1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Υπάλληλοι δημοσίου.

- Υπάλληλοι δημοσίου. Επίδομα πληροφορικής. - Το επίδομα πληροφορικής δικαιούνται μόνον οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της Χώρας, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως (ΟΤΑ) και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις κλάδων πληροφορικής, υπηρετούν σε νομοθετημένες υπηρεσίες, διευθύνσεις, τμήματα

Εργοδότης.

- Εργοδότης. Διευθυντικό δικαίωμα. Καταχρηστική άσκηση. Πειρπτωσιολογία.- Ο εργοδότης, ασκώντας το διευθυντικό του δικαίωμα, έχει την εξουσία, να εξειδικεύει κάθε φορά την υποχρέωση του μισθωτού για εργασία, καθορίζοντας τους όρους παροχής αυτής (τόπο, χρόνο, τρόπο), εφόσον οι εν λόγω όροι δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και την εξουσία του εργοδότη, ως διευθυντού της εκμεταλλεύσεως, να οργανώνει και να διευθύνει την επ

Κατά την παρ.

- Κατά την παρ. 1 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981, «ο ιδιοκτήτης παντός εντύπου υποχρεούται εις πλήρη αποζημίωσιν δια την παράνομον περιουσιακήν ζήμίαν, ως και εις χρηματικήν ικανοποίησιν δια την ηθικήν βλάβην, αι οποίοι υπαιτίως επροξενήθησαν δια δημοσιεύματος, θίγοντας την τιμήν ή την υπόληψιν παντός ατόμου». Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του ν. 2243/1994, ορίστηκε ότι η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του αδικηθέντο

Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου.

- Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες. Επιταγή. Οπισθογράφηση επιταγής λόγω πληρεξουσιότητας προς είσπραξη σε τράπεζα.- Επιτρέπεται αναίρεση, κατά το άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ, αν παρεβιάσθη κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόμο ή έθιμο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγμάτων

Αφανής εταιρεία.

- Αφανής εταιρεία. Χαρακτηριστικά της αφανούς εταιρείας. Έλλειψη ευθύνης του αφανούς εταίρου για τα χρέη του εμφανούς υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή της εταιρείας.- Η αφανής εταιρία προσομοιάζει με την ομόρρυθμη εταιρία που δεν έχει υποβληθεί στις προβλεπόμενες διατυπώσεις της δημοσιότητας (ομόρρυθμη εν τοις πράγμασι) και κριτήριο διάκρισης της αφανούς απ' αυτήν είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλεται με τους τρίτους, αν δηλαδή συμβάλλεται στο όνομα των εταίρων και για λογαριασμό ό

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Δικαστικά τεκμήρια. Φωτογραφίες. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Έλλειψη αιτιολογίας της απόφασης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων.- Όπως συνάγεται από τα άρθρα 335, 338 339, 340, 341 και 346 του ΚΠολΔ, ο δικαστής για να σχηματίσει την κρίση του για τους πραγματικούς ισχυρισμούς των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, παράβαση δε αυτής της υποχρεώ

'Οπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ και 64-67 του ν.

'Οπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 ΕισΝΑΚ, 669 ΕμπΝ και 64-67 του ν. δ/τος από 17-7/13-8-1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών, αλληλόχρεος λογαριασμός υπάρχει, όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία τουλάχιστον το ένα είναι έμπορος, συμφωνούν να καταχωρίζουν τις μεταξύ τους δοσολοψίες σε κονδύλια πιστώσεων και χρεώσεων, τα οποία, μολονότι διατηρούν το νομικό τους χαρακτήρα, αποβάλλουν από της καταχωρήσεώς τους την αυτοτέλειά τους και δεν μπορούν να επιδιωχ

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση έργου.

- Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση έργου. Έννοια εξάρτησης. Διευθυντικό δικαίωμα. Οδηγίες εργοδότη. Πρωτοβουλία εργαζομένου.- Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην παροχή της εργασίας που συμφωνήθηκε και στο μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής του, ο δε εργαζόμενος υπόκειται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη. Έννοια εξάρτησης (διευθυντικό δικαίωμα) και αναγκαιότητα υπάρξης της προκειμένου η παρεχόμενη εργασία να θεωρη

- Τειρεσίας-Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών.

- Τειρεσίας-Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αορίστου αριθμού υποκειμένων, σχετιζόμενα με την οικονομική φερεγγυότητα των υποκειμένων. Τυχόν καταχώριση εσφαλμένων δεδομένων συνιστά προσβολή προσωπικότητας. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 299 ΑΚ, συνάγεται ότι επί προσβολής της προσωπικότητας, την οποία συνιστά κάθε παράνομη, με πράξη ή παράλειψη, προσβολή των αγαθών που συνδέονται αναπόσπαστα με το πρόσωπο και συγκροτούν

Με τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, με την οποία ανώνυμη εταιρία τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση και διορίζεται εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρίας, η δε διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή της περιέ

- Με τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, με την οποία ανώνυμη εταιρία τίθεται υπό ειδική εκκαθάριση και διορίζεται εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρίας, η δε διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή της περιέχεται στον εκκαθαριστή. Εξαίρεση αυτού του κανόνα υπάρχει μόνο στην περίπτωση συγκρούσεως των συμφερόντων μεταξύ του εκκαθαριστή και της εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση, η οποία υπάρχει όταν ο εκκαθαριστής στρέφεται με δικαστικές

Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, όπως είναι και η από αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου πρόκληση τροχαίου ατυχήματος συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατ

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία, όπως είναι και η από αμέλεια του οδηγού του αυτοκινήτου πρόκληση τροχαίου ατυχήματος συνεπεία του οποίου επήλθε ο θάνατος επιβαίνοντος στο οδηγούμενο από τον υπαίτιο αυτοκίνητο, είναι α) η υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, όταν δηλαδή δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται β) η πρόκληση ζημίας και γ) η ύ

Προσύμφωνο πώλησης μετοχών.

- Προσύμφωνο πώλησης μετοχών. Σαφής διάκριση μεταξύ του τύπου της δικαιοπραξίας, ο οποίος απαιτείται για τη μεταβίβαση της κυριότητας των μετοχών (εμπράγματης δικαιοπραξίας) και του τύπου ο οποίος απαιτείται για την κατάρτιση της ενοχικής (υποσχετικής) δικαιοπραξίας. - Κατάρτιση προσυμφώνου πωλήσεως μετοχών. Αποτελεί αναμφισβήτητα ενοχική-υποσχετική δικαιοπραξία, αφού μόνον υποχρεώσεις δημιουργεί μεταξύ των συμβαλλομένων. Η κατάρτιση της εμπράγματης σύμβασης από μόνη της αρκεί στο ι

Δικαστική πληρεξουσιότητα.

- Δικαστική πληρεξουσιότητα. Αίτηση αναίρεσης.- Στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος που επισπεύδει τη συζήτηση εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που αυτεπαγγέλτως πλέον εξετάζει το δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται ως μη παριστάμενος και κηρύσσεται άκυρη και η κλήση με βάση την οποία εμφανίζεται ως επιμελούμενος τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να μη χωρεί εφαρμογή της προαναφερό

Σύμβαση εργασίας.

Σύμβαση εργασίας. Οι λόγοι ακυρότητας των εργασιακών συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ επιχειρήσεων και μισθωτών διαγράφονται από τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου (άρθ. 140 επ., 178, 179 ΑΚ) ή άλλων εργατικών νόμων, ενώ δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που αφορούν στον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Ανεξάρτητες Αρχές.

- Ανεξάρτητες Αρχές. Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παθητική νομιμοποίηση σε δίκη με προσφυγή κατά απόφασης της αρχής. Εναρμονισμένη πρακτική. Έννοια.- Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αναπτύξεως και όχι αυτοτελές νομικό πρόσωπο και ότι, συνεπώς, στη δίκη που ανοίγεται με προσφυγή κατά αποφάσεως της εν λόγω Επιτροπής καθού διάδικος δεν είναι η Επιτροπή αυτή ούτε ιδίω ονόματι ούτε ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, αλλά μόνο το Δημόσιο εκπροσωπού

Συγκυριότητα.

- Συγκυριότητα. Συνυποσχετικό διαιτησίας. Αυτούσια διανομή.- Ο εξ αδιαιρέτου συγκύριος, αν κατέχει ολόκληρο το κοινό, θεωρείται κατέχων, επ' ονόματι και των λοιπών συγκυρίων και δεν μπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών αποσβεστική ή κτητική παραγραφή, πριν να καταστήσει γνωστό στους συγκυρίους ότι νέμεται μέρος μεγαλύτερο της μερίδας του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικά επ’ ονόματι του ως κύριος. Η γνωστοποίηση αυτή δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία δύο εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, δύο

Κανονισμός (ΕΚ) 460/2004.

Κανονισμός (ΕΚ) 460/2004. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Επιλογή της νομικής βάσης

Ο εργοδότης που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας ακύρως και για το λόγο αυτόν περιήλθε σε υπερημερία, μπορεί να άρει την υπερημερία του και με νέα έγκυρη καταγγελία της ίδιας σύμβασης, η οποία λόγω ακυρότητας της πρώτης διατηρείται ενεργός μέχρι τη ν

- Ο εργοδότης που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας ακύρως και για το λόγο αυτόν περιήλθε σε υπερημερία, μπορεί να άρει την υπερημερία του και με νέα έγκυρη καταγγελία της ίδιας σύμβασης, η οποία λόγω ακυρότητας της πρώτης διατηρείται ενεργός μέχρι τη νέα καταγγελία. Αν η πρώτη καταγγελία είναι έγκυρη, η δεύτερη δεν έχει καμία νομική αξία και πέφτει στο κενό, αν δε είναι άκυρη επιφέρει το πρώτον τη λύση της σύμβασης (πρόκειται για δεύτερη «επικουρική καταγγελία») για την περίπτωση που θα ακυρ

Πληρεξουσιότητα κατά τη συζήτηση αναίρεσης.

