1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Πληρωμή εξόδων για την κατάρτιση σύμβασης.

- Πληρωμή εξόδων για την κατάρτιση σύμβασης. Η ευθύνη έναντι τρίτων δανειστών. Αμοιβή του συμβολαιογράφου. Καταψηφιστική αγωγή και τόκοι. Προυποθέσεις ύπαρξης εθίμου. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Κατά το άρθρο 527 παρ. 1 ΑΚ, "τα έξοδα ή τα τέλη που απαιτούνται για την έγγραφη κατάρτιση της σύμβασης βαρύνουν εξίσου και τα δύο μέρη". Η διάταξη αυτή είναι συμπληρωματική και, ως έχουσα ενδοτικό χαρακτήρα, δεν αποκλείει αντίθετη συμφωνία των συμβαλλομένων, οι οποίοι μπορούν να καθορίσουν δ

Άρθρο 17 Ν.

Άρθρο 17 Ν. 4114/1960. Η ασφαλισμένη του Ταμείου Νομικών δικαιούται συντάξεως γήρατος εφόσον έχει συμπληρώσει χρόνο ασφαλίσεως 25 ετών, άνευ συνδρομής ετέρας προϋποθέσεως, ενώ για τον ασφαλισμένο με τον αυτό χρόνο ασφαλίσεως (25 ετών) απαιτείται ως πρόσθετη προϋπόθεση και η συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Όμως, η διαφορετική αυτή μεταχείριση του άνδρα ασφαλισμένου του Ταμείου έναντι της γυναικός εισάγει, εν όψει των ήδη κρατουσών κοινωνικών συνθηκών, αδικαιολόγητη διάκριση επί τη βάσει τ

Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία οι αξιώσεις του μισθωτού στηρίζονται σε διάφορους αναγκαστικούς νόμους, ΣΣΕ ή ΔΑ, το δεδικασμένο των αποφάσεων που κρίνουν τέτοιες αξιώσεις τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει

- Στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία οι αξιώσεις του μισθωτού στηρίζονται σε διάφορους αναγκαστικούς νόμους, ΣΣΕ ή ΔΑ, το δεδικασμένο των αποφάσεων που κρίνουν τέτοιες αξιώσεις τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο θα παραμείνει αναλλοίωτο και στο μέλλον. - Από της ισχύος κάθε νέας ΣΣΕ ή ΔΑ μεταβάλλεται το νομοθετικό καθεστώς και οι αποφάσεις που έκριναν τελεσιδίκως αξιώσεις των εργαζομένων ορισμένου χρονικού διαστήματος, ρυθμι

Το άρθρο 235 ΑΚ ρυθμίζει την περίπτωση της δικαιοπραξίας του αντιπροσώπου με τον εαυτό του και ορίζει ότι "ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπρ

Το άρθρο 235 ΑΚ ρυθμίζει την περίπτωση της δικαιοπραξίας του αντιπροσώπου με τον εαυτό του και ορίζει ότι "ο αντιπρόσωπος δεν μπορεί να επιχειρήσει στο όνομα του αντιπροσωπευομένου δικαιοπραξία με τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητά του ως αντιπροσώπου άλλου, εκτός αν ο αντιπροσωπευόμενος είχε επιτρέψει τη δικαιοπραξία ή αυτή συνίσταται αποκλειστικά στην εκπλήρωση υποχρέωσης. Αυτοσύμβαση που δεν έχει περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι άκυρη". Σκοπός της απαγο

Κλήρος.

- Κλήρος. Κληρούχος. Απαγόρευση κατάτμησης κλήρου. Χρησικτησία.- Από τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας και ιδίως από το άρθρο 79 παρ. 2 του Αγροτικού Κώδικα συνάγεται, ότι το ακίνητο που παραχωρείται ως κλήρος σε πρόσωπο δικαιούμενο αγροτικής αποκατάστασης θεωρείται από την παραχώρησή του ότι διατελεί κατά νόμο στην αποκλειστική καλόπιστη νομή του κληρούχου και αν ακόμη αυτός δεν έχει επιληφθεί της κατοχής του κλήρου (ΟλΑΠ 701/1971). Γι' αυτό και δεν ήταν δεκτικό νομής και χρησικτησίας απ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Από τις διατάξεις των άρθρ. 297, 298, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υποχρέου σε αποζημίωση και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά ως όρος της αδικοπραξίας μπορεί να συνίσταται όχ

Η λήψη από το δικαστήριο της ουσίας υπόψη, προς σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου, εγγράφων, που δεν αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.

Η λήψη από το δικαστήριο της ουσίας υπόψη, προς σχηματισμό της κρίσης του για την ενοχή ή αθωότητα του κατηγορουμένου, εγγράφων, που δεν αναγνώσθηκαν κατά την προφορική συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Είναι αναγκαίο να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζονται τα έγγραφα, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την ταυτότητα των εγγράφων, που αναγνώσθηκαν και λήφθηκαν υπόψη και να προκύπτει σε ποια έγγραφα στηρίχθηκε η

Τροχαίο ατύχημα.

- Τροχαίο ατύχημα. Ολική και μόνιμη ανικανότητα προς εργασία. Μέλλουσα ζημίας. Ισόβια πρόσοδος. Ένορκες βεβαιώσεις. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 298 ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία) καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Τέτοιο κέρδος λογίζεται εκείνο που προσδοκά κανείς με πιθανότητα σύμφωνα με τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις και ιδίως τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν

Ελεύθερη εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης.

