1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Άρθρο 104, παράγραφος 3 του Κανονισμού Διαδικασίας- Απάντηση δυνάμενη να συναχθεί σαφώς από την νομολογία- Προσέγγιση των νομοθεσιών- Οδηγίες 72/166/ΕΚ και 84/5/ΕΟΚ- Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτω

Άρθρο 104, παράγραφος 3 του Κανονισμού Διαδικασίας- Απάντηση δυνάμενη να συναχθεί σαφώς από την νομολογία- Προσέγγιση των νομοθεσιών- Οδηγίες 72/166/ΕΚ και 84/5/ΕΟΚ- Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων-οχημάτων- Ζημίες προκληθείσες στους επιβάτες. Διατάξεις:Οδηγίες: 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ

Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και

Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και δεν την εγκρίνει, γιατί η υπέρβαση αυτή ισοδυναμεί με ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. Περαιτέρω από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 200 και 281 ΑΚ, προκύπτει ότι ο αντιπρόσωπος οφείλει να κάνει χρήση της πληρεξουσιότητάς του σύμ

Ασφαλιστικές εισφορές.

Ασφαλιστικές εισφορές. ΙΚΑ. Για να θεωρηθεί ο κύριος του έργου ως εργοδότης, ευθυνόμενος έναντι του ΙΚΑ για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται ως προϋπόθεση, το έργο να εκτελείται για λογαριασμό του ή με την μεσολάβηση, μετά από ανάθεση από τον ίδιο του έργου, τρίτων προσώπων (εργολάβων ή υπεργολάβων) και, κατά συνέπεια, εάν ελλείπει η προϋπόθεση αυτή, ο κύριος του έργου δεν ευθύνεται, έναντι του Ι.ΚΑ, με τη σχετική υποχρέωση. Προκειμένου να κριθεί η νομιμότητα πράξης επιβολή

Σύναψη μισθωτικής σχέσης.

- Σύναψη μισθωτικής σχέσης. Θάνατος εκμισθωτή και υπεισέλευση κληρονόμων στη μισθωτική σχέση.- Λήξη της μισθωτικής σύμβασης και σύναψη νέας από μερίδα μόνο των κληρονόμων.- Σύμφωνα με το άρθρο 68 ΚΠολΔικ είναι πρόδηλο το άμεσο έννομο συμφέρον, για την άσκηση της αυτοτελούς αγωγής, με την οποία οι ενάγοντες ζήτησαν δικαστική προστασία για αξιώσεις τους από την αρχική σύμβαση μίσθωσης στο ποσοστό που αντιστοιχεί στην ιδανική μερίδα τους πάνω στο κοινό μίσθιο ή μισθωτικό δικαίωμά τους.Διατά

Αναγωγή εταίρου που πλήρωσε το χρέος της εταιρείας.

-Αναγωγή εταίρου που πλήρωσε το χρέος της εταιρείας. Αν κατά τη διάρκεια της εταιρικής σύμβασης κάποιος από τους εταίρους από την ατομική του περιουσία εξοφλήσει με καταβολή έναντι δανειστών της εταιρείας το οικείο εταιρικό χρέος, καθένας των λοιπών εταίρων ευθύνεται κατ' αναγωγή έναντι εκείνου κατά το ποσοστό συμμετοχής του στις ζημιές της εταιρείας (ΑΠ 1205/2001, ΔΕΕ 2001, 1001). Η αναγωγική αξίωση προκύπτει από εξωτερική και όχι από την εταιρική σχέση, αφού ο εταίρος καταβάλλει το χρέος στα πλα

Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Η καταγγελία μπορεί να αναχθεί από αφηρημένη σε αιτιώδη δικαιοπραξία με συμφωνία των μερών, όπως στις περιπτώσεις που οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου διέπονται από κανονισμό προσωπικού με συμβατική ισχύ, όταν κατά τη συμφωνία μπορεί να γίνει για συγκεκριμένους λόγους διαπιστουμένους κατά προδιαγραμμένη διαδικασία από το αρμόδιο όργανο του εργοδότη.Διατάξεις:ΑΚ: 281, 361, 669ΚΠολΔ: 559Νόμοι: 2112/1920 άρθ. 1, 8, 597/1937 άρθ. 11

Έλεγχος φορολογικών στοιχείων.

- Έλεγχος φορολογικών στοιχείων. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Επιβολή προστίμου.- Δεν αποκλείεται η έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικής πράξης και στην περίπτωση που η αρχική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ κατέστη οριστική με οποιονδήποτε τρόπο, αν από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία περιήλθαν σ’ αυτόν εκ των υστέρων με οποιονδήποτε τρόπο, εξακριβώνεται ότι ο φόρος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που περιλήφθηκε στην αρχική πράξη, ή αν διαπιστώνεται ανακρίβεια στη δήλωση ή στα στοιχεία πο

Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ.

- Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 12 άρθρου 559 ΚΠολΔ ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, αποδίδει σε ορισμένα αποδεικτικά μέσα δύναμη απόδειξης μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που καθορίζει ο νόμος δεσμευτικά για αυτά. Αντίθετα, δεν στοιχειοθετείται ο λόγος αυτός όταν το δικαστήριο, εκτιμώντας ελεύθερα τις αποδείξεις, όπως επιβάλλει ο νόμος (αρθρ. 340 ΚΠολΔ), αποδίδει σε ορισμένα αποδεικτικά μέσα, που κατά το νόμο έχουν την ίδια αποδεικτική δύναμη με άλ

Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιούμενους.

