1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 23 παρ. 1 της Σύμβασης CMR και της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προκύπτει ότι, επί διεθνούς οδικής μεταφοράς, για το ορισμένο κατά το άρθρο 216 ΚΠολΔ της αγωγής αποζημιώσεως κατά του μεταφορέα, για ολική ή μερική απώλεια των μεταφερομένων πραγμάτων, αρκεί στο δικόγραφο αυτής να αναφέρεται, πέραν των άλλων, σε σχέση με το μέγεθος της ζημίας και της εντεύθεν αποζημίωσης, μία από τις αναφερόμενες τρεις αξίες των εμπορευμάτων που απωλέσθηκαν και δεν είναι

Κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος.

- Κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος. Προσβολή προσωπικότητας. Ενόψει των διατάξεων των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ, με τις οποίες εξειδικεύεται η προστασία της αξίας του ανθρώπου, παράνομη προσβολή υφίσταται η προσωπικότητα και από την καταχρηστική άσκηση ορισμένου δικαιώματος, εφόσον με αυτή πλήττεται το πρόσωπο του ανθρώπου σε οποιαδήποτε από τις συνιστώσες της αξίας του, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πνευματική και σωματική εργασία (ΟλΑΠ 812/1980). Ειδικότερα, τέτοια προσβολή συντρέχει κα

Οι συγγενείς του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου είναι τρίτοι και ως τέτοιοι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ.

Οι συγγενείς του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου είναι τρίτοι και ως τέτοιοι, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 489/1976, σε περίπτωση θανατώσεως ή σωματικής βλάβης αυτών, η ασφαλιστική κάλυψη τους περιλαμβάνει και τη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, η οποία συνεπεία θανάτου αυτών μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια τους κατά το άρθρο 932 ΑΚ.Διατάξεις ΑΚ: 932ΚΠολΔ:Νόμοι: 489/1976 άρθ. 6, ΠΔ: 264/1991 άρθ. 7,

Τόκοι υπερημερίας ΝΠΔΔ.

- Τόκοι υπερημερίας ΝΠΔΔ. Επίδοση αγωγής. Παραβίαση του δεδικασμένου.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340, 341, 345, 346 του ΑΚ, 222 παρ. 1 περίπτ. Γ' ΚΠολΔ και 7 Παρ. 2 του ν.δ. 496/1974 "περί του λογιστικού των ΝΠΔΔ", που ορίζει ότι "ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του νομικού προσώπου οφειλής ορίζεται εις 6% ετησίως πλην αν άλλως ορίζεται δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου, άρχεται δε από της επιδόσεως της αγωγής", προκύπτει ότι η υποχρέωση προς καταβολή τόκων επί των οφειλών των ΝΠΔΔ αρχίζει

Ως αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, για την ίδρυση του αναιρετικού λόγου της μη λήψεως υπόψη τέτοιων μέσων, νοούνται εκείνα τα μέσα, των οποίων έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση.

- Ως αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, για την ίδρυση του αναιρετικού λόγου της μη λήψεως υπόψη τέτοιων μέσων, νοούνται εκείνα τα μέσα, των οποίων έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση. Η επίκληση αυτή μπορεί να γίνει στις ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας προτάσεις με αναφορά σε προτάσεις προηγούμενης συζήτησης, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εν λόγω αναφορά θα γίνεται σε συγκεκριμένο μέρος των προτάσεων της προηγούμενης συζήτησης, όπου θα γίνεται σαφής και ορ

Αντικείμενο του όρου αυτομάτου υπερτιμήματος είναι η πραγματοποιούμενη υπεραξία των ακινήτων και γενεσιουργό γεγονός η μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία που εκτελείται μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν.

- Αντικείμενο του όρου αυτομάτου υπερτιμήματος είναι η πραγματοποιούμενη υπεραξία των ακινήτων και γενεσιουργό γεγονός η μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία που εκτελείται μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 1882/1990. Ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων με συνέπεια η νομιμότητα των φύλλων ελέγχου φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων να επηρεάζει τη νομιμότητα των φύλλων ελέγχου αυτομάτου υπερτιμήματος και ως εκ τούτου

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

- Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συντρέχουσα αμέλεια. Πραγματική πλάνη. Μάρτυρας. Πηγή πληροφοριών μάρτυρα. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης. Εσφαλμένη ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Κατά τα άρθρα: α) 302 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος επιφέρει από αμέλεια τον θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, β) 314 παρ. 1α ιδίου Κώδικα, όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών, κ

Εργατικό ατύχημα.

- Εργατικό ατύχημα. Θάνατος εργαζομένου. Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη συζύγου και συγγενικών προσώπων. Πρόστηση. Αίτηση αναίρεσης σε περίπτωση ομοδικίας. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Aπό τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ και 1 και 16 του ν. 551/1915, που κωδικοποιήθηκε με το β. δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (άρθρο 38 παρ. 1 ΕισΝΑΚ), πρόκυπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν ο

Aπό τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ.

- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ.1 και 577 παρ.3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι στο έγγραφο της αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, αν και ποιο λόγο αναιρέσεως από τους περιοριστικώς αναφερόμενους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ θεμελιώνει η προβαλλόμενη αιτίαση.- Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως για παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ο

Γενική συνέλευση των μετόχων ΑΕ.

- Γενική συνέλευση των μετόχων ΑΕ. Διατυπώσεις σύγκλησής της. Άκυρες και ακυρώσιμες αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Καταχρηστική ενάσκηση εταιρικών δικαιωμάτων.- Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 2 με το άρθρο 25 του ΠΔ 409/1986, την αντικατάσταση του εδ. γ' της παρ. 2 με το άρθρο 11 του Ν. 2339/1995 και την προσθήκη παρ. 3 με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2339/1995, η γενική συνέλευση των ανωνύμων εταιριών, με εξαίρεση της επαναληπτικής, πρέπει να καλείται είκοσι το

Χρηματιστηριακή παραγγελία.

