1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Εντολή προς το μεσίτη.

- Εντολή προς το μεσίτη. Περιεχόμενο εντολής. Υπόδειξη ευκαιρίας. Μεσολάβηση. Αμοιβή μεσίτη. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 703 παρ. 1 ΑΚ, εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης. Πότε υπάρχει μεσολάβηση και πότε υπόδειξη δεν ορίζεται στο νόμο και εφόσον το περιεχόμενο αυτών δεν προκύπτει από τη σύμβαση,

Ανακοπή τρίτου κατά αναγκαστικής εκτέλεσης.

- Ανακοπή τρίτου κατά αναγκαστικής εκτέλεσης. Νομέας πράγματος. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. - Τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, αν είναι νομέας του πράγματος που είναι αντικείμενο της εκτελέσεως, εκείνος δε κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση έχει μεν κυριότητα επί του ως άνω πράγματος, πλην η άσκησή του εμπράγματου αυτού δικαιώματος έναντι του τρίτου είναι καταχρηστική. Το δικαίωμα αυτό του τρίτου δεν μπορεί να εμποδιστεί από το γεγονός ότ

Δικαιοδοσία ΑΕΔ.

- Δικαιοδοσία ΑΕΔ. Άρση αμφισβήτησης τυπικού νόμου. Αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων. - Η διάταξη της περιπτώσεως ε των άρθρων 100 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα περί Α.Ε.Δ., περί της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου προς άρση αμφισβητήσεων για την έννοια ή τη συνταγματικότητα τυπικών νόμων, προϋποθέτει την ύπαρξη αντιθέτων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, από την εν προκειμένω απόφαση του Εφετείου Αθηνών, έστω κα

Θαλάσσια μεταφορά.

- Θαλάσσια μεταφορά. Φορτωτική. Ευθύνη μεταφορέα.- Πεδίο εφαρμογής των κανόνων Χάγης-Βίσμπυ. - Τα θέματα των εκ και επί της φορτωτικής δικαιωμάτων και της μεταβιβάσεως τούτων εξακολουθούν να διέπονται από τα αρ. 168-173 του ΚΙΝΔ. - Η φορτωτική που εκδίδεται από τον Πλοίαρχο μετά την φόρτωση αποτελεί πλήρη απόδειξη μεταξύ όλων όσων ενδιαφέρονται για το φορτίο και επιπλέον μεταξύ αυτών και των ασφαλιστών, για την ποσότητα, την κατάσταση και το είδος του φορτίου. - Η φορτωτική αποτελεί τίτλο δια το

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Καταχρηστική καταγγελία. Επίδοση σε πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό. Έλλειψη μείζονος πρότασης.- H καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζομένου. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού, όπως και κάθε δικαιώματος, υπόκειται στον περ

Νομή.

- Νομή. Κατοχή και διάνοια κυρίου. Παράνομη αποβολή από τη νομή. Αγωγή για προστασία νομής. Λόγοι αναίρεσης. Το δικαστήριο υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι. Δεν είναι ανάγκη να γίνεται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση του καθενός απ' αυτά. Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης.- Νομή. Κατοχή και διάνοια κυρίου. Διατάραξη νομής με παράνομη αποβολή από αυτή. Πραγματικά περιστατικά. Το Εφετείο δέχτηκε ότι το επίδικ

Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.

- Άσκηση ανακοπής ερημοδικίας.- Για να ολοκληρωθεί η άσκηση της ανακοπής ερημοδικίας, όπως και κάθε άλλου ένδικου μέσου, απαιτείται τόσο η κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη με αυτήν απόφαση, όσο και η σύνταξη έκθεσης για την κατάθεσή της στο σχετικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 496 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του β.δ. 564/1968. Αν δεν τηρηθεί η τελευταία διατύπωση, αν δε συνταχθεί, δηλαδή, έ

Υπερημερία εργοδότη.

- Υπερημερία εργοδότη. Αγωγή με την οποία ζητούνται μισθοί υπερημερίας από σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.-Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 349 παρ. 1, 350 και 656 ΑΚ προκύπτει στην αγωγή μισθωτού απασχολουμένου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με την οποία ζητείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος εργοδότης να καταβάλει μισθούς υπερημερίας, ως μη αποδεχόμενος την εργασία του ενάγοντος, δεν απαιτείται να αναφέρεται σ΄ αυτήν ότι ο εργοδότης κατή

Ασφάλιση ενυπόθηκου.

- Ασφάλιση ενυπόθηκου. Προσημείωση υποθήκης. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1287 ΑΚ, όταν το ενυπόθηκο είναι ασφαλισμένο, το δικαίωμα της υποθήκης ασκείται και στην οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση. Ο δανειστής έχει υποχρέωση να καταθέσει το ποσόν της αποζημίωσης δημόσια για να γίνει η διαδικασία της κατάταξης. Αν όμως το ενυπόθηκο είναι οικοδομή, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα, μέσα σε έξι μήνες από τότε που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, να απαιτήσει ν

Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εμφανιστεί ή δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μετά ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της

Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων ή ο αναιρεσίβλητος δεν εμφανιστεί ή δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή μετά ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως. Και αν μεν η συζήτηση επισπεύδεται από το διάδικο που εμφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε ο αντίδικός του, πρέπει να προσκομίζεται με επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς συζήτηση, αν δε η συζήτηση επισπεύδεται α

Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΕΠΕ με απόφαση δικαστηρίου.

- Αντικατάσταση εκκαθαριστή ΕΠΕ με απόφαση δικαστηρίου. Πλην της συνδρομής της ύπαρξης σπουδαίου λόγου, που εξετάζεται από το Δικαστήριο, απαιτείται να έχει ληφθεί απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, με τη συνήθη πλειοψηφία του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955. Ειδικά για τις διμελείς εταιρείες δεν απαιτείται η επιπρόσθετη αυτή προϋπόθεση. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 786 ΚΠολΔ και 42 παρ. 2 και 19 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, που ορίζουν ότι "οσάκις κατά νόμον ζητείται ο διορι

Δήμευση χρηματικού ποσού.