- Πληρεξουσιότητα κατά τη συζήτηση αναίρεσης.- Στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αλλά δεν αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, που αυτεπαγγέλτως πλέον εξετάζει το δικαστήριο, ο αναιρεσείων θεωρείται μη παριστάμενος και κηρύσσεται άκυρη και η κλήση με βάση την οποία εμφανίζεται ως επιμελούμενος τη συζήτηση, με αποτέλεσμα να μη χωρεί εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 576 παρ. 1 ΚΠολΔ, σύμφωνα

Αίτημα αναβολής της δίκης για σημαντικά αίτια.

- Αίτημα αναβολής της δίκης για σημαντικά αίτια. Υποχρέωση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης του δικαστηρίου επί του αιτήματος. Ειδικά όσον αφορά το κώλυμα δικηγόρου να παραστεί κατά τη δικάσιμο. - Kατά τη διάταξη των άρθρων 170 παρ. 2, 171 παρ. 1 εδ. δ', 349, 501 παρ. 1 και 510 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, προκύπτει ότι η παραδοχή ή μη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, απόκειται στην κυριαρχική και ανέλεγκτη αναιρετικώς κρίση του δι

Η προστασία του δικαίου εκτείνεται και επί των συντελεστών εκείνων που συνιστούν την ατομικότητα του προσώπου, είτε απαρτίζουν τη φυσική του υπόσταση, είτε την ηθική.

- Η προστασία του δικαίου εκτείνεται και επί των συντελεστών εκείνων που συνιστούν την ατομικότητα του προσώπου, είτε απαρτίζουν τη φυσική του υπόσταση, είτε την ηθική. - Καθιερώνεται γνήσια αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη του εντύπου, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ή μη σχέση προστήσεως ανάμεσα σ’ αυτόν και τα άλλα πρόσωπα που συνοδεύονται με το δημοσίευμα. Όλοι δε, ιδιοκτήτης εκδότης-διευθυντής και συντάκτης, ευθύνονται εις ολόκληρο κατά το άρθρο 926 ΑΚ.- Το δικαίωμα της ελευθεροτυπίας περιλ

Ερημοδικία στην αναίρεση.

- Ερημοδικία στην αναίρεση. Νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτη συζήτηση.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 3, 568 παρ. 1 και 4 και 498 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, ως προς όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Διατάξ

Πώληση επιχείρησης γυμναστηρίου.

- Πώληση επιχείρησης γυμναστηρίου. Διαλυτική αίρεση. Τα δημόσια έγγραφα ως μέσα απόδειξης.- Η αναιρεσείουσα εναγομένη, η οποία, με άδεια από την αρμόδια αρχή, ασκούσε επιχείρηση ιδιωτικού γυμναστηρίου σε μίσθιο ακίνητο αποτελούμενο από ισόγειο με υπόγειο και πατάρι, πώλησε στον αναιρεσίβλητο ενάγοντα την επιχείρησή της αυτή (μηχανήματα, λοιπά είδη γυμναστικής και "αέρα") αντί τιμήματος 9.000.000 δραχμών, με την πρόσθετη συμφωνία ότι η σύμβαση θα ανατρεπόταν στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατή

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Καταγγελία. Έννοια σπουδαίου λόγου. Η οριστική διακοπή εργασιών εταιρείας συνιστά σπουδαίο λόγο.- Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκειά της είναι σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί συνάγεται από τον σκοπό και το είδος της σύμβασης.- Όταν ο εργοδότης, χωρίς να τηρήσει την προθεσμία της λήξεώς της, καταγγείλει τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο, η καταγγελία είναι άκ

Αναγνώριση χρέους.

- Αναγνώριση χρέους. Πλειστηριασμός. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. - Κατά την διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ η σύμβαση με την οποία γίνεται υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο, έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία, είναι έγκυρη αν η υπόσχεση ή η αναγνώριση γίνει εγγράφως. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, στην οποία δεν αναφέρεται η αιτία του χρέους, λογίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, ότι έγινε με το σκοπό να γεννηθεί ενοχή, μη εξαρτώμενη από την αιτία του

Οι διατάξεις του άρθρου 37 παρ.

Οι διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 410/1995 δεν παρέχουν αρμοδιότητα στους δήμους και κοινότητες για κανονιστική ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με όρους και προϋποθέσεις που διέπουν το στάδιο της χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το εν λόγω στάδιο που αφορά όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν εμπίπτει στην παρεχόμενη αρμοδιότητα με το άρθρο 37 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 410/1995, η οποία περιορίζεται στους όρους λειτουργίας

Χαρακτηρισμός έκτασης ως αιγιαλού.

- Χαρακτηρισμός έκτασης ως αιγιαλού. Οριστική τιμή μονάδας. Στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της τιμής. Παραγραφή του δικαιώματος για καταβολή αποζημίωσης.- Καθορισμός οριογραμμής του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού. - Η υποβολή αίτησης από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη του ακινήτου προς τον Υπουργό των Οικονομικών, με την οποία ανήγγειλε τις αξιώσεις του επί του τμήματος, που κατέλαβε ο αιγιαλός και ζήτησε να αναγνωριστεί δικαιούχος της αποζημίωσης, επισυνάπτον

Προαγωγές υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος.

