η εκ των προτέρων παραίτηση του εγγυητού από το ευεργέτημα του παρεχόμενου σ’ αυτόν με την διάταξη της ΑΚ 862, εφόσον κατέστη αδύνατη η ικανοποίηση του δανειστή από ελαφρά αμέλειά του και περαι

Έννοια συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας.

- Έννοια συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από σύμβαση έργου και σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.- Κύριο στοιχείο της που την διαφοροποιεί από την σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι η νομική εξάρτηση του εργαζόμενου από τον εργοδότη ενώ δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια περιστάσεις όπως η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ή η παρακράτηση φόρου ελεύθερων επαγγελματιών από τον εργοδότη. Ο χαρακτηρισμός που τα μέρη δίνουν σε μια σύμβαση δεν ασκεί επιρροή στον νομικό χαρ

Πλειστηριασμός και ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης δανειστών.

-Πλειστηριασμός και ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης δανειστών. Η αναγγελία αποτελεί το εισαγωγικό δικόγραφο με το οποίο εισάγεται στη διαδικασία της κατάταξης η απαίτηση του αναγγελλόμενου δανειστή προς έλεγχο και κατάταξη στον πίνακα κατάταξης. Στο περιεχόμενο του αναγγελτηρίου οφείλουν να απαντήσουν με τις παρατηρήσεις τους (άρθρο 974 ΚΠολΔ) και την ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (άρθρο 979 ΚΠολΔ) ο οφειλέτης, ο επισπεύδων και οι άλλοι δανειστές που αναγγέλθηκαν (ΑΠ 286/2000). Μάλιστα λ

Αδικαιολόγητος πλουτισμός.

- Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Στοιχεία. Υπόχρεος προς καταβολή. Λύση γάμου. Αξίωση για παροχές που έγιναν ενόψει του γάμου.- Κατά το άρθρο 904 παρ. 1 εδ. α' ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία άλλου ή με ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής βασική προϋπόθεση της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισμό είναι η ύπαρξη άμεσης περιουσιακής μετακίνησης μεταξύ του πλουτισμού του λήπτη και της ζημίας άλλου, δηλαδή, για να

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ).

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ). Ο ΟΣΕ λειτουργεί ήδη με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και ισχύει ο γενικός κανόνας που θεσπίζεται με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/1945, και κατά συνέπεια, σε περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλει στο μισθωτό τη νόμιμη άδεια μέχρι την ημέρα που ορίζεται στις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 59 παρ.1 του Ν. 2671/1998, υποχρεούται να του καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας, προσαυξημένες κατά 100%, και δεν έχει εφαρμογή η ισχύουσα

Παραγραφή αξίωσης από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παραγραφή αξίωσης από αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά το άρθ. 19 του ν. 146/1914 «Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού», οι αξιώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού επί παραλείψει ή επί αποζημιώσει παραγράφονται μετά από έξι μήνες από του χρονικού σημείου κατά το οποίο ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε μετά τριετία από τότε που έγινε η πράξη. Επί πράξεων αθεμίτου ανταγωνισμού, οι οποίες δημιουργούν κατάσταση προσβολής, η παραγραφή της αξιώσεως για π

Δήμευση χρηματικού ποσού.

- Δήμευση χρηματικού ποσού. Κατοχή ναρκωτικών. Ειδική και εμπριστατωμένη αιτιολογία. - Για τη δήμευση χρηματικού ποσού λόγω κατοχής ναρκωτικών, ειδικότερα, το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανέλεγκτα τα εξής: "Επειδή πρέπει, κατά το άρθρο 76 ΠΚ και 373 ΚΠΔ να διαταχθεί η δήμευση και καταστροφή των κατασχεθεισών ναρκωτικών ουσιών δια των πιο πάνω εκθέσεων κατασχέσεως, που ανεγνώσθησαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο διατακτικό, καθώς και η δήμευση των χρημάτων που κατασχέθηκαν, ως προϊόν το

Εγγύηση.