- Δήμευση χρηματικού ποσού. Κατοχή ναρκωτικών. Ειδική και εμπριστατωμένη αιτιολογία. - Για τη δήμευση χρηματικού ποσού λόγω κατοχής ναρκωτικών, ειδικότερα, το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε ανέλεγκτα τα εξής: "Επειδή πρέπει, κατά το άρθρο 76 ΠΚ και 373 ΚΠΔ να διαταχθεί η δήμευση και καταστροφή των κατασχεθεισών ναρκωτικών ουσιών δια των πιο πάνω εκθέσεων κατασχέσεως, που ανεγνώσθησαν, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο διατακτικό, καθώς και η δήμευση των χρημάτων που κατασχέθηκαν, ως προϊόν το

Προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

- Προϋποθέσεις και διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.- Παύση πληρωμών. Από την επόμενη της υποβολής στο Εφετείο της αιτήσεως για τη θέση της επιχειρήσεως υπό την ανωτέρω ειδική εκκαθάριση απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση, η λήψη παντός ασφαλιστικού μέτρου και η κήρυξη ή συνέχιση της πτωχεύσεως.- Έννοιες «επιχείρηση», «κατάσταση παύσεως των πληρωμών» και «έκδηλη οικονομική αδυναμία πληρωμής».- Ν. 3259/2004. Ελάφρυνση των δανειοληπτών από τις υπέρογκες επιβαρύνσεις δανε

Ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, έχει την εξουσία να εξειδικεύει κάθε φορά την υποχρέωση του μισθωτού για εργασία, καθορίζοντας τους όρους της παροχής της (τόπο, χρόνο και τρόπο), εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από καν

Ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, έχει την εξουσία να εξειδικεύει κάθε φορά την υποχρέωση του μισθωτού για εργασία, καθορίζοντας τους όρους της παροχής της (τόπο, χρόνο και τρόπο), εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης επιχειρεί δυσμενή για τον εργαζόμενο τροποποίηση των όρων αυτών, χωρίς να έχει τέτοια ευχέρεια από τη σύμβαση ή τ

Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με τη χώρα όπου ο συμβαλλόμενος που οφείλει να εκπληρώσει τη χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, τη συνήθη διαμονή του ή, αν πρόκειται για εταιρεία, ένωση ή νομικό πρόσωπο, τ

- Τεκμαίρεται ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με τη χώρα όπου ο συμβαλλόμενος που οφείλει να εκπληρώσει τη χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, τη συνήθη διαμονή του ή, αν πρόκειται για εταιρεία, ένωση ή νομικό πρόσωπο, την κεντρική του διοίκηση. - Στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής γίνεται δεκτό ότι χαρακτηριστική είναι η παροχή του αποκλειστικού διανομέα, ήτοι η υποχρέωση διανομής των προϊόντων. Εφόσον ο διανομέας έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση στη

Αναβολή δίκης για σημαντικά αίτια.

- Αναβολή δίκης για σημαντικά αίτια. Σύμπραξη δικαστή στην έκδοση απόφασης στο πλαίσιο πολιτικής δίκης, μεταξύ των αυτών διαδίκων, επί υποθέσεως στην οποία τα πραγματικά περιστατικά εν πολλοίς ταυτίζονται με εκείνα της κρινόμενης υπόθεσης.- Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Μπορεί, επίσης, για τον λόγο αυτό να διατάξε

Απαγορεύονται οι υπέρ ή κατά του ενός φύλου αυθαίρετες, ευμενείς ή δυσμενείς, νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις και επιβάλλεται η νομοθετική επέκταση και, σε περίπτωση παραλείψεως του νομοθέτη, η αποκαταστατική εφαρμογή από το δικαστή των υπέρ του

Απαγορεύονται οι υπέρ ή κατά του ενός φύλου αυθαίρετες, ευμενείς ή δυσμενείς, νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις και επιβάλλεται η νομοθετική επέκταση και, σε περίπτωση παραλείψεως του νομοθέτη, η αποκαταστατική εφαρμογή από το δικαστή των υπέρ του ενός μόνο φύλου ευνοϊκών διατάξεων και υπέρ του άλλου. Διατάξεις νόμων, κανονιστικών διοικητικών πράξεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών πράξεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων που προβλέπουν τ

Επί παραλείψεως από της προαγωγής υπαλλήλου του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον ΓΚΠ/ΟΤΕ, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου (εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ.

- Επί παραλείψεως από της προαγωγής υπαλλήλου του ΟΤΕ, σύμφωνα με τον ΓΚΠ/ΟΤΕ, που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου (εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρ. 7 εδ. στ΄ του ΑΝ 301/1968, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/568/8-9-1969 και κυρώθηκε με το άρθρ. 54 παρ. 1 του ΝΔ 165/1973), που καταφανώς υπερέχει, κατά την υπηρεσιακή απόδοση και επίδοση και την εν γένει καταλληλότητα έναντι άλλων συναδέλφων του, που προήχθησαν αντί εκείνου, υπάρχει ευθεία παράβαση του άρθρ. 281 ΑΚ, που συνιστά αδικοπραξία, με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ (Ο

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αναπηρία και παραμόρφωση παθόντος. Μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, επιδίωξη περαιτέρω χρηματικής ικανοποίησης.- Η επιδίκαση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης του τραυματισθέντος σε αυτοκινητικό ατύχημα, δεν εμποδίζει τη μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, επιδίωξη περαιτέρω χρηματικής ικανοποίησης. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι ότι οι συνέπειες της αδικοπραξίας εκδηλώθηκαν μεταγενέστερα και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το δικαστήριο, το

Δίκτυο διανομής φαρμάκων.