Η πολιτική αγωγή για την αποζημίωση και την αποκατάσταση από το έγκλημα και την χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, μπορεί να ασκηθεί στο ποινικό δικαστήριο από τους δικαιούμενους. Η ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος συναρτάται πάντοτε με υλική ζημία στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος ή με χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Παράσταση πολιτικής αγωγής δι` υπεράσπιση της κατηγορίας στον πρώτο βαθμό ή ομοίας ενώπιον του Εφετείου επί καταδι

Κατά το άρθρο 19 παρ.

- Κατά το άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 2523/1997, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3220/2004, όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. - Καθόσον αφορά την ποινική δίωξη, το άρθρο 21 παρ. 2 του ως άνω νόμου ορίζει ότι ασκείται αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν απ

Εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης.

Εκείνος που υποσχέθηκε αμοιβή σε κάποιον άλλο (μεσίτη) για τη μεσολάβηση ή την υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας σύμβασης, έχει υποχρέωση να πληρώσει μόνο αν η σύμβαση καταρτισθεί ως συνέπεια αυτής της μεσολάβησης ή της υπόδειξης. Έννοιες μεσολάβησης και υπόδειξης ευκαιρίας. Αν η εντολή και η υπόσχεση αμοιβής δόθηκαν για την υπόδειξη ευκαιρίας και η κύρια σύμβαση καταρτίσθηκε με μεσολάβηση του μεσίτη, πληρούται ο σκοπός του νόμου και οφείλεται η αμοιβή, εκτός αν προκύπτει κάτι άλλο α

Διατροφή ενηλίκου τέκνου.

- Διατροφή ενηλίκου τέκνου. Έννοια εκπαίδευσης. Βίαιη διακοπή δίκης. - Δικαίωμα διατροφής έχει έναντι των γονέων του και το ενήλικο τέκνο, εφόσον δεν μπορεί να αυτοδιατραφεί από την περιουσία του ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας του και τις λοιπές βιοτικές του συνθήκες, ενόψει των τυχόν αναγκών της εκπαίδευσής του. - Η διατροφή αυτή περιλαμβάνει σύμφωνα όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του δικαιούχου και επί πλέον τα έξοδα για την ανατροφή καθώς κα

Οργανική εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας.

- Οργανική εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας. Εκπροσώπηση Α.Ε. από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τρίτους.- Το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί το όργανο που διοικεί και εκπροσωπεί την ανώνυμη εταιρεία και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις της (εκτός από τις υπαγόμενες κατά το καταστατικό στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης), μη όντας απέναντι στην εταιρεία πρόσωπο διαφορετικό απ’ αυτή αλλά όργανό της. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του συμβουλίου ή ο τρίτος στον οποίο μεταβιβάστηκε η εξουσί

Η κήρυξη απαλλοτριώσεων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων δεν υπάγεται στην κατά το άρθρο 17 παρ.

- Η κήρυξη απαλλοτριώσεων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων δεν υπάγεται στην κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2882/2001 υποχρέωση να δικαιολογείται ειδικώς στην απόφαση κηρύξεως της απαλλοτριώσεως η δυνατότητα καλύψεως της δαπάνης που απαιτείται για τη συντέλεση της. Αντίθετη μειοψηφία.- Προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων που συνεπάγονται δαπάνη εάν δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογ

Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.

- Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας. Εφαρμογή των διατάξεων του ΑΚ για την εντολή. Υποχρεώσεις χρηματιστή. Διάπραξη από το χρηματιστή υπεξαίρεσης. Συρροή αδικοπρακτικής και συμβατικής ευθύνης του οφειλέτη από υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του προστηθέντος από αυτόν. Απόδειξη χρηματιστηριακής παραγγελίας με κάθε νόμιμο μέσο.- Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελίας κατά τα άρθρα 90 επ. του ΕμπΝ, επί της οποίας έχουν ευθεία εφαρμο

Άρθρο 21 του Ν.

- Άρθρο 21 του Ν. 5351/1932. Για την καταβολή αμοιβής σε ιδιώτες ή δημοσίους υπαλλήλους συντελούντες στην ανακάλυψη αρχαιοτήτων παρανόμως εξαχθεισών ή προοριζομένων καταφανώς προς παράνομη εξαγωγή απαιτείται σωρευτικώς και η υπόδειξη των ενόχων της πράξεως. - Άρθρο μόνο του Α.Ν. 429/1937. Πότε παρέχεται η κατά τους όρους του άρθρου 21 Ν. 5351/1938 αμοιβή. Διατάξεις:Νόμοι: 5351/1932 άρθ. 21, 429/1937

Προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την διάταξη της ΑΚ 914.

- Προϋποθέσεις αποζημίωσης σύμφωνα με την διάταξη της ΑΚ 914. Είναι δυνατόν μία ζημιογόνος ενέργεια (πράξη ή παράλειψη), με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει (συγχρόνως και) ευθύνη από αδικοπραξία (ΑΚ 914). - Ευθύνη προστήσαντος. Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικά προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος ζημιώθηκε από αδικοπραξία τελεσθείσα από τον προστηθέντα και ευρισκόμενη σε εσωτερική αιτιώδη σχέση με την εκτέλεση της υπό διεκπεραίωση υποθέσεως του προστήσαντος. Η ακόμη κρατο

Η οριστική παύση δικηγόρου είναι δυνητική και για την κατάγνωσή της συνεκτιμώνται ο αριθμός, η βαρύτητα και η αιτιολογία επιβολής των επιβληθεισών ποινών αλλά και η μεταγενέστερα πειθαρχική διαγωγή του δικηγόρου.

