1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο.

- Δήλωση βουλήσεως από ανίκανο. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.-Σύμφωνα με το άρθρο 131 § 1 ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 16 του ν. 2447/1996, η δικαιοπραξία με την περιεχόμενη σ' αυτή δήλωση βουλήσεως, είναι άκυρη και αν, κατά τον χρόνο καταρτίσεώς της, ο δικαιοπρακτών ευρίσκετο σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή, η οποία περιόριζε αποφασιστικώς τη λειτουργία της βουλήσεώς του, δηλαδή δεν του επέτρεπε να προβεί σε ελεύθερο προσδιορισμό της

Ενδοοικογενειακή βία.

- Ενδοοικογενειακή βία. Συζυγική στέγη. Γονική μέριμνα. Επιμέλεια ανηλίκων τέκνων.- Το γεγονός ότι η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ρυθμίστηκε μεταξύ τους με το ειδικό συμφωνητικό, δεν εμποδίζει την επιδίωξη της ρύθμισης της άσκησης της γονικής τους μέριμνας με αίτηση, καθόσον η συμφωνία των συζύγων που ρυθμίζει την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων και την επικοινωνία με αυτά και η οποία επικυρώνεται από το Δικαστήριο κατά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, είναι προσωρινή και

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3198/1955, κάθε αξίωση μισθωτού για καταβολή της κατά τον ν. 2112/1920 αποζημίωσης είναι απαράδεκτη, εφόσον η σχετική αγωγή δεν κοινοποιήθηκε εντός εξαμήνου από τότε που κατέστη απαιτητή. Από τη διάταξη αυτή, η οποία θεσπίζει εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης και αποσκοπεί στην εκκαθάριση μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα των αξιώσεων αποζημίωσης απόλυσης, συνάγεται ότι, με την υποβολή της σχετικής αγωγής του εργ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αποζημίωση για το τμήμα ακινήτου που δεν απαλλοτριώθηκε. - Για να είναι πλήρης η αποζημίωση, η οποία οφείλεται ως αντάλλαγμα για τη στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του απαλλοτριουμένου τμήματος του ακινήτου, αλλά και τη ζημία που υφίσταται ο ιδιοκτήτης γιατί το τμήμα, που του απομένει μετά την απαλλοτρίωση, γίνεται άχρηστο ή μειώνεται η αξία του. Στην περίπτωση αυτή (μειώσεως αξίας) ο ιδιοκτήτης της δικαιούται να ζητήσει τον καθ

Διαιτητική απόφαση.

- Διαιτητική απόφαση. Κήρυξη διαιτητικής αποφάσεως εκτελεστής. Νόμιμη συγκρότηση διαιτητικού δικαστηρίου. Δυστροπία διαιτητή. Αντίθεση διαιτητικής αποφάσεως στη δημόσια τάξη.- Aρνητική προϋπόθεση για την κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως είναι η μη αντίθεσή της στην ημεδαπή δημόσια τάξη, αντίθεση η οποία υφίσταται όταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκδοση της απόφασης προσκρούει σε θεμελιώδη δικονομικά αξιώματα και με την προϋπόθεση βέβαια ότι η π

Εκτέλεση εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης.

- Εκτέλεση εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης. Δικαίωμα προσφυγής καθού. Διαδικασία προσφυγής καθού η εκτέλεση εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης. Αρμόδιο προς εκδίκαση δικαστήριο. Χαρακτήρας ενδίκου βοηθήματος. Εφαρμοστέες διατάξεις ως προς το ένδικο βοήθημα του καθού. Διατάξεις ανακοπής. Λόγος αναίρεσης. Παραβίαση κανόνων ουσιαστικού και όχι δικονομικού δικαίου. Διορισμός αντικλήτου. Ιδιότητα αντικλήτου.- Εκτέλεση εκτελεστής στην Ελλάδα αλλοδαπής απόφασης. Δικαίωμα προσφυγής κ

Κατά το άρθρο 17 του ν.

- Κατά το άρθρο 17 του ν. 2145/1993 τα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, όταν δικάζουν αγωγές που στρέφονται κατά ΝΠΔΔ και έχουν, από οποιονδήποτε γενεσιουργό λόγο, αξιώσεις που συνδέονται με δαπάνες τους οι οποίες υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν εκδίδουν οριστική απόφαση αν δεν προσάγεται για μεν την περίπτωση που έχει αποφανθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο η οικεία πράξη του αρμόδιου τμήματός του, για δε την περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η εκκρεμεί στο τμήμα τέ

Αυξητική σύμβαση πίστωσης και σύμβαση πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού.

- Αυξητική σύμβαση πίστωσης και σύμβαση πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού.- Για την αποδεικτική ισχύ των αποσπασμάτων των βιβλίων της Τραπέζης ως προς την κίνηση του λογαριασμού, απαιτείται υπογραφή του πρωτοτύπου, από το οποίο εκδόθηκαν, από τον εκδότη του, όχι όμως και υπογραφή των αποσπασμάτων αυτών από υπαλλήλους της Τραπέζης, ούτε μνεία στην πράξη επικυρώσεως της ονομασίας του συγκεκριμένου λογιστικού βιβλίου της Τραπέζης, από το οποίο εξεδόθησαν, ή του οικείου λογαριασμού αν πρόκε

Ευθύνη κατόχου ζώου.

- Ευθύνη κατόχου ζώου. Κατοικίδια. Έννοια κατόχου. Ζημία. Ηθική βλάβη και χρηματική ικανοποίηση.- Με την παρ. 2 του άρθρου 924 ΑΚ καθιερώνεται νόθος αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου κατοικιδίου, δηλαδή υποκειμενική με αντεστραμμένο το βάρος αποδείξεως, η οποία στηρίζεται σε εικαζόμενο πταίσμα αυτού για τη φύλαξη και εποπτεία του, δυναμένου του κατόχου ν’ απαλλαγεί από την ανωτέρω ευθύνη αν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία

Μεσιτεία.