- Ελεύθερη εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης. Αναίρεση λόγω λήψης υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν. - Σύμφωνα με το άρθρο 387 ΚΠολΔ το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό και με τις λοιπές περί πραγματογνωμοσύνης διατάξεις του ΚΠολΔ συνάγεται ότι η πραγματογνωμοσύνη εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, ακόμη και όταν διατάχθηκε υποχρεωτικά κατ' άρθρο 386 ΚΠολΔ, εναπόκειται δε στο δικαστήριο να της προσδώσει την προσήκουσα αποδ

Αοριστία δικογράφου αναίρεσης.

- Αοριστία δικογράφου αναίρεσης. Αντιφατικές αιτιολογίες. Νόμιμη βάση απόφασης. Δεδικασμένο.- Επειδή, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 118 αριθμ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 του ΚΠολΔ, προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποιο λόγο αναίρεσης από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 559 του ΚΠολΔ θεμελιώνει η π

Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο.

- Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο. Προσδιορισμός της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. Ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων. - Από τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, 33 περ. 2 του Ν. 3190/1955 και 3 παρ. 2 ΕισΝΚΠολΔ προκύπτει ότι η αίτηση για έξοδο εταίρου από εταιρία περιορισμένης ευθύνης εξαιτίας σπουδαίου λόγου και για τον προσδιορισμό της αξίας της μερίδας συμμετοχής του δικάζεται από το μονομελές πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η νομοθετική αυτή παραπομπή στη διαδι

Πρέπει μεν η πληρεξουσιότητα για την κατάρτιση συμφωνίας περί διαιτησίας να είναι ειδική και να χορηγείται εγγράφως, όμως δεν είναι αναγκαίο να δηλώνεται πανηγυρικά, αλλά μπορεί να προκύπτει από έγγραφο, ερμηνευόμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 1

- Πρέπει μεν η πληρεξουσιότητα για την κατάρτιση συμφωνίας περί διαιτησίας να είναι ειδική και να χορηγείται εγγράφως, όμως δεν είναι αναγκαίο να δηλώνεται πανηγυρικά, αλλά μπορεί να προκύπτει από έγγραφο, ερμηνευόμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναίρεσης αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου με το να δεχτεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο. Προϋπόθεση εφαρμογής τ

Εκκαθάριση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.

- Εκκαθάριση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης απαγορεύεται η διανομή έστω και προσωπικών κερδών σε μερικούς μόνο εταίρους.- Εκκαθάριση. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, η εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, πράξεις. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας, να εισπράξουν

Αυτοκίνητα.

- Αυτοκίνητα. Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Πλαγιαστική αγωγή.- Η αξίωση του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφαλίσεως κατά του ασφαλιστή, από τη μεταξύ τους σύμβαση ασφαλίσεως, έχει ως αντικείμενο την καταβολή στον ασφαλισμένο κάθε ποσού που υποχρεούται ή θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον ζημιωθέντα τρίτο, με τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα, μέσα στα όρια του ασφαλιστικού ποσού. Η αξίωση αυτή γεννιέται από την επέλευση της ασφαλιστικής περιπτώσεως, που συμπίπτει με την επίδοση στον ασφαλισμένο α

Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 του ΚΠολΔ η αγωγή εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117 πρέπει να περιέχει α) σαφή έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο την αγωγή και δικαιολογούν την άσκησή της από τον ενάγοντα κατά του εναγομένου, β) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της διαφοράς και γ) ορισμένο αίτημα. Εξάλλου κατά το άρθρο 224 του ίδιου Κώδικα είναι απαράδεκτο να μεταβληθεί η βάση της αγωγής. Με τις προτάσεις που κατατίθενται κατά την παράγραφο 1 του άρθ

Αίτηση αναίρεσης.

- Αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτο συζήτησης. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 3, 568 παρ.1 και 4 και 498 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, ως προς όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Διατάξεις: KΠολΔ: 242, 498, 568, 576

Οι κλαδικές Σ.

Οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. ρυθμίζουν τους όρους εργασίας των εργαζομένων σε ομοειδείς ή συναφείς επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους και συνάπτονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών ανεξάρτητα από το επάγγελμά τους. Είναι δυνατόν από ένα ευρύτερο κλάδο συναφών ή και ομοειδών επιχειρήσεων να αποσπώνται επιχειρήσεις που έχουν ένα ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας ή λειτουργούν υπό ιδιαίτερες συνθήκες και να σχηματίζουν έτσι

Αν ζητηθεί και επέλθει διοικητική επίλυση διαφοράς, που προέκυψε από την έκδοση πράξης επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας και των σχετικών προστίμων, η σχετική δίκη καταργείται και δεν ελέγχεται περαιτέρω, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το κύρος

Αν ζητηθεί και επέλθει διοικητική επίλυση διαφοράς, που προέκυψε από την έκδοση πράξης επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας και των σχετικών προστίμων, η σχετική δίκη καταργείται και δεν ελέγχεται περαιτέρω, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το κύρος της διοικητικής πράξης, με την οποία εχώρησε η διοικητική επίλυση της διαφοράς. Η τελευταία δε αυτή πράξη, λόγω της οποίας και επέρχεται η κατάργηση της δίκης, ισχύει εφεξής για τη συγκεκριμένη υπόθεση αντί της σχετικής δικαστικής απόφασης (

Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου ΟΤΕ.

Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου ΟΤΕ. Η καταβολή από την εταιρεία των εξόδων κίνησης και εγκατάστασης συνιστά οικειοθελή παροχή και δεν αποτελεί τακτικές αποδοχές, ούτε υπολογίζεται στα δώρα εορτών και στο επίδομα αδείας.

Η διάταξη της παρ.

Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 24 του π.δ. 305/1992 κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εφόσον δεν έχουν ικανοποιητική υπηρεσιακή απόδοση, κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, με περαιτέρω συνέπεια την κατά την παρ. 6 του άρθρου 30 του ως άνω πρ. δ/τος αποστρατεία τους, έχουσα την έννοια ότι οι κρινόμενοι κατά τον τρόπο αυτό αξιωματικοί απολύονται από την υπηρεσία για αναίτια υπηρεσιακή ανεπάρκεια, είναι σύμφωνη π

Ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων. Με την 1574/1/22-8-1970 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής καθορίστηκε από 1-1-1971 ειδικό εξαγωγικό μειωμένο επιτόκιο για τις πάσης φύσεως χορηγήσεις των τραπεζών προς επιχειρήσεις που εξάγουν βιομηχανικά, βιοτεχνικά και μεταλλουργικά προϊόντα παραγόμενα στην Ελλάδα, έναντι ελευθέρου συναλλάγματος και ανεξαρτήτως χώρας προορισμού. Η εφαρμογή του εν λόγω ειδικού επιτοκίου πραγματοποιείται με την εκ των υστέρων καταβολή, από τις μεσολαβούσες στην εξαγωγή τρά

Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον ΄Αρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο.

Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον ΄Αρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξάλλου, στη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμα και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως και ότι το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, την έλλειψη πληρεξουσιότητας, καθώς και την υπέρβασ

Αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.

- Αμοιβή δικηγόρου για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας.- Κατά το άρθρο 160 του ΝΔ 3026/1954 «περί του Κώδικος των Δικηγόρων», όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 24 του Ν. 723/1977, για την εξέλεγξη τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτου και τη σύνταξη περί αυτής σχετικής εκθέσεως, αν επακολουθήσει η κατά το άρθρο 161 του αυτού Κώδικα σύνταξη από το δικηγόρο εγγράφου ή σχεδίου, η οφειλόμενη σ΄ αυτόν αμοιβή ορίζεται σε ποσοστό 1,50% επί του ποσού της αξίας του ακινήτου. Στην αμοιβή αυτήν περιλαμβάνεται και εκ

Aναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία προ

Aναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. Τέτοιος σύνδεσμος πρόσφορος για την επέλευση του αποτελέσματος υπάρχει όταν η σχετική πράξη ή παράλειψη του ζημιώσαντος ήταν ικανή, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να προκαλέσει τη ζημία. Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδ

Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως.

- Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως. Προϋπόθεση είναι αφενός μεν η ιδιότητα του ενάγοντος ως φορέα της αξίωσης να δεχθεί τη δήλωση αυτή και αφετέρου η ιδιότητα του εναγομένου ως οφειλέτη της.- Η αγωγή καταδίκης σε δήλωση βούλησης μπορεί να ασκηθεί και πλαγιαστικά. Όταν η οφειλόμενη δήλωση βούλησης είναι απευθυντέα προς τον οφειλέτη του ενάγοντος, η κατά το άρθρο 189 ΑΚ αποδοχή της πρέπει να προέλθει από αυτόν. Αν ο οφειλέτης αρνείται να αποδεχθεί τη δήλωση του τρίτου, μπορεί να εξαναγκασθεί σε όμ

Δημόσια Έργα.

Δημόσια Έργα. Προδικασία. Αίτηση θεραπείας. Υποχρεωτική αίτηση θεραπείας, άλλως η προσφυγή στο Εφετείο κηρύσσεται απαράδεκτη. Προθεσμία άσκησης προσφυγής. Αρμόδιο δικαστήριο.- Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 1418/84 που προπαρατίθεται, προκύπτει ότι το Εφετείο, κατά την επίλυση διαφορών από την εκτέλεση έργου κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, δικάζει κατά τη διαδικασία που τηρείται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου με όλες τις παρεκκλίσεις που

Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα.

- Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα. Αρμοδιότητες. Έκδοση φύλλων ελέγχου.- Στα Ελεγκτικά Κέντρα ανατέθηκε αρμοδιότητα αποκλειστικώς ελεγκτική, αφορώσα στον τακτικό (οριστικό) φορολογικό έλεγχο κατηγοριών επιτηδευματιών και φορολογουμένων εν γένει, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις των εν λόγω διατάξεων. - Δυνατότητα της κανονιστικώς δρώσας Διοίκησης να ανακαθορίζει την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των εν λόγω Ελεγκτικών Κέντρων και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών μόνο στα πλαίσια του

Η αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, παρέχεται και σε περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου από υλικές ενέργειες ή πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία

- Η αγωγή αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του, παρέχεται και σε περιπτώσεις ευθύνης του Δημοσίου από υλικές ενέργειες ή πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε συνάρτηση προς την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή εξ αιτίας τους.- Ευθύνη προς αποζημίωση ως προσωπικώς υπεύθυνο, υπέχει όχι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αλλά το όργανο που προκάλεσε τη ζημία. Η διαφορά που προκύπτει από αξίωση αποζημίωσης κατά υπαλ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδας. Προθεσμίες. Αποζημίωση.- Kατά το άρθρο 20 του N 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) που εφαρμόζεται κατ' άρθρο 29 παρ. 2 και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν μετά την 1.2.1971, όσον αφορά τα εκκρεμή κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού (6.5.2001) θέματα, προκειμένου να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επί

Υπόθεση RICOMEX.