- Εγγύηση. Ευθύνη πρωτοφειλέτη έναντι του εγγυητή. Ομολογία. Ανάκληση ομολογίας. Ένσταση πλαστότητας.- Από το άρθρο 858 AΚ συνάγεται ότι o εγγυητής ο οποίος ικανοποίησε το δανειστή δικαιούται να στραφεί με αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη και να ζητήσει να του πληρώσει το ποσό που κατέβαλε στο δανειστή, μόνο αν έχει δικαίωμα αναγωγής κατ' αυτού, δηλαδή εφόσον μεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη υφίσταται έννομη σχέση η οποία παρέχει σ' αυτόν σχετικό δικαίωμα. Τέτοια έννομη σχέση είναι και η σύμβαση

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση της κυριότητας μέρους ή του όλου γηπέδου, πάνω στο οποίο ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε σχηματισθέντες τυχόν χωρίς τη θέλησή του κοινόχρηστους χώρους (ιδιωτικές οδούς, πλατείες κλπ) ή δεν σχημάτισε, ούτε

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μεταβίβαση της κυριότητας μέρους ή του όλου γηπέδου, πάνω στο οποίο ο ιδιοκτήτης σχημάτισε ή αναγνώρισε σχηματισθέντες τυχόν χωρίς τη θέλησή του κοινόχρηστους χώρους (ιδιωτικές οδούς, πλατείες κλπ) ή δεν σχημάτισε, ούτε αναγνώρισε μεν τέτοιους, αλλά επιδιώκει τον σχηματισμό ή την αναγνώρισή τους με μια τέτοια μεταβίβαση. Στην έννοια του σχηματισμού κοινόχρηστων χώρων περιλαμβάνεται ο περιορισμός ή παραίτηση δικαιωμάτων πάνω στα ειρημένα γήπεδα, που έγινε

Στην οικογένεια του θύματος, που δικαιούνται σε περίπτωση θανατώσεως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης περιλαβάνονται: α) οι γονείς, β) τα τέκνα γ) οι ανιόντες και κατιόντες, δ) οι αδελφοί, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, ε) ο σύζυγος ή η σύζυγος

Στην οικογένεια του θύματος, που δικαιούνται σε περίπτωση θανατώσεως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης περιλαβάνονται: α) οι γονείς, β) τα τέκνα γ) οι ανιόντες και κατιόντες, δ) οι αδελφοί, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς, ε) ο σύζυγος ή η σύζυγος στ) οι αγχιστείς συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως είναι ο πεθερός, πεθερά, γαμβρός από κόρη, νύφη από γιό, καθώς και τα τέκνα του ενός συζύγου που γεννήθηκαν από άλλο γάμο, τα οποία σε περίπτωση θανατώσεως του συζύγου του δευτερόγαμου γονέα τους δικα

Αρχή της ίσης μεταχείρισης.

- Αρχή της ίσης μεταχείρισης. Χορήγηση πρόσθετων αμοιβών.- Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η διάταξη αυτή καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του όμου αλλά και την ισότητα του νόμου έναντι αυτών, με την έννοια ότι δεσμεύει και το νομοθέτη και τον υποχρεώνει, όταν πρόκειται να ρυθμίσει ουσιωδώς όμοια πράγματα, σχέσεις ή καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων, να μην αντιμετωπίζει κατά τρόπο ανόμοιο τις περιπτώσεις αυτές, εισάγοντας

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

- Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και έννοια της αμέλειας. Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης καθώς και λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Από τον συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, όποιος από αμέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι

Έννοια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

- Έννοια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Διάκριση από σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.- Διάκριση σύμβασης εξηρτημένης εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η ασφάλιση του εργαζομένου στο ΙΚΑ και η χορήγηση σ΄ αυτόν βεβαιώσεων μισθωτών υπηρεσιών για τις φορολογικές του δηλώσεις δεν αποτελούν αποφασιστικά κριτήρια χαρακτηρισμού της απασχόλησης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η αγωγή από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, τόσο από ουσιαστική όσο και από δικονομική άποψη, έχει επιβοηθητι

Διαχρονικό δίκαιο που διέπει τις ενοχές.

- Διαχρονικό δίκαιο που διέπει τις ενοχές. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. ΚΥΔΕΠ.- Η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 9 του ν. 2527/1997 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την τροποποίηση του άρθρου 140 παρ. 5 του Οργανισμού της Αγροτικής Τράπεζας και έχει εφαρμογή, ως προς τον υπολογισμό του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της που προέρχονται από της ΚΥΔΕΠ, αρκεί το γεγονός αυτό να συνέβη κατά τη διάρκεια της ισχύος της.- Κατά τη γενική αρχή του δικαίου, της επ

Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

- Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Τι περιλαμβάνεται στην έννοια της αμοιβής. Οικογενειακά επιδόματα και ποιοί είναι οι δικαιούχοι. Συμφωνία των ρυθμίσεων αυτών με το Σύνταγμα.- Kατά το άρθρο 22 παρ. 1β του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο έχει εφαρμογή στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό

Ολυμπιακή Αεροπορία.