Δίκτυο διανομής φαρμάκων. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Προσδιορισμός σχετικής και γεωγραφικής αγοράς. Παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακεμπόρους και φαρμακοποθήκες. Η απευθείας πώληση φαρμάκων σε φαρμακεία και νοσοκομεία και η άρνηση του διανομέα να ικανοποιήσει παραγγελίες των χονδρεμπόρων, προκειμένου να περιορίσει τα κέρδη τους από την παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων, λαμβανομένης υπόψη της μικρής χρονικής διάρκειας και της μη πρόκλησης προβλημάτων στον εφοδιασμό της ελληνική

Ευθύνη νομικού προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του και προϋποθέσεις γένεσής της.

- Ευθύνη νομικού προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του και προϋποθέσεις γένεσής της. Ειδικά για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αναίρεση λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης της απόφασης.- Κατά τη σαφή έννοια της διατάξεως του άρθρου 71 ΑΚ το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις ή τις παραλείψεις των οργάνων, που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, που τους είχαν ανατεθεί, και δημιουργεί υποχρέωση αποζημιώσεως. Όταν δε η πράξη ή η

Έννοια και κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού.

- Έννοια και κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού. Στοιχεία αναγγελίας σε πλειστηριασμό. Αναγγελία τραπεζικής απαιτήσεως από αλληλόχρεο λογαριασμό.- Αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση με την οποία συμφωνείται από τα μέρη, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, ότι οι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις συναλλαγές τους δεν θα επιδιώκονται μεμονωμένα αλλά θα φέρονται σε κοινό λογαριασμό προς απόσβεσή τους κατά το μέρος που καλύπτονται, ώστε τελικώς το κατά το κλείσιμο του λογαριασμού τ

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής.

- Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια. Αποζημίωση πελατείας. Συρροή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης.- Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι η ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβαση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικώς για μια ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα συμβατικά εμπορεύματα, τα οποία στη συνέχεια ο τελευταίως μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επι

Νερά που ρέουν ελευθέρως και αενάως είναι πράγματα κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής.

- Νερά που ρέουν ελευθέρως και αενάως είναι πράγματα κοινής χρήσεως και εκτός συναλλαγής.- Από μεν τη διάταξη του άρθρου 697 ΑΚ ορίζεται ότι τα νερά που ρέουν ελευθέρως και αενάως είναι πράγματα κοινής χρήσεως, από δε τη διάταξη του άρθρου 966 του ιδίου κώδικα ορίζεται ότι τα κοινής χρήσεως πράγματα είναι εκτός συναλλαγής. Από τις διατάξεις αυτές συνδυασμένες με αυτές των άρθρων 974 ΑΚ, 1041 και 1045 ΑΚ, 1054 ΑΚ και αυτές του Ν.Δ. 608/1948 "περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι' αρδεύσεις χρησιμοποιουμέν

Κρίση περί πραγματικών ισχυρισμών δίχως απόδειξη.

- Κρίση περί πραγματικών ισχυρισμών δίχως απόδειξη. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Προϋποθέσεις ίδρυσης του λόγου αναίρεσης. Περιεχόμενο αναιρετηρίου. Οι λόγοι εφέσεως ως «πράγματα» κατά το 559 ΚΠολΔ. Αδίκαστη αίτηση. - Κατά το άρθρο 559 αρ. 10 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του Ν 2915/2001, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόμο έκρινε ουσιώδεις πραγματικούς ισχυρισμούς ως βάσιμους δίχως να διατάξει απόδειξη για τα θεμελιούντα αυτούς πρα

Προσέγγιση των νομοθεσιών.

Προσέγγιση των νομοθεσιών. Παρεκκλίνουσες εθνικές διατάξεις. Απόρριψη εκ μέρους της Επιτροπής σχεδίου διατάγματος προκαταλαμβάνοντος τη μείωση της κοινοτικής οριακής τιμής των εκπομπών σωματιδίων από ορισμένα καινούργια οχήματα με κινητήρα ντίζελ. Υποχρέωση επιμέλειας και αιτιολογήσεως. Ιδιαίτερος χαρακτήρας του προβλήματος της εκ μέρους του κοινοποιούντος κράτους μέλους τηρήσεως των κοινοτικών οριακών τιμών συγκεντρώσεως των σωματιδίων στον αέρα του περιβάλλοντος.Διατάξεις: Ο

Ποιοι θεωρούνται πολύτεκνοι.

- Ποιοι θεωρούνται πολύτεκνοι. Επίδομα πολυτέκνων στους υπαλλήλους του ΟΓΑ. Προϋποθέσεις χορήγησής του. - Η σχετική με την χορήγηση των επιδομάτων που προβλέπονται από το άρθρο 63 του ν. 1892/1990 διαφορά έχει ακυρωτικό χαρακτήρα όταν προσβάλλεται πράξη ή παράλειψη των αρμοδίων οργάνων του Ο.Γ.Α. να χορηγήσουν τις παροχές που προβλέπονται από το άρθρο 63 του παραπάνω νόμου και το αίτημα του διαδίκου είναι η ακύρωση της εν λόγω πράξεως ή παραλείψεως. Όταν ζητείται να αναγνωρισθεί ότι ο Οργανισμός

Κατά τη διάταξη του άρθρου 671 παρ.

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 του ΚΠολΔ - το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 681 του ίδιου Κώδικα, εφαρμόζεται και στην ειδική διαδικασία εκδικάσεως των διαφορών από αμοιβές για την παροχή εργασίας - ένορκες βεβαιώσεις τρίτων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Από τη διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη στα πλαίσια και της διάταξης του άρθρου 116 ΚΠολΔ, που επιβάλλει στους δια

Εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος.