- Υπόθεση RICOMEX. Δόλος και ενδεχόμενος δόλος. Περιστατικά που στοιχειοθετούν ευθύνη μηχανικού για την πτώση κτίσματος εξαιτίας σεισμού και το θάνατο ανθρώπων.- Τα εγκλήματα βλάβης απορροφούν τα εγκλήματα συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως του ίδιου έννομου αγαθού. Συνεπώς, αν από την κατάρρευση μιας πλημμελώς κατασκευασθείσης οικοδομής επέλθει ο θάνατος προσώπου, ο κατασκευαστής αυτής υπέχει ευθύνη μόνο για ανθρωποκτονία, η οποία τελείται όχι με θετική πράξη, τουτέστιν με την εκτέλεση του ο

Άρθρο 104, παράγραφος 3 του Κανονισμού Διαδικασίας- Απάντηση δυνάμενη να συναχθεί σαφώς από την νομολογία- Προσέγγιση των νομοθεσιών- Οδηγίες 72/166/ΕΚ και 84/5/ΕΟΚ- Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτω

Άρθρο 104, παράγραφος 3 του Κανονισμού Διαδικασίας- Απάντηση δυνάμενη να συναχθεί σαφώς από την νομολογία- Προσέγγιση των νομοθεσιών- Οδηγίες 72/166/ΕΚ και 84/5/ΕΟΚ- Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων-οχημάτων- Ζημίες προκληθείσες στους επιβάτες. Διατάξεις:Οδηγίες: 72/166/ΕΟΚ, 84/5/ΕΟΚ

Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση.

- Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Αναίρεση.- Λόγος αναίρεσης για παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 18 ΚΠολΔ ιδρύεται αν το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε με την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν ακολούθησε ως προς το νομικό ζήτημα που λύθηκε με την παραπεμπτική απόφαση του Αρείου Πάγου τη λύση που δόθηκε από αυτόν. Το νομικό ζήτημα μπορεί να ανάγεται είτε στο ουσιαστικό είτε στο δικονομικό δίκαιο. Δεν επιλύεται όμως νομικό ζήτημα, όταν με την

Ασφάλιση αστικής ευθύνης για αυτοκινητικά δυστυχήματα.

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης για αυτοκινητικά δυστυχήματα. - Το πρόσωπο που ζημιώθηκε από αυτοκινητικό ατύχημα έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι του ποσού αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή, ο οποίος δεν μπορεί να αντιτάξει κατ’ αυτού, όταν ασκεί την παραπάνω αξίωση, ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Η ακύρωση, η λήξη ή η αναστολή της μπορεί να αντιταχθεί κατά του τρίτου που ζημιώθηκε, μόνο εφόσον το ατύχημα συνέβη μετά δεκαέξι ημέρες από τη γνωστοποίηση της ακ

Αναγνωστέα έγγραφα που δεν αναφέρονται στην απόφαση ότι λήφθησαν υπόψη από Δικαστήριο.

Αναγνωστέα έγγραφα που δεν αναφέρονται στην απόφαση ότι λήφθησαν υπόψη από Δικαστήριο. Για την ύπαρξη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς και κατά το είδος τους και χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά ή να αξιολογούνται καθ΄ έκαστον ή να συσχετίζονται ειδικώς ή να συγκρίνονται προς

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού. Απόσπασμα βιβλίων τράπεζας.- Επί αλληλοχρέου κατά το άρθρο 112 παρ. 1 ΕισΝΑΚ λογαριασμού, όταν υπάρχει συμφωνία περί ανατοκισμού των τόκων υπερημερίας και μετά το κλείσιμο αυτού, οι τόκοι αυτοί ανατοκίζονται κατά τους όρους της συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν για την οφειλή του καταλοίπου έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση ή εκτελεστός τίτλος, όπως είναι η διαταγή πληρωμής (άρθρο 631 ΚΠολΔ), που αποτελεί απαίτηση της τρά

1.

1. Το άρθρο 293 ΕΚ δεν επιφυλάσσει ορισμένη νομοθετική αρμοδιότητα υπέρ των κρατών μελών. Ναι μεν η εν λόγω διάταξη καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν μεταξύ τους διαπραγματεύσεις, ιδίως για να διευκολύνουν την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τις διαφορετικές νομοθεσίες περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των εταιριών και περί διατηρήσεως της νομικής τους προσωπικότητας σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας τους σε άλλο κράτος μέλος, πλην όμως τα καλεί μόνο «εφόσον είναι αναγκαίο», δηλαδή ε

Αναγκαστική εκτέλεση.