Ολυμπιακή Αεροπορία. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Α.Ν. 173/1967, ως έκτοτε ως ανωτέρω τροποποιήθηκαν και συνεπληρώθηκαν με το άρθρο 33 του Ν. 1876/1990 και του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 618/1970 δεν έχουν εφαρμογή επί του ύψους της κατά τις διατάξεις του Ν. 2271/1994 και δη των παρ. 1, 4 και 7 εδ. α' και β' του άρθρ. 2 αυτού οριζόμενης αποζημίωσης των κατά τις προϋποθέσεις αυτού οικειοθελώς αποχωρούντων εκ της υπηρεσίας τους στην αναιρεσείουσα, στα πλαίσια του σχεδιασμού της εξυγίανσης αυτής που εγκρίθηκε απ

Καθ' όσον αφορά ειδικότερα τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων της ανωνύμου εταιρείας, η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας ελέγχει εάν το υποβαλλόμενο προς καταχώριση έγγραφο είναι εξ εκείνων, τα οποία πρέπει κατά νόμον να καταχωρίζονται και, σε καταφ

Καθ' όσον αφορά ειδικότερα τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων της ανωνύμου εταιρείας, η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας ελέγχει εάν το υποβαλλόμενο προς καταχώριση έγγραφο είναι εξ εκείνων, τα οποία πρέπει κατά νόμον να καταχωρίζονται και, σε καταφατική περίπτωση, εάν το περιεχόμενό του πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και -βάσει των υπαρχόντων στην διάθεση της Υπηρεσίας στοιχείων- εάν ανταποκρίνεται στα πράγματα. Τυχόν δε γενομένη καταχώριση ανατρέπεται, με νεώτερη εγγραφή στο Μητ

Μη λήψη υπ' όψη εγγράφων.

- Μη λήψη υπ' όψη εγγράφων.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 11 ΚΠολΔ επιτρέπεται αναίρεση και αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. - Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 340 και 346 του ΚΠολΔ το δικαστήριο της ουσίας έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη τα αποδεικτικά μέσα προς σχηματισμό της δικανικής πεποίθησής του για την αλήθεια ή όχι πραγματικών γεγονότων που ασκούν αμέσως ή εμμέσως ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Στην π

Η απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως των ακινήτων που εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή τη συνιστωμένη εταιρεία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά εχρησιμοποιούντο ήδη (κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή), ως πάγια στοιχεία της εισφέρουσας επιχείρη

Η απαλλαγή από το φόρο μεταβιβάσεως των ακινήτων που εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή τη συνιστωμένη εταιρεία τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα αυτά εχρησιμοποιούντο ήδη (κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή), ως πάγια στοιχεία της εισφέρουσας επιχείρησης, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών. (Σ.τ.Ε. 188/2003 κ.ά.).

Συνέχιση της εταιρείας μετά το θάνατο ενός των εταίρων.

- Συνέχιση της εταιρείας μετά το θάνατο ενός των εταίρων. Σύμφωνα με τη διάταξη 773 ΑΚ επέρχεται η λύση της εταιρείας με το θάνατο ενός των εταίρων. Δύναται, όμως, να συμφωνηθεί ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να υπάρχει είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων είτε μεταξύ τούτων και των κληρονόμων του αποθανόντος. Προϋπόθεση, όμως, για τη συνέχιση της εταιρείας με τους κληρονόμους, όταν υπάρχει σχετική ρήτρα στο καταστατικό, είναι η κτήση της ιδιότητας του κληρονόμου, είτε δια της αποδοχής, ρητής ή σι

Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου.

- Κτήση κυριότητας με χρησικτησία κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου.- Kατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, των νόμων 8 παρ. 1 Κώδ. (7.39), 9 παρ. 1, Β (50.14), 2 παρ. 2, Πανδ. (41.4), 6 Πανδ.(44.3), 76 παρ.1, Πανδ.(18.1) και 7 παρ.3, Πανδ.(23.3), κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 51 ΕισΝ.ΑΚ, κρίνεται η απόκτηση κυριότητας, εφόσον τα δικαιογόνα γεγονότα έγιναν κατά το χρόνο που αυτές ίσχυαν, ήταν επιτρεπτή η απόκτηση κυριότητας με χρησικτησία, σε ακίνητα, έστω και αν αυτά ανήκαν στο δημόσιο, ακόμη

Προθεσμία άσκησης έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας.

