1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων.

- Ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων. Προϋποθέσεις ύπαρξής της και υποχρέωση προς ανόρθωση της ζημίας από τον ζημιώσαντα. Θετική και αποθετική ζημία. Αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου καθώς και για έλλειψη νόμιμης βάσης. Ερημοδικία και έρευνα περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. Αναβολή συζήτησης.- Σύμφωνα με την ΑΚ 197 κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά δε την

Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια θύματος.

- Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στην οικογένεια θύματος. Έννοια του όρου «οικογένεια» στη διάταξη. Ελεύθερη εκτίμηση του δικαστηρίου. Λήψη υπόψη των νόμιμων αποδεικτικών μέσων. Έννοια «πραγμάτων» κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 του ΚΠολΔ. Η ειδική διαδικασία του άρθρου 681Α του ΚΠολΔ.- Κατά το άρθρο 932 εδ. γ' ΑΚ, σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου μπορεί να επιδικασθεί στην οικογένεια του θύματος χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Στη διάταξη αυτή δεν γίνεται προσδιορ

Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, στην οποία δεν αναφέρεται η αιτία του χρέους λογίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας ότι έγινε, με σκοπό να γεννηθεί ενοχή «νέα», μη εξαρτώμενη από την αιτία του χρέους.

- Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, στην οποία δεν αναφέρεται η αιτία του χρέους λογίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας ότι έγινε, με σκοπό να γεννηθεί ενοχή «νέα», μη εξαρτώμενη από την αιτία του χρέους. Αν στην κατά τα ως άνω έγγραφη υπόσχεση ή αναγνωριστική δήλωση μνημονεύεται η αιτία του χρέους, δεν αποκλείεται και πάλι να πρόκειται για ενοχή αναιτιώδη, εφόσον, ερμηνευομένων των δηλώσεων βουλήσεως, με την προσφυγή στους ερμηνευτικούς κανόνες των διατάξεων των άρθρων 173 και 200 ΑΚ προκύ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Ανήλικος δικαιούχος αξίωσης. Παραίτηση από δικόγραφο.- Η παραίτηση του αναιρεσείοντος από το δικόγραφο της αναιρέσεως μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση του αναιρεσιβλήτου και με την προφορική δήλωσή του πριν από την έναρξη της προφορικής συζητήσεως της υποθέσεως, που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επιφέρει κατάργηση της δίκης και ότι για το κύρος της παραιτήσεως δεν είναι αναγκαία η κλήτευση του αναιρεσιβλήτου, αφού αυτός και αν τυχόν είχε κληθεί και παρίστατο δεν θα μπ

- Στις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των τοπογράφων - μηχανικών του Υπουργείου Γεωργίας, που καταρτίζουν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για κάποιες περιοχές δεν περιλαμβάνεται και η βεβαίωση για το ποιός είναι ιδιοκτήτης

- Στις αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των τοπογράφων - μηχανικών του Υπουργείου Γεωργίας, που καταρτίζουν κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες για κάποιες περιοχές δεν περιλαμβάνεται και η βεβαίωση για το ποιός είναι ιδιοκτήτης κάποιου ακινήτου και συνεπώς τα τυχόν έγγραφα των ανωτέρω Αρχής ή προσώπων δεν συνιστούν πλήρη απόδειξη, κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, για το προαναφερόμενο ζήτημα (κυριότητα ακινήτων). - Οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν μεν δημ

Παραποίηση κα απομίμηση σήματος.

- Παραποίηση κα απομίμηση σήματος. Κίνδυνος σύγχυσης. Σήμα φήμης. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 Ν. 146/1914. Στην περίπτωση σύνθετου σήματος αποτελούμενου από λέξεις, σχηματικές απεικονίσεις και χρωματισμούς, κρίσιμη για τη συναγωγή συμπεράσματος περί υπάρξεως ή μη απομιμήσεώς του, δημιουργικής κινδύνου σύγχυσης είναι η συνολική εντύπωση που προκαλεί το καθένα από τα παραβαλλόμενα στο μέσο, μη έμπειρο, άτομο του καταναλωτικού κοινού. - Αν η εντύπωση περί τ

Με το άρθρο 31 του ν.

- Με το άρθρο 31 του ν. 1545/1985 ορίστηκε ότι στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ κατατάσσονται οι απαιτήσεις που έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δασκάλων, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή της κήρυξης της πτώχευσης. Αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν, στην τάξη αυτή.- Στην προνομιακή κατάταξη τ

Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών.

- Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών. Παράνομη οπλοκατοχή. Συναυτουργία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.- H μεν κατοχή των ναρκωτικών πραγματώνεται με την φυσική εξουσίασή τους από τον δράστη ώστε αυτός να μπορεί σε κάθε στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή της και κατά τη δική του βούληση να τα διαθέτει πραγματικά, η δε μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών είναι η εντός της Ελλάδας μετακίνησή τους από τόπο σε τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.- Κατά το άρθρο 15 παρ. 1 στοιχ. α' του ν. 2168/1993 "όπλα, πυρο

Γαμικές διαφορές.