- Αναγκαστική εκτέλεση. Προϋποθέσεις εγκυρότητας επιταγής προς εκτέλεση. Ειδικά για εκτέλεση που επισπεύδεται από ανώνυμη εταιρεία. Σύμβαση τραπεζικού δανείου. - Όπως προκύπτει από την ΚΠολΔ 924, η επιταγή για εκτέλεση είναι έγκυρη αν συντρέχουν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) ο επισπεύδων την εκτέλεση να έχει από νόμιμη αιτία απαίτηση εναντίον του καθού οφειλέτη, 2) η απαίτηση αυτή να είναι εξοπλισμένη με εκτελεστό τίτλο (ΚΠολΔ 904), 3) ο εκτελεστός τίτλος να ισχύει υπέρ του επ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Απάτη. Δεδικασμένο.- Προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης. Αδικοπραξία, μπορεί να τελείται και με την μορφή απάτης. Για την τέλεση αυτής αρκεί η ζημία του παθόντος να οφείλεται σε περιουσιακή διάθεση αυτού από πλάνη που προκλήθηκε με δόλο του δράστη. Για τη θεμελίωση του αιτιώδους συνδέσμου, στην περίπτωση αδικοπρακτικής απάτης, είναι αδιάφορο, αν οι παραπλανητικές ενέργειες ήταν η μοναδική αιτία πλάνης και δεν αποκλείει τον αιτιώδη σύνδεσμο η ελαφρότητα, η αμέλεια και

Διαταγή πληρωμής.

- Διαταγή πληρωμής. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Προϋποθέσεις. - Κριτήριο για την αναστολή αποτελεί το εάν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, θα επιφέρει ή όχι ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα. -Ο ανακόπτων δικαιούται να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης της διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής, αφού το σημείο αυτό αποτελεί, κατά νόμο, το απώτατο χρονικό σημείο ισχύος της αναστολής που χορηγείται αναστολή. Διατάξεις:KΠ

Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

- Καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Σιωπηρή παραίτηση εργαζομένου.- Το δικαίωμα προσβολής της καταγγελίας της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ως άκυρης μπορεί να αποσβεσθεί, σύμφωνα με το άρθρο 156 ΑΚ, με παραίτηση του εργαζόμενου, ρητή ή σιωπηρή, αφού πρόκειται για σχετική ακυρότητα υπέρ του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να θεωρήσει έγκυρη την καταγγελία και να παραιτηθεί από το δικαίωμα να προσβάλλει το κύρος της. Η σιωπηρή παραίτηση μπορεί να συναχθεί και από δηλώσεις ή πράξεις το

Από τη διάταξη του άρθρου 579 παρ.

- Από τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι επανέρχονται στην πριν από την αναιρεθείσα απόφαση κατάσταση και αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς η εκτέλεση (εκούσια ή αναγκαστική) της αποφάσεως αυτής, διατάσσεται, με αίτηση εκείνου που κατέβαλε, η επαναφορά των πραγμάτων στην πριν από την εκτέλεση της αναιρούμενης απόφασης κατάσταση. Με την αίτηση, η οποία μπορεί να υποβληθεί και με τις προτάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν κατατε

Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί.

- Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης. Αναγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Ειδικά για την απόφαση περί αποβολής μέλους του διοικητικού συμβουλίου.- Το άρθρο 11 του ΠΔ 93/1987 "περί αναμορφώσεως και ενοποιήσεως της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς κ.λ.π.", που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 42 παρ. 1 του Ν. 1337/1983 και 34 παρ. 4 του Ν. 1577/1985, ορίζει ότι: "Η Γενική Συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανο του. Αποφασίζει για κάθε θ

Ασφαλιστική σύμβαση.

- Ασφαλιστική σύμβαση. Προσωρινή ασφαλιστική κάλυψη. Έγγραφο προσωρινής ασφαλιστικής κάλυψης. Πρόταση προς ασφάλιση. Ασφαλιστικός Σύμβουλος. Ασφαλιστική επιχείρηση. Σύμβαση έργου. Εξουσία εκπροσώπησης σε ασφαλιστικό σύμβουλο. Συνέπειες εξουσίας εκπροσώπησης. Λήπτης ασφάλισης. Δέσμευση ασφαλιστή από τη συμφωνία προσωρινής κάλυψης. Λόγοι αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Μη λήψη υπόψη προσκομισθέντων και επικαλεσθέντων αποδεικτικών μέσων. Παραμόρφωση περιεχομένου εγ

Παράβαση κανόνα δικαίου και αθέμιτος ανταγωνισμός.

- Παράβαση κανόνα δικαίου και αθέμιτος ανταγωνισμός. Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 146/1914 «περί αθέμιτου ανταγωνισμού».- Η παράβαση κάθε κανόνα δικαίου δεν συνιστά και ανήθικη κατά την έννοια του άρθρου 1 Ν. 146/1914 ενέργεια. Για να είναι δε ανήθικη η παράβαση του κανόνα δικαίου, θα πρέπει η διάταξη που παραβιάστηκε να έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, να έχει δηλαδή ανταγωνιστικό ενδιαφέρον (ΜΠρΛαμ 375/1999 ΕλλΔνη 40. 1423). Τότε μόνο συνιστά αθέμιτη συμπεριφορά, όταν συντρέχουν πρό

Άσκηση εφέσεως κατά απόφασης που απορρίπτει προσφυγή κατά επιβολής προστίμου λόγω παράβασης των διατάξεων του Κ.

Άσκηση εφέσεως κατά απόφασης που απορρίπτει προσφυγή κατά επιβολής προστίμου λόγω παράβασης των διατάξεων του Κ.Β.Σ. Η καταβολή παραβόλου ανάλογου του ποσού της χρηματικής διαφοράς φορολογικού περιεχομένου συνιστά όρο του παραδεκτού της έφεσης. Σκοπός της επιβολής παραβόλου είναι η αποτροπή άσκησης αστήρικτων εφέσεων. Ωστόσο η υποχρέωση καταβολής αναλογούντος του επίδικου ποσού παραβόλου, κατ' άρθρο 277 του Κ.Δ.Δ. μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επαχθής για τον εκκαλούντα και να τον απο

Ένσταση απαραδέκτου.