- Προθεσμία άσκησης έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας. Οι προθεσμίες αυτές συρρέουν από την έναρξη ισχύος του ν. 2207/1994. Διαδρομή των υπό του νόμου ή δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών. Προπαρασκευαστικές προθεσμίες και προθεσμίες ενέργειας. Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας της έφεσης. Απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαράδεκτου. Προβολή του απαραδέκτου σε κάθε στάση της δίκης.- Οι προθεσμίες των ενδίκων μέσων της ανακοπής ερημοδικίας και της εφέσεως συρρέουν-τρέχουν συγχρόνως (ΑΠ 235/2000 ΕλΔ 41,1034,

Η κλήτευση του φερομένου ως κυρίου της αυθαιρέτως κατασκευασθείσας εντός δάσους οικοδομής, πριν από την έκδοση της περί κατεδάφισής της απόφασης, αποσκοπούσα στην παροχή σ' αυτόν της δυνατότητας, να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του, αποτελεί,

Η κλήτευση του φερομένου ως κυρίου της αυθαιρέτως κατασκευασθείσας εντός δάσους οικοδομής, πριν από την έκδοση της περί κατεδάφισής της απόφασης, αποσκοπούσα στην παροχή σ' αυτόν της δυνατότητας, να εκθέσει τις επί του θέματος απόψεις του, αποτελεί, εν όψει του λόγου που την δικαιολογεί και των συνεπειών της τελευταίας αυτής απόφασης, ουσιώδη τύπο της οικείας διαδικασίας, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση του οποίου συνεπάγεται ακυρότητα της ως άνω απόφασης. Εφόσον η τήρηση του ουσιώδους

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 4 εδ. γ΄του Συντάγματος 1975 σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 11 παρ. 1 του ΝΔ 797/1971, προκειμένου να συντελεσθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 7 του ΝΔ 797/1971, η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο σε ενάμισυ έτος από τη δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδ

Η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υποχρέου σε αποζημίωση από αδικοπραξία προσώπου υπόκειται σε διετή (άρθρ.

Η αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του υποχρέου σε αποζημίωση από αδικοπραξία προσώπου υπόκειται σε διετή (άρθρ. 7 Ν. Γ ΠΝ/1911) ή σε πενταετή (άρθ. 937 ΑΚ) παραγραφή αναλόγως σε ποια διάταξη στηρίζεται. Για την αξίωση του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή ισχύει η ειδική ρύθμιση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 489/76. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη «η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο δύο ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των διατάξεων για την αναστολή και διακοπή της

Υπαγωγή της ένδικης ασφαλιστικής σύμβαση από την οποία πηγάζουν οι ένδικες απαιτήσεις της ενάγουσας, στις διατάξεις του αγγλικού δικαίου.

- Υπαγωγή της ένδικης ασφαλιστικής σύμβαση από την οποία πηγάζουν οι ένδικες απαιτήσεις της ενάγουσας, στις διατάξεις του αγγλικού δικαίου. Και τούτοι, δυνάμει ρητού όρου του παραρτήματος που περιλαμβάνει τους στερεότυπους όρους για την ασφάλιση σκαφών, γνωστούς ως "lnstitute Υacht Clauses" της 1.11.1985, στους οποίους παραπέμπει ειδικός όρος της ενδίκου συμβάσεως ασφαλίσεως και οι οποίοι συμφωνήθηκε να διέπουν τη σύμβαση αυτή, προβλέφθηκε περαιτέρω και συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων, ότι η σύμβαση

Λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ.

- Λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ. Προϊσχύον δικονομικό καθεστώς. Ν. 2915/2001. Έναρξη ισχύος. Ποιες υποθέσεις υπάγονται στη νέα ρύθμιση. Κριτήρια. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου ανακοπής.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαραδέκτου. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώματα και απαράδεκτα από το δικονομικό μόνο δίκαιο.- Στ

Ασφάλιση αυτοκινήτου.

