1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Αναβολή (κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ) της συζήτησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή κατά ένα μέρος από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης, που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης που «εκκρεμεί» στα Πολι

-Αναβολή (κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ) της συζήτησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή κατά ένα μέρος από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης, που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης που «εκκρεμεί» στα Πολιτικά Δικαστήρια.-Το Δικαστήριο της ανακοπής αναβάλλει τη συζήτηση αυτής, μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της αναγνωριστικής αγωγής, επειδή ανάμεσα στις δυο δίκες υπάρχει δεσμός νομικής αναγκαιότητας.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο

Διαδικασία εργατικών διαφορών.

Διαδικασία εργατικών διαφορών. Έφεση. Οι πρόσθετοι λόγοι έφεσης, ασκούνται και με τις προτάσεις. Επί ερημοδικίας όμως του εφεσιβλήτου οι πρόσθετοι λόγοι που ασκούνται με τις προτάσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτοι, για έλλειψη προδικασίας. Προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων και της προσθήκης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Διατάξεις: ΚΠολΔ: 524, 528, 674

Το άρθρο 18 παρ.

Το άρθρο 18 παρ. 2 αναφέρεται αποκλειστικά στην εξουσία εκπροσώπησης της Α.Ε. Επιτρέπει στο καταστατικό της εταιρείας να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα, που κατονομάζονται, δικαιούνται να εκπροσωπούν [δικαστικώς ή εξωδίκως] την εταιρεία γενικά ή σε ορισμένες μόνο πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της τόσο τις πράξεις διαχείρισης όσο και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αντίθετα όμως προς το άρθρο 18 παρ. 2 το οποίο συνιστά ειδική πρόβλε

Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

- Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ επωνυμιών εταιρειών.- Προϋπόθεση της αξίωσης παράλειψης, τόσο βάσει του άρθρου 58 ΑΚ όσο και βάσει του άρθρου 13 του ν. 146/1914, είναι η παράνομη προσβολή της επωνυμίας. Κατά μεν το άρθρο 13 του ν. 146/1914, η παράνομη συμπεριφορά έγκειται ρητά στη χρήση της επωνυμίας κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ενώ κατά το άρθρο 58 ΑΚ το παράνομο δεν προσδιορίζεται ειδικότερα, αλλά προκύπτει μετά από στάθμιση διαφόρων στοιχ

Αναίρεση.

Αναίρεση. Μη εμφάνιση διαδίκου. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 576 του ΚΠολΔ, εάν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί, αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο, που ορίζει ο νόμος, κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος ερευνά αυτεπαγγέλτως, αν ο απολιπόμενος διάδικος επέσπευσε εγκύρως τη συζήτηση, οπότε συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, ή αν τη συζήτηση επέσπευσε ο αντίδικος του απολιπομένου διαδίκου, εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν κλητεύθηκε

Μεσιτεία.

Μεσιτεία. Από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του άρθρου 703 παρ. 1 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 361 ΑΚ, προκύπτει ότι ο μεσίτης αξιώνοντας τη μεσιτική αμοιβή οφείλει να αποδείξει τα θεμελιωτικά της αξιώσεώς του γεγονότα, δηλαδή α) τη σύναψη μεσιτείας β) τη μεσιτική του δραστηριότητα (μεσολάβηση ή υπόδειξη) γ) τη σύναψη της κυρίας σύμβασης, κατά βάση δε και δ) την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της μεσιτικής δραστηριότητος και της συνάψεως της κυρίας συμβάσεως. Με την απόδειξη της μεσι

Χρόνος καταβολής του μισθού.

- Χρόνος καταβολής του μισθού. Τόκοι υπερημερίας.- Μισθός είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του. Μισθό αποτελούν και οι αμοιβές που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα της υπερεργασίας του, της νόμιμης υπερωριακής εργασίας και της επιτρεπόμενης απασχολήσεώς του σε ημέρα αργίας. Και για τις αμοιβές αυτές, τάσσεται από το άρθρο 655 ΑΚ δήλη ημέρα καταβολής, ώστε με μόνη την πάροδο αυτής να κ

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Εξώδικος συμβιβασμός με ασφαλιστική εταιρεία. Έννοια κατάπτωσης του δικαιοπρακτικού θεμελίου στην σύμβαση συμβιβασμού.- Για να θεωρηθεί μια αμφοτεροβαρής δικαιοπραξία, όπως είναι και η σύμβαση του συμβιβασμού, ως αισχροκερδής και ως εκ τούτου άκυρη, πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά η ύπαρξη φανερής δυσαναλογίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής, η συνδρομή ανάγκης, η ύπαρξη αδιαφορίας για τις συνέπειες και τη σημασία των πράξεων ή απειρίας και η εκμ

Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιωτικούς φορείς και αποκλειστική ανάληψη από το κράτος της ευθύνης για την περίθαλψη των πολιτών.

- Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιωτικούς φορείς και αποκλειστική ανάληψη από το κράτος της ευθύνης για την περίθαλψη των πολιτών. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων και εργαστηρίων. Επαγγελματική εγκατάσταση. - Ερμηνεία της εξουσιοδοτικής διάταξης για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και εργαστηρίων. Η εξουσιοδότηση έχει ως στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δεν μπορεί όμως να θεσπίσει νέους κανόνες εταιρικού δικαίου δι

'Οπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ και 64-67 του ν.

'Οπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ και 64-67 του ν. δ/τος από 17-7/13-8-1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών, αλληλόχρεος λογαριασμός υπάρχει, όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι έμπορος, συμφωνούν να καταχωρίζουν τις μεταξύ τους δοσολοψίες σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία, μολονότι διατηρούν το νομικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από της καταχωρήσεώς τους την αυτοτέλειά τους και δεν μπορούν να επιδιωχ

Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.

- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.- Κατά το άρθρο 559 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο αυτό λόγους, μεταξύ των οποίων και ο προβλεπόμενος στον αριθμό 11, που ιδρύεται όταν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, όπως είναι και τα έγγραφα που προσκομίζονται προς άμεση απόδειξη. Εξάλλου, κατά την έννοια του πιο πάνω εδαφίου, για την ίδρυση του λόγου τούτου αναίρεσης αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφι

Έλλειψη πληρεξουσιότητας στον Άρειο Πάγο.

- Έλλειψη πληρεξουσιότητας στον Άρειο Πάγο. Ακυρότητα κλήσης. Απαράδεκτη συζήτηση.- Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξ άλλου, στη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως και ότι το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγ

Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας επί αγρών, των οποίων η κυριότητα ανήκε στο τουρκικό δημόσιο και εφαρμοστέο δίκαιο.

- Αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας επί αγρών, των οποίων η κυριότητα ανήκε στο τουρκικό δημόσιο και εφαρμοστέο δίκαιο. Προϋποθέσεις έκτακτης χρησικτησίας. Συνυπολογισμός νομής προκτητόρων. Αρκεί η απλώς διαδοχή (καθολική ή ειδική) στη νομή του πράγματος. Χρόνος για έκτακτη χρησικτησία. Ένσταση κυριότητας. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Πώληση αλλότριου πράγματος. Ευθύνη αγοραστή. Αξίωση αποζημίωσης αγοραστή. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή. Σώρευση παρεμπίπτουσας αγωγ

Παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο.

- Παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο. Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη και απαράδεκτο συζήτησης. - Κατά τις διατάξεις των άρθρων 287 και 288 ΚΠολΔ, παραίτηση από ασκηθέν ένδικο μέσο γίνεται με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου με δικόγραφο νοείται κάθε έγγραφο που συντάσσεται από το διάδικο ή το δικαστικό πληρεξουσιότητα, για την πιστοποίηση των διαδικαστικών πράξεων που ενεργούν, το οποίο κατά το άρθρο 118 ΚΠολΔ είτε υποβάλλετ

Η λήξη της συμβάσεως εργασίας του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.

- Η λήξη της συμβάσεως εργασίας του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. στα οποία περιλαμβάνεται και ο Ε.Ο.Τ. διέπεται, κατά παρέκκλιση από τα γενικώς ισχύοντα άρα και από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955, από την ειδική και εξαντλητική ρύθμιση των άρθρων 46 επ. του Κώδικα του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. (π.δ. 410/1988) στον οποίο περιλαμβάνοντας και οι διατάξεις του ν. 993/79. Οι διατάξεις αυτές

Ο προσδιορισμός δικηγορικής αμοιβής για υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο προς τα ισχύοντα επί πολιτικών υποθέσεων.

Ο προσδιορισμός δικηγορικής αμοιβής για υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων γίνεται κατά τρόπο ομοιόμορφο προς τα ισχύοντα επί πολιτικών υποθέσεων.

Σώρευση αντιφατικών αγωγών στο ίδιο δικόγραφο.

- Σώρευση αντιφατικών αγωγών στο ίδιο δικόγραφο. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων. Έλλειψη νόμιμης βάσης.- Με το άρθρο 218 ΚΠολΔ ορίζονται οι προϋποθέσεις της εις το αυτό δικόγραφο σώρευσης διαφόρων αιτήσεων του ίδιου ενάγοντος κατά του ίδιου εναγομένου, μία των οποίων είναι η έλλειψη αντιφατικότητας μεταξύ τους, πλην όμως, για την περίπτωση της παρά τον νόμο σώρευσης αγωγών που αντιφάσκουν μεταξύ τους, δεν προβλέπεται ως κύρωση το απαράδεκτο ή η ακυρότητα του δικογ

Προστασία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και επωνυμίας επιχείρησης που έχουν κατατεθεί ως σήματα κατά τις διατάξεις για τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την επωνυμία.

- Προστασία επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και επωνυμίας επιχείρησης που έχουν κατατεθεί ως σήματα κατά τις διατάξεις για τα σήματα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την επωνυμία.- Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2239/1994 περί σημάτων, δεν εμποδίζεται τρίτος να χρησιμοποιεί σήμα άλλου ως επωνυμία του προς διάκρισή του στο εμπόριο όπου δραστηριοποιείται και συναλλάσσεται και όχι για τον προσδιορισμό της προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της επιχείρησής του, αρκεί να μ

Δημοτικά τέλη.

- Δημοτικά τέλη. Τέλη ρύπανσης. Εταιρείες πετρελαιοειδών.- Mε το άρθρο 25 παρ. 14 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2), όπως η διάταξη αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο, ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτ

Έννοια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Έννοια αμοιβαίων κεφαλαίων. Διαχείριση αυτών από Α.Ε. και δη από προστηθέντα αυτής. Ευθύνη Α.Ε. και προστηθέντος αυτής σε περίπτωση μη παράδοσης των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων στους δικαιούχους τους. Αγωγή αποζημίωσης. Απαραίτητα στοιχεία αυτής.

Παραγγελιοδόχος μεταφοράς.