Ένσταση απαραδέκτου. Αγωγή στρεφόμενη κατά των εταίρων εταιρίας.

Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου, εγγράφων τα οποία δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.

- Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσης του σε σχέση με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου, εγγράφων τα οποία δεν αναγνώσθηκαν, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. - Η ανάγνωση προανακριτικών ή ανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων, οι οποίοι απολείπονται, χωρίς να βεβαιώνεται η αδυναμία εμφάνισής τους στο ακροατήριο, για τους λόγους που ενδεικτικώς αναφέρονται στο αρθ. 365 ΚΠΔ, επιφέρει ακυρότητα, αν ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του αντιλέγουν στην ανάγ

Αίτηση ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για άρση της αμφισβητήσεως, ως προς την αληθή έννοια διατάξεως τυπικού νόμου, αν δεν έχει καταβληθεί συναφώς η ειδική εισφορά υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, είναι απαράδεκτη, όπως ρητώς επιτάσσει η διάταξη της παρ.

Αίτηση ενώπιον του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για άρση της αμφισβητήσεως, ως προς την αληθή έννοια διατάξεως τυπικού νόμου, αν δεν έχει καταβληθεί συναφώς η ειδική εισφορά υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ, είναι απαράδεκτη, όπως ρητώς επιτάσσει η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (βλ. ΑΕΔ 3/1997, 26/1995, ΣτΕ ολομ. 367/1992).Διατάξεις: ΝΔ: 1017/1971 άρθ. 10

Αναίρεση λόγω μη λήψης υπόψη αποδείξεων που προσκομίστηκαν και το ορισμένο του λόγου αυτού.

- Αναίρεση λόγω μη λήψης υπόψη αποδείξεων που προσκομίστηκαν και το ορισμένο του λόγου αυτού. Επάλληλες αιτιολογίες.- Όπως συνάγεται από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1, 577 αριθ. 3 και 559 αριθ. 11 του ΚΠολΔ για να είναι ορισμένος ο από την τελευταία διάταξη λόγος αναίρεσης για παρά το νόμο μη λήψη υπόψη αποδείξεων που προσκομίσθηκαν πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο, πλην των άλλων, ποιες είναι οι αποδείξεις που προσκομίσθηκαν και παρά ταύτα δεν λήφθηκαν υπόψη αλλιώ

Όταν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και άλλα πρόσωπα κατά την εκτέλεση του έργου, έχοντας τέτοιο δικαίωμα, τα πρόσωπα αυτά (υπεργολάβοι) είναι βοηθοί εκπληρώσεως του εργολάβου κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 334 ΑΚ.

Όταν ο εργολάβος χρησιμοποιεί και άλλα πρόσωπα κατά την εκτέλεση του έργου, έχοντας τέτοιο δικαίωμα, τα πρόσωπα αυτά (υπεργολάβοι) είναι βοηθοί εκπληρώσεως του εργολάβου κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 334 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή οι υπεργολάβοι έχουν τη διεύθυνση και την εποπτεία των εργασιών που τους ανατέθηκαν (βλ. Δεληγιάννη, ΕρμΑΚ 684 αριθ. 11. Φίλιο, Ενοχ. Δ. Ειδ. Μέρ., σελ. 215, Ζέπο, Ενοχ. Δ., Β', 383). Αλλά και όταν ούτε από τη σύμβαση ούτε από τη φύση του έργου συνάγεται δικαίωμα του εργο

Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 562 παρ. 2, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη, για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ.1 ΚΠολΔ), πρέπει να καθορίζονται στο αναιρετήριο 1) η συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και 2) το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερμηνευτικό ή υπαγ

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός.

- Κοινός τραπεζικός λογαριασμός. Θάνατος συνδικαιούχου. - Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 και άρθρων 2 και 3 του Ν. 5368/1932, όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 νδ 951/71 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 124 περ. Δ στοιχ. α ΝΔ 118/1973, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 ΝΔ 17.7/13.8.1923, 411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ συνάγονται τα εξής: α) Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό, στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων ή στο όνομα του καταθέτη και τρίτων, και ανεξαρτήτως αν

Αναίρεση για έλλειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων.

Αναίρεση για έλλειψη δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων. Η διαφορά, η οποία έχει γενεσιουργό αιτία απαιτήσεις από αξίωση εξαγωγικής επιχειρήσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, για την καταβολή εξαγωγικών επιδοτήσεων αγροτικών προϊόντων, εντασσόμενη σε σύστημα κανόνων δικαίου, που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, όπως η ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου, αλλά και η εξασφάλιση του ΙΚΑ για την είσπραξη των απαιτήσεών του, στα πλαίσια διοικητικής διαδικασίας, ε

Κατά το άρθρο 199 του ΕμπΝ (καταργήθηκε με το άρθρο 33 παρ.

Κατά το άρθρο 199 του ΕμπΝ (καταργήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 2496/1997) δεν μπορούν να ασφαλιστούν εκ νέου τα ήδη για τον αυτό χρόνο και για τους αυτούς κινδύνους, για ολόκληρη την αξία τους, ασφαλισθέντα πράγματα, εκτός αν η δεύτερη ασφάλιση έγινε υπό την αίρεση της ακυρότητας της προηγούμενης ασφάλισης, ή υπό την αίρεση της ολικής ή μερικής αφερεγγυότητας του πρώτου ασφαλιστή, ή αν τα δικαιώματα που πηγάζουν από την πρώτη ασφάλιση εκχωρήθηκαν στο δεύτερο ασφαλιστή ή έγινε παραίτηση αυτών έ

Κοινωφελής ιδρύματα.