- Χρηματιστηριακή παραγγελία. Από το άρθρο 26 παρ. 1 περ. α του ν. 3632/1928 «περί χρηματιστηρίων αξιών» παρέχεται δικαίωμα στη χρηματιστηριακή εταιρία και δεν της δημιουργείται υποχρέωση για την εκποίηση των τίτλων του πελάτη της και την ικανοποίηση από την τοιαύτη εκποίηση των χρηματικών κατ' εκείνου απαιτήσεων της, χωρίς επίκληση μάλιστα εκ μέρους του εντολέα τού (δυσαπόδεικτου άλλωστε) περιστατικού της γνώσης εκ μέρους της χρηματιστηριακής εταιρίας του, με την οποία συναλλάσσεται, της ανα

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. ΙΚΑ. Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμορφώσεως (ΝΕΛΕ). Προϋποθέσεις ασφάλισης των εργαζομένων στις ΝΕΛΕ στο ΙΚΑ.- Με το άρθρο τέταρτο του ν. 1305/1982 η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. επεκτάθηκε και στα πρόσωπα εκείνα, τα οποία απασχολούνται στο Δημόσιο με οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν εκείνης της εξαρτημένης εργασίας. - Τα πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται στη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης, ως επιμορφωτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο φορέα κύριας

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 315, 317 παρ. 3 και 318 ΚΠολΔ οι οποίες, κατ' άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, εφαρμόζονται και στην αναιρετική διαδικασία προκύπτει, ότι αν από παραδρομή το διατακτικό της απόφασης διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή, το δικαστήριο που την εξέδωσε μπορεί και αυτεπαγγέλτως να τη διορθώσει με νέα απόφασή του, οπότε ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, με επιμέ

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.

Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης. Κρατικές ενισχύσεις. Επείγον.

Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας έχει αντικείμενο αφενός την ανάληψη της υποχρεώσεως από τον χρηματιστή να εκτελέσει με την κατάρτιση της κύριας (μεταξύ χρηματιστών) χρηματιστηριακής συναλλαγής την παραγγελία (εντολή) του πελάτη τ

Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας έχει αντικείμενο αφενός την ανάληψη της υποχρεώσεως από τον χρηματιστή να εκτελέσει με την κατάρτιση της κύριας (μεταξύ χρηματιστών) χρηματιστηριακής συναλλαγής την παραγγελία (εντολή) του πελάτη του για αγορά ή πώληση χρηματιστηριακών πραγμάτων, ήτοι παρεπόμενη χρηματιστηριακή πράξη και αφετέρου την ανάληψη από τον πελάτη της υποχρεώσεως να καταβάλει στον χρηματιστή την αμοιβή (προμήθεια) για τη διεκπεραίωση της κύριας χρηματισ

Από τις διατάξεις των άρθρων 389, 390, 399 ΑΚ προκύπτει, ότι το συμβατικό δικαίωμα να κηρύξει το ένα από τα μέρη έκπτωτο το άλλο, είναι δικαίωμα συμβατικής υπαναχώρησης, το οποίο, εάν ασκηθεί, επιφέρει τη διάλυση αναδρομικά (ex tunc) της σύμβασης και

Από τις διατάξεις των άρθρων 389, 390, 399 ΑΚ προκύπτει, ότι το συμβατικό δικαίωμα να κηρύξει το ένα από τα μέρη έκπτωτο το άλλο, είναι δικαίωμα συμβατικής υπαναχώρησης, το οποίο, εάν ασκηθεί, επιφέρει τη διάλυση αναδρομικά (ex tunc) της σύμβασης και την απόσβεση των υποχρεώσεων για παροχή που πηγάζουν από αυτή, γεγονός που έχει σαν συνέπεια την αμοιβαία υποχρέωση των συμβαλλομένων να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Μπορεί όμως να συμφωνήσουν τα

Η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του παθόντος εξ αυτοκινητικού ατυχήματος τρίτου, ρυθμίζεται από το ν.

Η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του παθόντος εξ αυτοκινητικού ατυχήματος τρίτου, ρυθμίζεται από το ν. 489/1976, κατά τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του οποίου, παρέχεται στον τελευταίο ευθεία αξίωση από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής κατά του ασφαλιστή. Η απαίτηση του ζημιωθέντος τρίτου καθίσταται τοκοφόρος σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 340 και 345 ΑΚ, από τη δικαστική ή εξώδικη όχληση του ασφαλιστή, οπότε και περιέχεται αυτός σε υπερημερία οφειλέτου. Εξάλλου, με

Ομόρρυθμη εταιρεία.

- Ομόρρυθμη εταιρεία. Διαχείριση ομόρρυθμης εταιρείας. Τρίτος ως διαχειριστής. Ο τρίτος είναι εντολοδόχος του διαχειριστή και όχι διαχειριστής. Ανάκληση του διαχειριστή με απόφαση των εταίρων. Διοίκηση εταιρείας σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή. - Μόνο οι απεριόριστα ευθυνόμενοι ομόρρυθμοι εταίροι μπορούν να είναι διαχειριστές και εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρίας και όχι τρίτο πρόσωπο, ενώ με σύμβαση εντολής ή εργασίας μπορεί ν' ανατεθεί από τους εταίρους σε τρίτον μη εταίρο η

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αναγνώριση δικαιούχων. Δεδικασμένο.- Η απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων, που μπορεί να εκδοθεί είτε μαζί με την απόφαση για καθορισμό της προσωρινής αποζημίωσης, είτε βραδύτερα με βάση αυτοτελή αίτηση, και δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσον δεν είναι προσωρινής ισχύος, αλλά επιλύει οριστικά τη διαφορά. Έτσι δε από αυτήν, που αποφαίνεται κατ ουσίαν, αφού, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 3 που παρατέθηκε, ο πρόεδρος πρωτοδικών (και μετά την εισαγωγή

Δεν προβλέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο.