- Μεσιτεία. Αμοιβή μεσίτη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Κατά το άρθρο 707 ΑΚ, αν η συμφωνημένη αμοιβή του μεσίτη είναι δυσανάλογα μεγάλη, μειώνεται από το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη, στο μέτρο που αρμόζει. Κριτήρια για το χαρακτηρισμό της αμοιβής ως δυσανάλογα μεγάλης και για τον προσδιορισμό του προσήκοντος μέτρου αυτής αποτελούν ενδεικτικά οι κόποι και προσπάθειες του μεσίτη, ο τρόπος μεσολάβησης και η χρονική απασχόληση αυτού σε συνδυασμό με το έννομο όφελος (υλικό ή ηθικ

Δυσφήμιση και εξύβριση.

Δυσφήμιση και εξύβριση. Αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου σε αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπαιτίως προξενήθηκαν με δημοσίευμα που θίγει την τιμή και ή την υπόληψη κάθε ατόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1178/1981. Υπαγωγή και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών στην έννοια των «δημοσιευμάτων» του ως άνω νόμου. Άρση του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής όταν ο επιχειρών την προσβολή ενήργησε λόγω δικα

Ελεύθερος ανταγωνισμός.

- Ελεύθερος ανταγωνισμός. Πρατήρια καυσίμων.- Η σχετική με τον ανταγωνισμό διάταξη του άρθρου 85 παρ. 3 (ήδη 81 παρ. 3) της Συνθήκης ΕΟΚ, αναφέρεται στον έλεγχο των συμφωνιών που με βάση το σύνολο των νομικών και πραγματικών δεδομένων μπορεί να πιθανολογηθεί άμεσα ή έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά ότι το διακρατικό εμπόριο μπορεί να επηρεαστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η πραγματοποίηση των στόχων μιας ενιαίας αγοράς να καθίσταται δυσχερής. Σε εκτελεση της διάταξης αυτής και ιδίως της παρ. 3 αυτής π

Για την άσκηση της αγωγής, απαιτείται κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και ότι η κατάθεση αυτή πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας και υπογράφεται από τον ίδιο και από το δικηγόρο που κ

- Για την άσκηση της αγωγής, απαιτείται κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται και ότι η κατάθεση αυτή πιστοποιείται με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας και υπογράφεται από τον ίδιο και από το δικηγόρο που καταθέτει την αγωγή. Εφόσον συνταχθεί η έκθεση, οποιαδήποτε τυπική παράλειψη ως προς τα αναγκαία στοιχεία της κρίνεται, όπως όλες οι δικονομικές ακυρότητες, κατά το άρθρο 159 ΚΠολΔ. Έτσι, η παράλειψη ή η ελλιπής παράθεση κάποιου από τα ανωτέρω σ

Προσωπικό ΚΤΕΛ.

Προσωπικό ΚΤΕΛ. Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του 133/1991 πδ «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων», του οποίου η ισχύς άρχισε από 16-4-1991 (άρθρ. 23 άνω πδ), το προσωπικό των ΚΤΕΛ διακρίνεται σε: α) Προσωπικό Διοικήσεως και Διαχειρίσεως και β) Προσωπικό Κινήσεως. Κατά δε την παραγρ. 3 στοιχείο δ’ του ιδίου άρθρου στο προσωπικό κινήσεως υπάγεται ο εκδότης εισιτηρίων. Περαιτέρω το άρθρο 3 του ιδίου πδ στην παράγραφο 1 στοιχείο δ’ ορίζει «Ειδικά για τους οδηγούς αλλά κ

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 ν.

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 ν. 2238/1994 καθιερώνεται σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο στην περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ως καθαρό γεωργικό εισόδημα θεωρείται η καθαρή πρόσοδος από τους τρεις κύριους συντελεστές παραγωγής κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης (έδαφος, εργασία και κεφάλαιο) που προσδιορίζεται με την αφαίρεση από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου των χρηματικών δαπαν

Εκχώρηση απαιτήσεων.

- Εκχώρηση απαιτήσεων. Νομιμοποίηση του εκδοχέα προς διεξαγωγή δίκης. - Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 455, 460, 461 και 462 ΑΚ η σύμβαση εκχωρήσεως έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της απαιτήσεως από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, ο οποίος μετά την αναγγελία καθίσταται ο μόνος δικαιούχος αυτής. Εξάλλου, η εξουσία διεξαγωγής της δίκης ανήκει, κατ' αρχήν, στον εμφανιζόμενο, κατά το ουσιαστικό δίκαιο, ως φορέα του δικαιώματος (δικαιούχο), ο οποίος είναι και ο μόνος που νομιμοποιείται ενεργη

Απρόκλητη έργω εξύβριση.

- Απρόκλητη έργω εξύβριση. Απλή έμπρακτη εξύβριση και ηθική αυτουργία σε αυτή. Παρακολούθηση προσώπου. Ηθική αυτουργία. Περίπτωση παρακολούθησης μητέρας κατά την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας της με το τέκνο. - Για τη στοιχειοθέτηση του βασικού εγκλήματος της απλής εξυβρίσεως του άρθρου 361 ΠΚ που περιέχει αντικειμενικά και υποκειμενικά προσβλητική εκδήλωση της τιμής άλλου, τελουμένη καθ' οιονδήποτε τρόπο, απαιτείται επί πλέον η προσβολή αυτή να γίνεται χωρίς πρόκληση από τον παθό

Απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής.

- Απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Προθεσμία. Ανωτέρα βία. Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου. Επιθαλάσσια αρωγή. Παραγραφή αξιώσεων κατά τον ΚΙΝΔ.- Κατά το άρθρο 274 ΚΠολΔ, η απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής αναφέρεται στα ουσιώδη στοιχεία της ιστορικής βάσης της. Ιστορική βάση της αγωγής είναι κατά το άρθρο 216 παρ. 1α' ΚΠολΔ το σύνολο των γεγονότων που θεμελιώνουν την αγωγή, χωρίς την επίκληση των οποίων δεν είναι εφικτή η διάγνωση της επίδικης σ

Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης.

- Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Αόριστη αγωγή. Η αοριστία της αγωγής πότε μπορεί να προβληθεί ως λόγος αναίρεσης.- Κατά την παράγραφο 2 εδ. α του άρθρου 569 ΚΠολΔ οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ως προς το ίδιο κεφάλαιο της προσβαλλόμενης απόφασης και τα κεφάλαια εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται με αυτά, ασκούνται μόνον με δικόγραφο που κατατίθεται στην γραμματεία του Αρείου Πάγου τριάντα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναιρέσεως, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, αντί

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Επιμετρήσεις. Έλεγχος επιμετρήσεων. Έγκριση τμηματικών λογαριασμών-πιστοποιήσεων του έργου. Επίλυση διαφορών μεταξύ του αναδόχου και του κυρίου του έργου. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.- Με το αφορόν τις επιμετρήσεις άρθρο 38 του Π.Δ. 609/1985 δεν τάσσεται προθεσμία στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τον έλεγχο και την έγκριση των υποβαλλομένων τμηματικών επιμετρήσεων, όπως αντιθέτως τάσσεται για τον έλεγχο και την έγκριση της τελικής επιμετρήσεως. Εφόσον, όμως η πληρωμή το

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και τις ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου που επαναπροσάγονται, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως στον πρώτο βαθμό ή μετά την έκδοση της προσβ

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λαμβάνει υπόψη και τις ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου που επαναπροσάγονται, καθώς και ένορκες βεβαιώσεις που έχουν ληφθεί μετά τη συζήτηση της υποθέσεως στον πρώτο βαθμό ή μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. Επιτρέπεται κατ' αρχήν η επίκληση και προσκομιδή μέχρι τριών ένορκων βεβαιώσεων για κάθε διάδικο μέρος. Σε περίπτωση που οι προσκομιζόμενες ένορκες βεβαιώσεις υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο αριθμητικό όριο, προσφορότε

Ανάκληση δωρεάς.

- Ανάκληση δωρεάς. Ένσταση αναγνώρισης εικονικότητας πωλήσεων από τον κληρονομούμενο προς τον εναγόμενο καθώς στην πραγματικότητα υπέκρυπταν δωρεές οι οποίες συνακόλουθα πρέπει να ανατραπούν κατά το αναλογούν στη νόμιμη μοίρα των εναγόντων ποσοστό, καθώς προσέβαλαν το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα επί της κληρονομίας του δωρητή, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος δωρεοδόχος να μεταβιβάσει σε κάθε ενάγοντα το επί των δωρηθέντων ποσοστό της ελλείπουσας νόμιμης μοίρας, σε περίπτωση δε αρνήσεώ

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

- Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό.- Από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, όπως το τελευταίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 § 5 του ν. 2408/1996, προκύπτει ότι η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 § 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από

ΦΠΑ.

- ΦΠΑ. Πότε επιτρέπεται έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας.- Η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας επιτρέπεται με βάση τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 1642/1986, εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αποκλείε

Αμοιβές μελών ΔΕΠ.

- Αμοιβές μελών ΔΕΠ.- Μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης. Οι απαιτήσεις του Διευθυντή Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης) υπάγονται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2530/1997 σύμφωνα με την οποία: «Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης δύνανται να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας ΄Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνη

Πνευματική ιδιοκτησία.

-Πνευματική ιδιοκτησία. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Άκυρη συμφωνία εκμετάλλευσης διαφημιστικής ταινίας.-Το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά όταν από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου έχει δημιουργηθεί, ευλόγως, στον υπόχρεο, η πεποίθηση ότι ο δικαιούχος δεν πρόκειται να ασκήσει το δικαίωμά του.-Άκυρη συμφωνία εκμετάλλευσης διαφημιστικής ταινίας λόγω έλλειψης τύπου κατά το άρθ. 14 Ν. 2121/1993.-Η μακρόχρονη χρήση της ταινίας από διαφημιζόμενη εταιρία, σε συνδυασμό με την καταβο

Θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα.

- Θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα. Υποκατάσταση ΙΚΑ. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση στο ΙΚΑ της αξιώσης αποζημίωσης του παθόντα ή των δικαιοδόχων του κατά του ζημιώσαντος τρίτου.- Μετά την έναρξη ισχύος (23.11.1986) του άρθρου 18 του ν. 1654/1986 το ΙΚΑ για τις παροχές σε ασφαλισμένο σ’ αυτό παθόντα έχει απ’ ευθείας αξίωση από το νόμο κατά του υποχρέου σε αποζημίωση υποκαθιστάμενο αυτοδικαίως κατά το ποσό των οφειλομένων στο ζημιωθέντα ασφαλιστικών παροχών στην αξίωσή του κατά του υποχρέου, ο δε παθών δεν

Ερημοδικία του αντιδίκου του επισπεύδοντος.

- Ερημοδικία του αντιδίκου του επισπεύδοντος. Έλεγχος περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. - Εκ των διατάξεων των άρθρων 576 § 2, 568 §§ 1 και 4 και 498 § 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι ο Άρειος Πάγος οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, αν εκλήθη νομίμως και εμπροθέσμως ο μη εμφανισθείς αντίδικος του επισπεύσαντος τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και σε καταφατική περίπτωση να προχωρήσει στη συζήτηση παρά την απουσία του.Διατάξεις:ΚΠολΔ: 498, 568, 576

O μισθωτός του ΟΤΕ που απασχολήθηκε σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης για να δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται στους εναερίτες - τεχνίτες και μετά την για λόγους υπηρεσιακούς παύση της απασχόλησης του σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης θα

O μισθωτός του ΟΤΕ που απασχολήθηκε σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης για να δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται στους εναερίτες - τεχνίτες και μετά την για λόγους υπηρεσιακούς παύση της απασχόλησης του σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης θα πρέπει να απασχολείται στην εν λόγω εργασία την 1.9.1996, χρόνο επέκτασης του άνω επιδόματος και στους εργαζομένους της κατηγορίας του καi να έχει συμπληρώσει 20ετή απασχόληση συνεχώς ή διακεκομμένως στην εργασία αυτή.

Προσωρινή διαταγή.