- Γαμικές διαφορές. Ένδικα μέσα. - Παραίτηση από το ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας. Ναι μεν η παραίτηση από το δικαίωμα ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας μπορεί να συνάγεται και σιωπηρώς εκ του ότι ο δικαιούμενος σε άσκηση αυτής ερημοδικασθείς άσκησε αναίρεση χωρίς να ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας, πλην όμως για το κύρος τέτοιας παραίτησης απαιτείται όπως ο υπογράφων την αίτηση αναίρεσης δικηγόρος έχει ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 98 περ. β ΚΠολΔ, η έλλειψη της ο

Υπαίτιοι φοροδιαφυγής στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες είναι μεταξύ άλλων και οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

- Υπαίτιοι φοροδιαφυγής στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες είναι μεταξύ άλλων και οι διευθύνοντες σύμβουλοι. Άρθρο 14 Ν. 2523/1997. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή θεσπίστηκε η λήψη απαγορευτικών μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή διενέργειας άλλων συναφών πράξεων (ανάληψη υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.) προκειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταλογισμού, βεβαίωσης κλπ των οικείων φόρων και προστίμω

Ερημοδικία αναιρεσίοντος.

- Ερημοδικία αναιρεσίοντος. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης.- Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ' ΚΠοινΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. - Σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτ

O δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα του αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγό του ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή.

- O δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα του αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγό του ή σε στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει τον δωρητή. Ως αχαριστία νοείται βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που συνιστά παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας οφειλόμενης σε υπαιτιότητα αυτού. H ανάκληση της δωρεάς γίνεται με δήλωση προς τον δωρεοδόχον, αφ

Ο Ν.

Ο Ν. 1648/1986 περί προστασίας πολεμιστών, αναπήρων, κλπ. προβλέπει τη σύναψη αναγκαστικής σύμβασης εργασίας, η οποία υποκαθιστά την ελεύθερη βούληση του εργοδότη και τελειούται με την εμφάνιση του τοποθετούμενου εργαζομένου προς ανάληψη υπηρεσίας στην υπόχρεη επιχείρηση. Ο εργοδότης, απορρίπτοντας την παροχή εργασίας του τοποθετούμενου εργαζομένου, καθίσταται υπερήμερος και οφείλει μισθούς υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 656 ΑΚ. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντίστοιχων οργανικών θέσεων στη

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προσβολή πράξης της αρχής. Απαράδεκτη η υπό κρίση αίτηση. Η προσβαλλόμενη κατά την πλειοψηφία στερείται εκτελεστότητας.- Η προσβαλλόμενη 41/2002 "απόφασις" της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος, στερείται εκτελεστότητος δεδομένου ότι δι' αυτής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος διατυπώνει απλώς γνώμην επί του τεθέντος ερωτήματος, η οποία πάντως δεν αποτελεί σύστασιν ή υπόδειξιν ούτε εξέτασιν παραπόνων κατ'

Απαράδεκτο ένδικο μέσο λόγω εκπρόθεσμης άσκησής του.

- Απαράδεκτο ένδικο μέσο λόγω εκπρόθεσμης άσκησής του. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής και ανωτέρα βία.- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 476 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ, όπως η δεύτερη παράγραφος αντικαταστάθηκε από το άρθρο 38 του N. 3160/2003, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων, και όταν ασκήθηκε εκπροθέσμως. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, είναι επιτρεπτή μόνο αίτηση αναιρέσεως, για όλους τους λόγους που περιορι

Παθητική δωροδοκία δημοτικού υπαλλήλου.

- Παθητική δωροδοκία δημοτικού υπαλλήλου. Αρχή της αυτοενοχοποίησης.- Κατά το άρθρο 235 του ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ισχύοντος από 3-3-2000 Νόμου 2802/2000, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος που απαιτεί ή δέχεται ή προσφέρεται να δεχτεί δώρα ή άλλα ανταλλάγματα που δεν δικαιούται ή την υπόσχεση τέτοιων δώρων ή ανταλλαγμάτων για ενέργεια ή παράλειψή του μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, η οποία είναι αντίθετη στα καθήκοντά του ή ανάγετ

Έννοια και προϋποθέσεις κτήσης διακριτικού τίτλου και δικαιώματος επωνυμίας, εκμετάλλευσή τους, σήμα φήμης.

- Έννοια και προϋποθέσεις κτήσης διακριτικού τίτλου και δικαιώματος επωνυμίας, εκμετάλλευσή τους, σήμα φήμης. - Ως διακριτικός τίτλος νοείται μία λεκτική ή παραστατική ένδειξη, με την οποία εξατομικεύεται και διακρίνεται ονομαστικά η όλη επιχείρηση ή κλάδος αυτής ή μόνο το κατάστημα. Το δικαίωμα επί του διακριτικού τίτλου εξάλλου, ως προς τη φύση του, είναι δικαίωμα άυλου αγαθού η άσκηση του οποίου προϋποθέτει λειτουργία της επιχείρησης (ΑΠ 1756/1988 ΕΕμπΔ 1990.322). Το δικαίωμα επί του διακριτικ

Έλλειψη πληρεξουσιότητας.

Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Επίσπευση συζήτησης. Ακυρότητα προπαρασκευαστικών πράξεων. Στην περίπτωση κατά την οποία ο φερόμενος έως τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διαδίκου που φέρεται ότι επισπεύδει τη συζήτηση, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο για τη συζήτηση της υποθέσεως και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη ρητής πληρεξουσιότητας, η οποία απαιτείται κατά τη συζήτηση και την ύπαρξη της οποίας αυτεπαγγέλτως πλέον κατά τη συζήτηση αυτή οφείλ

Υποχρέωση του δικηγόρου να εκτελεί την ανατιθέμενη σε αυτόν εντολή ευσυνειδήτως και επιμελώς και μάλιστα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αποφεύγει κακόπιστες ενέργειες, περιφρουρώντας πάντοτε το κύρος του Δικηγορικού Επαγγέλματος.