Η οριστική παύση δικηγόρου είναι δυνητική και για την κατάγνωσή της συνεκτιμώνται ο αριθμός, η βαρύτητα και η αιτιολογία επιβολής των επιβληθεισών ποινών αλλά και η μεταγενέστερα πειθαρχική διαγωγή του δικηγόρου.

Υποχρέωση σε ανοχή ή παράλειψη.

- Υποχρέωση σε ανοχή ή παράλειψη. Χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση.- Κατά το άρθρο 947 παρ. 1 ΚΠολΔ: "Όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που παραβεί την υποχρέωσή του, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή, έως 5.900 ευρώ υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν η απειλή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη,

Όχι μόνον η κατάθεση της ανακοπής, αλλά και η έγκυρη επίδοση της πρέπει να γίνεται μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση στον ανακόπτοντα της διαταγής πληρωμής, από τον καθού η ανακοπή, διαφορετικά, αν ασκηθεί με

Όχι μόνον η κατάθεση της ανακοπής, αλλά και η έγκυρη επίδοση της πρέπει να γίνεται μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε εργασίμων ημερών από την επίδοση στον ανακόπτοντα της διαταγής πληρωμής, από τον καθού η ανακοπή, διαφορετικά, αν ασκηθεί μετά την προθεσμία αυτή η ανακοπή, είναι εκπρόθεσμη και απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και επικυρώνεται η διαταγή πληρωμής. Το Σάββατο δεν είναι εργάσιμη ημέρα και ότι οι ημέρες του Σαββάτου που μεσολαβούν μεταξύ έναρξης και λήξ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ.

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του ΚΠολΔ, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αποφάσεως, που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν υποβληθεί αίτηση με το αναιρετήριο ή με τις προτάσεις ή με αυτοτελές δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου ως την παραμονή της συζητήσεως, διατάσσει με την αναιρετική απόφαση την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται κ

Επικύρωση από δικηγόρο εγγράφου που βρίσκεται στα χέρια του.

- Επικύρωση από δικηγόρο εγγράφου που βρίσκεται στα χέρια του.- Κατά το άρθρο 449 παρ. 2 του ΚΠολΔ, φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβειά τους βεβαιώνεται από πρόσωπο που είναι κατά το νόμο αρμόδιο να εκδίδει αντίγραφα. Εξάλλου, με το άρθρο 52 παράγρ. 1 και 2 του ν.δ 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων», ορίζεται ότι «ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα υπ' αυτού αντίγραφα των παρ' αυτώ υπαρχόντων παντός είδους εγγράφων, ων υπεύθυνος

Έννοια, αποτελέσματα και προϋποθέσεις χρησικτησίας, έννοια νομής, μεταβίβαση κυριότητας.

- Έννοια, αποτελέσματα και προϋποθέσεις χρησικτησίας, έννοια νομής, μεταβίβαση κυριότητας. - Σε περίπτωση κτήσης κυριότητας ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος μπορεί να συνυπολογίσει για την συμπλήρωση του απαιτούμενενου χρόνου και τον χρόνο νομής του δικαιοπαρόχου του. Η απόσβεση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων επέρχεται με την συμπλήρωση του χρονου χρησικτησίας και ως προς αυτά, υπό την προϋπόθεση της καλής πίστης του χρησιδεσπόζοντος. - Πραγματικά περιστατικά

Απάτη και σύναψη συμβάσεως.

- Απάτη και σύναψη συμβάσεως. Ακύρωση της σύμβασης. Αξίωση ανόρθωσης κάθε ζημίας. Θετικό και αρνητικό διαφέρον. Ειδικότερα για τη σύναψη σύμβασης πώλησης πράγματος με πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνούμενης ιδιότητας. Δεσμευτικότητα των αποφάσεων των τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Από τα άρθρα 147 εδ. α και β, 298, 361 και 914 - 938 ΑΚ, σε συνδυασμό με τα άρθρα 513, 534, 535, 540, 543, 547, 559 και 561 του ίδιου Κώδικα, συν

Όπως προκύπτει από τα άρθρα 336 παρ.

Όπως προκύπτει από τα άρθρα 336 παρ. 3, 339 και 395 του ΚΠολΔ, δικαστικά τεκμήρια μπορούν να συναχθούν από τα δικαστήρια της ουσίας από οπουδήποτε, άρα και από ένορκες βεβαιώσεις και όταν αυτές δόθηκαν μετά τη συζήτηση, διαρκούσης της προθεσμίας για την αντίκρουση των προτάσεων, στον πρώτο βαθμό, οπότε και νομίμως λαμβάνονται υπόψη κατ' άρθρο 650 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠολΔ, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 643 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, που αναφέρεται στη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων, κατά την οποία εκδόθηκε η

O πολιτικώς ενάγων σήμερα δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατ' απαλλακτικών βουλευμάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα.

- O πολιτικώς ενάγων σήμερα δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατ' απαλλακτικών βουλευμάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα.- Από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 38 του ν. 3160/2003, ισχύοντος (κατά το άρθρο 61 αυτού) από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την 30η Ιουνίου 2003, κατά την οποία, ''κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, επιτρέπεται μόνο αναίρεση'', προκύπτει ότι ο

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αρχή αναλογικότητας. Τροποποίηση σχεδιασμού έργου. Έγκριση νέας τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Παράνομη αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μειοψηφία.- Δημοσία Έργα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατασκευή του μετώπου εξόδου των διδύμων σηράγγων του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά. Απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία το

Ευθύνη από σιδηροδρομική μεταφορά.