- Κοινωφελής ιδρύματα. Αίτηση αναίρεσης Υπουργού Οικονομικών.- Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του Ν. 2298/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 2579/1998 και της παρ. 2 αυτού με το άρθρο 42 του ν. 2721/1999, η αναίρεση του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, του οποίου η νομική υπηρεσία και η δικαστική εκπροσώπηση διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε αν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την άσκηση της δεν κατατεθεί στη Γραμματεία τ

Η μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, κατά το άρθρο 22 παρ.

Η μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, κατά το άρθρο 22 παρ. 3, μπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε πρόσωπο, και όχι μόνο προς τα μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές της εταιρίας, προϋποθέτει, όμως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (Ολ. ΑΠ 1096/76).Δικηγόρος ως τρίτη, που δεν είναι απλός πληρεξούσιος εντολοδόχος της εταιρείας, αλλά υποκατάστατο όργανο αυτής, και συνεπώς δεν απαιτείτο στο ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. που περιέχει την σχετική απόφασ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζημίωση για την απαλλοτριωθείσα έκταση και για το απομένον μετά την απαλλοτρίωση κτήμα (ιδιαίτερη αποζημίωση). Δεν επιτρέπεται αναίρεση πριν την έκδοση οριστικής απόφασης και ως προς τα δύο.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17 και 28 του Συντάγματος, 18 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (Ν. 2882/2001) και του ΝΔ 53/1974 προκύπτει ότι ο νόμος επιβάλλει στην ίδια δίκη, λόγω τη ενότητας της απαλλοτριώσεως, να εκκαθαρίζονται τα ζητήματα που αναφέρον

Με την 3/2001 απόφαση του το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιλύοντας τη σχετική αμφισβήτηση, έκρινε ότι η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 6 του ν.

Με την 3/2001 απόφαση του το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιλύοντας τη σχετική αμφισβήτηση, έκρινε ότι η προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 11 παράγραφος 6 του ν. 1505/1684 είναι αντισυνταγματική. Ειδικότερα, το Α.Ε.Δ. δέχθηκε ότι το οικογενειακό επίδομα που προβλέπει το εν λόγω άρθρο "παρέχεται στους έγγαμους υπαλλήλους του Δημοσίου και των λοιπών νομικών προσώπων που μνημονεύονται στη διάταξη αυτή λόγω της εργασίας τους ως μέρος της αντιπαροχής για την προαναφερόμενη εργασία τους και αποτελεί πρ

Όταν με κοινή προσφυγή έχουν προσβληθεί περισσότερες πράξεις και τα διοικητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) έχουν εκδώσει κοινή απόφαση, ως ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το ύψο

Όταν με κοινή προσφυγή έχουν προσβληθεί περισσότερες πράξεις και τα διοικητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) έχουν εκδώσει κοινή απόφαση, ως ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το ύψος του οποίου εξαρτάται το παραδεκτό ή μη της αιτήσεως αναιρέσεως, λαμβάνεται το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πράξη χωριστά, δεδομένου ότι η προσβολή με κοινή προσφυγή περισσοτέρων πράξεων, όπως και η έκδοση κοινής αποφάσεως από τ

Για το ορισμένο της αγωγής αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνεται στο εισαγωγικό δικόγραφο, (για την πληρότητά του), περιγραφή και αποτίμηση των επί μέρους στοιχείων της αρχικής περιουσίας του εναγομένου, αλλά αντιθέτω

- Για το ορισμένο της αγωγής αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα δεν είναι ανάγκη να περιλαμβάνεται στο εισαγωγικό δικόγραφο, (για την πληρότητά του), περιγραφή και αποτίμηση των επί μέρους στοιχείων της αρχικής περιουσίας του εναγομένου, αλλά αντιθέτως όφειλε ο τελευταίος, ως προβάλλων εν μέρει καταλυτική ένσταση κατά της αγωγής, να προβεί σε παράθεση των στοιχείων και σε αποτίμηση τους, με τις τιμές του χρόνου κατά το οποίο αποτιμάται η τελική περιουσία του, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσ

Κατάργηση της δίκης, δεδομένου ότι αποστερήθηκε αντικειμένου, λόγω της έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με άλλη αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατάργηση της δίκης, δεδομένου ότι αποστερήθηκε αντικειμένου, λόγω της έκδοσης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με άλλη αίτηση ακύρωσης, σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε η προσβαλλόμενη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σύμμετρη επιβολή της δικαστικής δαπάνης σε βάρος του Δημοσίου και της παρεμβαίνουσας. Διατάξεις: ΠΔ: 181/1989 αρθ. 30, 18/1989 αρθ. 14, 32

Σχέδια πόλεως.

- Σχέδια πόλεως. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.- Οι προσβαλλομένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ελευσίνος στερούνται εκτελεστού χαρακτήρος, ως προπαρασκευαστικές πράξεις της διαδικασίας τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου αυτού (βλ. ΣΕ 240/2001, 1416/1998, 4173/1997 κ.ά.) και δεν προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως. - Με απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφερείας Αττικής, ενεκρίθη η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου Ελευσίνος, με την διάσπασ

Κατά την διάταξιν του άρθρου 375 παρ.