- Υποχρέωση του δικηγόρου να εκτελεί την ανατιθέμενη σε αυτόν εντολή ευσυνειδήτως και επιμελώς και μάλιστα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να αποφεύγει κακόπιστες ενέργειες, περιφρουρώντας πάντοτε το κύρος του Δικηγορικού Επαγγέλματος. Η παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων, που επιβάλλονται στους δικηγόρους από τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, τον εσωτερικό κανονισμό του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο ανήκουν, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, α

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αρ.

- Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αρ. 1 ν. 146/1914.- Σε αντίθεση δηλαδή με τη γενική απαγορευτική ρήτρα του αρ. 1 του ν. 146/1914, που απαιτεί ανταγωνιστικό σκοπό, στην περίπτωση του αρ. 13 παρ. 1 του ίδιου νόμου, αρκεί η χρήση να γίνεται κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση έστω και αν αυτή δεν γίνεται με ανταγωνιστικό σκοπό. Χρήση που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση είναι η αυτούσια μίμηση και η παραποίηση, δηλαδή η χρησιμοποίηση με μικρές μεταβολές που δεν αρκούν για να αποτραπεί η σύγχυση.- Προϋ

Απουσία διαδίκου κατά τη συζήτηση.

- Απουσία διαδίκου κατά τη συζήτηση. Επισπεύδων τη συζήτηση διάδικος. Έλεγχος νόμιμης κλήτευσης αντιδίκου. Προσκόμιση εκθέσεων επίδοσης. Απαράδεκτο συζήτησης. Παράσταση διαδίκου δια πληρεξουσίου με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.- Απουσία διαδίκου κατά τη συζήτηση. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 498 παρ. 1, 568 παρ. 1 και 4 και 576 παρ. 1, 2 και 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναίρεσης δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο εξετάζει ποιός επισπεύδει τη συζήτηση τη

Στην οικογένεια του θύματος, στην οποία δύναται να επιδικασθεί η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης επί θανατώσεως προσώπου, περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενά συνδεδεμένοι συγγενείς αυτού, αδιαφόρως αν συζούσαν ή διέμειναν χωριστά.

Στην οικογένεια του θύματος, στην οποία δύναται να επιδικασθεί η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης επί θανατώσεως προσώπου, περιλαμβάνονται οι εγγύτεροι και στενά συνδεδεμένοι συγγενείς αυτού, αδιαφόρως αν συζούσαν ή διέμειναν χωριστά. Tο Δικαστήριο της ουσίας στα πλαίσια της διακριτικής εξουσίας που έχει από το άρθρο 932 ΑΚ δύναται να καθορίσει το ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης του δικαιούχου, με βάση τους οικείους προσδιοριστικούς παράγ

Διαταγή πληρωμής.

- Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Έκταση εκκρεμοδικίας. Δεδικασμένο.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔικ προκύπτει ότι μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και αφετέρου η απαίτηση αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Εάν η απαίτηση ή το ποσό της δεν αποδεικ

Τράπεζες.

- Τράπεζες. Εισφορά του Ν. 128/1975, με την καταβολή της οποίας βαρύνονται τα πιστωτικά ιδρύματα. Χαρακτήρας της εισφοράς ως δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Δεν απαγορεύεται η συμβατική μετακύλιση της εισφοράς στους δανειοδοτούμενους.Σύμβαση ανοίγματος πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό. Έκδοση διαταγής πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Αποδεικτική ισχύς των μηχανογραφικώς τηρούμενων εμπορικών βιβλίων της Τράπεζας. Αφηρημένη αναγνώριση χρέους. Προστασία κατανα

Κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού.

- Κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού. Διαταγή πληρωμής. Απόσπασμα βιβλίων τράπεζας. Αποδεικτική δύναμη φωτοτυπιών εγγράφων. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνηση, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. Η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η

Νυχτοφύλακας.

- Νυχτοφύλακας. Ετοιμότητα προς παροχή εργασίας. Αμοιβή.- Η σύμβαση με την οποία ένας από τους συμβαλλομένους αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του άλλου, χωρίς όμως να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές και πνευματικές δυνάμεις του, έχει μεν το χαρακτήρα συμβάσεως εργασίας, αλλά εξαιτίας της ιδιομορφίας της δεν υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ορίζουν ελάχιστο όριο αμοιβής και προσα

Οι αξιώσεις του εκναυλωτή κατά του ναυλωτή Δημοσίου από τη σύμβαση ναυλώσεως, μεταξύ των οποίων, κατά το άρθρο 149 του ΚΙΝΔ, και οι πρόσθετες παροχές λόγω υπεραναμονής, υπόκεινται σε ετήσια παραγραφή (ΑΠ 1415/1992, 664/1995).