- Ευθύνη από σιδηροδρομική μεταφορά. Φορτωτική. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 35, 36 παρ. 1 και 3, 37 παρ. 2, και 55 παρ. 3 του Β΄ Παραρτήματος της από 9.5.1980 Σύμβασης της Βέρνης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM), η οποία κυρώθηκε με το ν. 1593/1986, προκύπτει, ότι για την εκτέλεση της μεταφοράς θεσπίζεται συλλογική ευθύνη τόσο του σιδηροδρόμου που αποδέχεται το εμπόρευμα προς μεταφορά μαζί με τη φορτωτική, όσο και καθενός από τους κατά σειρά επόμενους σιδηροδρόμους με μόνο

Αίτηση αναιρέσεως.

Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήμα. Κανονισμός (ΕΚ) 40/94. Λεκτικό σύμπλεγμα Companyline. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Διακριτικός χαρακτήρας.Διατάξεις:Κανονισμοί: 40/1994 άρθ. 7, 12

Σύμφωνα με τις έχουσες εφαρμογή στην ένδικη υπόθεση διατάξεις του άρθρου 46 παρ.

Σύμφωνα με τις έχουσες εφαρμογή στην ένδικη υπόθεση διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του Ν. 1597/1986, δημιουργοί, καλλιτέχνες - ερμηνευτές και παραγωγοί υλικών φορέων ήχου, εικόνας ή εικόνας και ήχου είναι δυνατό να συμφωνούν συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας για ορισμένο χρόνο. Οι συμβάσεις αυτές γίνονται εγγράφως και η διάρκειά τους δεν μπορεί να συμφωνηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρία χρόνια. Αντίθετη συμφωνία σχετικά με τη διάρκεια της σύμβασης είναι άκυρη. Όροι συμβάσεω

Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή και όταν ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους μισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους με το είδος της εργασίας τους αλλά σχετιζόμενους με τις συνθήκες παροχής αυτής, ή με την οικογενειακή τους κατάσταση, οπ

- Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή και όταν ο εργοδότης προβαίνει σε οικειοθελή παροχή προς ορισμένους μισθωτούς για λόγους ανεξάρτητους με το είδος της εργασίας τους αλλά σχετιζόμενους με τις συνθήκες παροχής αυτής, ή με την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε αν οι ίδιες περιστάσεις συντρέχουν και για εργαζόμενους άλλης ειδικότητας και πάλι ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να επεκτείνει την παροχή και στους άλλους εργαζόμενους για τους οποίους συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι. Τέτοια περίπτωση υπάρχ

Υπό το προ του Ν.

- Υπό το προ του Ν. 2725/1999 νομικό καθεστώς, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή, εγκύρως καταρτιζόταν ατύπως, βάσει δε των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών κρινόταν σε κάθε περίπτωση, αν ήταν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Από την ισχύ όμως του Ν. 2725/1999 (17-6-1999), καθιερώθηκε, ως συστατικός, ο έγγραφος τύπος καταρτίσεώς της.- Ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται κατ' αρχήν να προσδώσει στον νόμο αναδρομική δύναμη, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώ

Θάνατος οδηγού μοτοσυκλέτας.

- Θάνατος οδηγού μοτοσυκλέτας. Κράνος. Αιτιώδης σύνδεσμος. Παράβαση διατάξεων ΚΟΚ. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.- Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του οδηγού αυτού και της συγκρούσεως από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. - Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα καθαρά πραγματικό

Αναδρομική επιβολή ασφαλιστικών εισφορών.

- Αναδρομική επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οικοδομικά έργα.- Οι ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλονται χάριν της κοινωνικής ασφαλίσεως των εργαζομένων σ΄ αυτούς και στους εργοδότες που τους απασχολούν δεν συνιστούν φόρο ή άλλο οικονομικό βάρος, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος (ΟλΣτΕ 832/85), και κατά συνέπεια, η αναδρομική επιβολή τους δεν προσκρούει στον περί απαγορεύσεως της αναδρομικής επιβολής φόρου κανόνα του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Επομένως, η δια του τελευταίου

Ευθύνη κατόχου ζώου για ζημία που προξενήθηκε σε τρίτον.

- Ευθύνη κατόχου ζώου για ζημία που προξενήθηκε σε τρίτον. Αντικειμενική και νόθος αντικειμενική ευθύνη. Κατοικίδια ζώα.- Σύμφωνα με το άρθρο 924 ΑΚ "ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε από αυτό σε τρίτον (παρ. 1). Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου (παρ. 2)". Με την πρώτη παράγ

Αίτημα αναβολής της δίκης.

- Αίτημα αναβολής της δίκης. Αιτιολογημένη απόρριψη. - Από τις διατάξεις των άρθρων 352, 353 και 139 του ΚΠοινΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις με σκοπό να προσκομιστούν νέες αποδείξεις. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται μεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όμως αυτό να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικά την απόφασή το

Ασφάλιση αστικής ευθύνης.

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Άσκηση πλαγιαστικής αγωγής τρίτου κατά του ασφαλιστή. Χρόνος επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.- Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΕμπΝ (αρ. 189 επ.), η ασφάλιση αστικής ευθύνης που καλύπτει κινδύνους επαγγελματικούς, επιχειρησιακούς κ.λπ., ήτοι η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης, σε αντίθεση με την ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και εκείνης, η οποία είναι υποχρεωτική από το νόμο (βλ. ήδη αρ. 26 ν. 2496/1997), δημιουργεί συμβατική σχέση και συ

Παθητική δωροδοκία.