- Δεν προβλέπεται πλέον αναίρεση κατά του βουλεύματος που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 463 ΚΠΔ το ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, κατά δε το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στη διάταξη αυτή, όταν ασκήθηκε εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται. Εξ΄ άλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 2 του αυτού Κώδικ

Έφεση.

- Έφεση. Οριστικές αποφάσεις, εν όλω και εν μέρει. Αντικειμενική και υποκειμενική σώρευση αγωγών. Κοινοποίηση αντιγράφου αγωγής για διαφυγόντα κέρδη από αυτοκινητικό ατύχημα σε Δ.Ο.Υ.- Επί αντικειμενικής σωρεύσεως στο ίδιο δικόγραφο περισσοτέρων αγωγών και αιτήσεων δεν επιτρέπεται έφεση, προτού περατωθεί οριστικώς η δίκη ως προς όλες τις αγωγές και αιτήματα, που ενώθηκαν στο ίδιο δικόγραφο. Επί υποκειμενικής, όμως, σωρεύσεως αγωγών (απλή ομοδικία), αν η αγωγή κριθεί οριστικά έναντι ορισμ

Κακουργηματική χρήση πλαστού εγγράφου.

- Κακουργηματική χρήση πλαστού εγγράφου. Εφαρμογή μακρότερης παραγραφής και προϋποθέσεις γι' αυτή. Αδυναμία έκδοσης απόφασης μετά το τέλος της συζήτησης. Λόγος αναίρεσης λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης. - Σε περίπτωση που η τέλεση αδικοπραξίας αποτελεί συνάμα και ποινικά κολάσιμη πράξη που φέρει, το χαρακτήρα της κακουργηματικής χρήσης πλαστού εγγράφου, η ένδικη απαίτηση υπάγεται στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρ. 111 ΠΚ μακρότερη δεκαπενταετή παραγραφή. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ό

Ευθύνη μελών του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας.

- Ευθύνη μελών του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας. Εταιρική αγωγή. Δικαιώματα μειοψηφίας.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας για τη ζημία που προξενήθηκε από πταίσμα τους στην εταιρεία, η ευθύνη τους δε αυτή υπάρχει, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη τούτων αποτελεί αδικοπραξία, με την έννοια του άρθρου αυτού, δηλαδή αν είναι παράνομη και υπαίτια και ζημιογόνος για τα συμφέροντα της εταιρείας. - Προϋποθέ

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Αδικοπραξία. Μερική και ολική απώλεια εισοδήματος. Υπαιτιότητα. Αιτιώδης σύνδεσμος. Παράβαση ΚΟΚ. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 του Ν. ΓΠΝ/1911, 297 έως 300, 330 εδ. β', και 914 του ΑΚ προκύπτει, ότι σε περίπτωση συγκρούσεως μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οχημάτων, η ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά του οδηγού παράνομη και υπαίτια, επέλευση ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς αυτής και της ζημίας. Μορφή υπαιτιότ

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ΟΓΑ. Απόδειξη προϋποθέσεων. Η αδικαιολόγητη και μη παροδική απομάκρυνση του αγρότη από τον τόπο των αγροτικών ασχολιών του αποκλείει τη συνταξιοδότησή του, έστω και αν αυτός εξακολουθεί να πηγαίνει κατά καιρούς στον τόπο αυτό για την καλλιέργεια των αγρών του ή τη συγκομιδή των προϊόντων. - Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αποτελεί η εκ μέρους του ενδιαφερομένου άντληση των μέσων βιοπορισμού από την απασχόλησή του, κατά κύριο επάγγελμα, στην

Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος.

- Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος. Αναδασωτέα έκταση.- Για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ 772/2008, 770/2008, 3434/2004, 2681/2003 κ.ά.).- Η προβλεπόμενη από το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τ

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση μοτοσικλέτας και ΙΧΕ αυτοκινήτου. Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου που παραβίασε πινακίδα ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με την κανονικώς κινούμενη σε ισόπεδο κόμβο μοτοσικλέτα. Βλάβη σώματος. Μόνιμη αναπηρία. Αξίωση μελλοντικής αποζημίωσης λόγω μόνιμης αναπηρίας. Ηθική βλάβη. Ένσταση απαλλαγής του ασφαλιστή λόγω λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης. Συνεκδίκαση εφέσεως και αντεφέσεως.- Αποζημίωση για μελλοντική περιουσιακή ζημία. Εφάπαξ κ

Σιδηροδρομική μεταφορά.

- Σιδηροδρομική μεταφορά. Συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς.- Kατά τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 παρ. 1 και 3, 37 παρ. 2 και 55 παρ. 3 του Β παραρτήματος της από 9-5-1980 Σύμβασης της Βέρνης για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων (COTIF-CIM), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1593/1996, θεσπίζεται συλλογική ευθύνη για την εκτέλεση της μεταφοράς τόσο του σιδηροδρόμου ο οποίος αποδέχεται το εμπόρευμα προς μεταφορά μαζί με τη φορτωτική, όσο και καθενός από τους κατά σειρά επόμενους σιδηροδρό

Πρόσληψη μισθωτού προκειμένου να εργάζεται σε διάφορα έργα του εργοδότη.