- Εκβίαση σε βαθμό πλημμελήματος. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκβίασης σε βαθμό πλημμελήματος, απαιτούνται: α) ο εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία αυτού που εξαναγκάζεται ή κάποιου άλλου, β) ο εξαναγκασμός να γίνεται με βία ή απειλή ικανή να αποκλείσει το αυτοπροαίρετο της απόφασής του εξαναγκαζόμενου και γ) σκοπό

Κατά το άρθρο 300 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται και στη περίπτωση ζημίας από αδικοπραξία (914 επ.

- Κατά το άρθρο 300 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται και στη περίπτωση ζημίας από αδικοπραξία (914 επ. ΑΚ), αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της το δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωσή ή να μειώσει το ποσό της, το ίδιο δε ισχύει και όταν εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία του. Ως πταίσμα νοείται κατά τη γενικής εφαρμογής διάταξη του άρθρου 330 ΑΚ και η αμέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που α

Τα μέλη Δ.

- Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μπορούν να αναγνωρίσουν ως συντάξιμη την προϋπηρεσία τους που διανύθηκε με την ιδιότητα, πλην άλλων, του βοηθού ή ερευνητή ή επιστημονικού συνεργάτη σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά κέντρα διεθνούς κύρους της αλλοδαπής, με μόνη τη συνδρομή της προϋπόθεσης ότι η προϋπηρεσία τους αυτή "είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους".- Έσφαλε η Επιτροπή του άρθρου 4 του α.ν. 599/ 1968 που δεν αναγνώρισε, με την ήδη προσβαλλόμενη πράξη της, την προϋπηρεσία του εκκαλούν

Κατηγορίες του προσωπικού, που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του προσωπικού αυτού.

- Κατηγορίες του προσωπικού, που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994, λόγω της ιδιάζουσας φύσης του προσωπικού αυτού. Στο εξαιρούμενο εκ του νόμου προσωπικό περιλαμβάνεται ρητά το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό. - Λαμβανομένου υπόψη ότι οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. υπήχθησαν, το πρώτον, στο σύστημα προσλήψεων του Ν. 2190/1994 με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997, πλην όμως ο δικαιολογητικός λόγος εξαιρέσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού από το σύστημα προσ

Κατά το άρθρο 250 αρ.

Κατά το άρθρο 250 αρ. 17 του Αστικού Κώδικα σε πέντε χρόνια παραγράφονται οι αξιώσεις των κάθε είδους μισθών, των καθυστερουμένων προσόδων, συντάξεων, διατροφής και κάθε άλλης παροχής που καταβάλλεται περιοδικά. Και κατά το άρθρο 254 του ιδίου Κώδικα, αν πρόκειται για περιοδικές παροχές που οφείλονται αυτοτελώς και δεν εξαρτώνται από κεφάλαιο, η παραγραφή του καθολικού δικαιώματος αρχίζει από το χρονικό σημείο που η πρώτη καθυστερούμενη περιοδική δόση έγινε απαιτητή. Από το συνδυασμό των δι

Διατροφή εις χρήμα δικαιούχου συζύγου.

- Διατροφή εις χρήμα δικαιούχου συζύγου. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους αυτής. Σταδίο υποχρεωτικής προδικασίας για την έρευνα των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων προκειμένου να αποφασιστεί η επιμέλειά του. - Eκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 1391 παρ. 1, 1389 και 1390 ΑΚ προκύπτει ότι η εις χρήμα διατροφή του δικαιούχου συζύγου προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κατ' άρθρο 1485 επ. ΑΚ εντός των πλαισίων της συμβίωσης, οριοθετούνται δε από το ύψος των τυχ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομά της, καθίσταται υπόλογος της διαχείρισης του εντελλόμενου ποσού και υπέχει ειδική ευθύνη, η οποία συνίσταται αφενός στην ακριβή εκτέλεση των εκάστοτε οδηγιών για τη διάθ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομά της, καθίσταται υπόλογος της διαχείρισης του εντελλόμενου ποσού και υπέχει ειδική ευθύνη, η οποία συνίσταται αφενός στην ακριβή εκτέλεση των εκάστοτε οδηγιών για τη διάθεση του προϊόντος του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και αφετέρου στην υποβολή, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, των δικαιολογητικών που καθορίσθηκαν με τις οδηγίες αυτές. Σε περίπτωση δε που παρά την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσ

Aπό τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 § 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποτελεί δικαστική ομολογία κάθε τέτοια, αλλά εκείνη που γίνεται με σκοπό αποδοχής του αμφισβητουμένου και επιβλαβούς για τον ομολογούντα γεγονότος.

- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 § 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποτελεί δικαστική ομολογία κάθε τέτοια, αλλά εκείνη που γίνεται με σκοπό αποδοχής του αμφισβητουμένου και επιβλαβούς για τον ομολογούντα γεγονότος. Η δικαστική ομολογία, δηλαδή απευθυνομένη προς το δικαστήριο το οποίο δικάζει την υπόθεση, ενός κρίσιμου γεγονότος από τον αντίδικο εκείνου που φέρει το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεώς του πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 339 και 352 ΚΠολΔ

Σύμβαση εργασίας.

Σύμβαση εργασίας. Όταν ασκείται αγωγή από οδηγό αυτοκινήτου για αξιώσεις, από δεδουλευμένους μισθούς και επιδόματα, με βάση τις νόμιμες αποδοχές που πηγάζουν από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πρέπει να αναφέρεται στο δικόγραφό της το είδος του αυτοκινήτου, στο οποίο εργάστηκε ο ενάγων (φορτηγό, λεωφορείο κλπ) και αν πρόκειται για φορτηγό αυτοκίνητο, να αναφέρεται σε ποια κατηγορία από αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ.1 του ΒΔ της 28-1/4-2-38 «περί κανονισμού των ωρών εργασίας του προσωπι

Μόνον οι μαρτυρίες που λαμβάνονται κατά τους ορισμούς των άρθρων 152 επ.