- Παθητική δωροδοκία. Ψευδής βεβαίωση ιατροδικαστή.- Παθητική δωροδοκία ιατροδικαστή, ο οποίος απαίτησε την καταβολή σε αυτόν χρηματικού ποσού, προκειμένου να βεβαιώσει κατά την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αληθή γεγονότα.- Από τη διάταξη του άρθρου 235 του ΠΚ κατά την οποία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ο υπάλληλος ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτον, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δ

Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής.

- Σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής. Αποτελεί ενοχική αμφοτεροβαρή σύμβαση, με την οποία το μέλος του Χρηματιστηρίου, ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, αναλαμβάνει κυρίως αντί προμηθείας την υποχρέωση, να καταρτίζει για λογαριασμό του παραγγελέα πελάτη της, ως αντιπρόσωπός του και ύστερα από συγκεκριμένη εντολή αυτού συμβάσεις αγοράς ή πώλησης εισηγμένων κινητών αξιών, παρεπομένως δε και τη διακομιδή και την παράδοσή τους σ’ αυτόν. Αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελ

Στοιχεία εκβίασης.

- Στοιχεία εκβίασης. Για τη θεμελίωση του εγκλήματος της εκβίασης, απαιτείται, αντικειμενικώς α)εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζόμενου ή άλλου και β)ο εξαναγκασμός να γίνεται με βία ή απειλή, ικανή να αποκλείσει το αυτοπροαίρετο της λαμβανόμενης αποφάσεως, υποκειμενικώς δε δόλος, ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση, έστω και με την έννοια της αμφιβολίας, των ανωτέρω στοιχείων συγκροτήσεως της αντικειμενικής υποστάσεω

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Άρθρα 6, παράγραφος 2, και 34, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ΕΕ. Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ. Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως μεταξύ κρατών μελών. Προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών. Κατάργηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου. Κύρος.Διατάξεις: Απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ: αρθ. 6, 31, 34

Κατά το άρθρο 55 παρ.

- Κατά το άρθρο 55 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ, Δικαστές Πολυμελών δικαστηρίων και Εισαγγελείς, αν υπάρχει λόγος εξαίρεσής τους, οφείλουν να το δηλώσουν στον Πρόεδρο του δικαστηρίου, το δε δικαστήριο αποφασίζει χωρίς τη συμμετοχή εκείνου που υπέβαλε τη δήλωση και χωρίς συζήτηση στο ακροατήριο.- Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 52 παρ. 1 περ. στ΄ ΚΠολΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ που υπηρετούν πρωτίστως την αμεροληψία της δικαιοσύνης, σαφώς προκύπτει ότι οι δικαστές μπορεί να προτείνουν την εξαίρεσή το

Αστική ευθύνη του Δημοσίου.

- Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Αξιώσεις κατά του Δημοσίου προ της 11ης Ιουνίου 1985. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων. Δικαιοδοσία τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. - Τα πολιτικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να επιληφθούν αγωγών κατά του Δημοσίου περί ευθύνης αυτού σε αποζημίωση ένεκα παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σ' αυτά, εφ' όσον οι σχετικές αξιώσεις γεννήθηκαν και κατέστησαν δικαστικώς επιδιώξιμες πριν από τις 11

Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι κατά νόμο έμμισθος δημόσιος λειτουργός, απαγορεύεται να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα, εκτός των άλλων, και του ιατρού.

Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι κατά νόμο έμμισθος δημόσιος λειτουργός, απαγορεύεται να ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα, εκτός των άλλων, και του ιατρού. Αν, όμως, παρά την απαγόρευση αυτή ο ιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ε.Σ.Υ. ασκεί πράγματι το ελεύθερο αυτό επάγγελμα αποτελεί, "επιτηδευματία", κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 του ΚΒΣ, και, ως εκ τούτου, υποχρεούται να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες, σύμφωνα με τ

Κατά το άρθρο 409 εδ.

- Κατά το άρθρο 409 εδ. α' ΑΚ, αν η ποινή που συμφωνήθηκε είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη από το δικαστήριο στο μέτρο που αρμόζει.- Ο Άρειος Πάγος ελέγχει την κρίση του δικαστηρίου της ουσίας επί του αν τα γενόμενα ανέλεγκτα από αυτό δεκτά περιστατικά υπάγονται ή όχι στη νομική έννοια του δυσανάλογου της ποινής, όχι όμως και τον προσδιορισμό του ποσού μείωσης στο προσήκον μέτρο.Διατάξεις:ΑΚ: 409ΚΠολΔ: 559

Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κατασχεμένων ακινήτων.

- Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κατασχεμένων ακινήτων. Προαφαίρεση εξόδων εκτελέσεως. Υποχρεωτική γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης. Έγγραφη πρόσκληση. Τριήμερη προθεσμία. Έκδοση αντιγράφων του πίνακα κατάταξης από Συμβολαιογράφο. Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής στο αποδεσμευόμενο ποσό κατατάσσεται μόνο ο ανακόπτων. Λόγος αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κ

Εργατικό ατύχημα.

- Εργατικό ατύχημα. Θάνατος εργαζομένου. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Στοιχεία αγωγής. Επίκληση εγγράφου. Ένορκες βεβαιώσεις. Όροι ασφαλείας.- Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 299, 914, 922, 926 και 932 ΑΚ, οι συγγενείς του θύματος, του οποίου ο θάνατος επήλθε συνεπεία εργατικού ατυχήματος, που οφείλεται σε πταίσμα και συνεπώς και σε οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων, που ο τελευταίος έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν να τ

Ανάκληση φορολογικής δήλωσης.

- Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Συγγνωστή πλάνη.- Η δήλωση μπορεί να ανακληθεί ενόλω ή ενμέρει ένεκα συγγνωστής πλάνης, ο δε ανακαλών φέρει και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν και ότι η ανάκληση μπορεί να αφορά φορολογητέα ύλη ή τεκμαρτή και πραγματική δαπάνη ή οποιοδήποτε προσδιοριστικό της δαπάνης στοιχείο, προκειμένου να προσδιοριστεί το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια, συνάγεται ότι αντικείμενο της νομοθετικής αυτής ρύθμισης αποτέλεσε η ανάκληση τ

Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ.

Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως και αν το δικαστήριο δεν διέταξε απόδειξη για πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως "πράγματα", κατά την έννοια της παραπάνω διατάξεως, νοούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί που συγκροτούν την ιστορική βάση αγωγής ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως. Οι παραπάνω ισχυρισμοί πρέπει να είναι ουσιώδεις, δηλαδή να έχουν επίδραση στην έκβαση της δίκης, ενώ δεν ιδρύει τον παραπάνω λόγο η π

Περιεχόμενο και ισχύς όρων ΣΣΕ.

- Περιεχόμενο και ισχύς όρων ΣΣΕ. Διαδοχή ΣΣΕ. Σύμβαση αορίστου χρόνου, Καταχρηστική καταγγελία.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 680 ΑΚ, Ι. παρ. 2 και 3, 4 παρ. 2, 15 παρ. 1, 2 και 3 και 19 παρ. 2 του ν. 3239/1955, όπως ο τελευταίος αυτός νόμος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν.δ. 3755/1957, 2 περ. 6, 7 του ν. 1876/90, 12 παρ. 1 και 4 του ν. 1767/1988 και 22 παρ. 2 του Συντάγματος σαφώς συνάγονται τα εξής: α) περιεχόμενο των ΣΣΕ μπορεί να είναι και ο Κανονισμός Εργασίας β) Οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής συμβάσεως εργ

Αμοιβαίες υποχρεώσεις χρηματιστή και πελάτη από τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.

Αμοιβαίες υποχρεώσεις χρηματιστή και πελάτη από τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας.Τα πινακίδια που εκδίδονται από το χρηματιστή, έχουν κατ’ αρχήν αποδεικτική δύναμη, καθώς βεβαιώνουν και αποδεικνύουν αφ' ενός την κατάρτιση της χρηματιστηριακής παραγγελίας και τη διενέργεια της εκτελεστέας χρηματιστηριακής συναλλαγής και αφ' ετέρου την κατάρτιση της κύριας χρηματιστηριακής συναλλαγής που συνίσταται π.χ. στην πώληση ή αγορά των χρηματιστηριακών τίτλων (μετοχών κ.λπ.) όχι, όμως

Επιβολή πειθαρχικής ποινής εις εφαρμογή και εκτέλεση διατάξεων κανονισμού προσωπικού με ισχύ νόμου.

Επιβολή πειθαρχικής ποινής εις εφαρμογή και εκτέλεση διατάξεων κανονισμού προσωπικού με ισχύ νόμου. Η απόφαση των αρμοδίων πειθαρχικών συμβουλίων, τα οποία ενεργούν ως εργοδοτικά όργανα και αποφασίζουν σε εκπλήρωση υποχρέωσης του εργοδότη απέναντι στους εργαζόμενους, που πηγάζει από την ιδιωτικού δικαίου σύμβαση και τον κανονισμό που τη συμπληρώνει, υπόκειται στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων αναφορικά με τη νομιμότητά της, αν εκδόθηκε από αρμόδιο όργανο με νόμιμη σύνθεση, αν τη

Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μία υπηρεσία ευθύνεται για την ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 922 του ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μία υπηρεσία ευθύνεται για την ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή επί προστήσαντος πρόσωπο το οποίο δεν συνδέεται συμβατικά με τον ζημιωθέντα τρίτο. Η εφαρμογή της άνω διατάξεως προϋποθέτει 1) σχέση προστήσεως, η οποία υπάρχει όταν ο προστήσας διατηρεί το δικαίωμα να δίδει οδηγίες και εντολές στον προστηθέντα, σε σχέση με τον τρόπο ε

- Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων.

- Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων. Θέση σε δυνητική αργία. Απόφαση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείου. Προϋποθέσεις επιβολής του διοικητικού μέτρου της δυνητικής αργίας. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης διοικουμένου. Ουσιώδης τύπος διαδικασίας. Παραβίαση αρχής. Ακύρωση διοικητικού μέτρου. Θεραπεία ακυρότητας. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας. - Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι

Οι αίρουσες αμφισβητήσεις μεταξύ του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την έννοιαν τυπικού νόμου, αποφάσεις του Α.

Οι αίρουσες αμφισβητήσεις μεταξύ του ΣτΕ, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την έννοιαν τυπικού νόμου, αποφάσεις του Α.Ε.Δ. ισχύουν από της δημοσιεύσεώς τους έναντι πάντων, συνάγεται ότι τέτοιες αποφάσεις έχουν από της δημοσιεύσεώς της γενική ισχύ, ως προς το επιλυθέν υπό αυτών νομικό ζήτημα και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη δε και εκείνους, οι οποίοι δεν είχαν διατελέσει διάδικοι στις δίκες, επί των οποίων οι αποφάσεις αυτές εξεδόθησαν.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 περ.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 περ. Γ΄παρ. 2 του Ν. 2083/1992 (Α΄, 159), «Η εισηγητική επιτροπή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τον ορισμό της, υποβάλλει στη Γ.Σ. του τμήματος ειδικά αιτιολογημένη έκθεση που περιλαμβάνει: ι) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήμης, ιι) γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, ιιι) αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων».

Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Υπάλληλοι ΔΕΗ. Τέλεση αξιόποινης πράξης.- Στη σύμβαση εργασίας μισθωτού της ΔΕΗ, ως ορισμένου χρόνου, εφαρμόζεται και το άρθ. 672 ΑΚ για λύση της συμβάσεως με καταγγελία εξαιτίας σπουδαίου λόγου. Τέτοιο σπουδαίο λόγο αποτελεί και η από το μισθωτό εκ δόλου τέλεση σε βάρος της ΔΕΗ σοβαρής αξιόποινης πράξεως, κατά την άσκηση της υπηρεσίας του.Διατάξεις: ΑΚ: 672,

Έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ.

- Έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν μπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του

Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη.

- Οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού με τη συγκατάθεση του εργοδότη. Εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία ασκήσεως της αγωγής για καταβολή αποζημίωσης.- Όταν προσβάλλεται απόφαση, που έχει εκδοθεί στο πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, η προθεσμία της αναιρέσεως αρχίζει αφότου συμπληρώθηκε η προθεσμία της εφέσεως. Αν η απόφαση δεν επιδοθεί, οι προθεσμίες της εφέσεως και της αναιρέσεως είναι τρία χρόνια και αρχίζουν αμφότερες από τη δημοσίευση της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη, αλλά η δεύτερη προθεσμία

Προς στοιχειοθέτηση του μη γνησίου εγκλήματος παραλείψεως της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, απαιτείται να προσδιορίζεται η οφειλή του υποχρέου, η ιδιότητα αυτού, ως εργοδότη που απασχολεί προσωπικού για ασφαλιστικές εισφορ

Προς στοιχειοθέτηση του μη γνησίου εγκλήματος παραλείψεως της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, απαιτείται να προσδιορίζεται η οφειλή του υποχρέου, η ιδιότητα αυτού, ως εργοδότη που απασχολεί προσωπικού για ασφαλιστικές εισφορές που τον βαρύνουν ατομικώς καθώς και εκείνων που προέρχονται από παρακράτηση υπό τούτου των βαρυνουσών εργατικών εισφορών και η μη καταβολή τους εντός ενός μηνός, αφότου κατέστησαν απαιτητές προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

- Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου. Δημοσιότητα που αφορά στο διορισμό εκπροσώπων της ΑΕ. Παραίτηση μέλους ΔΣ.- Το μέλος του συμβουλίου ή ο τρίτος στον οποίο μεταβιβάστηκε η εξουσία του ΔΣ, είναι υποκατάστατο αυτού, ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της εταιρείας και εκφράζει πρωτογενώς τη βούλησή της, αντλώντας την εξουσία του από το νόμο και το καταστατικό. Διαφορά από τις σχέσεις της πληρεξουσιότητας και εντολής, που προβλέπονται στα άρθρα 216 επ. και 713 επ. ΑΚ.- Η

Συμμετοχή στα αποκτήματα.

- Συμμετοχή στα αποκτήματα. Στοιχεία αγωγής.- Με το άρθρο 1400 ΑΚ (ως έχει μετά το ν. 1329/1983) ορίζεται ότι «αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή κα

Περιεχόμενο του δικογράφου της έφεσης.

- Περιεχόμενο του δικογράφου της έφεσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Παραμόρφωση εγγράφου.-Κατά τη διάταξη του άρθρου 520 παρ. 1 ΚΠολΔ, στο δικόγραφο της εφέσεως πρέπει να περιέχονται, πλην άλλων, και οι λόγοι εφέσεως, τουτέστιν οι αιτιάσεις κατά της εκκαλουμένης αποφάσεως, που αναφέρονται είτε σε παραδρομές του ιδίου του εκκαλούντος, είτε σε νομικά ή πραγματικά σφάλματα του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Στα τελευταία περιλαμβάνεται και η κακή εκτίμηση των αποδείξε

Παράβαση κράτους μέλους – Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας – Μέρος XII – Προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Προβλεπόμενο από τη Σύμβαση καθεστώς διευθετήσεως των διαφορών – Διαδικασία διαιτησίας που κίνησε στο

Παράβαση κράτους μέλους – Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας – Μέρος XII – Προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Προβλεπόμενο από τη Σύμβαση καθεστώς διευθετήσεως των διαφορών – Διαδικασία διαιτησίας που κίνησε στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού η Ιρλανδία κατά του Ηνωμένου Βασιλείου – Διαφορά σχετική με το εργοστάσιο MOX στο Sellafield (Ηνωμένο Βασίλειο) – Ιρλανδική Θάλασσα – Άρθρα 292 EΚ και 193 EA – Δέσμευση περί μη εφαρμογής διαδικασίας διευθετήσεως άλλης

Σήμα.

- Σήμα. Διακριτική δύναμη του σήματος. Δικαιώματα του καταθέτη μετά την καταχώριση του σήματος. Οι έννοιες της παραποίησης και της απομίμησης σήματος. Ειδικότερα για το σύνθετο σήμα. Αναίρεση λόγω έλλειψης νομίμου βάσεως της απόφασης. Αναιρείται μερικώς η προσβαλλόμενη απόφαση.- Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4 § 1 εδ.α', β' και γ', 18 § 1 και 26 του Ν. 2239/1994 συνάγονται τα εξής: α) Σήμα θεωρείται κάθε σημείο, επιδεικτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επι

Αναίρεση λόγω παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου.