- Πρόσληψη μισθωτού προκειμένου να εργάζεται σε διάφορα έργα του εργοδότη.- Υπάρχει σύμβαση ορισμένου χρόνου ακόμα και αν δεν συνομολογείται ρητά, όταν ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται από εταιρεία για την περάτωση συγκεκριμένου έργου του οποίου η διάρκεια ορίζεται σαφώς και αναγράφεται σε δελτία εργατών και καταστάσεις πληρωμών της εταιρείας. Η δε εργασιακή σύμβαση διαρκεί μέχρι την ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου. Το Εφετείο, μετά από αναιρετική απόφαση του ΑΠ η οποία ανήρεσε απόφασή

Άκυρη δικαιοραξία.

- Άκυρη δικαιοραξία. Συνείδηση πραττομένων. Καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. Αισχροκερδής δικαιοπραξία. Πώληση. Κληρονόμος. Δυσαναλογία παροχής αντιπαροχής.- Άρθρο 131 ΑΚ. Ακυρότητα της δηλώσεως βουλήσεως και της αντίστοιχης δικαιοπραξίας επιφέρει και μόνη η, κατά τον χρόνο πραγματοποιήσεως της δηλώσεως βουλήσεως, συνδρομή της έλλειψης συνειδήσεως των πραττομένων στο πρόσωπο του δηλούντος, εφόσον η αδυναμία αυτή οφείλεται σε παροδική διανοητική διαταραχή, η οποία δεν συναρτάται με ψυχικ

Δάση.

- Δάση. Δασικές εκτάσεις. Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος. - Προϋπόθεση για την νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαίρετου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (ΣΕ 895/05, 171/2003, 1165/2002 κ.α.).Διατάξεις: Νόμοι: 998/1979 άρθ. 71, 1892/1990 άρθ. 114,

Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 εδ.

- Ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 εδ. 12 ΚΠολΔ δεν ιδρύεται στην ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών (άρθρα 648 έως 661 ΚΠολΔ), γιατί στη διαδικασία αυτή το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρα 650 παρ. 1 α και 654 παρ. 2 ΚΠολΔικ.), δεν έχουν δε διαφορετική αποδεικτική δύναμη τα διάφορα αποδεικτικά μέσα, αλλά ισχύει ο γενικός κανόνας του άρθρου 340 ΚΠολΔ, κατά τον οποίο το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα.- "Παραμόρφωση" υπάρχει όταν το δικαστήριο έ

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής.

- Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Πρόσθετοι λόγοι. Απαραίτητα στοιχεία δικογράφων. Ειδικά για την υπογραφή. Παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου.- Κατά το άρθρο 585 παρ. 2 του ΚΠολΔ, που έχει εφαρμογή και στην ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής του άρθρου 632 του ίδιου Κώδικα, το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως 120, και τους λόγους της, νέοι δε λόγοι μπορούν να προταθούν μόνο με πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του δικα

Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 559 αρ. 11 του ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει ή παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Επομένως, ο λόγος αυτός ιδρύεται και όταν το δικαστήριο στηρίχθηκε σε ανύπαρκτο αποδεικτικό μέσο προς άμεση ή έμμεση απόδειξη (ΑΠ 1045/2003 Ελ. Δικ.45.102, ΑΠ 587/1995 Ελ.Δνη 37.311).

Κλήτευση αντιδίκου του επισπεύδοντος τη συζήτηση.

- Κλήτευση αντιδίκου του επισπεύδοντος τη συζήτηση. Απαράδεκτο της συζήτησης. Αυτεπάγγελτος έλεγχος. - Αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο, που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιός επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όμως την επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος ή ο μη π

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει με αγωγή του να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι η απεργία είναι παράνομη και καταχρηστική (άρθρα 68, 70 Κ.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει με αγωγή του να αναγνωρισθεί δικαστικώς ότι η απεργία είναι παράνομη και καταχρηστική (άρθρα 68, 70 Κ. Πολ.Δ. και 22 παρ. 4 του ν. 1264/1982).Για την άσκηση της παραπάνω αναγνωριστικής αγωγής, νομιμοποιούνται τα υποκείμενα (Ράμμος, Εγχ. Πολ.Δικ., 1978, σελ. 269) ή σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη αυτοί που ισχυρίζονται πως είναι υποκείμενα της επίδικης εννόμου σχέσεως (βλ. Δεληκωστόπουλος - Σινανιώτης, Πολ.Δικ., σελ. 181, Μπέης, Πολ.Δικ., σελ. 360). Η νομιμοποίηση η οποία α

Αοριστία λόγου αναίρεσης.

- Αοριστία λόγου αναίρεσης. Απιστία δικηγόρου.- Η παραβίαση κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, που προβλέπεται ως λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, είναι δυνατό να έχει ως περιεχόμενο α) την αιτίαση ότι η αγωγή, επί της οποίας έκρινε σε πρώτο ή σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη τελεσίδικη απόφαση, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη, ενώ συνέβαινε το αντίθετο σύμφωνα με το συγκεκριμένο κανόνα του ουσιαστικού δικαίου, αλλά και β) την αιτίαση ότι παραβιάστηκε ορισμέν

Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παράδοση πλοίου.

Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παράδοση πλοίου. Η παράδοση όμως αυτή τελεί, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται με προορισμό τη χρήση του πλοίου στη ναυσιπλοϊα ανοικτής θάλασσας ή για την εκτέλεση μεταφορών επιβατών με κόμιστρο ή για να ασκείται εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή δεν απαλλάσσεται του φόρου γενικώς και χωρίς προϋποθέσεις κάθε παράδοση πλοίου. Συνεπώς, η παράδοση πλοίου προς μεταπώληση δεν απαλλάσσεται από το φόρο, γιατί τούτο δεν αποτελε

Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί είτε με μονομερή καταγγελία καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής, είτε με αντίθετη συμφωνία των μερών κατά το άρθρο 361 ΑΚ.

- Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί είτε με μονομερή καταγγελία καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής, είτε με αντίθετη συμφωνία των μερών κατά το άρθρο 361 ΑΚ. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 489/1976 γνωστοποίηση, απαιτείται οπωσδήποτε να τηρηθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης, γιατί σκοπός της γνωστοποίησης είναι η άρση κάθε αμφισβήτησης, ως προς το χρόνο παύσης της ευθύνης του ασφαλιστή και η εντεύθεν αποτροπή της δυνατότητας συμπαιγνίας

Σύμβαση έντυπης έκδοσης.

- Σύμβαση έντυπης έκδοσης. Αμοιβή του συγγραφέα. Έντυπη έκδοση που αφορά σχολικά βιβλία και βοηθήματα, εκπαιδευτικό υλικό και μη λογοτεχνικά εικονογραφημένα παιδικά βιβλία. Σε περίπτωση που τα μέρη δεν καθόρισαν το ποσό της αμοιβής του συγγραφέα και επιφυλάχτηκαν να τη καθορίσουν για το μέλλον, αν ο εκδότης αρνηθεί να συμπράξει στον καθορισμό της αμοιβής, ο συγγραφέας έχει δικαίωμα να καθορίσει μόνος του το ποσό της αμοιβής του κατά δίκαιη κρίση. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αγωγή τ

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας. Μη λήψη υπόψη ισχυρισμού. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πιστώσεων με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, είναι, ως δικονομική σύμβαση, έγκυρη. Το απόσπασμα αυτό, στο οποίο αποτυπών

Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας προς αγορά μετοχών.

Σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας προς αγορά μετοχών. Ιδιοποίηση των μετοχών από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και εις ολόκληρον ευθύνη του εκπροσώπου και της εταιρείας. Υπολογισμός ζημίας του πελάτη.

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων.- Στο άρθρο 22 του ΕΝ ορίζεται ότι «οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ΄ ενός μόνον των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απεριόριστη εις ολόκληρον ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου με το νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμ

Άρθρο 559 αρ.

- Άρθρο 559 αρ. 9 περ. γ’ ΚΠολΔ. Ως «αίτηση» νοείται κάθε αίτηση που συνιστά ιδιαίτερο κεφάλαιο της δίκης και δημιουργεί εκκρεμοδικία, άρα και κάθε μια από τις περισσότερες αιτήσεις που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο.- Η βεβαίωση όμως του δικαστηρίου της ουσίας περί προσκομιδής ή μη αποδεικτικού μέσου αποτελεί οντολογική κρίση, δηλαδή πραγματική διαπίστωση, η αλήθεια της οποίας δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο. - Ελεύθερη διάθεση του αντικειμένου της δίκης. Έλλειψη αιτήσεως υπάρχει και ότ

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται εάν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη ή η καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων έγινε υπό συνθήκες τις οποίες δεν θα μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσε να προλάβει και αν ακόμη επ

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται εάν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η απώλεια, βλάβη ή η καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων έγινε υπό συνθήκες τις οποίες δεν θα μπορούσε να αποφύγει και τις συνέπειες των οποίων δεν θα μπορούσε να προλάβει και αν ακόμη επιδείκνυε του κατά τις περιστάσεις υψηλότερο βαθμό επιμέλειας (ΑΠ 1518/2001). Έτσι, σε περίπτωση απώλειας των εμπορευμάτων λόγω κλοπής μπορεί κατ' αρχήν ο μεταφορέας να απαλλαγεί από κάθε ευθύνη μόνο αν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η κλοπή έγινε

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δεν εμφανισθεί κάποιος από τους διαδίκους, είτε αυτός είναι ο αναιρεσείων, είτε ο αναιρεσίβλητος, εξετάζεται ποιος από αυτούς επισπεύδει τη συζήτηση της υπόθεσης. Και αν μεν η συζήτηση επισπεύδεται από τον διάδικο που εμφανίσθηκε και δεν εμφανισθεί ο αντίδικός του, πρέπει να προσκομίζεται με επίκληση αποδεικτικό επιδόσεως της σχετικής κλήσεως προς συζήτ

Η δημοσίευση της αποφάσεως, η οποία και πρέπει να μνημονεύεται στο μετ’ αυτήν συντασσόμενο πρωτότυπο της αποφάσεως, μπορεί να γίνει από το δικαστήριο και με διαφορετική σύνθεση, δηλαδή και χωρίς τη συμμετοχή σ’ αυτό των μετασχόντων της συνθέσεως του

-Η δημοσίευση της αποφάσεως, η οποία και πρέπει να μνημονεύεται στο μετ’ αυτήν συντασσόμενο πρωτότυπο της αποφάσεως, μπορεί να γίνει από το δικαστήριο και με διαφορετική σύνθεση, δηλαδή και χωρίς τη συμμετοχή σ’ αυτό των μετασχόντων της συνθέσεως του δικαστηρίου δικαστών, που εξέδωσε την απόφαση.-Ακίνητα διατεθέντα προς αστική αποκατάσταση προσφύγων. Από της παρελεύσεως έτους από της (πλασματικής) εξοφλήσεως του τιμήματος, το παραχωρηθέν ακίνητο καθίσταται δεκτικό χρησικτησίας και αν

Συνέπειες απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία μετά την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής.- Η αναίρεση της απόφασης και επομένως και η εξαφάνισή της μπορεί να είναι ολική ή μερική. Τούτο θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχουν προσβληθεί όλα ή κάποιο από τα περισσότερα κεφάλαια αυτής (ΑΠ 975/2000 ΕλλΔνη 42,81). Ειδικότερα η απόφαση αναιρείται κατά το μέτρο παραδοχής της αναιρέσεως, δηλαδή κατά τα κεφάλαια (αιτήσεις παροχής έννομης προστασίας), τα οποία αφορά ο δεκτός γενό

Δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού.