- Προαγωγές υπαλλήλων Τράπεζας της Ελλάδος. Η αίρεση υπό την οποία τελούν θεωρείται πληρωθείσα εάν η κρίση του Γενικού Συμβουλίου είναι καταφώρως άδικη. Άμυνα εργοδότη.- Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ', 33 και 38 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. Ν. 3234/1927) προκύπτει ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθμίζονται από τον εσωτερικό οργανισμό της ο οποίος καταρτίζεται, από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας και έχει ως εκ τούτου συμβατική ισχύ. Οι προαγ

Κατά το άρθρο 553 παρ.

Κατά το άρθρο 553 παρ. 1 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται μόνον κατά οριστικών αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής υπόκεινται σε αναίρεση και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί ερήμην του αναιρεσείοντος διαδίκου και υπόκεινται κατ' αρχήν σε προσβολή με ανακοπή ερημοδικίας, εφόσον ο διάδικος αυτός απώλεσε το αντίστοιχο δικαίωμα δια παραιτήσεως, η οποία μπορεί να γίνει και σιωπηρώς δια της ασκήσεως της αναιρέσεως, είχε δε ο υπ

Αδικοπραξίες.

Αδικοπραξίες. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 261 εδ. α΄ ΑΚ και 221 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής για μέρος μόνο της αξιώσεως για αποζημίωση, η επίδοση της αγωγής διακόπτει την παραγραφή μόνο για το μέρος αυτό, ως προς το οποίο δημιουργείται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 268 εδ. α΄ ΑΚ, κατά την οποία «κάθε αξίωση που βεβαιώθηκε με τελεσίδικη απόφαση ή με δημόσιο έγγραφο εκτελεστό, παραγράφεται μετά είκοσι χρόνια, και αν

Λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ.

- Λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 16 του ΚΠολΔ. Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 16 του Κ.Πολ.Δ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας, εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προτάσεως κάποιου διαδίκου, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του δεδικασμένου, δέχεται παρά το νόμο ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει δεδικασμένο. Εάν όμως στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν γίνεται λόγος για την ύπαρξη ή μη δεδικασμένου, παρόλο ότι είχε προταθεί τούτο νομίμως, δεν ιδρύεται ο ανωτέρω (από τον αριθ. 16) λόγος

Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.

Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1475/1995 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1995 αφενός μεν προϋποθέτει πώληση των οχημάτων προς τον «διανομέα» με σκοπό τη μεταπώλησή τους, καθώς και την πώληση στον ίδιο «διανομέα» ανταλλακτικών προς εξυπηρέτηση μόνο των αυτοκινήτων αυτών, επίσης προς μεταπώλησή τους, αφετέρου δε δεν θεσπίζει υποχρεωτικές διατάξεις που να θίγουν άμεσα το κύρος ή το περιεχόμενο συμβατικών ρητρών ή να υποχρεώνουν τους αντισυμβαλλομένους να προσαρμόζουν το περιεχόμενο της συμ

Κατάταξη προσημειούχου σε ασφαλιστική αποζημίωση.

- Κατάταξη προσημειούχου σε ασφαλιστική αποζημίωση.- Κατά το άρθρο 1257 ΑΚ: "Σε ξένο ακίνητο μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης για την εξασφάλιση απαίτησης με την προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή από το πράγμα". Κατά το άρθρο 1272 παρ. 1 ΑΚ: "Η ημέρα της εγγραφής κανονίζει την προτίμηση των υποθηκών". Κατά το άρθρο 1274 ΑΚ: "Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης γίνεται μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση". Κατά το άρθρο 1277 ΑΚ: "Η προσημείωση χορηγεί μόνο δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση

Κατά το άρθρο 211 εδ.

Κατά το άρθρο 211 εδ. α΄ του ΚΠΔ, με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες στο ακροατήριο όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται από την παράβαση αυτή είναι σχετική και καλύπτεται αν δεν προταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου της ουσίας.Διατάξεις: ΚΠΔ: 170, 211

Από τα άρθρα 121 επ.

Από τα άρθρα 121 επ. του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας που διέπουν τα ζητήματα της αποδείξεως κατά τη φορολογική δίκη, συνάγεται ότι το δικαστήριο της ουσίας υποχρεούται, προκειμένου να εκφέρει την κρίση του, να σχηματίσει πλήρη και βεβαία δικανική πεποίθηση, περί της συνδρομής των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών, χρησιμοποιώντας τα επιτρεπόμενα από τον εν λόγω Κώδικα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και τα δικαστικά τεκμήρια (ΣτΕ 1056-8/2002 κα). Τα τελευταία δεν περιλαμβάνονται μ

Η συνταγματικώς επιτρεπτή εισαγωγή με νόμο ανωτάτου ορίου στο παρεχόμενο από τον φορέα εφάπαξ βοήθημα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Η συνταγματικώς επιτρεπτή εισαγωγή με νόμο ανωτάτου ορίου στο παρεχόμενο από τον φορέα εφάπαξ βοήθημα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Αμιγώς δε ανταποδοτικό χαρακτήρα έχει το εφ’ άπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται από ασφαλιστικό κεφάλαιο, που σχηματίζεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από εισφορές, είτε μόνο των ασφαλισμένων, είτε και του εργοδότη που απασχολεί αυτούς, ανεξαρτήτως μάλιστα του ύψους των εισφορών του εργοδότη. Τούτο δε διότι

Άρθρο 20 παρ.

- Άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1969/1991. Ως αντιπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης για τη διάθεση μεριδίων μπορούν να ενεργούν μόνο τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ο αντιπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης λ.χ μια ασφαλιστική εταιρεία έγκυρα συνάπτει στην πράξη νέα σύμβαση για τη διάθεση μεριδίων από άλλο πρόσωπο. Η ασφαλιστική εταιρεία (αντιπρόσωπος της εταιρείας διαχείρισης) συνάπτει χωριστές συμβάσεις με ορισμένα πρόσωπα που χρησιμοποιεί ως πράκτ

Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί είτε με μονομερή καταγγελία καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής, είτε με αντίθετη συμφωνία των μερών κατά το άρθρο 361 ΑΚ.

- Η σύμβαση ασφάλισης μπορεί να λυθεί είτε με μονομερή καταγγελία καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής, είτε με αντίθετη συμφωνία των μερών κατά το άρθρο 361 ΑΚ. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 489/1976 γνωστοποίηση, απαιτείται οπωσδήποτε να τηρηθεί, ανεξάρτητα από τον τρόπο λύσης της ασφαλιστικής σύμβασης, γιατί σκοπός της γνωστοποίησης είναι η άρση κάθε αμφισβήτησης, ως προς το χρόνο παύσης της ευθύνης του ασφαλιστή και η εντεύθεν αποτροπή της δυνατότητας συμπαιγνίας

Ανήλικο τέκνο.

- Ανήλικο τέκνο. Διακοπή έγγαμης συμβίωσης γονέων. Διατροφή ανηλίκου. Νομιμοποίηση του γονέα που διαμένει με το τέκνο να ενάγει τον υπόχρεο γονέα. Διατροφή συζύγου. Προϋποθέσεις. Καθορισμός. Επιμέλεια τέκνου.- Στην περίπτωση που έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση και δεν έχει καθορισθεί ακόμη η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου, ο γονέας που ενάγει για λογαριασμό του τέκνου, ασκώντας έτσι την αξίωση διατροφής του τελευταίου κατά του υπόχρεου γονέα, πρέπει να επικαλεστεί ως στοιχείο

Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών και πότε υπάρχει.

- Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών και πότε υπάρχει. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικού μέσου. Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης.- Παραβίαση των κανόνων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ υπάρχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δέχθηκε την ύπαρξη κενού ή ασάφειας έστω και έμμεσα και παρά ταύτα δεν προσέφυγε στους ερμηνευτικούς αυτούς κανόνες ή όταν μολονότι βεβαιώνεται στην απόφαση ότι η δήλωση βουλήσεως είναι σαφής, το δικαστήριο προβαίνει σε ερμ

Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

- Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ επωνυμιών εταιρειών.- Προϋπόθεση της αξίωσης παράλειψης, τόσο βάσει του άρθρου 58 ΑΚ όσο και βάσει του άρθρου 13 του ν. 146/1914, είναι η παράνομη προσβολή της επωνυμίας. Κατά μεν το άρθρο 13 του ν. 146/1914, η παράνομη συμπεριφορά έγκειται ρητά στη χρήση της επωνυμίας κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ενώ κατά το άρθρο 58 ΑΚ το παράνομο δεν προσδιορίζεται ειδικότερα, αλλά προκύπτει μετά από στάθμιση διαφόρων στοιχ

Ευθύνη από σύγκρουση αυτοκινήτων.

- Ευθύνη από σύγκρουση αυτοκινήτων. Προϋποθέσεις. Συντρέχον πταίσμα.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 300, 330 εδ. α΄, 914 και 932 του ΑΚ και 10 του Ν. ΓπΝ/1911 προκύπτει ότι σε περίπτωση συγκρούσεως αυτοκινήτων η ευθύνη προς αποζημίωση προϋποθέτει συμπεριφορά του οδηγού παράνομη και υπαίτια, επέλευση ζημίας και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς αυτής και της ζημίας. Μορφή υπαιτιότητας είναι και η αμέλεια, η οποία υπάρχει, όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια, που απαιτείται στις

Υιοθεσία.

- Υιοθεσία. Υιοθεσία ενηλίκου. Συναίνεση φυσικού πατέρα- Αίτηση περί κήρυξης ενηλίκου ως θετού τέκνου των αιτουσών.- Στην κρινόμενη υπόθεση δεν έχει παρασχεθεί η συναίνεση του φυσικού πατέρα της υιοθετούμενης για την τέλεση της υιοθεσίας. Πρέπει συνακόλουθα, να αναβληθεί η συζήτηση της κρινόμενης αίτησης, προκειμένου να κληθεί ο ΧΧΧ φυσικός πατέρας του προς υιοθεσία τέκνου, για να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στο Δικαστήριο και να παράσχει τη συναίνεσή του στην κήρυξη της υιοθεσίας, ή, σε περ

Υπέρβαση εξουσίας.

- Υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα. Αρμοδιότητα κήρυξης ακυρότητας. Περιεχόμενο κλητηρίου θεσπίσματος.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του ΚΠοινΔ, υπέρβαση εξουσίας που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο ασκεί δικαιοδοσία, που δεν του δίνει ο νόμος. Στα πλαίσια αυτού του ορισμού γίνεται διάκριση της υπέρβασης σε θετική και αρνητική. Στην πρώτη περίπτωση το δικαστήριο αποφασίζει κάτι, για το οποίο δεν έχει δικαιοδοσία,

Ο διάδικος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του διορισθέντος πραγματογνώμονος σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 377 ΚΠολΔ για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 376 και 52 παρ.

Ο διάδικος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του διορισθέντος πραγματογνώμονος σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 377 ΚΠολΔ για τους λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 376 και 52 παρ. 1, εδ. α' έως γ' και στ'. Εν προκειμένω απορρίπτεται η σχετική αίτηση του διαδίκου ως αβάσιμη.Διατάξεις:ΚΠολΔ: 52, 376, 377, 378

Στην περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί, η συναλλαγή για την οποία, φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικ

Στην περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί, η συναλλαγή για την οποία, φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Αν όμως πρόκειται για συναλλαγή με πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στα φορολογικά στοιχεία διεύθυνση, φορολογική αρχή, αρκεί το γεγο

Διοικητική εκτέλεση.

- Διοικητική εκτέλεση. Ασφαλιστικές εισφορές. ΤΔΕ ΙΚΑ. Ένσταση κατά ΠΕΕ. Ανασταλτική δύναμη ένστασης. Ανακοπή. Ταμειακή βεβαίωση. Δικαίωμα δικαστικής προστασίας. - Κατά τον έλεγχο του κύρους των προσβαλλόμενων με την ανακοπή πράξεων της εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας προηγούμενων πράξεων εκτέλεσης. - Η προσβαλλόμενη με ένσταση ενώπιον της ΤΔΕ απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύματος δεν αναστέλλεται αλλά είναι αμέσως εκτελεστή, εκτός αν καταβληθεί το 50% της

Διανομή ακινήτων.

- Διανομή ακινήτων. Παραδεκτός λόγος αναίρεσης. Παραμόρφωση περιεχομένου εγγράφου.- Κατά τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 482 ΚΠολΔ, για να σχηματισθούν τα μέρη λαμβάνεται υπόψη η αξία των αντικειμένων που πρέπει να διανεμηθούν κατά τον χρόνο του σχηματισμού τους. Το δικαστήριο καθορίζει την αξία με βάση τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί χωρίς να διατάζει γι΄αυτό νέες αποδείξεις στην περίπτωση που έχει κατόπιν μεταβληθεί η αξία. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι, επί διανομής, για το σχ

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

- Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Προθεσμία άσκησης ανακοπής. Ακυρότητα πλειστηριασμού. Τόπος αναγκαστικού πλειστηριασμού.- Ο πλειστηριασμός ακινήτου γίνεται στην έδρα του δήμου, αν το ακίνητο που πλειστηριάζεται βρίσκεται στην περιφέρεια δήμου και στην έδρα της κοινότητας, αν βρίσκεται στην περιφέρεια κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Η διενέργεια του πλειστηριασμού σε τόπο άλλο από εκείνο της τοποθεσίας του ακινήτου επιφέρει ακυρότητα του πλειστηριασμού, υπό την προϋπ

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Νόμιμη κι εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτο συζήτησης.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν ο αντίδικος εκείνου, ο οποίος επέσπευσε την συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος σ' αυτήν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμο

Συναφείς διοικητικές πράξεις κατά των οποίων είναι δυνατή η άσκηση κοινών ενδίκων μέσων.

Συναφείς διοικητικές πράξεις κατά των οποίων είναι δυνατή η άσκηση κοινών ενδίκων μέσων. Η απαρίθμησή τους στο νόμο είναι ενδεικτική. Δεν είναι πάντως συναφείς οι πράξεις που αναφέρονται σε διαφορετικές διαχειριστικές περιόδους, έστω και αν αφορούν στον ίδιο φόρο. Η ρύθμιση αυτή, που εναρμονίζεται με την αρχή τής αυτοτέλειας των χρήσεων, ισχύει όχι μόνον όταν προσβάλλονται πράξεις με τις οποίες βεβαιώνονται φόροι, αλλά και όταν αντικείμενο της δίκης είναι η αίτηση για την επιστροφή αχρ

Επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Επικουρικός χαρακτήρας της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου. Στο μέτρο που ο παθών και γενικά ο δικαιούχος από τη διαπραχθείσα αδικοπραξία δικαιούται να καλύψει τη ζημία του από ασφαλιστικό ταμείο ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται ισόποση απαλλαγή του Επικουρικού Κεφαλαίου.Διατάξεις:ΑΚ: 928, 930ΚΠολΔ: 269, 527, 559Νόμοι: 489/1976 άρθ. 19ΠΔ: 264/1991 άρθ. 5

Κτηματολόγιο.

- Κτηματολόγιο. Μη προσκόμιση κτηματογραφικού αποσπάσματος. Απαράδεκτο συζήτησης ανακοπής του άρθρου 933 για ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης.- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 ένα μήνα μετά την τελευταία από τις προβλεπόμενες στο προηγούμενο άρθρο δημοσιεύσεις ανακοίνωσης για την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των προσωρινών πινάκων με μνεία του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της εγγραφής στα προσωρινά αυτά κτηματολογικά στο

Εργολαβία δίκης.