- Προσωρινή διαταγή. Απαγόρευση διάθεσης. Μη μεταγραφή της προσωρινής διαταγής. Αναγκαστική εκτέλεση. Πλειστηριασμός. - Στο άρθρο 175 εδάφ. α του ΑΚ ορίζεται ότι «η διάθεση ενός αντικειμένου είναι άκυρη, αν ο νόμος την απαγορεύει». Στο επόμενο άρθρο 176 ορίζεται ότι «αν την απαγόρευση του προηγούμενου άρθρου έχει τάξει δικαστική απόφαση, ισχύει ότι και στην απαγόρευση από το νόμο». Με δικαιοπρακτική διάθεση εξομοιώνεται και αυτή που πραγματοποιείται από το δανειστή με αναγκαστική εκτέλεση κ

Αγωγή μητέρας για αναγνώριση πατρότητας.

- Αγωγή μητέρας για αναγνώριση πατρότητας. Κρίσιμο διάστημα της σύλληψης.- Κατά το άρθρο 1479 παρ. 1 του ΑΚ, η μητέρα έχει δικαίωμα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση της πατρότητας του τέκνου της που γεννήθηκε χωρίς γάμο της με τον πατέρα του. Η αγωγή της μητέρας ασκείται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1480 εδάφ. α΄ του ΑΚ κατά του πατέρα ή των κληρονόμων του. Η πατρότητα, όπως ορίζει το άρθρο 1481 εδάφ. α΄ του: ΑΚ, τεκμαίρεται, αν αποδειχθεί ότι αυτός, για τον οποίο προβάλλεται ισχυρισμός ότι είναι

Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας. Ένορκες βεβαιώσεις στην εργατική διαδικασία. Υπεύθυνες δηλώσεις.- Η κατά το άρθρο 669 ΑΚ καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και γι' αυτό, δεν είναι απαραίτητο να δικαιολογείται από εκείνον που προβαίνει σ' αυτήν (καταγγελία). Αποτελεί όμως άσκηση δικαιώματος και κατά συνέπεια υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 281 του ΑΚ, δηλαδή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλονται από την καλ

Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές αποφάσεις.

- Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές αποφάσεις. Κατά πόσο συμβαδίζει με το θεσμό της ετεροδικίας. Ερημοδικία. - Η Σύμβαση των Βρυξελλών της 27 Σεπτεμβρίου 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε από τις συμβάσεις προσχωρήσεως νέων μελών σ' αυτή, που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με το N. 1814/1988, και ήδη ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου, ρυθμίζο

Προσβολή πατρότητας.

- Προσβολή πατρότητας. Προθεσμία. Πραγματογνωμοσύνη.- Κατ΄ άρθρο 1469 αριθ. 2 ΑΚ, την ιδιότητα του τέκνου ως γεννημένου σε γάμο μπορούν να προσβάλουν ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου, αν αυτός πέθανε χωρίς να έχει χάσει το δικαίωμα της προσβολής. Κατ΄ άρθρο δε 1471 παρ. 2 ιδίου Κώδικα, την πατρότητα αποκλείεται να προσβάλουν: 1. ο σύζυγος της μητέρας, αν αυτός αναγνώρισε ότι το τέκνο είναι δικό του πριν γίνει αμετάκλητη η απόφαση για την προσβολή. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι γονείς του σ

Πρόστηση.

- Πρόστηση. Από το άρθρο 922 ΑΚ που ορίζει ότι ο κύριος ή ο προστήσας άλλον σε υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του, προκύπτει ότι για την ίδρυση ευθύνης του προστήσαντος από την αδικοπραξίας του προστηθέντος, πρέπει ο τελευταίος να τελεί υπό τις εντολές και οδηγίες του προστήσαντος, ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του, προς τις οποίες και να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται. - Έκταση ευθύνης προστήσα

Ναυτεργατικό ατύχημα.

- Ναυτεργατικό ατύχημα. Αιτιώδης συνάφεια σε αδικοπραξία και αναιρετικός έλεγχος.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 930 και 914 ΑΚ σαφώς συνάγεται, ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στη περίπτωση της αμελείας, δηλαδή όταν δε καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υποχρέου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομ

Αρχή της εύνοιας των μισθωτών.

- Αρχή της εύνοιας των μισθωτών. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ατομική σύμβαση εργασίας. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Οι όροι εργασίας ρυθμίζονται σε ατομικό επίπεδο με ατομική σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη στα πλαίσια της αρχής της συμβατικής ελευθερίας (άρθρο 361 ΑΚ) και σε συλλογικό επίπεδο με την κοινή εργατική νομοθεσία, τις ΣΣΕ-ΔΑ ή τον κανονισμό εργασίας. Στην εργασιακή, συνεπώς, σχέση οι όροι εργασίας διαμορφώνονται

Οι χρήστες υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχουν εγγραφεί νόμιμα και χρησιμοποιούνται σε ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις με οποιονδήποτε τρόπο, όπως είναι οι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί, έχουν την υποχρέωση καταβολής εύλογης αμ

Οι χρήστες υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας που έχουν εγγραφεί νόμιμα και χρησιμοποιούνται σε ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις με οποιονδήποτε τρόπο, όπως είναι οι ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί, έχουν την υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής τόσο στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες όσο και στους παραγωγούς των υλικών φορέων, δηλαδή στους φορείς συγγενικών δικαιωμάτων. Ο καθορισμός του ύψους της εύλογης αμοιβής, ο οποίος γίνεται προσωρινά από το Δικαστήριο κατά τη

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για την επιβολή φόρων, τελών κ.

-Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων για την επιβολή φόρων, τελών κ.λπ. διέπεται αποκλειστικώς από τις διατάξεις του άρθρου 66 του β.δ. της 24.9/20.10.1958, οι οποίες, ως ειδικές, δεν καταργήθηκαν από τις μεταγενέστερες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, με τις οποίες ρυθμίζονται γενικώς τα σχετικά με τη δημοσίευση των λοιπών κανονιστικών και ατομικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι κ

Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρθρα 288 Α.

Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης (άρθρα 288 Α.Κ.,22 παρ.1, εδ. β' του Συντάγματος και 119 της Συνθήκης της Ε.Ο.Κ.), σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης, κατά την εκπλήρωση μονομερούς ή συμβατικής παροχής στους μισθωτούς του, οφείλει να μην εξαιρεί απ' αυτήν άλλους μισθωτούς, που ανήκουν στην ίδια με τους πρώτους κατηγορία και τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες, γιατί διαφορετικά μπορούν και οι εξαιρούμενοι να ζητήσουν την ίση μεταχείριση τους και την προς αυτούς καταβολή της παροχής, προϋποθέτει

Διοικητικές συμβάσεις είναι εκείνες στις οποίες ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο (ή ΝΠΔΔ), έχουν αντικείμενο σχετικό με τη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας ή εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό και προσθέτως η κατάρτιση και εκτέλεσή τους

Διοικητικές συμβάσεις είναι εκείνες στις οποίες ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο (ή ΝΠΔΔ), έχουν αντικείμενο σχετικό με τη λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας ή εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό και προσθέτως η κατάρτιση και εκτέλεσή τους διέπεται, έστω και εν μέρει, από κανόνες διοικητικού δικαίου ή περιέχουν νομίμως όρους που εξασφαλίζουν υπέρ του συμβαλλόμενου Δημοσίου (ή ΝΠΔΔ) δυνατότητες μονομερούς επέμβασης ή εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. Συμβάσεις που δεν συγκεντρ

Αναιρετική δίκη.

- Αναιρετική δίκη. Παράλειψη κλήτευσης αντιδίκου. Κήρυξη απαραδέκτου της συζήτησης.- Ενόψει του ότι το άρθρο 568 παρ. 4 ΚΠολΔ ορίζει ότι ο επισπεύδων τη συζήτηση επιδίδει την κλήση στους άλλους διαδίκους και κατά το άρθρο 576 παρ. παρ. 1, 2, 3 ΚΠολΔ επί ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη ερευνάται αν ο απών διάδικος επισπεύδει την συζήτηση ή αν κλητεύθηκε από τον επισπεύδοντα αυτήν και επί μη κλητεύσεως κάποιου από τους περισσότερους διαδίκους κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους, πρέπει να

H παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο με περιοδική αμοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη μόνο με τη μορφή της σύμβασης έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και η σύμβαση έργου ως και η συμφωνία παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για ορισμένο χρό

H παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο με περιοδική αμοιβή είναι επιτρεπτή και έγκυρη μόνο με τη μορφή της σύμβασης έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και η σύμβαση έργου ως και η συμφωνία παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία για ορισμένο χρόνο αποτελούν απαγορευμένες μορφές συμβατικής απασχόλησης του δικηγόρου, τυχόν δε συναπτόμενες θεωρούνται εξ υπ’ αρχής, από την κατάρτισή τους, ως συμβάσεις με το παραπάνω αναγκαστικό περιεχόμενο, δηλ. ως συμβάσεις έμμισθης εντολής παροχή

Αποτελέσματα χρησικτησίας.

- Αποτελέσματα χρησικτησίας.- Από τη διάταξη του άρθρου 1053 ΑΚ που ορίζει ότι όταν αποκτηθεί η κυριότητα του πράγματος με χρησικτησία, επέρχεται απόσβεση και των εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων που τυχόν υπάρχουν πάνω σ' αυτό, εκτός αν αυτός που χρησιδεσπόζει δεν βρισκόταν κατά την κτήση της νομής σε καλή πίστη ως προς το δικαίωμα του τρίτου, προκύπτει ότι τα αποτελέσματα της χρησικτησίας είναι αφενός μεν η κτήση κυριότητας από τον χρησιδεσπόζοντα και αφετέρου η απόσβεση και των τυχόν εμπρ

Προϋποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση.

- Προϋποθέσεις ευθύνης προς αποζημίωση. Περίπτωση αμέλειας. Ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας. Παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ και υπαιτιότητα. Οδηγός υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Ποσοστό οινοπνεύματος σε συνδυασμό με άλλες κρίσιμες περιστάσεις. Γεγονός ως πρόσφορη αιτία ζημίας και αναιρετικός έλεγχος. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αλυσιτελείς λόγοι αναίρεσης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του

Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας.

- Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 18 παρ. 1 και 22 παρ. 1 και 3 του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» προκύπτει ότι η δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας ανήκει κατ' αρχήν στο διοικητικό συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί για το σκοπό αυτό συλλογικά. Μπορεί, όμως, με το καταστατικό της εταιρίας να ανατεθεί η εκπροσώπηση αυτής στην ίδια έκταση σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως όργα

Αοριστία λόγων αναίρεσης.

- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Εσφαλμένη εφαρμογή των ορισμών του νόμου για το βάρος της αποδείξεως. Κατανομή του βάρους αποδείξεως.- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ. 4, 566 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι όταν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη, για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (αρθ. 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ), δεν αρκεί να εκτίθενται στο αναι

Ευθύνη κατόχου ζώου.

- Ευθύνη κατόχου ζώου. Αδικοπραξία. Κατοικίδια. Αποζημίωση. Προϋποθέσεις. Συνυπαιτιότητα ζημιωθέντος.- Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 924 ΑΚ καθιερώνεται η αντικειμενική ευθύνη του κατόχου ζώου για τη ζημία που προκάλεσε αυτό σε τρίτο, δηλαδή από μόνο το γεγονός της κατοχής του ζώου και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υπαιτιότητά του. Και τούτο διότι ο κάτοχος που έχει τα ωφελήματα από το ζώο πρέπει να φέρει και τον κίνδυνο κάθε ζημίας που προξενείται απ’ αυτό. - Με τη δεύτερη παράγραφο του ιδ

Ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή των επιχειρήσεων των αναφερομένων στο άρθρο 2 του αυτού β.

- Ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής σε εργάτη ή υπάλληλο των εργασιών ή των επιχειρήσεων των αναφερομένων στο άρθρο 2 του αυτού β.δ. (εργατικό ατύχημα), θεωρείται κάθε βλάβη, η οποία είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, που δεν θα λάμβανε ύπαρξη χωρίς την εργασία και την εκτέλεσή της υπό τις δεδομένες περιστάσεις εκτελέσεώς της.- Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αξίωση για χρηματική

Παράσταση πολιτικής αγωγής.