- Δημοσίευση προγράμματος πλειστηριασμού. Προθεσμίες. - Η διάταξη σύμφωνα με την οποία η προθεσμία λήγει στις 7 μ.μ. της τελευταίας ημέρας και αν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα, λήγει την επομένη την ίδια ώρα μη εξαιρετέας ημέρας, εφαρμόζεται στις προθεσμίες ενέργειας, αλλά και στις προπαρασκευαστικές, όπως είναι εκείνη του άρθρου 999 παρ. 2 ΚΠολΔ, που αφορά στη δημοσίευση του προγράμματος πλειστηριασμού.Διατάξεις: ΑΚ: ΚΠολΔ: 144, 999, Νόμος: 1157/1981 άρθ. 1,

Οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ είναι μεν δεσμευτικοί για τους συμβληθέντες στην κατάρτισή τους, κανόνες δικαίου, αλλά λόγω της φύσεως των ΣΣΕ ως κανόνων ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να αντιτίθενται σε διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που τίθενται από

Οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ είναι μεν δεσμευτικοί για τους συμβληθέντες στην κατάρτισή τους, κανόνες δικαίου, αλλά λόγω της φύσεως των ΣΣΕ ως κανόνων ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να αντιτίθενται σε διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που τίθενται από τη νομοθετική εξουσία και συνεπώς οι κανόνες δημοσίας τάξεως επικρατούν των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ασχέτως αν οι τελευταίες περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με τα προβλεπόμενα από συγκεκριμένο κ

Ένορκες βεβαιώσεις στη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

- Ένορκες βεβαιώσεις στη διαδικασία των εργατικών διαφορών. Ένορκες βεβαιώσεις που λήφθηκαν ενώπιον Έλληνα Προξένου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.- Κατά το άρθρο 671 παρ.1 ΚΠολΔ, στην ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Με την ίδια προϋπόθεση λαμβάνονται υπόψη και οι στην αλλοδαπή συντασσόμενες ένορκε

Από τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είν

- Από τη διάταξη του άρθρου 1094 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, ο κύριος πράγματος δικαιούται να απαιτήσει από το νομέα ή κάτοχο την αναγνώριση της κυριότητάς του και την απόδοση του πράγματος, συνάγεται, ότι αναγκαία στοιχεία της διεκδικητικής αγωγής είναι η κυριότητα του ενάγοντος επί του διεκδικούμενου ακινήτου και η νομή ή κατοχή του πράγματος από τον εναγόμενο κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής. Στην περίπτωση που η διεκδικητική αγωγή θεμελιώνεται σε παράγωγη κτήση, ο ενάγων αρκεί να προβάλει

Διατροφή εις χρήμα δικαιούχου συζύγου.

- Διατροφή εις χρήμα δικαιούχου συζύγου. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ύψους αυτής. Σταδίο υποχρεωτικής προδικασίας για την έρευνα των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων προκειμένου να αποφασιστεί η επιμέλειά του. - Eκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 1391 παρ. 1, 1389 και 1390 ΑΚ προκύπτει ότι η εις χρήμα διατροφή του δικαιούχου συζύγου προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κατ' άρθρο 1485 επ. ΑΚ εντός των πλαισίων της συμβίωσης, οριοθετούνται δε από το ύψος των τυχ

Σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων.

- Σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων. Έννοια αναπροσαρμογής. Έννοια περιουσίας κατά το άρ. 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.- Σύμφωνα με το θεσπισθέν με το άρθρο 17 του Ν. 1902/90 νέο σύστημα αναπροσαρμογής των συντάξεων, ειδικώς για το έτος 1991, προβλέφθηκε η χορήγηση στις συντάξεις που παρέχονται, μεταξύ άλλων, από το εφεσίβλητο Ταμείο, αυξήσεως ίσης με την αύξηση που χορηγήθηκε στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων για το ίδιο έτος.- Με την διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 2084/92 καταργήθηκε ρη

Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και των κατ΄έφεση αποφάσεων των Πρωτοδικείων.

- Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων και των κατ΄έφεση αποφάσεων των Πρωτοδικείων. - Κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των κατ' έφεση αποφάσεων των πρωτοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο για τους (περιοριστικώς) αναφερόμενους στο άρθρο 560 ΚΠολΔ λόγους, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται κανένας από τους αναιρετικούς λόγους των αριθμών 8, 10, 11 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.Διατάξεις:ΚΠολΔ: 559 αριθ. 8, 559 αριθ. 10, 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 20, 560,

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991, διέπονται, λόγω έλλειψης ειδικής ρύθμισης, από τις σχετικές διατάξεις του ΕμπΝ περί παραγγελίας (άρθρο 90 επ.

- Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που δεν καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991, διέπονται, λόγω έλλειψης ειδικής ρύθμισης, από τις σχετικές διατάξεις του ΕμπΝ περί παραγγελίας (άρθρο 90 επ.) και συμπληρωματικώς, σύμφωνα με τα άρθρα 91 ΕμπΝ, και 3 ΕισΝΑΚ, από τις διατάξεις περί εντολής των άρθρων 713 επ. ΑΚ και αντιπροσωπείας των άρθρων 210 επ. ΑΚ. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 724 ΑΚ, ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, αντίθετη δε συμφωνία είναι άκυ

Στο πλαίσιο σύμβασης έργου που είναι άκυρη λόγω μη τηρήσεως των απαιτούμενων από το νόμο για τη σύναψη της διατυπώσεων, εφόσον ο εργολάβος εκτέλεσε και παρέδωσε στον εργοδότη το συμφωνημένο έργο χωρίς να του καταβληθεί αμοιβή, γεννάται αξίωσή του

- Στο πλαίσιο σύμβασης έργου που είναι άκυρη λόγω μη τηρήσεως των απαιτούμενων από το νόμο για τη σύναψη της διατυπώσεων, εφόσον ο εργολάβος εκτέλεσε και παρέδωσε στον εργοδότη το συμφωνημένο έργο χωρίς να του καταβληθεί αμοιβή, γεννάται αξίωσή του προς τούτο κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου. Ο τρίτος οφείλει, μέσα σε οκτώ μέρες, αφότου επιδόθηκε το κατασχετήριο, να δηλώσει αν υπάρχει η απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατα

Ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και συνεταιρισμού.

- Ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και συνεταιρισμού.- Η δημόσια τάξη είναι θεμιτός περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών. Η δημόσια δε τάξη, η προς την οποία αντίθεση του σκοπού του σωματείου δημιουργεί λόγο μη αναγνώρισής του από το δικαστήριο, αποτελείται από θεμελιώδεις κανόνες και αρχές που κρατούν σε ορισμένο χρόνο στη χώρα και απηχούν τις δικαιικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ηθικές και άλλες αντιλήψεις, οι οποίες διέπουν τον έννομο βιοτικό ρυθμ

Συνταξιοδοτικός Κώδικας.

- Συνταξιοδοτικός Κώδικας. Αμετάκλητη απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου. - Αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ρυθμιστικής λειτουργίας της διάταξης του άρθρου 66 παρ. 8 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα αποτελεί η ύπαρξη αμετάκλητης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία μεταβάλλεται η νομολογία επί του νομικού ζητήματος που αφορά την επαναφερόμενη για εξέταση υπόθεση η δε προϋπόθεση αυτή δεν είναι αντίθετη στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος λόγω της γενικότητάς της.- Επιτρέπεται η

Ιπτάμενο Προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπορίας.

- Ιπτάμενο Προσωπικό Ολυμπιακής Αεροπορίας. Διαζευκτική ενοχή αποζημίωσης. Το δικαίωμα του ιπταμένου προς λήψη της μιας ή της άλλης αποζημιώσεως, που παρέχονται διαζευκτικώς, γεννάται από και δια της ασκήσεως απ' αυτόν, ως δανειστή, της επιλογής μεταξύ των δύο αυτών μορφών αποζημιώσεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 306 παρ. 1 ΑΚ, η επιλογή γίνεται με δήλωση προς το άλλο μέρος, η δε δήλωση αυτή είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται αίρεση ή προθεσμία και κατά το άρθρο 307 ΑΚ, με την επιλογή η διαζευκτική

Η εμφάνιση του σοκολατένιου αυγού εντός δίχρωμου περιτυλίγματος, το οποίο παρουσιάζεται σκισμένο στο άνω μέρος ώστε να φαίνεται το αυγό σπασμένο, προσδίδει στην απεικόνιση, κατά την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου, ικανό διακριτικό χαρακτήρα.

Η εμφάνιση του σοκολατένιου αυγού εντός δίχρωμου περιτυλίγματος, το οποίο παρουσιάζεται σκισμένο στο άνω μέρος ώστε να φαίνεται το αυγό σπασμένο, προσδίδει στην απεικόνιση, κατά την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου, ικανό διακριτικό χαρακτήρα.

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου.

Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου. Αναγκαστική κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου από ιδιώτη. Με αίτηση του ανακόπτοντος μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν ο δικαστής κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση της ανακοπής. Αρμόδιο να διατάξει την αναστολή είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή. Οι αιτήσεις ασκούνται και

Mπορεί να μεταγραφεί οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η αποδοχή της κληρονομίας, όπως είναι η δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, το κληρονομητήριο αλλά και το πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα περί μη αποποιήσεως της κληρονομί

Mπορεί να μεταγραφεί οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η αποδοχή της κληρονομίας, όπως είναι η δήλωση αποδοχής της κληρονομίας, το κληρονομητήριο αλλά και το πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα περί μη αποποιήσεως της κληρονομίας. Τούτο δε γιατί η αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να γίνει είτε ρητά είτε σιωπηρά, το δε τελευταίο συνάγεται από την παραμέληση της προθεσμίας αποποιήσεως της κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή η αποδοχή πιστοποιείται με προσαγωγή πιστοπο

Γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων.

- Γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής της γνωστοποίησης αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 4β ν. 703/1977.-Απαγορευμένες συγκεντρώσεις. Συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων που δρουν σε διακεκριμένες αγορές δεν δύναται συνήθως να συνεπιφέρει τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, λόγω της σωρεύσεως μεριδίων αγοράς που κατέχουν τα μέρη. Στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης ανάλυσης των αποτελεσμάτων πράξεως συγκέ

Συλλογικές διαδικασίες.

- Συλλογικές διαδικασίες. Διαδικασία Συνδιαλλαγής. Σκοπός του νέου θεσμού. Προϋποθέσεις υπαγωγής του οφειλέτη στη διαδικασία συνδιαλλαγής. Έννοια οικονομικής αδυναμίας. Διορισμός εμπειρογνώμονα. Έκθεση εμπειρογνώμονα και άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής, εφόσον πιθανολογείται το ουσία βάσιμο του αιτήματος. Διορισμός μεσολαβητή. - Με τις διατάξεις των άρθρων 99 -106 του Ν. 3588/2007 (Νέος Πτωχευτικός Κώδικας) εισήχθη από τη Γαλλία στο ελληνικό δικαιϊκό σύστημα ο θεσμός της διαδικασίας συν

Σχέση εργασίας αορίστου διάρκειας και συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας.

- Σχέση εργασίας αορίστου διάρκειας και συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας. Αποχώρηση από την εργασία. Δικαίωμα αποζημιώσεως. Προϋποθέσεις. Ύψος και περιπτώσεις περιορισμού της αποζημίωσης. Ειδικότερα για τις τράπεζες. Αοριστία αγωγής και λόγος αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν.- Κατά το άρθρο 8 εδ. α του Ν. 3198/1955, οι μισθωτοί, που συνδέονται με σχέση εργασίας αόριστης διάρκειας και έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στον εργοδότη με την έννοια του άρθρου 6 παρ.1 του

Εισαγωγή αυτοκινήτου με μειωμένη φορολογική επιβάρυνση.