Οι αξιώσεις του εκναυλωτή κατά του ναυλωτή Δημοσίου από τη σύμβαση ναυλώσεως, μεταξύ των οποίων, κατά το άρθρο 149 του ΚΙΝΔ, και οι πρόσθετες παροχές λόγω υπεραναμονής, υπόκεινται σε ετήσια παραγραφή (ΑΠ 1415/1992, 664/1995). Διατάξεις:ΑΚ: 281, 914ΚΠολΔ: 559 αριθ. 1, ΚΙΝΔ: 149, 289, 291, 298ΝΔ: 321/1969 αρθ. 91

Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

- Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Συνέπειες ανάληψης ποσού από έναν καταθέτη. Ευθύνη τράπεζας από αδικοπραξία προστηθέντος υπαλλήλου της.- Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων προσώπων, όπως η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του Ν. 5368/1932, ανεξαρτήτως του αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της καταθέσεως νομ

Ψευδής καταμήνυση.

- Ψευδής καταμήνυση. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης. Συκοφαντική δυσφήμηση. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.- Από τη διάταξη του άρθρου 229 παρ. 1 του ΠΚ προκύπτει ότι υπαίτιος της πράξης της ψευδούς καταμηνύσεως είναι εκείνος που εν γνώσει του καταμηνύει άλλον ψευδώς ή αναφέρει γι' αυτόν ενώπιον της αρχής ότι τέλεσε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχική παράβαση, με σκοπό να προκαλέσει την καταδίωξή του. Για τη στοιχειοθέτηση της πρά

Σύμβαση δανείου.

- Σύμβαση δανείου. Εγγυητική ευθύνη. Μεταβολή βάσης αγωγής.- Από τα άρθρα 216 και 224 του ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 361, 806 και 1034 του ΑΚ συνάγεται ότι η εκ δανείου αγωγή για επιδίκαση (επιστροφή) του δανεισθέντος ποσού, για την πληρότητά της στηρίζεται στη μεταξύ του ενάγοντος και του εναγομένου σύμβαση, κατά την οποία ο πρώτος ανέλαβε την υποχρέωση να μεταβιβάσει κατά κυριότητα, με την οικεία παράδοση της νομής, χρήματα ορισμένης ποιότητας και ποσότητας εξαιτίας δανείου στο τελευταίο, και

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

- Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς. Διοικητική προσφυγή. - Η πράξη συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς μεταξύ της φορολογικής αρχής και του φορολογουμένου, καίτοι συντάσσεται με την σύμπραξη του τελευταίου, αποτελεί καταλογιστική του φόρου πράξη, υποκείμενη στην κατ' αρθρο 65 του νδ 3323/1955 (όπως τροποποιήθηκε) διοικητική προσφυγή, για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λόγους. Συνεπώς, η πράξη με την οποία η φορολογική αρχή αποφαίνεται επί της διοικητικής αυτής πρ

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας.

- Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν. 2121/1993, σε κάθε περίπτωση προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο δημιουργός μπορεί να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματός του, την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, «όποιος υπαιτίως προσέβαλε την πνευματική ιδιοκτησία ή τα συγγενικά δικαιώματα άλλου, υποχρεούται σε αποζημίωση της ηθικής βλάβης». Αντί για αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται υπαιτιότητα του υποχρέου, ο

- Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται στο ελάττωμα του προϊόντος του και στη ζημία περιλαμβάνεται η ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης σύμφωνα με τα άρθρα 928-930 του ΑΚ καθώς και η βλάβη ή καταστροφή εξαιτίας του ελαττωματικού προϊ

- Ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται στο ελάττωμα του προϊόντος του και στη ζημία περιλαμβάνεται η ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης σύμφωνα με τα άρθρα 928-930 του ΑΚ καθώς και η βλάβη ή καταστροφή εξαιτίας του ελαττωματικού προϊόντος κάθε περιουσιακού στοιχείου οποιουδήποτε προσώπου, εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν. Δηλαδή πρέπει να πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από το ελαττωματικό προϊόν, εφόσον όμως αυτό, κατά τη φύσ

Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, από την οποία προκύπτει, ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεματιστή και του

- Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, από την οποία προκύπτει, ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεματιστή και του επισπεύδοντος δανειστή, αφού η διαφορά επιδέχεται ως προς αυτούς ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν νοείται έγκυρος πλειστηριασμός για τον έναν και άκυρος για τον άλλον (ΟλΑΠ 11/1992 και 63/ 1981). Αν δεν απευθύνεται και κατά των δύο τούτων, η ανακοπή είναι α

Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, που καταλύει αναδρομικώς την επίδοση ως διαδικαστικής πράξης, έχει ως συνέπεια να μην οφείλονται εξαιτίας της τόκοι κατά το άρθρο 346 ΑΚ (δικονομικοί τόκοι) δεν επηρεάζει όμως το κύρος της επίδοσης κατά το μ

- Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, που καταλύει αναδρομικώς την επίδοση ως διαδικαστικής πράξης, έχει ως συνέπεια να μην οφείλονται εξαιτίας της τόκοι κατά το άρθρο 346 ΑΚ (δικονομικοί τόκοι) δεν επηρεάζει όμως το κύρος της επίδοσης κατά το μέρος που συνιστά απλή όχληση και επομένως δε συνεπάγεται άρση αναδρομική ή μη των κατά το άρθρο 345 ΑΚ έννομων συνεπειών της υπερημερίας του εναγόμενου οφειλέτη, η οποία έχει ήδη, μετά την όχληση, ως όρος της, τυχόν επέλθει. Έτσι, αν ο ενάγων ασκήσει

Πλάνη κατά τη δήλωση βουλήσεως.