- Μόνον οι μαρτυρίες που λαμβάνονται κατά τους ορισμούς των άρθρων 152 επ. του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά μέσα κατά την ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων φορολογική δίκη. Τα δικαστήρια αυτά δεν μπορούν να λάβουν υπ’ όψιν μαρτυρίες, οι οποίες δεν πληρούν τους όρους των ανωτέρω διατάξεων, ούτε με βάση την θεσπιζομένη από το άρθρου 124 του ΚΦΔ αρχή της ελευθέρας εκτιμήσεως των αποδεικτικών μέσων από το δικαστή, διότι η αρχή αυτή προϋποθέτει τη χρήση αποδεικτ

Μεταφορά του προσωπικού της Α.

- Μεταφορά του προσωπικού της Α.Ε. «Αερολιμήν Αθηνών» στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με την αυτή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση μεταφοράς του προσωπικού της εταιρίας «Αερολιμήν Αθηνών Α.Ε.» στην Υ.Π.Α. εχώρησε εκ του νόμου μεταβολή του προσώπου του εργοδότη του μεταφερόμενου προσωπικού και η αυτόματη και υποχρεωτική μεταβίβαση σε αυτόν από 30-6-1996 (ημερομηνία μεταφοράς) στο σύνολό τους αμεταβλήτων των εργασιακών σχέσεων των μεταφερομένων υπαλλήλων, ό

Στην παρ.

-Στην παρ. 2 του άρθρου 89 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918, ΦΕΚ Α' 73), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 3 του ΑΝ 1514/1950 (ΦΕΚ Α' 240) που κυρώθηκε με τον Ν. 1591/1950 (ΦΕΚ Α' 295), ορίζεται ότι «ως τελωνειακοί παραβάσεις χαρακτηρίζονται επίσης η καθ' οιονδήποτε των εν άρθρω 100 του παρόντος μνημονευομένων τρόπων διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωμής των ανηκόντων τω Δημοσίω τελών και δικαιωμάτων, ως και η μη τήρησις των εν τω αυτώ άρθρω 100 καθοριζομένων λοιπών διατυπώσεων, επισύρουν δε κατά των υπευθύνων πολλα

Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Απόλυση. Αποζημίωση. Πα΄ράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.- Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3198/1955, η κατά τον ν. 2112/1920 αποζημίωση υπαλλήλου, που απολύεται χωρίς προμήνυση, αν δεν υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών, καταβάλλεται κατά την ημέρα που λύεται η εργασιακή σχέση. Αν υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση το μέχρι των αποδοχών έξι μηνών μέρος της, το δε υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις κάθε μία των οποίων δεν μπορεί

Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού.

-Προστασία ελεύθερου ανταγωνισμού. Απαγόρευση συμφωνιών που παρακωλύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων κατά το άρθρο 1 του ν. 703/1977.Σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Κριτήριο διάκρισής της σε γνήσια και μη γνήσια. Καταγγελία της σύμβασης.- (...)- Ανεξάρτητες Αρχές. Επιτροπή Ανταγωνισμού. Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής. Δικαστική εκπροσώπηση από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.- Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είνα

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Μη λήψη υπόψη ισχυρισμού. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πιστώσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, είναι, ως δικονομική σύμβαση, έγκυρη. Το απόσπασμα αυτό, στο οποίο αποτυπών

Αιτιολογία αποφάσεως.

Αιτιολογία αποφάσεως. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 500 εδαφ. γ΄ και 501 § 1 ΚΠοινΔ, αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών δεν εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή δια συνηγόρου, όπου αυτό επιτρέπεται, η έφεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, εφόσον διαπιστώνεται ότι ο εκκαλών κλητεύθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη μπορεί να προσβληθεί με αναίρεση για οποιοδήποτε λόγο από τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 510 ΚΠοινΔ και, συνεπώς, και για έλλειψη αιτ

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.

Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 979 ΚΠολΔ παρ. 1: Μέσα σε τρεις ημέρες αφότου συνταχθεί ο πίνακας (κατάταξης) ο υπάλληλος του πλειστηριασμού καλεί με έγγραφο εκείνον υπό του οποίου έγινε και εκείνον κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση και τους δανειστές που αναγγέλθηκαν, για να λάβουν γνώση του πίνακα της κατάταξης, παρ. 2. Μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες αφότου επιδοθεί η πρόσκληση της παρ. 1, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα κα

Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης.

Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου η χρηματική ικανοποίηση μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δε γίνεται προσδιορισμός της έννοιας του όρου «οικογένεια του θύματος», προφανώς γιατί ο νομοθέτης δεν θέλησε να διαγράψει δεσμευτικώς τα όρια ενός θεσμού, ο οποίος, ως εκ της φύσης του, υφίσταται αναγκαίως τις επιδράσεις εκ των κοινωνικών διαφοροποιήσεων κατά τη διαδρομή του χρόνου. Κατά την αληθή όμως έννοια της εν λόγω διάταξης, που απορρέει

Kαθυστέρηση καταβολής αποδοχών.

- Kαθυστέρηση καταβολής αποδοχών. Έλλειψη αιτιολογίας. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας. - Κατά τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 1 του ΑΝ 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995, τιμωρείται με τις αναφερόμενες σ' αυτό ποινές κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σ

Μη λήψη υπ' όψη αποδεικτικών μέσων.

- Μη λήψη υπ' όψη αποδεικτικών μέσων.- Κατά το άρθρο 559 αριθμ. 11 περ. γ΄ του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται και αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Από τη διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 106, 237 § 1 στοιχ. β΄, 453 και 524 § 1 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το δικαστήριο οφείλει να λάβει υπόψη του τα νομίμως προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα, εφόσον γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση αυτών από το διάδικο. Είναι δε σαφής και ορισμένη η ε

Καταδίκη σε δήλωση βούλησεως.