- Αναίρεση λόγω παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Ειδικά στην περίπτωση της εικονικής πώλησης. Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν και το αντίστροφο.- Κατά την διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται για έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης όταν από τις αιτιολογίες της δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά που είναι αναγκαία για να κριθεί αν στην συγκεκριμένη περίπτωση συντρέχουν οι νόμιμοι όροι της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή δεν συντρέχουν ώστε να αποκλείετ

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως (ΝΕΛΕ). Προϋποθέσεις ασφάλισης των εργαζομένων στις ΝΕΛΕ στο ΙΚΑ.- Με το άρθρο τέταρτο του ν. 1305/1982 η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. επεκτάθηκε και στα πρόσωπα εκείνα, τα οποία απασχολούνται στο Δημόσιο με οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν εκείνης της εξαρτημένης εργασίας. - Τα πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, ως επιμορφωτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας

Πηγή.

Πηγή. Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο 2/3 πηγής και του νερού αυτής. Διαχείριση πηγής. Προσωπική δουλεία διοχέτευσης νερού. Αοριστία λόγων αναίρεσης. Διατάξεις: ΑΚ: 953, 954, 968, 970, ΝΔ: 608/1948,KΠολΔ: 118 αρ. 4, 560, 566 παρ. 1, 577 παρ.3 ΚΠολΔ

Συλλογική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ.

- Συλλογική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ. Ποιοί καταλαμβάνονται από τη σύμβαση και ποια είδη τους χορηγούνται βάσει αυτής. Αναίρεση λόγω ευθείας παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου καθώς και λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης.- Από το συνδυασμό των άρθρων 1 παρ. 1 και 8 παρ. 1 εδ. α, β, 3 της υπ' αριθ. 82/22-7-2002 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κηρύχθηκε εκτελεστή με πράξη κατάθεσης υπ΄αριθ. 82/22-7-2002, συνάγεται

Με το άρθρο 2 της 14/1966 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών περί ερμηνείας της 34/1964 αποφάσεώς του για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που κηρύχθηκε εκτελεστή με την 38665/3826/1966 απόφαση του Υπουργού Εργασίας κ

Με το άρθρο 2 της 14/1966 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών περί ερμηνείας της 34/1964 αποφάσεώς του για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που κηρύχθηκε εκτελεστή με την 38665/3826/1966 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 3 των από 20.12.1994, 6.2.1996 και 10.2.1997 σχετικώς ΣΣΕ, ορίζεται ότι "Η αληθής έννοια της παρ. 9 του διατακτικού της ως άνω διαιτητικής αποφάσεως καθ’ ην - η παρ’ άλλω εργοδότη εκδόσεως ημερήσιας εφημερίδος προϋπηρεσία του συντάκτη ως

Αξίωση αποζημίωσης εκείνου που είχε απέναντι στο θανατωθέντα αξίωση διατροφής από το νόμο.

- Αξίωση αποζημίωσης εκείνου που είχε απέναντι στο θανατωθέντα αξίωση διατροφής από το νόμο. Από άποψη έκτασης η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει ό,τι και μια όσο χρόνο θα όφειλε να καταβάλει ο θανατωθείς στο δικαιούχο της διατροφής. Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Δεν απαιτείται ο θανατωθείς να είχε αξίωση προς κτήση εισοδημάτων από τη δραστηριότητα που ασκούσε κατά το χρόνο της θανάτωσής του, αρκούσας μόνο της πραγματικής δυνατότητας αυτού κτήσης εισοδημάτων, με εξαίρεση β

Πολιτική αγωγή.

- Πολιτική αγωγή. Παράσταση Ανώνυμης εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας.- Η παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 2 ΚΠοινΔ, εκ της οποίας ιδρύεται λόγος αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ του ίδιου Κώδικα. Παρά το νόμο παράσταση υπάρχει όταν δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολιτικώς ενάγοντος οι όροι της ενεργητικής και της παθητικής νομιμοποιήσεως για την άσκηση της πολιτικής αγωγής, σύμφ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση χάριν δήμων και κοινοτήτων.

-Αναγκαστική απαλλοτρίωση χάριν δήμων και κοινοτήτων. Αρμοδιότητα και διαδικασία κήρυξης αυτής.- Προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά της πράξης κήρυξης της απαλλοτρίωσης.- Παραδοσιακοί οικισμοί.Διατάξεις:Σ: 17, 24, 102 παρ. 1ΚΑΑΑ: 29 παρ. 9ΔΚΚ: 177 παρ. 2, 274, 275Νόμοι: 3010/2002 άρθ. 1, 2ΠΔ: 14/1999 άρθ. 79, 89

Πράξη διοικητικού καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού.

- Πράξη διοικητικού καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού. Προθεσμία προσβολής της πράξης.- H δημοσίευση πράξης διοικητικού καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού, του παλαιού αιγιαλού και της παραλίας δεν κινεί την προθεσμία για την προσβολή από τους ιδιοκτήτες των θιγομένων ακινήτων της διοικητικής αυτής πράξεως με αίτηση ακυρώσεως ανεξαρτήτως του μήκους της καθοριζομένης οριογραμμής και του αριθμού των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται, δεδομένου ότι ως προς το ζήτημα αυτό δεν δικα