- Πλάνη κατά τη δήλωση βουλήσεως. Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης. Πλάνη ως προς το περιεχόμενο της δήλωσης βουλήσεως. Απάτη. Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απάτης. Λόγος αναίρεσης. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο μη προταθέντων ισχυρισμών. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Πλάνη κατά τη δήλωση βουλήσεως και ακύρωση δικαιοπραξίας. Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΑΚ, αν κάποιος καταρτίζει δικαιοπραξία και η δήλωσή τον δεν συμφωνεί, από ουσιώδη πλάνη, με τη βούλησή τον, έχει δικαίωμα να ζητήσει

Ανάκληση των μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας.

- Ανάκληση των μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας. Προϋποθέσεις ανάκλησης σε περίπτωση που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου - Διορισμός προσωρινού διοικητικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το άρθρο 69 ΑΚ, που εφαρμόζεται και επί ανωνύμων εταιριών, προσωρινή διοίκηση διορίζεται και επί πλασματικής ελλείψεως τακτικής διοίκησης, η οποία υπάρχει και όταν, λόγω καθολικών διαφωνιών των μελών της, είναι αδύνατη η λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που είτε την απασχολούν, είτε πρέπει κατά το ν

Αναβολή συζήτησης.

- Αναβολή συζήτησης. Πότε απαιτείται νέα κλήτευση των διαδίκων. Ερημοδικία. Έλεγχος περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. Ρητή πληρεξουσιότητα και συνέπειες έλλειψής της.- Κατά την γενική διάταξη του άρθρου 226 παρ. 4 εδ. 1, 3 και 4 του ΚΠολΔ, αν η συζήτηση αναβληθεί ο γραμματέας είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά το τέλος της συνεδριάσεως να μεταφέρει την υπόθεσή στη σειρά των υποθέσεων που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε. Κλήση του διαδίκου για εμφάνιση στη δικάσιμο αυτή δεν

Δάση και δασικές εκτάσεις.

- Δάση και δασικές εκτάσεις. Αυθαίρετες κατασκευές εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Ειδική αποζημίωση διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής.- Η ειδική αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 114 παρ. 5 του ν. 1892/1990 αποτελεί διοικητική κύρωση για τη διατήρηση αυθαίρετης κατασκευής εντός δάσους ή δασικής έκτασης και οι διαφορές που αναφύονται από την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου είναι διοικητικές και επιλύονται από τα διοικητικά δικαστήρια. - Αρμόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της σχετικής προσφυ

Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα.

- Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Πραγματικά περιστατικά. - Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. Έλλειψη αιτιολογίας συνιστά και η, παρά την μνημόνευση όλων των αποδεικτικών μέσων στο κείμενο της αποφάσεως, λήψη υπόψη και αξιολογική εκτίμηση ορισμένων μόνο από αυτά και δη επιλεκτικώς κατονομαζόμενων. -Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε αποφάσεως είτε είναι αθωωτική είτε καταδικαστική και μάλιστα για οποιονδήποτε από τους προβλπεπόμεν

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1024 Α.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1024 Α.Κ «τα αγροτικά ακίνητα, που βρίσκονται χαμηλότερα δέχονται τα νερά που τρέχουν φυσικά και χωρίς χειροποίητο έργο απ’ αυτά που βρίσκονται ψηλότερα. Στον κύριο του χαμηλότερου ή του ψηλότερου ακινήτου απαγορεύεται κατασκεύασμα που εμποδίζει ή μεταβάλλει τη φυσική ροή».Η διάταξη αυτή, η οποία αφορά ευθέως μόνον τα αγροτικά ακίνητα, έχει ανάλογη εφαρμογή και στα αστικά ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς οργανωμένο σύστημα υπονόμων (ΑΠ 623/2001 Δνη 2

Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου άγει σε περιστολή του ελέγχου της συνταγματικότητος των νόμων από τα Δικαστήρια, δεν συνιστά βελτίωση του ισχύοντος συστήματος, αλλά ανατροπή της υφισταμένης ισορροπίας εις βάρος του Κράτους Δικαίου.

-Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου άγει σε περιστολή του ελέγχου της συνταγματικότητος των νόμων από τα Δικαστήρια, δεν συνιστά βελτίωση του ισχύοντος συστήματος, αλλά ανατροπή της υφισταμένης ισορροπίας εις βάρος του Κράτους Δικαίου.-Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των υποθέσεων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών οριοθετούνται επαρκώς από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις και δεν υφίσταται ανάγκη αναθεώρησης του

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.

- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Κατά τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4169/1961, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) απολαύει όλων των δικαστικών, διοικητικών και δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 21 του κ.δ/τος της 26-6/10-7-1944 "περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου", "ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της

Άρθρο 11 Ν.

- Άρθρο 11 Ν.Δ. 797/71. Αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η Διοίκηση μπορεί με την έκδοση πράξεως τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου να επιβάλλει νέα αναγκαστική απαλλοτρίωση στην ίδια περιοχή, για τον εφεξής χρόνο. - Προϋποθέσεις. Πρόθεση και δυνατότητα για την άμεση συντέλεση της νέας απαλλοτριώσεως με την καταβολή της σχετικής αποζημιώσεως. Η επιχειρούμενη ρύθμιση επιβάλλεται για λόγους σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης.Διατάξεις:ΝΔ: 797/1971 άρθ. 11Νόμοι: 1337/1983 άρθ. 36,

- Όταν ένα πρόσωπο ενεργεί φαινομενικά στο όνομά του κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις, στην πραγματικότητα όμως εμπορεύεται για λογαριασμό με τις υποδείξεις και εντολές άλλου, ενέχονται και οι δύο (αχυράνθρωπος - εμφανής και κρυπτόμενος) για