- Παραγγελιοδόχος μεταφοράς. Κλοπή φορτίου. Ευθύνη μεταφορέα. - Εκείνο που χαρακτηρίζει τη σχέση του παραγγελιοδόχου μεταφοράς με τον παραγγελέα δεν είναι το αν θα εκτελέσει τη μεταφορά με δικά του ή ξένα μεταφορικά μέσα, αλλά η ενέργεια της μεταφοράς στο όνομά του, η οποία έτσι εμφανίζεται προς τα έξω. - Άρθρο 17 παρ. 1 και 2 της διεθνούς συμβάσεως της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR). Η ευθύνη του μεταφορέα είναι νόθος αντικειμενική, αυτός δε απαλλάσσεται αν επικαλεσθεί

Περιορισμός αμοιβής συμβολαιογράφου κατά δίκαιη κρίση.

- Περιορισμός αμοιβής συμβολαιογράφου κατά δίκαιη κρίση. Αρχή αναλογικότητας.- Ο περιορισμός της αμοιβής του συμβολαιογράφου σε πάγιο ποσό μέχρι 10.000 δραχμών για τη σύνταξη συμβολαίων για μεταβιβάσεις οποιασδήποτε αξίας δεν δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος. (ΟλΑΠ 10/2003). Εξάλλου, ο καθορισμός της αμοιβής του συμβολαιογράφου, ακόμη και στις περιπτώσεις μεταβιβάσεως ακινήτων που προβλέπονται από το άρθρο 84 του Ν. 1969/1991 με βάση αντικειμενικά κριτήρια,

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 και 6 παρ. 5 του ν. 489/1976, σαφώς προκύπτει ότι για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση, ο έναντι του ζημιωθέντος περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστή, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού, ισχύει, εφόσον τούτο είναι σύμφωνο προς τα θεσπισμένα ελάχιστα όρια, διαφορετικά ο περιορισμός δεν ισχύει και η ευθύνη του ασφαλιστή εξικνείται μέχρι των ως άνω νομίμων ορίων. Δ

Εμπορικοί αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι επιχειρηματίες).

Εμπορικοί αντιπρόσωποι (ανεξάρτητοι επιχειρηματίες). Οδηγία 86/653/ΕΟΚ. Δικαίωμα του εμπορικού αντιπροσώπου για αποζημίωση μετά τη λύση της συμβάσεως.

Μη απόδοση ΦΠΑ.

- Μη απόδοση ΦΠΑ. Λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Προσφυγή ουσίας. Αρμοδιότητα διοικητικού πρωτοδικείου.- Οι διατάξεις του ν. 2523/1997, οι οποίες προβλέπουν τη λήψη μέτρων κατά των παραβατών σε περιπτώσεις μη αποδόσεως ΦΠΑ συνολικού ύψους άνω των 150.000 ευρώ και λήψεως και χρήσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφ’ όσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικώς λαμβανομένη κατά το χρόνο διαπιστώσεως των παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, εντάσσον

Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς.

Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός της αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν: α) τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά τρόπο σαφή και ο τρόπος με τον οποίο παραβιάσθηκαν, β) ο κανόνας δικαίου για την αληθινή έννοια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ή όχι τα διδάγματα της κοινής πείρας, γ) τα πραγματικά περιστατικά

Λευκή (ατελής) συναλλαγματική.

- Λευκή (ατελής) συναλλαγματική. Ασυμπλήρωτη ημερομηνία έκδοσης και αποδοχής της συναλλαγματικής. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Σε περίπτωση έκδοσης λευκής (ατελούς) συναλλαγματικής, στην οποία αφέθηκε ηθελημένα ασυμπλήρωτη η ημερομηνία έκδοσης και αποδοχής της συναλλαγματικής, προκειμένου να συμπληρωθεί αργότερα από το λήπτη της συναλλαγματικής, κατά του περαιτέρω κομιστή δύναται να προβληθεί και εκ μέρους του αποδέκτη η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των στοιχείων

Βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα.

- Βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα. Προϋποθέσεις προστασίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Έννοια «νέου» σχεδίου ή υποδείγματος. Ατομικός χαρακτήρας. Προϋποθέσεις ακύρωσης του σχετικού πιστοποιητικού. - Πλάκες πεζοδρομίου με αμμοβολισμένη επιφάνεια. Πλάκες επίστρωσης εξωτερικών χώρων. Απονομή πιστοποιητικού καταχώρησης σχεδίου χωρίς να συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του ΠΔ 259/1997, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά δεν έχουν τον χαρακτήρα του «νέου». Αίτηση ακύρωσης του σχ

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Σύνταξη των προσώπων που έχουν αναγνωρίσει χρόνο απασχολήσεως στην αλλοδαπή. - Για τον υπολογισμό της συντάξεως των προσώπων τα οποία έχουν αναγνωρίσει, χρόνο απασχολήσεως στην αλλοδαπή ως διανυθέντα στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας του εν λόγω Ιδρύματος, εφ’ όσον τα πρόσωπα αυτά, μετά τον επαναπατρισμό τους, πραγματοποίησαν, με οποιοδήποτε τρόπο, 1.500 τουλάχιστον ημέρες ασφαλίσεως. Ειδικώς όμως οι διατάξεις για τα κατώτατα όρια σ

Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. ΓΠΝ/1911, 297, 298, 299, 300, 330, εδ β΄, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση προκλήσεως ζημίας από τη σύγκρουση μεταξύ δύο αυτοκινήτων, η ευθύνη προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια και ύπαρξη αιτιωδούς συνδέσμου μεταξύ αυτής και του ζημιογόνου αποτελέσματος. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αμέλεια, η οποία υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στι

Για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθμ.

