1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Έκδοση και δημοσίευση απόφασης.

- Έκδοση και δημοσίευση απόφασης. Νόμιμη σύνθεση του δικαστηρίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Έλλειψη, ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα αιτιολογιών της απόφασης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων που προτάθηκαν. Έννοια «πράγματος» κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 304 και 300 ΚΠολΔ συνάγεται ότι από της συντάξεως, χρονολογήσεως και υπογραφής του σχεδίου της δικαστικής αποφάσεως, θεωρείται αυτή εκδοθείσα, η δε δημοσίευση αυτής από το σχέδιο σε δημόσια συνεδρίαση επιφέρει

Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση δε που αυτή ελλείπει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως, ήτοι οι προπαρασκευαστικές πράξεις και οι κλήσεις.

- Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση δε που αυτή ελλείπει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως, ήτοι οι προπαρασκευαστικές πράξεις και οι κλήσεις. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της. - Συνεπώς, η έλλειψη πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο του επισπεύδοντος, που επέσπευσε την συζήτηση υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνε

Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων εκδιδόμενων επί εφέσεων κατ΄αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.

- Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων εκδιδόμενων επί εφέσεων κατ΄αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Συμφωνία του άρθρου 560 του ΚΠολΔ με το Σύνταγμα. Προϋποθέσεις για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Ειδικότερα για το άρθρο 560 αριθ. 1 περί εφαρμογής ουσιαστικών κανόνων δικαίου.- Κατά το άρθρο 560 ΚΠολΔ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων ως και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, εκδιδομένων επί Εφέσεων κατ' αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, συγχωρείται αναίρεση μόνον 1) αν παραβιάσθ

Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 46 ν.

Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 46 ν. 1892/1990, να αποδεχτεί το διορισμό του εντός τριών ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης που τον διόρισε, διαφορετικά θεωρείται ότι τον αποποιήθηκε. Ο εκκαθαριστής μπορεί, αν κρίνει ότι απαιτούνται ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, να ζητήσει με αίτησή του την παράταση της νόμιμης προθεσμίας για ένα εξάμηνο. Η αίτηση εισάγεται κατά την διαδικασία

Εκκλητό πρωτόδικης απόφασης.

- Εκκλητό πρωτόδικης απόφασης. - Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας καταργήθηκε, εφ’ όσον, αφ’ ενός δεν επανελήφθη στη νέα διάταξη του άρθρου 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, αφ’ ετέρου δεν περιλαμβάνεται στις μνημονευόμενες στο άρθρο 285 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα εξαιρέσεις, η ειδική ρύθμιση του άρθρου 165 παρ. 1 εδ. γ΄ του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, η οποία αναφερόταν στο εκκλητό σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως, οπότε ως «διαφορά» λογιζόταν το καταλογισθέν από

Επικύρωση εγγράφων από δικηγόρο.

- Επικύρωση εγγράφων από δικηγόρο. Ποια έγγραφα επικυρώνονται νόμιμα από δικηγόρο. Δημόσιος διαγωνισμός προμηθειών του ν. 2522/1997. Απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς της αιτούσας επειδή τα προσκομιζόμενα δικαστικά πιστοποιητικά είχαν επικυρωθεί από δικηγόρο. - Η γενική διάταξη του άρθρου 52 του Κώδικα περί Δικηγόρων, η οποία αναφέρεται σε δυνατότητα επικυρώσεως από δικηγόρο αντιγράφου εγγράφου «παντός είδους» και συνέχισε να ισχύει υπό την αρχική μορφή του ΚΔΔ, πρέπει να θεωρηθεί ότι κ

Αναβολή λόγω υποβολής του κατηγορουμένου σε θεραπευτική αγωγή ψυχικής απεξάρτησης από την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

- Αναβολή λόγω υποβολής του κατηγορουμένου σε θεραπευτική αγωγή ψυχικής απεξάρτησης από την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάταξη του άρθρου 21 παρ.1 στοιχ. α και β του Ν. 2331/1995, σε περίπτωση εγκλήματος του άρθρου 5 του Ν. 1729/1987, όπως ισχύει, ως και σε περίπτωση εγκλήματος που φέρεται ότι τελέστηκε για να διευκολυνθεί η χρήση ναρκωτικών ουσιών, εφόσον τα εγκλήματα αυτά έχουν τελεσθεί από πρόσωπο που απέκτησε την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και δεν μπορεί να την αποβάλει με δικέ

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης:Προϋποθέσεις για την άσκηση εφέσεως κατά της αποφάσεως με την οποία διατάσσεται η εκτέλεσή του.

- Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης:Προϋποθέσεις για την άσκηση εφέσεως κατά της αποφάσεως με την οποία διατάσσεται η εκτέλεσή του. - Έννοια και περιεχόμενο. Σκοπός της έκδοσής του είναι να καταστεί δυνατή η άσκηση ποινικής δίωξης κατά προσώπου στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί πράξη αξιόποινη ή να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας. Αφορά δε αξιόποινες πράξεις που τελούνται και από ημεδαπούς και από αλλοδαπούς. - Η απαγόρευση της έκδοσης ημεδαπών και παράδοσής τους στις αρ

Κάθε αξίωση μισθωτού πηγάζουσα από άκυρη καταγγελία σχέσεως εξαρτημένης εργασίας είναι απαράδεκτη εάν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία από την λύση της σχέσεως εργασίας.