- Ασφάλιση αυτοκινήτου. Ζημιές αποκλειόμενες από την ασφαλιστική κάλυψη. Δέσμευση ασφαλισμένου. Δικαίωμα εναντίωσης.- Αποκλείονται από την ασφαλιστική κάλυψη ζημίες, που προξενήθηκαν σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου οχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ΚΟΚ. Ο όρος αυτός για να είναι δεσμευτικός για τα μέρη της ασφαλιστικής σύμβασης πρέπει να έχει καταστεί περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης. Τούτο μπ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αποθετική ζημία. Ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Προσδιορισμός αποζημίωσης κατά την ελεύθερη εκτίμηση του δικαστηρίου. Λόγοι αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων. Δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μνεία των αποδεικτικών μέσων στην απόφαση. Έκθεση ουσιαστικών παραδοχών δικαστηρίου. Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας. Αθεράπευτο αοριστίας αναιρετικού λόγου.- Αδικοπραξία με πρόκληση αποθετικής ζημίας λόγω καταστροφής αυτοκινήτου. Ο προσδιορισμός του ποσ

Μάρτυρες.

- Μάρτυρες. Νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου. Αποδεικτικά μέσα.- Από τις διατάξεις των άρθρων 62, 64 παρ. 2, 339, 409 παρ. 1 και 2, 410 και 415 έως 420 ΚΠολΔ και 61, 65, 67 και 70 ΑΚ συνάγεται ότι δε μπορεί να είναι μάρτυρας, αφού δεν είναι τρίτος και δε μπορεί γι' αυτό να έχει (καταρχήν τουλάχιστον) την αντικειμενικότητα του τρίτου, ο διάδικος και για την ταυτότητα του λόγου, ο νόμιμος εκπρόσωπος διαδίκου νομικού προσώπου διαδίκου ή το μέλος της διοίκησης αυτού. Τούτο συνάγεται κυρίως από το ως άνω άρθρο 415 του

Προϋποθέσεις χρησικτησίας κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο.

- Προϋποθέσεις χρησικτησίας κατά το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο. Έκτακτη χρησικτησία σε δημόσια κτήματα. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση.- Η έκτακτη χρησικτησία χωρεί, με προϋποθέσεις, και σε δημόσια κτήματα, ανεξαρτήτως της μορφολογίας τους, εφόσον η τριακονταετής νομής τους είχε συμπληρωθεί μέχρι και τις 11.9.1915.- Καλή πίστη αποτελεί η ειλικρινής πεποίθηση του νομέα ότι με την κτήση της νομής του πράγματος δεν προσβάλλει κατ' ουσίαν το δικαίωμα του κυρίου.Διατάξεις: ΕισΝΑΚ: 51,

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Δικαιώματα μειοψηφίας. Αίτημα ελέγχου παράνομων πράξεων. Έννοια πράξης.Υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών των αιτούντων. Οι πράξεις των οποίων ζητείται ο έλεγχος πρέπει να έγιναν σε χρόνο, που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από την έγκριση του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία αυτές τελέσθηκαν.

Από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.

Από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2459/1997, με τις οποίες, μεταξύ άλλων, εισήχθη η φορολόγηση της "ωφέλειας" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία πραγματοποιείται από 18.2.1997 και εντεύθεν, συνάγεται ότι ο εννοιολογικός προσδιορισμός της εν λόγω φορολογητέας ωφελείας δεν γίνεται στον ίδιο τον τυπικό αυτό νόμο, αλλά ανατίθεται στο κατά την παράγραφο 6 του παραπάνω άρθρου 15 διάταγμα, για το περιεχόμενο του οποίου ο νόμος αρκείται στην "ενδεικτική", κατά τη ρη

Θάνατος εκμισθωτή.

- Θάνατος εκμισθωτή. Δικαιώματα κληρονόμων.- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 574, 612 παρ. 1 και 1710 ΑΚ προκύπτει ότι η μισθωτική σχέση είναι κληρονομητή και, συνεπώς, σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή στη μισθωτική σχέση υπεισέρχονται οι κληρονόμοι του, από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου μόλις αποδεχθούν την κληρονομία χωρίς να απαιτείται και προηγούμενη μεταγραφή της περί αποδοχής της δήλωσης, καθόσον πρόκειται για κτήση ενοχικής σχέσης και όχι κυριότητας. Ο κληρονόμος του εκμισθωτή μπορεί λόγω της ά

Κλαδικές ΣΣΕ.

- Κλαδικές ΣΣΕ. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Σύμβαση μισθώσεως έργου. Τράπεζες. Ελευθερία συμβάσεων- Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και σύμβασης μισθώσεως έργου και διαφορές αυτών. - Οι ευνοϊκότεροι για τους μισθωτούς όροι των ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των ΣΣΕ. - Για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου, η ΣΣΕ που υπογράφεται μεταξύ της ΟΤΟΕ και κοινού εκπροσώπου των αντισυμβαλλομέν

ΙΚΑ.