Για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθμ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν πράγματι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους με επίκληση, τα οποία έχει υποχρέωση το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346. Εξάλλου, δεν θεμελιώνει λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να μνημονεύσει στην απόφασή του ποια αποδεικτικά μέσα χρησ

Η κατά το άρθρο 138 ΑΚ εικονικότητα δικαιοπραξίας μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.

Η κατά το άρθρο 138 ΑΚ εικονικότητα δικαιοπραξίας μπορεί να αποδειχθεί με τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δικ. αποδεικτικά μέσα, γιατί δεν πρόκειται για τροποποίηση της δικαιοπραξίας, οπότε θα χρειαζόταν ο κατά το άρθρο 164 ΑΚ οριζόμενος τύπος, ούτε η απόδειξη της εικονικότητας στρέφεται κατά του περιεχομένου της δικαιοπραξίας, ώστε να έχει εφαρμογή το άρθρο 393 παρ.2 Κ.Πολ.Δικ. Εξάλλου η απόδειξη με μάρτυρες επιτρέπεται, κατά το άρθρο 394 παρ.1 εδάφ. β’ και δ’, σε κάθε περίπτωση, όταν

Ασφαλιστική σύμβαση φορτηγών αυτοκινήτων για αστική ευθύνη από ατυχήματα και για την περίπτωση σωματικών βλαβών ή θανάτου του οδηγού.

-Ασφαλιστική σύμβαση φορτηγών αυτοκινήτων για αστική ευθύνη από ατυχήματα και για την περίπτωση σωματικών βλαβών ή θανάτου του οδηγού. Σε ποιες περιπτώσεις η ως άνω ασφάλεια δεν καλύπτει τον οδηγό. Χρησιμοποίηση του φορτηγού αυτοκινήτου για διαφορετικό σκοπό από εκείνον για τον οποίο του έχει δοθεί άδεια κυκλοφορίας. Απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας.- Οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ αποσκοπούν στην ερμηνεία της δήλωσης βούλησης και καθεμία από αυτές συμπληρώνει την άλλη. Η πρώτη

Κοινοπραξία τεχνικών έργων.

- Κοινοπραξία τεχνικών έργων. Σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό. Εγγυητικές επιστολές υπέρ της κοινοπραξίας. Ενέχυρο τράπεζας επί ονομαστικών μετοχών. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέλους της κοινοπραξίας. - Η αναιρεσειούσα εναγομένη τράπεζα απέκτησε τις νέες επίδικες μετοχές, από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωνύμου εταιρείας μέλους της κοινοπραξίας, ενεργούσα, κατά την κτήση των μετοχών αυτών, ως άμεσος αντιπρόσωπος των μελών της κοινοπραξίας στα πλαίσια λειτουργίας

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης. Προθεσμία. Λήψη απόφασης για θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.- Η προθεσμία για την ακύρωση απόφασης της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ είναι τρίμηνη και ξεκινάει από το χρόνο λήψεως της αποφάσεως. Πρόκειται για αποσβεστική προθεσμία, η οποία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο. Παράβαση κανόνων δημοσίου συμφέροντος-διακρίσεις. Αν η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ απαγορεύεται από το καταστατικό, η μετ

Αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές.

- Αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές. Ατομικές διοικητικές πράξεις για το χαρακτηρισμό κτισμάτων ως αυθαιρέτων. Αίτηση ακύρωσης. Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου. - Αιτήσεις ακυρώσεως κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, που αφορούν στο χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαιρέτων και την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Πρέπει, κατόπιν τούτου, το ένδικο βοήθημα του αιτούντος, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της από 27.3.20

Σύμβαση ασφαλίσεως για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

- Σύμβαση ασφαλίσεως για κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Προσωρινό σημείωμα καλύψεως. Ασφαλιστικός πράκτορας.- Από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 5 του N. 489/1976 συνάγεται, ότι η σύμβαση ασφαλίσεως με την οποία καλύπτεται η από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου έναντι τρίτων αστική ευθύνη, καταρτίζεται με απλή συναίνεση των συμβαλλομένων και λογίζεται καταρτισμένη από τότε που ο ασφαλιστής θα αποδεχθεί την περί ασφαλίσεως πρόταση. Αν μεταξύ προτάσεως και αποδοχής μεσολαβεί ορισμένο χρο

Κτηματολόγιο Α.

- Κτηματολόγιο Α.Ε. Πρώτες εγγραφές. Ενστάσεις. Αρμοδιότητα για την επίλυση διαφορών που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγγεγραμμένων ακινήτων.- Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας. Σκοπός και αντικείμενο. - Λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων και μετάβαση από το σύστημα των μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του κτηματολογίου. Πρώτες εγγραφές. - Προθεσμία άσκησης αγωγής για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου που έχει εγγραφεί στο Κτηματολόγιο. Έναρξη προθεσμία

Ανταγωνισμός.

Ανταγωνισμός. Συμπράξεις στον τομέα των βιταμινούχων προϊόντων. Χλωριούχος χολίνη (βιταμίνη B 4). Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας περί του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Πρόστιμα. Αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Υποτροπή. Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία. Ενιαία και διαρκής παράβαση.Διατάξεις: ΣυνθΕΚ: 81

Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη και πότε αυτά μπορεί να απορριφθούν ως απαράδεκτα.

- Νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη και πότε αυτά μπορεί να απορριφθούν ως απαράδεκτα. Αναίρεση λόγω παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου και το ορισμένο του λόγου αυτού. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. - Από τη διάταξη του άρθρου 529 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της πρώτης αυτού παραγράφου με το άρθρο 16 παρ. 5 Ν. 2915/2001 και εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, με το οποίο ορίζεται ότι "Ι. Στην κατ' έφεση δίκη επιτρέπεται η επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων. Εξέτ

Ευθύνη από σιδηροδρομική μεταφορά.