- Καταδίκη σε δήλωση βούλησεως. Η δήλωση θεωρείται ως γενόμενη από την τελεσιδικία της αποφάσεως. Έννοια και προϋποθέσεις. Η αγωγή προς καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως πρέπει να βρίσκει νόμιμο έρεισμα στις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, να στηρίζεται δηλαδή σε πραγματικά γεγονότα τα οποία δημιουργούν ενοχή. Συνήθης περίπτωση είναι η υποχρέωση προς δήλωση να γεννάται από προσύμφωνο και να τείνει στην κατάρτιση της οριστικής συμβάσεως. - Πραγματικά περιστατικά συγκεκριμένης υποθέσεως.

Φορολογικά αδικήματα.

- Φορολογικά αδικήματα. Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το δημόσιο. Ποινική δίωξη.- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 1882/1990, όπως ίσχυε πριν αντικατασταθεί με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το Δημόσιο, που είναι βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες, εφ' όσον αυτή αναφέρεται στη μη καταβολή τριών συνεχών δόσεων ή προκειμένου για χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ με καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών από τη λήξη του

Προϋποθέσεις αναζήτησης των δαπανών που πραγματοποίησαν οι γονείς για την επιμέλεια του προσώπου και τη διοίκηση της περιουσίας του ανήλικου τέκνου τους.

- Προϋποθέσεις αναζήτησης των δαπανών που πραγματοποίησαν οι γονείς για την επιμέλεια του προσώπου και τη διοίκηση της περιουσίας του ανήλικου τέκνου τους. Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου και περιεχόμενο αυτής. Αναίρεση βάσει των διατάξεων του άρθρου 559 αριθ. 8 και 14 του ΚΠολΔ.- Κατά το υπό παλαιά αρίθμηση άρθρο 1516 και υπό νέα 1530 ΑΚ "Οι γονείς έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν τις δαπάνες που έκαναν για την επιμέλεια του προσώπου και την διοίκηση της περιουσίας του τέκνου, αν από τις περιστ

Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων.

- Προστασία διακριτικών γνωρισμάτων. Για την ύπαρξη αθεμίτου ανταγωνισμού με τη χρήση ξένου ιδιαιτέρου διακριτικού γνωρίσματος απαιτείται και αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, έστω και αν αυτή δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. - Χρήση που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση είναι η αυτούσια μίμηση και η παραποίηση, δηλαδή η χρησιμοποίηση με μικρές μεταβολές που δεν αρκούν για να αποτραπεί η σύγχυση. Κίνδυνος δε σύγχυσης υπάρχει όταν

Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος.

- Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος.- Κατά τα άρθρα 321 και 324 ΚΠολΔ, δεδικασμένο υπάρχει μεταξύ των ίδιων προσώπων με την ίδια ιδιότητα μόνο για το δικαίωμα που κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση και εφόσον πρόκειται για το αυτό αντικείμενο και την αυτή ιστορική και νομική αιτία. - Από τις διατάξεις των άρθρων 580 παρ. 3 και 581 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η αναίρεση της απόφασης και επομένως και η εξαφάνισή της μπορεί να είναι ολική ή μερική. Τούτο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχουν προσβληθεί όλα

Στη διάκριση των διατάξεων της κοινωνίας (άρθρα 785 επόμ.

Στη διάκριση των διατάξεων της κοινωνίας (άρθρα 785 επόμ. ΑΚ), που διέπει τη μίσθωση, για τη ρύθμιση των εσωτερικών σχέσεων των εκμισθωτών στην περίπτωση εκμισθώσεως ολοκλήρου του επικοίνου ακινήτου, μεταξύ πράξεων διάθεσης (άρθρο 793 ΑΚ) και πράξεων διοίκησης- διαχείρισης (άρθρο 785 ΑΚ), στις τελευταίες, αναφορικά με τη μίσθωση, καταλέγεται και η άσκηση αγωγής αποδόσεως του μισθίου, που ενεργείται, κατά τις διατάξεις των άρθρων 788 και 789 ΑΚ, από όλους μαζί τους κοινωνούς ή από τους κοινωνούς που

Παραχωρήσεις ρητινευομένων δασών.

- Παραχωρήσεις ρητινευομένων δασών. - Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων. - Ειδική ενδικοφανής διαδικασία για τον χαρακτηρισμό μίας εκτάσεως ως δασικής ή μη, με πράξη του αρμοδίου δασάρχου. Η απόφαση του δασάρχου υπόκειται σε αντιρρήσεις και εν συνεχεία σε προσφυγή ενώπιον της πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου επιτροπής.- Η απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφερείας έχει εκτελεστό χαρακτήρα, διότι δι' αυτής εκδηλώνεται η άρνηση του αποφασίζοντος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ

Κοινός επενδυτικός λογαριασμός αμοιβαίων κεφαλαίων.

Κοινός επενδυτικός λογαριασμός αμοιβαίων κεφαλαίων. Εταίροι ΕΠΕ και δικαίωμα αναγωγής. Χρόνος παραγραφής της αξίωσης.Διατάξεις:ΑΚ: 173, 200, 249, 250, 411, 489, 490, 493, 340, 346ΚΠολΔ: 340, 559Νόμοι: 5638/1932 άρθ. 1, 2, 1969/1991 άρθ. 19, 3190/1955 άρθ. 26ΝΔ: 951/1971

Περιεχόμενο λόγων έφεσης.

- Περιεχόμενο λόγων έφεσης.- Κατά το άρθρο 520 παρ. 1 του ΚΠολΔ, το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται από τα άρθρα 118 έως 120, και τους λόγους της έφεσης, ήτοι τις πλημμέλειες της προσβαλλόμενης απόφασης. Σε περίπτωση δε έλλειψης λόγου έφεσης σαφούς και ορισμένου το δικόγραφο κηρύσσεται άκυρο και αυτεπαγγέλτως η έφεση απορρίπτεται. Εξάλλου, συνίστανται οι πλημμέλειες της απόφασης και σε νομικά ή πραγματικά σφάλματα του δικαστή. Στα τελευταία ανάγετα

Κατά την ορθότερη άποψη εάν ο διάδικος κατέθεσε προτάσεις, αλλά δεν παρέστη στο ακροατήριο, δικάζεται «ωσεί παρών».