- Παράσταση πολιτικής αγωγής. Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 2 του ΚΠΔ απόλυτη ακυρότητα, η οποία δημιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του ίδιου κώδικα προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, συνεπάγεται και η παράνομη παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος στη διαδικασία του ακροατηρίου. Η παράσταση αυτή είναι παράνομη, όταν στο πρόσωπο εκείνου που δήλωσε ότι παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων δεν συντρέχουν οι όροι της ενεργητικής νομιμοποιήσεώς του για την άσκηση πολιτικής αγωγής, σύμφωνα με

Προσβολή πράξεων ανεξάρτητων αρχών.

- Προσβολή πράξεων ανεξάρτητων αρχών. Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 3051/2002 ο νομοθέτης θέλησε να διευκρινίσει ότι οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών υπόκεινται στα ήδη προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, η δε αναφορά της εν λόγω διατάξεως στην αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε ενόψει του καθιερωμένου από το άρθρο 95 του Συντάγματος τεκμηρίου αρμοδιότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών και άρα δεν μεταβλήθηκε η βάσε

Πώληση μετοχών επί των οποίων υπάρχει ενέχυρο.

- Πώληση μετοχών επί των οποίων υπάρχει ενέχυρο. Αναγκαστική εκτέλεση. Προθεσμία εκούσιας συμμόρφωσης. - Δεν κρίνονται υπερβολικά δεσμευτικοί οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους ενεχυρούχος δανειστής (Τράπεζα) μπορεί να πωλήσει ενεχυρασμένες μετοχές αν έχει εκτελεστό τίτλο.- H έννοια της παραγρ. 2 του άρθρου 926 ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι «όταν περάσει έτος από την επίδοση της επιταγής δεν μπορεί να γίνει καμμιά άλλη πράξη εκτέλεσης, που να βασίζεται επάνω σ΄ αυτήν» είναι ότι μετά την πάρο

Η ερήμην οριστική απόφαση του εφετείου υπόκειται σε αναίρεση μόνον αφότου έπαψε να υπόκειται σε ανακοπή, είτε διότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της ανακοπής, η οποία αρχίζει με την επίδοση της ερήμην αποφάσεως, είτε διότι ο διάδικος παραιτήθηκε του

-Η ερήμην οριστική απόφαση του εφετείου υπόκειται σε αναίρεση μόνον αφότου έπαψε να υπόκειται σε ανακοπή, είτε διότι παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της ανακοπής, η οποία αρχίζει με την επίδοση της ερήμην αποφάσεως, είτε διότι ο διάδικος παραιτήθηκε του δικαιώματός του να ασκήσει ανακοπή. Αν ασκηθεί εμπροθέσμως ανακοπή, η ερήμην εφετειακή απόφαση υπόκειται σε αναίρεση, αφότου εκδοθεί απόφαση του εφετείου, που απορρίπτει την ανακοπή, η οποία επίσης υπόκειται έκτοτε σε αναίρεση. Έτσι, η εμπρόθ

Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα βάσει ηλεκτρονικού εγγράφου.

Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα βάσει ηλεκτρονικού εγγράφου. Έννοια ηλεκτρονικού εγγράφου και αποδεικτική δύναμη αυτού. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail) αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα και παρέχουν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα ή πράγματα που αναγράφουν σύμφωνα με το άρθρο 448 παρ. 2 ΚΠολΔ. Κατά την αποστολή ενός μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η δήλωση βούλησης του αποστολέα ταυτίζεται με την ηλεκτρονική του διεύθυνση, η οποία φέρει τον χαρακτήρα της ιδιόχειρης υπογραφής, έστω και αν δεν

Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων.

Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων. Ευθύνη εταίρου μετά την αποχώρηση από την εταιρεία και τη λήξη της εταιρικής του ιδιότητας. Ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ αποχωρήσαντος ομορρύθμου εταίρου και παραμενόντων εταίρων ή εταιρείας περί απαλλαγής του από την υποχρέωση πληρωμής των χρεών της εταιρείας προς τρίτους μέχρι της εξόδου του από την εταιρεία. Αν, στην περίπτωση αυτή, ο απαλλασσόμενος εταίρος καταβάλει χρέος της εταιρείας σε τρίτο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των υπολοίπων. Σύμβαση εταίρου με

Σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης.

- Σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης. Άσκηση ενδίκων μέσων. Τεκμαιρόμενη πληρεξουσιότητα για αποδοχή της απόφασης.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 297, 298 και 299 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αποδοχή της αποφάσεως, προ της ασκήσεως κάποιου ενδίκου μέσου εναντίον της, η οποία υποδηλώνει παραίτηση από το δικαίωμα της ασκήσεώς του, δεν υπόκειται σε ορισμένο διαδικαστικό τύπο, όπως εκείνη που γίνεται μετά την άσκηση του ενδίκου μέσου, δυναμένη να γίνει ρητώς, με την τήρηση των διατυπώ

Πλαστογραφία.

- Πλαστογραφία. Εκτίμηση αποδείξεων. Αιτιολογία.- Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος στη Βέροια την 13-6-2000, χωρίς την έγκριση, τη συναίνεση και την εξουσιοδότηση των μηνυτών έθεσε δι' απομιμήσεως την υπογραφή των τελευταίων στην από 13-6-2000 σύμβαση πωλήσεως αυτοκινήτου που καταρτίσθηκε με την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα EUROBANK Α.Ε και κάτω από τη λέξη "Ο ΚΑΤΟΧΟΣ", με την οποία (σύμβαση) φέρονταν οι μηνυτές ότι αποδέχονται το κείμενο της συμβάσεως περί πωλήσεως δύο ΙΧΕ αυτοκινήτων, αντί συν

Σε επείγουσα περίπτωση μπορεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να γίνει διορισμός και αντικατάσταση προσωρινών διαχειριστών εταιρείας εφόσον αυτοί ελλείπουν διότι παραιτήθηκαν ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, όχι όμως και ότα

- Σε επείγουσα περίπτωση μπορεί κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, να γίνει διορισμός και αντικατάσταση προσωρινών διαχειριστών εταιρείας εφόσον αυτοί ελλείπουν διότι παραιτήθηκαν ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, όχι όμως και όταν απλώς διαφωνούν μεταξύ τους.- Εάν εταιρία περιορισμένης ευθύνης στερείται διαχειριστικού οργάνου και ως εκ τούτου νομίμου εκπροσώπου προς διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και δη των κατεπειγουσών υποχρεώσεων της, μπορεί σε περίπτωση

Ερμηνεία συμβάσεων.