- Ευθύνη από σιδηροδρομική μεταφορά. Φορτωτική. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 35, 36 παρ. 1 και 3, 37 παρ. 2, και 55 παρ. 3 του Β΄ Παραρτήματος της από 9.5.1980 Σύμβασης της Βέρνης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM), η οποία κυρώθηκε με το ν. 1593/1986, προκύπτει, ότι για την εκτέλεση της μεταφοράς θεσπίζεται συλλογική ευθύνη τόσο του σιδηροδρόμου που αποδέχεται το εμπόρευμα προς μεταφορά μαζί με τη φορτωτική, όσο και καθενός από τους κατά σειρά επόμενους σιδηροδρόμους με μόνο

Βοηθοί λογιστές.

- Βοηθοί λογιστές. Ορισμός και διάκρισή τους από τους αποθηκάριους. Προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου και καταβολή αποζημίωσης. Λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων.- Mε την παράγραφο 3 της υπ' αριθ. 146/1984 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών "περί των όρων αμοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών όλης της Χώρας", που κηρύχθηκε εκτελεστή με την υπ' αριθ. 10262/15.1.1985 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 17/1985), ορίζεται ότι ως βοηθο

Διαδικασία εργατικών διαφορών.

- Διαδικασία εργατικών διαφορών. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Επαναφορά ισχυρισμών.- Στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών οι διάδικοι οφείλουν να προτείνουν όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και επιπλέον καταχωρίζονται στα πρακτικά, εκτός αν περιέχονται στις οικειοθελώς κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις στους. Απαιτείται, δηλονότι, σε κάθε περίπτωση προφορική πρόταση των ισχυρισμών η οποία σημ

Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ποινικής διάταξης. Λήψη υπόψη εγγράφων κατόπιν προηγούμενης ανάγνωσής τους στο ακροατήριο. Αναβολή δίκης έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης επί άλλης υποθέσεως από την οποία εξαρτάται.- Η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρ

Πράγματα κοινής χρήσης.

- Πράγματα κοινής χρήσης. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια δημιουργούμενης έτσι σχέσεως μεταξύ της πολιτείας αλλά και του πολίτη με το πράγμα δυνάμει της οποίας μπορεί να γίνεται ελεύθερη χρήση του. Τα ανωτέρω αποτελούν εκδήλωση της προσωπικότητας του ατόμου, μπορούν δε να αποκτηθούν ιδιαίτερα δικαιώματα επ’ αυτών μόνο κατά παραχώρηση της αρχής και στο μέτρο που δεν αναιρούν τον προορισμό τους. Προϋποθέσεις κτήσεως δικαιώματος επί κοινοχρήστου πράγματος.

Ορισμένο λόγων αναίρεσης.

- Ορισμένο λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. - Για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ), δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερμηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλμα, αλλά πρέπει επιπλέον, αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσία βάσιμη ή αβάσιμη, να αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατ

Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή και όταν ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους μισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους με το είδος της εργασίας τους αλλά σχετιζόμενους με τις συνθήκες παροχής αυτής, ή με την οικογενειακή τους κατάσταση, οπ

- Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή και όταν ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους μισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους με το είδος της εργασίας τους αλλά σχετιζόμενους με τις συνθήκες παροχής αυτής, ή με την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε αν οι ίδιες περιστάσεις συντρέχουν και για εργαζόμενους άλλης ειδικότητας και πάλι ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επεκτείνει την παροχή και στους άλλους εργαζόμενους για τους οποίους συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι. Τέτοια περίπτωση υπάρχ

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση ταχύπλοου σκάφους.

-Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τη χρήση ταχύπλοου σκάφους. Πλαγιαστική άσκηση των αξιώσεων του τρίτου ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή.- Η διάταξη με την οποία ορίζεται ότι όταν η ασφάλιση αστικής ευθύνης είναι κατά νόμο υποχρεωτική, ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση και πέρα από το ασφαλιστικό ποσό μέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. - Η δυνατότητα ευθείας εναγωγής της ασφαλιστικής εταιρείας αναγνωρίζεται μόνο στην περίπτωση αυτοκινητιστικώ

Προσβολή προσωπικότητας.

- Προσβολή προσωπικότητας. Δυσφήμηση. Ηθική βλάβη.- Ο άδικος χαρακτήρας της προσβολής με δυσφήμηση ή εξύβριση αίρεται στην περίπτωση που αυτή λαμβάνει χώρα με σκοπό τη διαφύλαξη δικαιώματος ή για άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον, όπως είναι η διεκδίκηση νόμιμης αποζημίωσης. Πραγματικά περιστατικά συγκεκριμένης υπόθεσης και κρίση για ελλειπή αιτιολογία που ιδρύει λόγο αναίρεσης. - Το δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να σχηματίσει την κρίση του για το αποδεικτικό πόρισμα υποχρεούται να

Υποχρέωση παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο.

- Υποχρέωση παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο. Έλλειψη πληρεξουσιότητας και συνέπειες. - Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξ άλλου, στη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως και ότι το δικαστήριο εξετάζει α

Ο συνταξιούχος λόγω γήρατος, ως συνταξιούχος πλέον, δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας για αναπηρία που επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή του.