- Όταν ένα πρόσωπο ενεργεί φαινομενικά στο όνομά του κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις, στην πραγματικότητα όμως εμπορεύεται για λογαριασμό με τις υποδείξεις και εντολές άλλου, ενέχονται και οι δύο (αχυράνθρωπος - εμφανής και κρυπτόμενος) για τις δημιουργούμενες από τη δράση του φαινόμενου εμπόρου ενοχές. - Άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου. Πότε γίνεται δεκτή.- Συμβατική ευθύνη της μητρικής εταιρείας είναι δυνατό να θεμελιωθεί γενικά τόσο στη διάταξη του άρθ. 723 ΑΚ όταν η

Σήματα.

Σήματα. Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που φέρουν πανομοιότυπο σημείο από το έδαφος κράτους μέλους στο οποίο το σήμα αυτό προστατεύεται. Παράνομη κατασκευή. Συνδεδεμένο κράτος.Διατάξεις: ΣυνθΕΚ: 28, 30Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ αρθ. 5Κανονισμοί: 3295/94 αρθ. 1, 11, 241/1999

Εμπορικές μισθώσεις.

- Εμπορικές μισθώσεις. Μίσθωση ακινήτων ανηκόντων σε ιερές μονές ΝΠΔΔ. Διαδικασία σύναψης. Έγγραφος τύπος. - Προϋποθέσεις αναγκαστικής παράτασης 12ετούς διάρκειας μίσθωσης για μια τετραετία ακόμη. Μη άσκηση αγωγής απόδοσης μισθίου εντός εννέα μηνών από τη λήξη της δωδεκαετίας. Πότε οφείλεται αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία. - Υπολογισμός χρόνου παραμονής στη χρήση του μισθίου. Στον χρόνο, που ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο, συνυπολογίζεται ο χρόνος προγενέστερης μίσθωσης και στην περ

Αν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως απορριφθεί λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως είναι μόνο η απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωματώνεται η πρωτόδικη.

- Αν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως απορριφθεί λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως είναι μόνο η απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωματώνεται η πρωτόδικη. Έτσι, τα τυχόν σφάλματα της αποφάσεως του πρώτου βαθμού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο, μπορούν να προταθούν με την αίτηση αναιρέσεως ως σφάλματα της δευτεροβαθμίου αποφάσεως, εφόσον συνιστούν και αναιρετικούς λόγους, παραδεκτά προβαλλόμενους.- Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύ

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι εμπιστευτικές πληροφορίες, τις οποίες είχαν ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας αυτής και ως συγγενείς μεταξύ τους, προέβησαν, δολίως και κατά τρόπο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, σε αθρόες και μαζικές πωλήσεις των μετοχών της ενλόγω εταιρείας, που είχαν στην κυριότητά τους, αφού προηγουμένως είχαν πείσει τρίτους μετόχους της ίδιας εταιρε

Όπως η άσκηση κάθε δικαιώματος, έτσι και η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της ορισμένου χρόνου συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο απαγορεύεται (και είναι άκυρη, άρθρο 174 Α.

- Όπως η άσκηση κάθε δικαιώματος, έτσι και η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της ορισμένου χρόνου συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο απαγορεύεται (και είναι άκυρη, άρθρο 174 Α.Κ.) όταν υπερβαίνει τα αντικειμενικά όρια (της καλής πίστεως, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος) που θεσπίζει η διάταξη του άρθρου 281 του Α.Κ. Δεν συνιστά όμως υπέρβαση των ορίων αυτών μόνη (και χωρίς τη συνδρομή και άλλων πραγματικών περιστατικών) η παράκαμψη από μέρους του

Ενεχύραση απαίτησης.

- Ενεχύραση απαίτησης. Σύσταση, κατά το ν.δ. 17.7/13.8.1923, του υπέρ τράπεζας ενεχύρου σε απαίτηση.- Από τα άρθρα 1, 35, 36, 39 και 44 ΝΔ 17.7/13.8.1923, που, κατ' άρθρο 41 Εισ. ΝΑΚ, διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 1254 εδ. α', στην αρχή, και β' ΑΚ, συνάγονται τα εξής: Kατ' ειδική ρύθμιση του ως άνω ΝΔ, για τη σύσταση του υπέρ τράπεζας (ή άλλης ΑΕ) ενεχύρου σε απαίτηση, ονομαστική του ενεχυραστή κατά τρίτου ή άλλης φύσεως, χρηματική ή μη, προς εξασφάλιση είτε απαιτήσεως της τράπεζας α

Αίτηση σε αναρμόδια αρχή.

- Αίτηση σε αναρμόδια αρχή. Αίτηση άρσης απαλλοτρίωσης σε αναρμόδια αρχή. Μη στοιχειοθέτηση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Δε συντρέχει λόγος ακύρωσης της προσβαλλόμενης παράλειψης της Διοίκησης. - Αίτηση σε αναρμόδια αρχή. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του πδ 18/1989, όταν υποβάλλεται αίτηση σε αναρμόδια αρχή δεν κινείται η κατά τη διάταξη αυτή τρίμηνη προθεσμία προς επιχείρηση οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, εκτός αν εκ των υστέρων περιέλθει η εν λόγω αίτησ

Ανώνυμη εταιρεία.