- Ερμηνεία συμβάσεων. Διαζευκτική ενοχή και διαζευκτική ευχέρεια.- Ερμηνεία σύμβασης: στην διαζευκτική ενοχή εξ υπαρχής αντικείμενο αυτής είναι δύο η περισσότερες παροχές οι οποίες βρίσκονται μεταξύ τους σε διάζευξη, δηλαδή θα καταβληθεί μόνο μία, κατ'επιλογή, με μονομερή άτυπη, απευθυντέα και διαπλαστική δικαιοπραξία από την συντέλεση της οποίας η ενοχή γίνεται απλή, ο δε δικαιούμενος να επιλέξει δεν μπορεί να μεταβάλει γνώμη. Διάκριση από της έννοιας αυτής από την διαζευκτική ευχέρει

Αρχή έγγραφης απόδειξης.

- Αρχή έγγραφης απόδειξης. Σύμβαση δανείου. Αοριστία λόγων αναίρεσης.- Όταν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης (κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας), η οποία πηγάζει από έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναμη, επιτρέπεται η εμμάρτυρη απόδειξη προσθέτων συμφώνων, προγενεστέρων, συγχρόνων ή μεταγενεστέρων δικαιοπραξίας, η οποία έχει συνταχθεί εγγράφως, έστω και αν αντίκειται στο περιεχόμενο του εγγράφου, εκτός αν η δικαιοπραξία δεν έχει συνταχθεί απλώς εγγράφως, αλλά το έγγραφο

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την εκτέλεση Ολυμπιακών έργων.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την εκτέλεση Ολυμπιακών έργων. Προσδιορισμός αποζημίωσης. - Η θέσπιση ειδικών διατάξεων λόγω της ανάγκης περιορισμού της δαπάνης εκτελέσεως των Ολυμπιακών Αγώνων, χάριν δηλαδή δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί των δικαστικών εξόδων και της δικηγορικής αμοιβής στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, δεν οδηγεί σε διακρίσεις αντίθετες προς τη συνταγματική αρχή της ισότητας. - Σε περίπτωση που, λόγω απαλλοτρίωσης μέρους του

Απάτη.

- Απάτη. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Συρροή. - Για τη στοιχειοθέτηση του από αυτήν προβλεπόμενου εγκλήματος της απάτης απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να προσαπαιτείται και η πραγματοποίησή του, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε ο απατώμενος ή τρίτος και προέβη σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξέν

Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου.

- Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ορισμένο λόγου αναίρεσης. Συγκεκριμένη αναφορά στα «πράγματα» για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ. Λήψη υπόψη των νόμιμων αποδεικτικών μέσων.- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 118 αρ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ, για την πληρότητα του λόγου αναίρεσης με τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση των κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1α ΚΠολΔ), πρέπει να καθορίζονται στο

Ετήσια άδεια.

- Ετήσια άδεια. Συνέπειες παράλειψης χορήγησης από τον εργοδότη. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. ΟΣΕ.- Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει στο μισθωτό νόμιμη κατ' έτος άδεια. Σε περίπτωση που παραλείψει να χορηγήσει την άδεια, υποχρεούται να καταβάλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100%. Η κύρωση αυτή συνιστά αστικής ποινή και αφορά σε όλες τις εργασιακές σχέσεις, χωρίς καμμία διάκριση. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στους απασχολουμένους σε επιχειρήσεις κοινή

Υπόθεση RICOMEX.

- Υπόθεση RICOMEX. Δόλος και ενδεχόμενος δόλος. Περιστατικά που στοιχειοθετούν ευθύνη μηχανικού για την πτώση κτίσματος εξαιτίας σεισμού και το θάνατο ανθρώπων.- Τα εγκλήματα βλάβης απορροφούν τα εγκλήματα συγκεκριμένης διακινδυνεύσεως του ίδιου έννομου αγαθού. Συνεπώς, αν από την κατάρρευση μιας πλημμελώς κατασκευασθείσης οικοδομής επέλθει ο θάνατος προσώπου, ο κατασκευαστής αυτής υπέχει ευθύνη μόνο για ανθρωποκτονία, η οποία τελείται όχι με θετική πράξη, τουτέστιν με την εκτέλεση του ο

Αναίρεση λόγω μη λήψης υπόψη αποδεικτικών μέσων.

- Αναίρεση λόγω μη λήψης υπόψη αποδεικτικών μέσων. Ποσοτική αοριστία της αγωγής.- Ο από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ προβλεπόμενος λόγος αναίρεσης ιδρύεται, αν το δικαστήριο της ουσίας, για το σχηματισμό της κρίσης του επί ουσιώδους για την έκβαση της δίκης ζητήματος, δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, όπως είναι και τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν προς απόδειξη ή ανταπόδειξη ισχυρισμών. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 106, 237 πα

Αμοιβή εργολάβου.

- Αμοιβή εργολάβου. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.- Από τις διατάξεις 681, 682 και 694 του ΑΚ συνάγεται ότι ο εργολάβος, όταν ενάγει τον εργοδότη για την καταβολή της αμοιβής του ή του υπολοίπου αυτής, οφείλει να επικαλεστεί στην αγωγή ή την ανταγωγή του, για το ορισμένο αυτής, τη σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα ουσιώδη στοιχεία της, ήτοι τη σύμβαση που καταρτίστηκε, το έργο που συμφωνήθηκε μ' αυτή να εκτελεστεί, την εκτέλεση και παράδοση ή την προσφορά του έργου και την αμοιβή που συμφωνήθηκε κα

Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου μέσου.