- Ο συνταξιούχος λόγω γήρατος, ως συνταξιούχος πλέον, δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας για αναπηρία που επήλθε μετά τη συνταξιοδότησή του. Δεν αποκλείεται όμως η μετατροπή της συντάξεως γήρατος που του έχει απονεμηθεί σε σύνταξη αναπηρίας, εάν η αναπηρία επήλθε σε χρόνο κατά τον οποίο ήταν ασφαλισμένος και εδικαιούτο σύνταξη για την αιτία αυτή.- Η προσαύξηση απολύτου αναπηρίας (επίδομα απολύτου αναπηρίας) χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος και όταν αυτοί δεν είναι τυφλοί με τι

Επίδομα παραγωγικότητας.

- Επίδομα παραγωγικότητας. Οικονομικά κίνητρα. Υπάλληλοι ασφαλιστικών οργανισμών.- Με το άρθρο 18 παρ. 5 του N. 2150/1993 "Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις" ορίζονται τα εξής: "Από το παρακρατούμενο βάσει της κείμενης νομοθεσίας κατά περίπτωση ποσό, από τη βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ τρίτων εσόδων για την κάλυψη των συναφών δαπανών του ΙΚΑ, διατίθεται από 1-7-1993 μέρος για την παροχή κινήτρων στους διοικητικούς και υγειονομικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ με άμεσο στόχο την αύξηση της παρα

Κτηματολόγιο.

- Κτηματολόγιο. Υποβολή αντιρρήσεων. Ο κτηματολογικός δικαστής πρέπει να ελέγχει αν η αντίρρηση έχει εγγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου και σε αρνητική περίπτωση να την απορρίπτει ως απαράδεκτη.- Έννοια του διαδίκου στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Στη διαδικασία αυτή δεν υφίσταται, κατά κανόνα, αντιδικία. Τα πρόσωπα ονομάζονται μεν «διάδικοι», όμως στην ουσία πρόκειται περί «ενδιαφερομένων» θετικώς ή αρνητικώς ως προς τη ρύθμιση που θα αποφασιστεί και αποτελεί το

Ανταγωνισμός.

Ανταγωνισμός. Συμφωνία διανομής αυτοκινήτων οχημάτων. Απαλλαγή ανά κατηγορία. Κανονισμός (ΕΚ) 1400/2002. Άρθρο 3, παράγραφοι 4 και 6 – Καταγγελία εκ μέρους του προμηθευτή. Δικαίωμα παραπομπής σε εμπειρογνώμονα ή διαιτητή και προσφυγής σε εθνικό δικαστή. Απερίφραστη ρήτρα περί καταγγελίας. Συμβιβαστό με την απαλλαγή ανά κατηγορία. Κύρος των λόγων της καταγγελίας. Αποτελεσματικός έλεγχος.Διατάξεις: ΣυνθΕΚ: 81 παρ. 1Κανονισμοί: 1475/1995 αρθ. 5, 1400/2002 αρθ. 3,

Σύσταση οροφοκτησίας.

- Σύσταση οροφοκτησίας. Τρόποι απόκτησης κυριότητας σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα ορόφου. Δυνατότητα απόκτησης κυριότητας με χρησικτησία. Παράβαση διδαγμάτων κοινής πείρας. Αδίκαστη αίτηση. Αποδεικτικά μέσα. Ειδικότερα η ομολογία και οι υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 953, 954, 1002 και 1117 ΑΚ, 1 και 14 του Ν 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, που διατηρήθηκε ισχύ με το άρθρο 54 του ΕισΝΑΚ, 1 και 2 του ΝΔ 1024/1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων

Κοσμήματα.

-Κοσμήματα. Πότε δεν υπάρχει πρωτότυπη πνευματική δημιουργία.- Αθέμιτος ανταγωνισμός. Απαιτείται η δημιουργία σύγχυσης στο καταναλωτικό κοινό.

Νόμος 998/1979.

- Νόμος 998/1979. Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής. Ειδική ενδικοφανής διαδικασία. Τρίμηνη προθεσμία.- Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 998/1979, με την άπρακτη πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας που τάσσεται από την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού για την έκδοση της σχετικής απόφασης της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη των σχετικών αντιρρήσεων ή της προσφυγής από την οικεία επιτροπή. Η προθεσμία όμως αυτή δεν έχει ανατ

ΝΔ 1138/1949.

- ΝΔ 1138/1949. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, 2, 3, 5 του ΑΝ 1530/1950 «τρίτοι» μη εχθροί διεκδικούντες ίδια οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα επί των περιερχομένων δυνάμει του ΝΔ 1138/1949 στο Ελληνικό Δημόσιο περιουσιακών στοιχείων, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται και τα ακίνητα, ή προβάλλοντες οποιαδήποτε αξίωση κατά του κυρίου αυτών, δικαιούνται με αγωγή κατά του Δημοσίου να ζητήσουν την αναγνώριση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους. - Μη εχθροί νοούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα

Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 17, παράγραφος 2 – Δικαίωμα εκπτώσεως – Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας διαιτησίας περί καθορισμού του ύψους απαιτήσεως η οποία αποτελεί μέρος του ενεργητικού της επιχειρήσεως, αλ

Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 17, παράγραφος 2 – Δικαίωμα εκπτώσεως – Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας διαιτησίας περί καθορισμού του ύψους απαιτήσεως η οποία αποτελεί μέρος του ενεργητικού της επιχειρήσεως, αλλά ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της υπαγωγής του δικαιούχου της στον ΦΠΑ.Διατάξεις: Οδηγίας: 77/388/ΕΟΚ άρθ. 17

Ο από το άρθρο 559 αριθμ.