- Ανώνυμη εταιρεία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Από τη διάταξη του αρ. 69 ΑΚ (η οποία εφαρμόζεται και στην Ανώνυμη Εταιρία βλ. σχετ. ΑΠ 619/1987, Δ 19, 283, ΕφΘεσ 1750/1992, Αρμ. 27, 38), προκύπτει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να διορίσει προσωρινή διοίκηση της εταιρίας και όταν τα συμφέροντα των μελών αυτής συγκρούονται με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, το οποίο έχει δική του προσωπικότητα και είναι υποκείμενο ξεχωριστών δ

Ανώνυμες εταιρείες.

- Ανώνυμες εταιρείες. Επωνυμία που περιέχει το όνομα του ιδρυτή της εταιρείας. Αρχή της διάρκειας της επωνυμίας. Η αποχώρηση του ιδρυτή δεν συνιστά λόγο διαγραφής της επωνυμίας, και δεν δικαιολογεί την παροχή σ’ αυτόν της προστασίας που προβλέπεται από τα άρθρα 57 και 58 ΑΚ, δεδομένου ότι συμφώνησε, κατά τη σύνταξη του καταστατικού, τη χρήση του ονόματος του σ’ όλη τη διάρκεια αυτής και για την περίπτωση δηλαδή εξόδου του από την εταιρία για οποιοδήποτε λόγο.- Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρία

Δάση.

-Δάση. Αναδασωτέες εκτάσεις. -Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 117 του Συντάγματος. Η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής εκτάσεως, η αιτιολογία όμως αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.Διατάξεις: Νόμοι: 2503/1997, 998/1979 αρθ. 3, 38

Αναγνωστέα έγγραφα που δεν αναφέρονται στην απόφαση ότι λήφθησαν υπόψη από Δικαστήριο.

Αναγνωστέα έγγραφα που δεν αναφέρονται στην απόφαση ότι λήφθησαν υπόψη από Δικαστήριο. Για την ύπαρξη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς και κατά το είδος τους και χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά ή να αξιολογούνται καθ΄ έκαστον ή να συσχετίζονται ειδικώς ή να συγκρίνονται προς

Σε περίπτωση παράβασης από μέρους του λήπτη, της υποχρέωσής του να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο να είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική

- Σε περίπτωση παράβασης από μέρους του λήπτη, της υποχρέωσής του να δηλώσει στον ασφαλιστή κάθε περιστατικό που γνωρίζει, το οποίο να είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του ασφαλιστικού κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσει σε κάθε σχετική ερώτηση του από δόλο, ο ασφαλιστής, λαμβάνοντας βέβαια, γνώση της παράβασης και σταθμίζοντας τα συμφέροντα του, έχει δικαίωμα είτε να εμμείνει στη σύμβαση, δηλώνοντας ενδεχομένως τούτο ρητά στο λήπτη, είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, επιφέρον

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

- Καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Αποζημίωση. Κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.- Αν δεν καταβληθεί, σε περίπτωση καταγγελίας, η αποζημίωση ή το μέχρι των αποδοχών έξι μηνών μέρος της, κατά περίπτωση, την ημέρα που επιδίδεται η έγγραφη καταγγελία στον απολυόμενο μισθωτό, η καταγγελία είναι άκυρη, η δε ακυρότητα δεν θεραπεύεται με τη μεταγενέστερη καταβολή της αποζημιώσεως. Η καταβολή της αποζημιώσεως πρέπει να είναι πραγματική και δεν αρκεί η απλή προσφορά αυτής. Αν όμως ο ε

Αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές.

- Αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές. Ατομικές διοικητικές πράξεις για το χαρακτηρισμό κτισμάτων ως αυθαιρέτων. Αίτηση ακύρωσης. Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου. - Αιτήσεις ακυρώσεως κατά ατομικών διοικητικών πράξεων, που αφορούν στο χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαιρέτων και την εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Πρέπει, κατόπιν τούτου, το ένδικο βοήθημα του αιτούντος, κατά το μέρος που στρέφεται κατά της από 27.3.20

Θανατηφόρο ατύχημα από οδηγό που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Θανατηφόρο ατύχημα από οδηγό που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Συντρέχον πταίσμα του θανόντος λόγω της μη πρόσδεσης της ζώνης ασφαλείας. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν την αποζημίωση λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητικά ατυχήματα, και στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία ήταν ασφαλισμένο το ζημιογόνο αυτοκίνητο ανακλήθηκε. Από την ημέρα της ανακλήσεως της άδειας λ

Διεκδικητική αγωγή.

- Διεκδικητική αγωγή. Για το ορισμένο αυτής απαιτείται σαφής έκθεση των γεγονότων που θεμελιώνουν κυριότητα του ενάγοντος στο πράγμα, ακριβή περιγραφή του ακινήτου, κατάληψη του ακινήτου από τον εναγόμενο και νομή ή κατοχή από αυτόν, προσδιορισμός της αξίας του πράγματος και ορισμένο αίτημα για αναγνώριση της κυριότητας και απόδοση του πράγματος, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη (έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης). - Σε περίπτωση που η αγωγή στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσ

Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει το λόγο αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν, από τη διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά με τα αντι

Για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων σε βάρος φαρμακοποιού λόγω παραβάσεως των βάσει αυτών υποχρεώσεων του απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος, η προηγούμενη κλήση και παροχή εξηγήσεων εκ μέρους του.