- Εργολαβία δίκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Συζητητικό σύστημα στη διαγνωστική δίκη. Λήψη υπ' όψη από το Δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν.- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθμ. 19 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς, από το αιτιολογικό της, τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του Δικαστηρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περί της συνδρομής των νόμιμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφ

Προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας.

- Προσωρινή διοίκηση ανώνυμης εταιρείας. Όροι εφαρμογής της ΑΚ 69 επί ανώνυμης εταιρείας. Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης ή σε βάρος της εταιρείας άσκησης των καθηκόντων των εκκαθαριστών, εφαρμοστέα κρίνεται η διάταξη της ΑΚ 778 εδ. β΄, έστω και αν καθήκοντα εκκαθαριστή ασκούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.- Σύμφωνα με το αρ. 69 ΑΚ, αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο πρόεδρ

Διεκδικητική αγωγή.

- Διεκδικητική αγωγή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Ακίνητα Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ). - Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το δικαίωμα θεωρείται ότι ασκείται καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου πριν από την άσκησή του, καθ

Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν.

- Λήψη υπόψη πραγμάτων που δεν προτάθηκαν. Αοριστία λόγων αναίρεσης.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 περ. α' ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται και όταν το δικαστήριο, παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα κατά την έννοια της διάταξης αυτής νοούνται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων που συγκροτούν την ιστορική βάση και επομένως στηρίζουν το αίτημα αγωγής, ανταγωγής, ένστασης ,ή αντένστασης και όχι ισχυρισμοί που αποτελούν άρ

Διεκδίκηση από δικηγόρο αμοιβής.

- Διεκδίκηση από δικηγόρο αμοιβής. Χρόνος γέννεσης του δικαιώματος. Πενταετής παραγραφή αξίωσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Αν ανατεθεί σε δικηγόρο η εντολή εκπροσωπήσεως στη διεξαγωγή δίκης, η αξίωση αυτού υφίσταται για την όλη αμοιβή, δηλαδή για το σύνολο των μερικωτέρων ενεργειών του στη δίκη αυτή, γεννιέται δε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο ενήργησε αυτός την τελευταία διαδικαστική πράξη στην δίκη, λαμβανομένη στο σύνολό της,

Εικονική δικαιοπραξία.

- Εικονική δικαιοπραξία. Τύπος δικαιοπραξίας. Εικονική πώληση ακινήτου. Αίρεση. - Κατά το άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέλη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, όταν μεταξύ των όρων που απαιτούνται για την κατάρτιση της υπό την εικονική κ

Αναγωγή εταίρου που πλήρωσε το χρέος της εταιρείας.

-Αναγωγή εταίρου που πλήρωσε το χρέος της εταιρείας. Αν κατά τη διάρκεια της εταιρικής σύμβασης κάποιος από τους εταίρους από την ατομική του περιουσία εξοφλήσει με καταβολή έναντι δανειστών της εταιρείας το οικείο εταιρικό χρέος, καθένας των λοιπών εταίρων ευθύνεται κατ' αναγωγή έναντι εκείνου κατά το ποσοστό συμμετοχής του στις ζημιές της εταιρείας (ΑΠ 1205/2001, ΔΕΕ 2001, 1001). Η αναγωγική αξίωση προκύπτει από εξωτερική και όχι από την εταιρική σχέση, αφού ο εταίρος καταβάλλει το χρέος στα πλα

Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Συκοφαντική δυσφήμηση. Ψευδορκία.- Η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, της καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 Δ ΚΠΔ, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενό τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των

Υποχρέωση των γονέων για διατροφή του ανήλικου τέκνου τους.

- Υποχρέωση των γονέων για διατροφή του ανήλικου τέκνου τους. Αναίρεση για ανεπαρκή ή αντιφατική αιτιολογία.- Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 και 1493 ΑΚ προκύπτει, ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, το μέτρο δε της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθή

Ορισμένο λόγων αναίρεσης.

- Ορισμένο λόγων αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. - Για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ), δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερμηνευτικό ή υπαγωγικό σφάλμα, αλλά πρέπει επιπλέον, αν η αγωγή κρίθηκε κατ' ουσία βάσιμη ή αβάσιμη, να αναφέρονται με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατ

Kατά το άρθρο 459 ΑΚ, με την εκχώρηση, αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, μεταβιβάζονται και οι καθυστερούμενοι τόκοι.

Kατά το άρθρο 459 ΑΚ, με την εκχώρηση, αν δεν συμφωνήθηκε αλλιώς, μεταβιβάζονται και οι καθυστερούμενοι τόκοι. Εξάλλου, κατά το άρθρο 529 του ίδιου Κώδικα, αν δεν πιστώθηκε το τίμημα ο αγοραστής οφείλει γι' αυτό τόκους, αφότου παίρνει τα ωφελήματα του πράγματος. Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, και αν ακόμη, εξαιτίας του ενδοτικού χαρακτήρα της δεύτερης από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις, μπορεί να συμφωνηθεί η καταβολή τόκων από την παράδοση των κινητών πραγμάτων που πουλή

Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία μετά την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής.- Κατά το άρθρο 559 αριθμ. 18 ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και αν το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση. Κατά το άρθρο 579 § 1 εδάφιο α΄ του ίδιου Κώδικα, αν αναιρεθεί η απόφαση, οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται μόνο εφόσον στηρ

Αγορά με συμφωνία για επιστροφή των εμπορευμάτων στον αγοραστή πριν την ημερομηνία λήξης αυτών, με έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου.