- Ο από το άρθρο 559 αριθμ. 20 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για παραμόρφωση εγγράφου συνίσταται στο διαγνωστικό λάθος της αποδόσεως από το δικαστήριο σε αποδεικτικό, με την έννοια των άρθρων 339 και 432, έγγραφο, περιεχομένου καταδήλως διαφορετικού από το αληθινό, εξαιτίας του οποίου καταλήγει σε πόρισμα επιζήμιο για τον αναιρεσείοντα. Δεν αποτελεί όμως έγγραφο, κατά την έννοια των ως άνω άρθρων και, επομένως, δεν ιδρύει λόγο εκ του άρθρου 559 αριθμ. 20 ΚΠολΔ, απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οπ

Παραπέμφθηκε στην τακτική Ολομέλεια το ζήτημα αν η αναλογικότητα, ως υπερνομοθετική αρχή που καθιερώθηκε με το άρθρο 25 παρ.

Παραπέμφθηκε στην τακτική Ολομέλεια το ζήτημα αν η αναλογικότητα, ως υπερνομοθετική αρχή που καθιερώθηκε με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος ιδρύει τους αναιρετικούς λόγους του άρθρου 559 αριθμ. 1 και 19 ΚΠολΔ, ώστε να ελέγχεται αναιρετικά η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το εύλογο ή όχι του ποσού της χρηματικής ικανοποιήσεως που επιδικάσθηκε ή η αναλογικότητα είναι ερμηνευτική αρχή που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικού ή δικονομικού κανόνα δικαί

Απόδειξη χρηματιστηριακών συναλλαγών.

- Απόδειξη χρηματιστηριακών συναλλαγών. - Ως προς την κατάρτιση σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας μεταξύ των διαδίκων με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο. (Μειοψ.). Παραπομπή στην ΟλομέλειαΔιατάξεις: ΚΠολΔ: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19,Νόμοι: 3632/1928 άρθ. 12, 1806/1988 άρθ. 27, 2533/1997 άρθ. 59, 3152/2003 άρθ. 18,

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθμ.

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 559 αριθμ. 20 και 561 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο οριζόμενος από την πρώτη διάταξη λόγος αναιρέσεως για παραμόρφωση εγγράφου, ιδρύεται μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε σφάλμα αναγνώσεως και αποδίδει σε αποδεικτικό, κατά τα άρθρα 339 και 432 ΚΠολΔ, έγγραφο, διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνο που πραγματικά αυτό έχει και ακολούθως καταλήγει, στηριζόμενο στο έγγραφο αυτό ή κυρίως σ' αυτό, σε επιζήμιο αποδεικτικό πόρισμα, για πράγματα που έχο

Περιορισμένη προσωπική δουλεία.

- Περιορισμένη προσωπική δουλεία. Προσβολή περιορισμένης προσωπικής δουλείας διελεύσεως εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άρση της προσβολής. Υποχρέωση κατεδάφισης τμημάτων της οικοδομής που προσβάλλουν το περιεχόμενο του δικαιώματος. Προσωρινή εκτελεστότητα.- Σε περίπτωση προσβολής περιορισμένης προσωπικής δουλείας σε ακίνητο, ως ενάγων νομιμοποιείται να εγείρει τη σχετική αγωγή ο δικαιούχος της δουλείας, ενώ εναγόμενος είναι ο προσβολέας, είτε κύριος του δουλεύον

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα.

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Ζημιά εντός ιδιωτικού χώρου.- Ατύχημα άρχισε να διαδραματίζεται σε ανώνυμη δημοτική οδό, όπου άρχισε να εκτρέπεται της πορείας του το αυτοκίνητο και εξελίχθηκε και τελειώθηκε στον ιδιωτικό χώρο του πρώτου εναγομένου, όπου αυτός, κατά ακαθόριστο χρονικό διάστημα, κυκλοφορούσε το αυτοκίνητο κατά τη διαδικασία της σταθμεύσεώς του όπου ευρίσκοντο οι παθούσες. Αποτέλεσμα των παραλείψεών του, ήταν με ανεπίτρεπτη για τις εν λόγω συνθήκες ταχύτητα να

Δανειοδότηση βιοτεχνικών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

- Δανειοδότηση βιοτεχνικών επιχειρήσεων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. - Οι όροι και προϋποθέσεις της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για παρεχόμενα από τις εμπορικές τράπεζες σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με την 197/1978 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, καθορίζονται με τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Υποεπιτροπών Βιοτεχνικών Πιστώσεων, οι οποίες ελέγχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και με την βεβαιωτική τους (εγκριτική) απόφαση, που αποτελεί συσ

Στην ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος είναι η τρέχουσα αξία ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου, το δε ασφάλισμα καθορίζεται από την αντιπαρα

Στην ασφάλιση κατά ζημιών πραγμάτων, αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος είναι η τρέχουσα αξία ή, αν δεν υπάρχει, η συνηθισμένη αξία αυτών κατά τον χρόνο επέλευσης του κινδύνου, το δε ασφάλισμα καθορίζεται από την αντιπαραβολή της αξίας του πράγματος πριν και μετά την πραγματοποίηση του κινδύνου. Η ασφαλιστική σύμβαση καταρτίζεται με απλή συναίνεση, συντελείται από τον χρόνο αποδοχής της αίτησης για ασφάλιση από τον ασφαλιστή, η οποία μπορεί να υποδηλωθεί και

Διατροφή ενηλίκου τέκνου.