- Για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων σε βάρος φαρμακοποιού λόγω παραβάσεως των βάσει αυτών υποχρεώσεων του απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος, η προηγούμενη κλήση και παροχή εξηγήσεων εκ μέρους του.- Το θεσπιζόμενο δικαίωμα ακροάσεως του διοικούμενου, που δεν καλύπτεται με τη διοικητική προσφυγή, συνίσταται ακριβώς στην «προηγούμενη» δηλαδή πριν την έκδοση οποιασδήποτε εκτελεστής ατομικής διοικητικής πράξεως σε βάρος του, παροχή εξηγήσεων και τη λήψη αυτών υπόψη από την αρμόδια αρ

Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης.

- Απαράδεκτοι λόγοι αναίρεσης. Πότε θεμελιώνονται οι αναιρετικοί λόγοι του άρθρου 559 αριθ. 10 και 12 ΚΠολΔ. - Δημόσια έγγραφα με αποδεικτική δύναμη. Τα έγγραφα έχουν αυξημένη αποδεικτική δύναμη μόνο αν παράγουν πλήρη απόδειξη, τέτοια δε είναι τα δημόσια έγγραφα, κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ, εφόσον, εκτός άλλων, τα σ' αυτά βεβαιούμενα προέρχονται από πρόσωπο που είναι, καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, να κάνει αυτή τη βεβαίωση και όχι όταν εκτιμώνται ως δικαστικά τεκμήρια, δεν ελέγχεται, όμως, η in concreto

Αίτηση αναίρεσης.

- Αίτηση αναίρεσης. Λόγοι αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Παραμόρφωση εγγράφου.- Ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 11 α ΚΠολΔ ιδρύεται, όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβιάζει την υποχρέωσή του να λάβει υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, για την απόδειξη ισχυρισμού, που προτάθηκε νόμιμα και ασκεί ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης- Κατά τη διάταξη του αριθ. 11 γ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο δεν έ

Αρμόδιοι δικηγόροι προς σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναίρεσης.

- Αρμόδιοι δικηγόροι προς σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναίρεσης.- Ο δικηγόρος, που είναι παρ' Αρείω Πάγω και ανήκει στο Δικηγορικού Σύλλογο Αθηνών ή Πειραιώς, έχει τη δυνατότητα να υπογράψει αίτηση αναίρεσης, αφού αυτή απευθύνεται προς το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, ενώπιον του οποίου δικαιούται να παρίσταται και να ενεργεί τις σχετικές διαδικαστικές πράξεις. Δεν επιτρέπεται όμως σε αυτόν η κατάθεση του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης στη γραμματεία Εφετείου άλλου από εκείνα των Αθη

Έλλειψη αιτιολογιών.

- Έλλειψη αιτιολογιών. Προδικαστική απόφαση. - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ, αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 226 παρ. 2 και 270 παρ. 2 εδάφ. β' ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον εκδίδεται προδικαστική απόφαση και η απόδειξη διεξάγετ

Υπό το καθεστώς του Π.

Υπό το καθεστώς του Π.Δ. 323/89 καθώς και του ΠΔ 410/95 ΦΕΚ Α΄ 231), δια των άρθρων 258 και 275 αντιστοίχως των οποίων, τροποποιήθηκε το νομοθετικό καθεστώς, το οποίο διέπει τη διαδικασία κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτου, κατόπιν αποφάσεως του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η κήρυξη αυτής ολοκληρώνεται πλέον με τη δημοσίευση αυτουσίου του κειμένου της αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου που κηρύσσει την απαλλοτρίωση σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στο νομό ή αν δεν εκδίδεται τέ

Νομική υπαγωγή πραγματικών περιστατικών.

- Νομική υπαγωγή πραγματικών περιστατικών. Ορισμένο του δικογράφου της αγωγής. Λόγοι αναίρεσης. Ορισμένο λόγων αναίρεσης. - Ο νομικός χαρακτηρισμός των επικαλούμενων περιστατικών, στα οποία θεμελιώνεται το προβαλλόμενo με την αγωγή αίτημα, δεν είναι δεσμευτικό για το δικαστήριο, το οποίο οφείλει αυτεπαγγέλτως να προβεί στην ορθή νομική υπαγωγή των επικαλούμενων κατά τρόπο σαφή πραγματικών περιστατικών, έστω και διαφορετική από εκείνη στην οποία προβαίνει ο ενάγων, χωρίς αυτό να συνιστ

Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψ

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που επήλθε. Περαιτέρω, η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) δεν θεμελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυ

Επί προσβολής της νομής με αποβολή ή διατάραξη, επείγουσα περίπτωση που καθιστά αναγκαία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντρέχει μόνον όταν απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως η νομή προσωρινά, με δικαστική παρέμβαση.

- Επί προσβολής της νομής με αποβολή ή διατάραξη, επείγουσα περίπτωση που καθιστά αναγκαία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντρέχει μόνον όταν απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως η νομή προσωρινά, με δικαστική παρέμβαση. Τέτοια ανάγκη υπάρχει σε περίπτωση που οποιαδήποτε καθυστέρηση θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στο αντικείμενο της νομής, όχι όμως και αν υπάρχει κίνδυνος «διαπληκτισμών και ερίδων των διαδίκων» ή κίνδυνος ενσωμάτωσης τμήματος του επιδίκου στην ιδιοκτησία του καθ’ ου, πολλώ δ