- Αγορά με συμφωνία για επιστροφή των εμπορευμάτων στον αγοραστή πριν την ημερομηνία λήξης αυτών, με έκδοση σχετικού πιστωτικού τιμολογίου.- Στα πλαίσια της ελευθερίας των συμβάσεων είναι δυνατόν να συμφωνηθεί ότι ο αγοραστής εμπορευμάτων δικαιούται να επιστρέψει τα αγορασθέντα και παραληφθέντα ολικώς ή μερικώς εντός ορισμένου χρόνου και να απαλλαγεί της υποχρεώσεως για καταβολή αντιστοίχου μέρους του τιμήματος.- Ανεπαρκής ή αντιφατική αιτιολογία, που έχει ως συνέπεια την αναίρεση γ

Σύμβαση ασφάλισης.

Σύμβαση ασφάλισης. Ασφάλιση λήπτη στεγαστικού δανείου για αποπληρωμή του δανείου απώλειας της ζωής ή μόνιμης ολικής ανικανότητας ή ασθένειας. Επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Μόνιμη ολική ανικανότητα του δανειολήπτη. Ο ενάγων δικαιούται να αναζητήσει σύμφωνα τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού όσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και ασφάλιστρα του δανείου κατέβαλε προς την δανείστρια τράπεζα, εφόσον τα ποσά αυτά κατέβαλε και η ασφαλιστική εταιρεία σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών της

Τράπεζα παραβίασε το αρ.

Τράπεζα παραβίασε το αρ. 10 του Ν. 2472/1997, καθώς έγγραφα με προσωπικά δεδομένα πελατών της-φυσικών προσώπων εγκαταλείφθηκαν χωρίς πρότερη ασφαλή καταστροφή τους μετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση του σκοπού της επεξεργασίας.

Ν.

Ν. 2127/1993 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο νόμος ρυθμίζει την καταβολή των φόρων, μεταξύ άλλων, πετρελαιοειδών προϊόντων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, φυλάσσονται σε φορολογική αποθήκη από εγκεκριμένο αποθηκευτή. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εγκεκριμένου αποθηκευτή. Πότε γίνεται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των ως άνω προϊόντων. Υποχρεώσεις και ευθύνη εγκεκριμένου αποθηκευτή έναντι του Δημοσίο

Προαγωγές και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

- Προαγωγές και υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Πλήρωση της αίρεσης του 207 ΑΚ όσον αφορά την προαγωγή υπαλλήλου. Άμυνα του εργοδότη σε περίπτωση κανονισμού με συμβατική ισχύ ή με ισχύ νόμου.- Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ', 33 και 38 του έχοντος ισχύ νόμου Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. N. 3234/1927) προκύπτει ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθμίζονται από τον εσωτερικό οργανισμό της, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Συ

Η ασφάλιση ευθύνης δημιουργεί συμβατική σχέση και συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του ασφαλιστή αφενός και του αντισυμβαλλόμενου ή ασφαλισμένου αφετέρου.

Η ασφάλιση ευθύνης δημιουργεί συμβατική σχέση και συνακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ του ασφαλιστή αφενός και του αντισυμβαλλόμενου ή ασφαλισμένου αφετέρου. Ο τρίτος που ζημιώθηκε και έχει αξίωση αποζημίωσης κατά του ασφαλισμένου, δεν μπορεί να στραφεί κατά του ασφαλιστή παρά μόνο πλαγιαστικώς. Ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος τρίτου κατά του ασφαλιστή παρέχεται στην υποχρεωτική γενική ασφάλιση ευθύνης.Διατάξεις:ΕισΝΑΚ: 24, 25ΕμπΝ: 189 επ.Νόμοι: 2496/1997 άρθ. 33, 34, 1815/1988 άρθ. 137, 489/1976 άρ

Και ο αλλοδαπός μη υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν στερείται άδειας εργασίας στην Ελλάδα, δικαιούται, σε περίπτωση βλάβης της υγείας ή του σώματός του συνεπεία αδικοπραξίας τρίτου, να αξιώσει από τον υπόχρεο αποζημίωση που π

Και ο αλλοδαπός μη υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν στερείται άδειας εργασίας στην Ελλάδα, δικαιούται, σε περίπτωση βλάβης της υγείας ή του σώματός του συνεπεία αδικοπραξίας τρίτου, να αξιώσει από τον υπόχρεο αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 929 εδαφ. α ΑΚ. Η έλλειψη άδειας εργασίας δεν κωλύει τη γένεση της αξίωσης αποζημίωσης ούτε αποτελεί προϋπόθεση για τη γένεση της σχετικής αξίωσης ότι ο τραυματιζόμενος είχε προηγουμένως αξίωση προς κτήση εισοδημάτων,