- Διατροφή ενηλίκου τέκνου. Έννοια εκπαίδευσης. Βίαιη διακοπή δίκης. - Δικαίωμα διατροφής έχει έναντι των γονέων του και το ενήλικο τέκνο, εφόσον δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του. - Η διατροφή αυτή περιλαμβάνει σύμφωνα όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς κα

Η λύση επέρχεται όταν κατά νόμο ολοκληρωθεί ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία του ο λόγος, στον οποίο στηρίζεται η λύση.

- Η λύση επέρχεται όταν κατά νόμο ολοκληρωθεί ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία του ο λόγος, στον οποίο στηρίζεται η λύση. - Ναι μεν ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 489/1976 ότι «η ακύρωση, η λήξη ή η αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης δύναται να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε μόνο αφού το ατύχημα συνέβη μετά πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους του ασφαλιστή γνωστοποίηση της ακύρωσης ή λήξης ή αναστολής», όμως η ανάγκη τήρησης της διατύπωσης αυτής ισχύει μόνο στις σχέ

Ναυτική εργασία.

- Ναυτική εργασία. Διάκριση από χερσαία εργασία.- Ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης ναυτικής εργασίας είναι ότι ο ναυτικός αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει ως μέλος συγκροτημένου οργανικά πληρώματος στους πλόες του πλοίου, χωρίς να είναι απαραίτητη η πραγματική εκτέλεση του πλού και η αντιμετώπιση θαλάσσιων κινδύνων. Η σύμβαση δεν αποβάλλει το χαρακτήρα της ως ναυτικής ούτε μεταλλάσσεται σε σύμβαση χερσαίας εργασίας, αν για οποιοδήποτε λόγο, όπως για συντήρηση ή επισκευή, παραμένε

Ευθύνη χρηματοδοτούσας τράπεζας.

- Ευθύνη χρηματοδοτούσας τράπεζας. Αδικαιολόγητη διακοπή χρηματοδότησης. Αντίθεση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281. Ακύρωση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Αδικοπρακτική ευθύνη.- Άσκηση ουσιαστικού δικαιώματος, που ανήκει στο δημόσιο δίκαιο, αποτελεί και η μέσω αναγκαστικής εκτελέσεως πραγμάτωση της απαίτησης του δανειστή. Λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η αντί

Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικού μέτρου τόσο από τους διαδίκους όσο και από τους τρίτους (696 παρ.

- Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικού μέτρου τόσο από τους διαδίκους όσο και από τους τρίτους (696 παρ. 1 ΚΠολΔ). Προϋπόθεση η παράλειψη νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του διαδίκου ή του τρίτου όταν τα διαταχθέντα ασφαλιστικά μέτρα προσβάλουν τα δικαιώματά του.- Όταν ζητείται η καταδίκη του εκπροσώπου του νομικού προσώπου σε προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για την εκπλήρωση παροχής που όφειλε το νομικό πρόσωπο, πρέπει να στρέφεται η αγωγή και κατά του εκπροσώπου ονομα

Αυτοκίνητα.

- Αυτοκίνητα. Σύγκρουση αυτοκινήτων μετά από αλλαγή πορείας, ενώ έχει προηγηθεί ειδοποίηση με τη χρήση προειδοποιητικού φλας. Συνυπαιτιότητα.- Κατά την παρ. 19 του άρθρου 559 του ΚΠολΔικ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νομίμου βάσεως ιδρύεται και όταν τα συγκροτούντα τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ουσιαστικού νόμου πραγματικά περιστατικά, που συνιστούν την αιτιολογία της αποφάσεως του δικαστηρίου της ουσίας, εκτίθενται κατά τρόπον αντιφατικόν ούτως ώστε να μη καθίσταται εφικτός ο αναιρετι

Αναίρεση απόφασης του Εφετείου.

- Αναίρεση απόφασης του Εφετείου. Έννομες συνέπειες της αναίρεσης.- Mε την αναίρεση της αποφάσεως εξαφανίζεται αυτή και αναβιώνει η εκκρεμοδικία της αγωγής ή εφέσεως επί της οποίας εξεδόθη. Η αναιρεθείσα απόφαση αποβάλλει, κατά το αναιρεθέν μέρος της, κάθε ισχύ και θεωρείται ως άκυρη, με αποτέλεσμα να καταλύονται όλες οι έννομες συνέπειες της, οι δε διάδικοι να επανέρχονται στην υφισταμένη προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση. Εάν η αναιρεθείσα απόφαση είναι του εφετείου, οι διάδικοι

Το αρ.

Το αρ. 10 του Ν. 2472/1997 αναφέρεται και στην ασφαλή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτης επεξεργασίας, όπως διάδοσης τους σε τρίτους. Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καταστρέψει τα δεδομένα με ασφαλή τρόπο.Επιβολή προστίμου σε Τράπεζα για

Στοιχειοθέτηση εγκλήματος πρόκλησης ναυαγίου.

- Στοιχειοθέτηση εγκλήματος πρόκλησης ναυαγίου. Έγκλημα συγκεκριμένης διακινδύνευσης το οποίο μπορεί να τελεστεί με έκθεση άλλου ώστε να καταστεί ο τελευταίος αβοήθητος ή με την άφεση προσώπου που βρίσκεται υπό την προστασία του δράστη, αβοήθητου. Έννοια αβοήθητης θέσης. Στα εγκλήματα έκθεσης, όπως εν προκειμένω, είναι αδιάφορο αν τελικά το θύμα διασωθεί με την παρέμβαση τρίτων ή από τύχη, ή ακόμη αν αναμένεται με υψηλή πιθανότητα η παροχή βοήθειας από τρίτο. - Ενεργητικό υποκείμενο του