- Κατά την ορθότερη άποψη εάν ο διάδικος κατέθεσε προτάσεις, αλλά δεν παρέστη στο ακροατήριο, δικάζεται «ωσεί παρών». Το αντίστροφο, όμως, δεν ισχύει και ως εκ τούτου, εάν ο διάδικος δεν κατέθεσε προτάσεις, αλλά παρέστη στο ακροατήριο, δεν έχει κανένα δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική συζήτηση, διότι η παρουσία του είναι πλασματική. - Απόπειρα εξωδίκου επιλύσεως διαφοράς. Άσκηση ανταγωγής. Εφ’ όσον ο νόμος ρητώς απαιτεί επίδοση του δικογράφου των περιεχουσών την ανταγωγή προτάσεων στον ε

Αναγκαστική ομοδικία.

- Αναγκαστική ομοδικία. Κατά ποιών πρέπει να απευθύνεται η αναίρεση. Περίπτωση ανακοπής άρθ. 933 ΚΠολΔ. Αρμοδιότητα Ολομέλειας Αρείου Πάγου. - Κατά το άρθρο 558 ΚΠολΔ (όμοιο ως προς την έφεση το άρθρο 517 ΚΠολΔ) η αναίρεση απευθύνεται κατά εκείνων οι οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους ή των κληροδόχων τους. Αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, η αναίρεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των διαδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαρ

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

- Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικά για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής. Επίλυση από το δικαστήριο πλημμελειοδικών. Υπέρβαση εξουσίας.- Σύμφωνα με τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 παρ. 1 και 2 του άρθρου 139 ΚΠΔ, όπως ήδη ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 2408/1996 όλες οι αποφάσεις χωρίς εξαίρεση ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή π

Περιοδεύων πωλητής.

Περιοδεύων πωλητής. Με τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μπορεί να συμφωνηθεί η εκ μέρους του εργαζομένου παροχή περισσοτέρων της μιας εργασιών, δηλαδή εργασίας μικτής επαγγελματικής φύσεως, μέσα στα νόμιμα χρονικά όρια απασχολήσεώς του. Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος αμοίβεται για κάθε εργασία χωριστά, ανάλογα με τις ώρες απασχολήσεώς του σε εκάστη και, σε περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί για κάποια από τις δυο εργασίες αμοιβή, καταβάλλεται γι' αυτήν ο ειθισμένος μισθός. Σε περίπτ

Αμοιβές εργατοτεχνιτών στον ιματισμό.

- Αμοιβές εργατοτεχνιτών στον ιματισμό. Επίδομα τριετίας.- Από τη διάταξη του άρθρου 4 της 130/1984 διαιτητικής απόφασης του ΔΔΔΔ Αθηνών σε συνδυασμό με την από 26-1-1977 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις ΕΓΣΣΕ και διαιτητικές αποφάσεις, που επακολούθησαν και ρυθμίζουν το επίδομα τριετίας για όλους τους εργαζομένους της Χώρας, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλη ειδικότερη ρύθμιση, συνάγεται ότι, για να θεμελιώσει δικαίωμα λήψεως του προαναφερομένου επιδόματος, εργαζόμενος σε επιχείρησ

Αξίωση αποζημίωσης ασφαλισμένου.

-Αξίωση αποζημίωσης ασφαλισμένου. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση της αξίωσης στο ΙΚΑ. Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Ορισμένος λόγος αναιρέσεως.-Από το συνδυασμό των άρθρων 10 παρ. 5 του ΝΔ 4104/1960, 18 Ν 4476/1965 και 18 Ν 1654/1986 προκύπτει ότι, εφόσον ο ασφαλισμένος, δικαιούται να αξιώσει από άλλον αποζημίωση για τη ζημία που του έγινε συνεπεία ασθενείας ή αναπηρίας, η αξίωση αυτή μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ από τότε που γεννήθηκε σε ποσό αντίστοιχο των ασφαλιστικών ει

Τράπεζα της Ελλάδος.

Τράπεζα της Ελλάδος. Προαγωγή υπαλλήλου. Κατά το άρθρο 201 του ΑΚ, αν με τη δικαιοπραξία τα αποτελέσματά της εξαρτήθηκαν από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (αναβλητική αίρεση), τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται μόλις συμβεί το γεγονός, ενώ κατά το άρθρο 207 παρ.1 του ΑΚ η αίρεση θεωρείται ότι πληρώθηκε, αν την πλήρωσή της εμπόδισε αντίθετα προς την καλή πίστη εκείνος, που θα ζημιωνόταν από την πλήρωσή της. Τέτοια δικαιοπραξία με αναβλητική αίρεση, στην οποία εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 207 πα

Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιρείας.

- Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Αναγγελία μεταβίβασης μετοχών προς την εταιρεία. Εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων.- Η κτήση της μετοχής κατά κυριότητα προσδίδει και αποδεικνύει την ιδιότητα του κομιστή ως μετόχου. Η δε κυριότητα προϋποθέτει την ύπαρξη του αξιόγραφου της μετοχής. Η γένεση όμως του μετοχικού δικαιώματος δεν εξαρτάται από την έκδοση του τίτλου της μετοχής, ο οποίος έχει δηλωτικό και όχι δημιουργικό χαρακτήρα. Συνεπώς, η ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας

Ο ομόρρυθμος εταίρος υπόκειται αυτοτελώς σε προσωπική κράτηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα αυτού ως εκπροσώπου ή μη της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείας

Διατάξεις
ΕμπΝ: 22
Νόμοι: 1867/1989 άρθ.