- ΙΚΑ. Θάνατος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Δικαίωμα συνταξιοδότησης επιζώντος συζύγου. Προϋποθέσεις. Ελεύθερη συμβίωση. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης προσώπου που συμβίωνε ελεύθερα με τον θανόντα. - Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΙΚΑ δικαίωμα για σύνταξη έχει ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις. - Ειδικότερα, ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν, επί θανάτου ασφαλισμένου του ΙΚΑ, ο θάνατος επή

Η δήμευση, η οποία έχει μικτό χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής και αποζημίωσης του Δημοσίου και η οποία ούτε κατά το άρθρο 76 του Π.

Η δήμευση, η οποία έχει μικτό χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής και αποζημίωσης του Δημοσίου και η οποία ούτε κατά το άρθρο 76 του Π.Κ. προϋποθέτει καταδίκη του κατηγορούμενου, επιβάλλεται υποχρεωτικά, είτε καταδικασθεί ο κατηγορούμενος (ή ο συνεργός του) είτε απαλλαγεί, επομένως και όταν το Δικαστήριο παύσει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, αρκεί δε μόνον, ότι υφίσταται λαθρεμπορία και ότι τα πράγματα που δημεύθηκαν, αποτελούν το αντικείμενό της και ότι αν για οποιονδήποτε λόγο, δε

Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, απαγορεύουσα την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κακοπιστίας και ανηθικότητας κατά την ενάσκηση κάθε δικαιώματος, ώστε έχει εφαρμογή και επί δικαιωμάτων που ερείδονται σε διάταξη δημοσία

- Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, απαγορεύουσα την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, αποσκοπεί στην καταπολέμηση της κακοπιστίας και ανηθικότητας κατά την ενάσκηση κάθε δικαιώματος, ώστε έχει εφαρμογή και επί δικαιωμάτων που ερείδονται σε διάταξη δημοσίας τάξεως. Επομένως, έχει εφαρμογή και επί ασκήσεως αγωγής διαζυγίου εκ του άρθρου 1439 έδ. α ΑΚ, λόγω κλονισμού της έγγαμης σχέσης των συζύγων. Για την θεμελίωση όμως τέτοιας ενστάσεως κατά αγωγής διαζυγίου δεν αρκούν οι οποιεσδήποτε δυσμενείς

Ισχυρισμός που δεν προτάθηκε νόμιμα.

- Ισχυρισμός που δεν προτάθηκε νόμιμα. Παραδεκτό του λόγου αναίρεσης όταν το σφάλμα προκύπτει από την ίδια την προσβαλλόμενη απόφαση. Απαράδεκτη η αγωγή διανομής που δεν απευθύνεται κατά όλων των κοινωνών. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 562 παρ. 2 περ. β' ΚΠολΔ, είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισμό ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται: ..... β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση. Το σφάλμα προκύπτει από την προσβαλλόμεν

Από τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είν

- Από τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Εξάλλου, από μεν τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 369, 1033, 1509, 1192 παρ. 1, 1194 και 1198 ΑΚ, προκύπτει ότ

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα. Το επικουρικό κεφάλαιο υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στα ζημιωθέντα πρόσωπα λόγω θανατώσεως ή σωματικών βλαβών, εκτός από άλλες περιπτώσεις και στην περίπτωση εκείνη στην οποία παραμένει άγνωστο το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη για το ατύχημα. Πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη είναι ο κύριος, ο κάτοχος και ο οδηγός. Για την πληρότητα της αγωγής στην περίπτωση αυτή δεν αρκεί, απλή επανάληψη της διατυπώσεως του νόμου, αλλά πρέπει προσθέτως ν

Ενδεχόμενος δόλος-Πράξη αντίθετη με τα χρηστά ήθη.

Ενδεχόμενος δόλος-Πράξη αντίθετη με τα χρηστά ήθη. Η σαφής έννοια της διατάξεως του άρθρου 919 ΑΚ είναι ότι δεν απαιτείται να ενήργησε ο ζημιώσας τη ζημιογόνο πράξη ή παράλειψη με μοναδικό σκοπό τη βλάβη του άλλου, αλλ' αρκεί η γνώση αυτού ότι με τη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει ζημία, το ενδεχόμενο της οποίας αποδέχεται. Για να παραχθεί όμως υποχρέωση αποζημιώσεως, πρέπει επί πλέον η ζημιογόνος συμπεριφορά να είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη. Η έννοια των χρηστών ηθών είναι νομική κ