- Εισαγωγή αυτοκινήτου με μειωμένη φορολογική επιβάρυνση. Τελωνειακός έλεγχος. Επιβολή προστίμου. Απαγόρευση χρήσης του αυτοκινήτου από άλλον για τρία έτη από την εισαγωγή. Περιστασιακή χρησιμοποίηση. - Όταν παραλαμβάνεται αυτοκίνητο με μειωμένη φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1473/1984, αποκλείεται να παραχωρηθεί με οποιοδήποτε νομικό τύπο και για ορισμένο χρονικό διάστημα η χρήση του αυτοκινήτου αυτού, με σκοπό το αυτοκίνητο αυτό να χρησιμοποιείται διαρκώς

Είσπραξη λιμενικών τελών.

- Είσπραξη λιμενικών τελών.- Εκ μέρους της Ο.Λ.Ε. Α.Ε. άσκηση του δικαιώματος χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των κτιρίων, γηπέδων, λιμενικών έργων και άλλων εγκαταστάσεων ευρισκομένων εντός της Ζώνης Λιμένα.- Προσδιορίζονται ρητά οι κατ' εξαίρεση, μη καλυπτόμενες από το παραχωρούμενο δικαίωμα περιπτώσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις περιοχών που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο σε επιχειρήσεις, με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως βάσει διατάξεων αναπτυξιακώ

Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πραγματικά περιστατικά.- Έλλειψη της από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αποφάσεως, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ, υπάρχει, όταν δεν εκτίθεται σ' αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία σχετικά με την αποδιδόμενη στον κατηγορούμ

Τετραετής διάσταση.

- Τετραετής διάσταση. Έννοια του όρου «διάσταση». Το περιεχόμενο της αγωγής για το ορισμένο αυτής. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ και 216 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι για την πληρότητα της αγωγής διαζυγίου λόγω τετραετούς διάστασης των συζύγων αρκεί να αναφέρεται σ' αυτή ότι οι διάδικοι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση, η οποία διήρκησε συναπτώς επί μία τετραετία, υπολογιζόμενη αναδρομικώς από το χρόνο της πρώτης συζητήσεως. Άλλη περαιτέρω εξειδίκευση του νομικού όρου "διά

Προσβολή δημόσιας διαθήκης.

- Προσβολή δημόσιας διαθήκης. Είδη προσβαλλομένων με αναίρεση αποφάσεων. Παθητική νομιμοποίηση στην αναίρεση. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναίρεση για παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου.- Σε περίπτωση που η υπόθεση διήλθε και τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, σε αναίρεση υπόκειται μόνο η απόφαση του Εφετείου. - Η αίτηση αναίρεσης απευθύνεται κατά του νικήσαντος διαδίκου του αναιρεσείοντος ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων του, όχι δε και κατά του ομοδίκου του ως προς τον οπο

Έννοια σύμβασης εργασίας συναφθείσας ως ορισμένου χρόνου.

- Έννοια σύμβασης εργασίας συναφθείσας ως ορισμένου χρόνου. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτονται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ κλπ δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τα ανώτερω δεν αντιτίθενται στην Οδηγία περί καταχρηστικής συνάψεως διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, το δε ΝΠΔΔ εξάλλου δεν είχε τη νομική δυνατότητα συνάψεως εργασιακής συμβάσεως αορίστου χρόνου και μόνο με συμβάσε

Από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.

Από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Συντάγματος, με τις οποίες ορίζεται ότι «η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων» προκύπτει ότι η απεργία περιλαμβάνεται στα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται από το Σύνταγμα και ειδικότερα εντάσσεται στα συναφή με τη συνδικαλιστική ελευθερία δικαιώματα που οφείλει να προστατε

Συμφωνία για καταβολή μισθού ως αντιπαροχή για την παροχή εργασίας.

- Συμφωνία για καταβολή μισθού ως αντιπαροχή για την παροχή εργασίας. Τι περιλαμβάνει ο νόμιμος και τι ο συμβατικός μισθός. Εξαίρεση των απασχολουμένων μισθωτών στην καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων και στην κτηνοτροφία από τις διατάξεις του νόμου 3229/1955. Επέκταση του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων και στους αμέσως απασχολούμενους στη γεωργία ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση.- Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649 και 653 ΑΚ, συ

Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς.

Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης μόνο αν τα διδάγματα αυτά αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ' αυτούς. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αυτός της αναίρεσης πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν: α) τα διδάγματα της κοινής πείρας κατά τρόπο σαφή και ο τρόπος με τον οποίο παραβιάσθηκαν, β) ο κανόνας δικαίου για την αληθινή έννοια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ή όχι τα διδάγματα της κοινής πείρας, γ) τα πραγματικά περιστατικά

Απόσβεση της ενοχής με καταβολή.

- Απόσβεση της ενοχής με καταβολή. Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή. Παραχρήμα απόδειξη.- Κατά το άρθρο 416 ΑΚ η απόσβεση της ενοχής επέρχεται με καταβολή. Η καταβολή για να έχει ως αποτέλεσμα την απόσβεση της ενοχής πρέπει να είναι προσήκουσα, δηλαδή να λαμβάνει ο δανειστής, ό,τι πράγματι δικαιούται σύμφωνα με το νόμο ή τη σύμβαση και δεν αρκεί η τμηματική καταβολή. Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 427, 434 και 431 του ΑΚ προκύπτει ότι με τη δημόσια κατάθεση της οφειλόμενης χρηματ