Ο ομόρρυθμος εταίρος υπόκειται αυτοτελώς σε προσωπική κράτηση, ανεξάρτητα από την ιδιότητα αυτού ως εκπροσώπου ή μη της οφειλέτριας ομόρρυθμης εταιρείαςΔιατάξεις ΕμπΝ: 22Νόμοι: 1867/1989 άρθ. 4, 2065/1992 άρθ. 46, 2214/1994 άρθ. 33,

Έννομο συμφέρον προς άσκηση έφεσης.

- Έννομο συμφέρον προς άσκηση έφεσης. Διαδικασία διαφορών από αυτοκίνητα. Έκταση του δεδικασμένου σε περίπτωση απόρριψης αγωγής ως απαράδεκτης. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 516 παρ. 2 ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται κατά το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ, και στις ειδικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη των άρθρων 681Α’ ΚΠολΔ, έφεση έχει δικαίωμα να ασκήσει και ο ίδιος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον. Η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος κρίνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το χρόνο ασκήσε

Άσκηση αγωγής από πτωχό.

- Άσκηση αγωγής από πτωχό. Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία.- Από την ημέρα δημοσιεύσεως της δικαστικής αποφάσεως, με την οποία κηρύσσεται η πτώχευση, ο πτωχεύσας δεν νομιμοποιείται ούτε παθητικώς αλλά ούτε και ενεργητικώς σε δίκες που σχετίζονται προς την πτωχευτική περιουσία, εφεξής δε κάθε αγωγή και κάθε μέτρο εκτελέσεως εξακολουθεί ή επιχειρείται υπό ή κατά μόνον του συνδίκου. Κατ' εξαίρεση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 63 παρ. 2 ΚΠολΔ, αναλογικά εφαρμοζόμενη, σε περιπτώσεις κατεπ

Συνιδιοκτησία κοινής οικοδομής.

- Συνιδιοκτησία κοινής οικοδομής. Κανονισμός. Διάδοχοι των αρχικών συμβληθέντων. Σύμβαση μίσθωσης κατά παράβαση του κανονισμού. ΄Ασκηση τριτανακοπής. Προϋποθέσεις. Ειδικότερα για το μισθωτή.- Από το συνδυασμό των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 4 παρ. 1, 5 και 13 παρ. 1 και 3 του ν. 3741/1929 προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής οικοδομής, υπαγόμενης στο καθεστώς του νόμου αυτού, μπορούν να ρυθμίσουν ελευθέρως με σύμβαση που καταρτίζεται συμβολαιογραφικώς και με τη σύμπραξη όλων και μεταγράφεται (Κανονισ

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.

- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Τεκμαιρόμενο ποσοστό συμβολής στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων και τι υπολογίζεται σ΄αυτή. Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Kατά το άρθρο 1400 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του N. 1329/1983 που εφαρμόζεται και επί γάμων που τελέσθηκαν και επί περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν και πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (άρθρο 12 N. 2164/1986): "Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύ

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ενεχύραση πιστωτικών τίτλων. Εξασφάλιση καταλοίπου.- Έννοια και γενικά λειτουργία της συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού. Στον αλληλόχρεο λογαριασμό είναι δυνατόν να καταχωρούνται και απαιτήσεις από τραπεζικές επιταγές και γενικά πιστωτικούς τίτλους, οι οποίοι αποβάλλουν την αυτοτέλειά τους. Όταν καταχωρηθεί η αξία των πιστωτικών τίτλων ως πληρωμή, η εν λόγω καταχώριση δεν δεσμεύει την απαίτηση από τους πιστωτικούς τίτλους, η οποία μπορεί έτσι ν' ασκηθεί ελε

Για τη συνταξιοδότηση τέκνου συνταξιούχου του ΙΚΑ μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή, αν συνεχίζει τις σπουδές του, του 24ου έτους της ηλικίας του, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια, ώστε συνεπεία αυτής να είναι αδ

Για τη συνταξιοδότηση τέκνου συνταξιούχου του ΙΚΑ μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους ή, αν συνεχίζει τις σπουδές του, του 24ου έτους της ηλικίας του, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του είναι τέτοια, ώστε συνεπεία αυτής να είναι αδύνατη η άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος και ότι η ανικανότητα αυτή υπήρχε πριν από τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας. Προς τούτο, οι υγειονομικές επιτροπές του Ι.Κ.Α. είναι αποκλειστικώς αρμόδιες να διαπιστώσουν την από ιατ

Πρόσθετη παρέμβαση.

- Πρόσθετη παρέμβαση. Μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αθλητικά Σωματεία. Δικαιώματα μειοψηφίας. Καταρηστική άσκηση δικαιώματος.- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 και 81 παρ. 1 ΚΠολΔ, αν σε δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων, τρίτος έχει έννομο συμφέρον να νικήσει κάποιος διάδικος, έχει δικαίωμα, ως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση για να υποστηρίξει το διάδικο αυτόν. Η πρόσθετη παρέμβαση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη

Αμοιβή απασχολουμένων σε τεχνικά έργα.

- Αμοιβή απασχολουμένων σε τεχνικά έργα.- Οι απασχολούμενοι σε τεχνικά έργα ανειδίκευτοι εργάτες αμείβονται με βάση τις Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών οικοδόμων και των συναφών κλάδων όλης της χώρας και όχι με τις ισχύουσες κατά το ίδιο διάστημα ΕΓΣΣΕ, οι οποίες καθορίζουν τα ημερομίσθια ασφαλείας και εφαρμόζονται μόνο όταν οι όροι αμοιβής και εργασίας των οικείων ΣΣΕ είναι δυσμενέστεροι. - Από τη διάταξη του άρθρου 416 ΑΚ, η οποία ορίζει ότι η ενοχή αποσβήνετ