- Κατά την διάταξιν του άρθρου 375 παρ. 2 Π.Κ. τιμωρείται δια της εν αυτή ποινής η υπεξαίρεσις αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, εμπεπιστευμένου εις τον υπαίτιον λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητος αυτού ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνος του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστού ξένης περιουσίας. Κατά την έννοιαν της διατάξεως αυτής η κρίσις περί της αξίας του παρανόμως ιδιοποιουμένου αντικειμένου ως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, εκ της οποίας εξαρτάται ο κακουργηματικός χαρακτήρ

Συκοφαντική δυσφήμηση.

- Συκοφαντική δυσφήμηση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ποινικής διάταξης.- Kατά μεν το άρθρ. 362 του ΠΚ "όποιος με οποιονδήποτε τρόπο ισχυρίζεται ή διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να βλάψει την τιμή ή υπόληψή του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών", κατά δε το άρθρ. 363 ΠΚ "εάν στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου το γεγονός είναι ψευδές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών". Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι

Εμπορική αντιπροσωπεία.

- Εμπορική αντιπροσωπεία. Καταγγελία της σύμβασης από τον αντιπροσωπευόμενο. Αποζημίωση πελατείας.- Εμπορικός αντιπρόσωπος. Καταγγελία της σύμβασης. Αποζημίωση. Από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 8 και 9 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄ και 3 του ίδιου ΠΔ 219/1991 «περί εμπορικών αντιπροσώπων», προκύπτει ότι κατά της αγωγής του αντιπροσώπου με την οποία ζητείται η από το άρθρο 9 παρ. 1 του άνω ΠΔ προβλεπόμενη λόγω καταγγελίας της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας αποζημίωση, ο εντολέας μπορεί να προτείνει πρ

Αρχή διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης.

- Αρχή διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης. - Η διανομή επιδιώκεται κατ’ αρχήν να γίνει αυτούσια εάν δε η διαίρεση των διανεμητέων αντικειμένων είναι ανέφικτος ή ασύμφορος, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την δια πλειστηριασμού πώληση. - Άρθρο 480Α ΚΠολΔ. Αυτούσια διανομή μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο μόνον κατόπιν αιτήσεως συγκυρίου οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει οικοδομή, και ότι αν δεν ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο αυτό ένας συγκύριος, δεν μπορεί αυτή να γίνει αυτεπ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324 και 331 Κ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 321, 322, 324 και 331 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι το δεδικασμένο καλύπτει ολόκληρο το δικονομικό συλλογισμό με βάση τον οποίο το δικαστήριο κατέληξε στην αναγνώριση της επίδικης έννομης σχέσεως. Συγκεκριμένα το δεδικασμένο καλύπτει όχι μόνο το δικαίωμα που κρίθηκε, δηλαδή την έννομη σχέση που διαγνώσθηκε, αλλά και την ιστορική αιτία που έγινε δεκτή από την απόφαση, δηλαδή τα περιστατικά που ήταν αναγκαία για τη διάγνωση της έννομης σχέσης, καθώς και τη νομικ

Εργολαβική αμοιβή.

- Εργολαβική αμοιβή.- Παραμόρφωση εγγράφου επέρχεται όταν το δικαστήριο σχηματίζει τη γνώμη του αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο εκ του περιεχομένου του εγγράφου.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν παρεβιάσθη κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναιρέσεως,

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παρ.

Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παρ. 1 και 3, 37 παρ. 2 και 55 παρ. 3 του Β΄ Π. της από 9-5-1980 Σύμβασης της Βέρνης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM), η οποία κυρώθηκε με το ν. 1593/1986, θεσπίζεται συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς τόσο του σιδηρόδρομου ο οποίος αποδέχεται το εμπόρευμα προς μεταφορά μαζί με τη φορτωτική, όσο και καθενός από τους κατά σειρά επόμενους σιδηροδρόμους με μόνο το γεγονός της παραλαβής του εμπορεύματος μαζί με τη φορτωτική κα

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 498 παρ.

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 498 παρ. 1, 568 παρ. 1, 4 και 576 παρ. 1, 2, 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το Δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος αν κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.- Εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι οι αναιρεσείουσες που δεν εμφανίσθηκαν είχαν χορηγήσει, με νόμιμο τρόπο,

Εμπρησμός με πρόθεση.

- Εμπρησμός με πρόθεση. Πραγματικά περιστατικά. Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Ασφαλιστική σύμβαση. Υπαίτια πρόκληση πραγμάτωσης ασφαλιστικού κινδύνου. Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. - Εμπρησμός με πρόθεση και απάτη περί τις ασφάλειες. Πραγματικά περιστατικά.- Η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, της καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 πα

Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ.

Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄του ίδιου κώδικα λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν στην καταδικαστική απόφαση δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελ

Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων από πιστωτικές συμβάσεις.

- Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων από πιστωτικές συμβάσεις. Αναγκαστικοί πλειστηριασμοί που διενεργήθηκαν υπό την ισχύ του ν. 2789/2000, εντός της χρονικής περιόδου από 11-2-2000 έως 9-5-2001, για οφειλές από αλληλόχρεους λογαριασμούς που έκλεισαν οριστικά μετά την 15-4-1998 είναι έγκυροι και ισχυροί, αφού οι οφειλές αυτές δεν είχαν ακόμη περιληφθεί στην ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 30 παρ. 1 εδάφ. α΄ του ν. 2789/2000.- Η μη αναδρ