- Παραίτηση από το δικόγραφο ένδικου μέσου. Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Συνέπειες.- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 294, 296 και 297 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου κώδικα και στη διαδικασία της δίκης για την αναίρεση, προκύπτει ότι η παραίτηση ολική ή μερική από το δικόγραφο του ενδίκου μέσου που έχει ασκηθεί, άρα και από το δικόγραφο της αναιρέσεως (άρθρου 495 παρ. 1 ΚΠολΔ), μπορεί να γίνει ή με προφορική δήλωση προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της υπόθεσης, ή με δικ

Εξέταση μη προσκομισθεισών αποδείξεων.

- Εξέταση μη προσκομισθεισών αποδείξεων. Σαφής και ορισμένη επίκληση αποδεικτικών μέσων με τις προτάσεις. Επαναφορά ισχυρισμών. Κατ' έφεση επίκληση εγγράφου χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων δεν είναι νόμιμη. Αυτεπάγγελτη εξέταση κλήσης αντιδίκου. Συζήτηση ωσεί παρών. - Αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις, που δεν προσκομίσθηκαν. Ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν νοούνται και εκείνες, των οποίων δε

Αποδοχή απόφασης.

- Αποδοχή απόφασης. Συνέπειες αποδοχής απόφασης.- Ο διάδικος που νικήθηκε μπορεί να αποδεχθεί την απόφαση που εκδόθηκε σε βάρος του. Η αποδοχή που γίνεται πριν από την άσκηση της αναίρεσης, καθιστά απαράδεκτο το ένδικο αυτό μέσο. Η αποδοχή αυτή, για την οποία δεν απαιτείται η τήρηση ορισμένου τύπου, μπορεί να γίνει είτε ρητώς, με την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 297, δηλαδή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου, είτε σιωπη

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Χρηστά ήθη. Προϋποθέσεις αποζημίωσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Αδικοπραξία. Κατά τη διάταξη του άρθρου 919 ΑΚ, όποιος με πρόθεση ζημίωσε άλλον κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Με τη διάταξη αυτή, που αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της διάταξης του άρθρου 914, ανάγεται σε αυτοτελή αδικοπραξία, που τίκτει υποχρέωση προς αποζημίωση, καθώς επίσης και προς καταβολή χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, η κατά τρόπο αντίθ

Εξαίρεση δικαστή.

Εξαίρεση δικαστή. Δήλωση εξαίρεσης (αυτοεξαίρεση).Διατάξεις: ΚΠολΔ: 52, 55, 307, 548ΕΣΔΑ: 6

Ο ασφαλιστής σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος δεν δύναται να αντιτάξει κατά του παθόντος τρίτου, ότι το ατύχημα έχει συμβεί σε χρόνο που ο οδηγός του τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

- Ο ασφαλιστής σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος δεν δύναται να αντιτάξει κατά του παθόντος τρίτου, ότι το ατύχημα έχει συμβεί σε χρόνο που ο οδηγός του τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Όμως επιτρέπεται να συμφωνηθεί μεταξύ του ασφαλιστή και του αντισυμβαλλόμενου ότι στην περίπτωση αυτή o πρώτος δικαιούται να στραφεί κατά του αντισυμβαλλομένου και του ασφαλισμένου του και να αξιώσει απ’ αυτούς να του καταβάλουν κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον παθόντα τρίτο. Τα

Κυριότητα και εκμετάλλευση πλοίου.

- Κυριότητα και εκμετάλλευση πλοίου. Η εκμετάλλευση του αλλότριου πλοίου δυνατόν να στηρίζεται σε έννομη σχέση, εμπράγματη ή ενοχική, αλλά και εις πραγματική κατάσταση. Βασική προϋπόθεση του εφοπλισμού είναι ότι ο εφοπλιστής έχει την βούληση να ασκήση και ασκεί δια λογαριασμόν του την ναυτιλιακή επιχείρηση, η οποία συγκροτεί το πλοίο και εκτός της απολαβής των κερδών, επωμίζεται ούτως απεριορίστως και τον οικονομικό κίνδυνο εκ της εκμεταλλεύσεως του. - Ο εφοπλιστής οφείλει να δηλώσει στ

Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ.

Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ. Άρθρο 2, σημείο 1, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, άρθρο 5, παράγραφος 1, και άρθρο 6, παράγραφος 1. Οικονομική δραστηριότητα. Παραδόσεις αγαθών. Παροχές υπηρεσιών. Καταχρηστική πρακτική. Πράξεις με μοναδικό σκοπό την επίτευξη φορολογικού πλεονεκτήματος.

Διπλή ασφάλιση.

- Διπλή ασφάλιση.- Ασφάλιση κλοπής αυτοκινήτου. Αίτηση του ασφαλισμένου για λύση της σύμβασης και εν συνεχεία ασφάλιση του οχήματος σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.- Η έκδοση ανανεωτηρίου εγγράφου της ήδη λυθείσας σύμβασης, η οποία χρησιμοποιήθηκε από την οφειλέτρια για την καταβολή του ασφαλίσματος (δεύτερη) ασφαλιστική εταιρεία ως αποδεικτικό στοιχείο για τη θεμελίωση ένστασης διπλής ασφάλισης, με αποτέλεσμα τη συνακόλουθη απαλλαγή της από την καταβολή

Κατά το άρθρο 361 Α.

Κατά το άρθρο 361 Α.Κ. μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του εργοδότη και των εργαζομένων σε μία επιχείρηση ή υπηρεσία, η συγκέντρωση περιουσίας σε ειδικό λογαριασμό για ορισμένο σκοπό (παροχή εφάπαξ βοηθήματος κ.λ.π.). Τέτοιους ειδικούς λογαριασμούς δεν τους αποκλείει η νομοθεσία, αλλά αντιθέτως ειδικώς τους προβλέπει στα πλαίσια των ασφαλιστικών οργανισμών και για ασφαλιστικές παροχές το άρθρο 4 παρ. 7 του Α.Ν. 1022/1946. Κατά την αυτή διάταξη για την κατάργηση της συμφωνηθείσης ενοχής απαιτείται νέ