- Κάθε αξίωση μισθωτού πηγάζουσα από άκυρη καταγγελία σχέσεως εξαρτημένης εργασίας είναι απαράδεκτη εάν η σχετική αγωγή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία από την λύση της σχέσεως εργασίας.- Κάθε παραγραφή που διακόπηκε με την έγερση της αγωγής θεωρείται σαν να μη διακόπηκε αν ο ενάγων παραιτηθεί από την αγωγή ή η αγωγή απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους μη ουσιαστικούς. Αν ο δικαιούχος εγείρει και πάλι την αγωγή μέσα στο προβλεπόμενο κάθε φορά χρονικό διάστημα, η πρ

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργ

-Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την εργολαβική τους ιδιότητα και για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται δι

Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, κηρυχθείσας υπέρ του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

- Ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης, κηρυχθείσας υπέρ του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Πάροδος μακρού χρόνου.- Η ανάκληση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης είναι νέα και εξαιρετική διοικητική διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα μετά πάροδο μακρού χρόνου και της οποίας η πρόοδος εξαρτάται από τη μεσολάβηση νομικών και πραγματικών γεγονότων (ενέργειες της Διοικήσεως κ.λπ.), τα οποία δεν εντάσσονται στη νομική διαδικ

Αμοιβή δικηγόρων ΙΚΑ.

- Αμοιβή δικηγόρων ΙΚΑ.- Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται, 1) ότι εφόσον οι δικηγόροι του ΙΚΑ αμείβονται σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια τα οποία ορίζει ο Κώδικας περί Δικηγόρων, αμείβονται πλέον σύμφωνα με τα ελάχιστα όρια τα οποία καθορίζονται από την ως άνω (ή την εκάστοτε ισχύουσα) υπουργική απόφασn η οποία εκδόθηκε (ή εκδίδεται) κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 παρ. 2 N. 2753/1999, στον βαθμό κατά τον οποίο τα ελάχιστα καθοριζόμενα από αυτή όρια δικηγορικών αμοιβών είναι ανώτερα απ

Αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση.

- Αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκε, ή επιδόθηκε αλλά όχι νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. - Ο επισπεύδων τη συζήτηση αναιρεσείων θεωρείται ως μη παριστάμενος, στην περίπτωση κατά την οποία ο πληρεξούσιος του αποδεικνύει την ύπαρξη ρητής πλη

Αντιφατικές διατάξεις αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως.

- Αντιφατικές διατάξεις αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως. Αναίρεση κατά αποφάσεων πρωτοδικείων.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 17 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν η ίδια απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Εντεύθεν συνάγεται, ότι η αντίφαση πρέπει να υπάρχει στο διατακτικό της απόφασης μεταξύ των διατάξεών της, έτσι ώστε λόγω των αντιφάσεων να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεσή της.- Κατά των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων αναίρεση επιτρέπεται,

Κατάθεση σε τράπεζα.

- Κατάθεση σε τράπεζα. Φύση κατάθεσης. Ευθύνη τράπεζας και υπαλλήλου. Προστήσας.- Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα, με την οποία αποσκοπείται κυρίως η ασφαλής φύλαξη των χρημάτων του καταθέτη, προς την οποία δεν είναι αντίθετη η συνομολόγηση του συνήθους για τραπεζικές εργασίες τόκου, φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης και συνεπώς έχει επ΄ αυτής εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 830 παρ. 1 εδ. β΄ του Α.Κ., σύμφωνα με την οποία επί ανωμάλου παρακαταθήκης ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι δι

Επίδοση στο εξωτερικό.

- Επίδοση στο εξωτερικό. Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Μεγάλης Βρετανίας δικαστικής αρωγής επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων.- Κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 134 εδ. α' ΚΠολΔ, αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει έδρα στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη ή σ' αυτό που εξέδωσε την επιδιδόμενη απόφαση και για δίκες στο ειρηνοδικείο, στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οπο

Kατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, ο μετέχων σε μια συμβατική ή ευρύτερη συναλλακτική σχέση, δεν μπορεί να επικαλεσθεί καταχρηστική άσκηση των εξ αυτής δικαιωμάτων του αντισυμβαλλομένου του, στηριζόμενος σε κακόπιστη εκ μέρους του τελευταίου συμπερ

- Kατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, ο μετέχων σε μια συμβατική ή ευρύτερη συναλλακτική σχέση, δεν μπορεί να επικαλεσθεί καταχρηστική άσκηση των εξ αυτής δικαιωμάτων του αντισυμβαλλομένου του, στηριζόμενος σε κακόπιστη εκ μέρους του τελευταίου συμπεριφορά, εάν την ίδια συμπεριφορά (αποδεικνύεται ότι) έχει επιδείξει και ο ίδιος.- Κατά την παράγραφο 2 εδάφ. α΄ του άρθρου 569 ΚΠολΔ, πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ως προς τα ίδια κεφάλαια της προσβαλλομένης αποφάσεως και τα κεφάλαια εκείνα που αναγκα

Υπερημερία εργοδότη.

Υπερημερία εργοδότη. Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισθούς υπερημερίας χωρίς να υποχρεούται να παράσχει την εργασία του σε άλλο χρόνο. Πότε είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος αυτού του μισθωτού. Το δικαστήριο της ουσίας για να έχει επαρκείς αιτιολογίες, που να καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθή εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ., πρέπει να εξειδικεύει με την παραδοχή αντιστοίχων πραγματικών περιστατικών τον τρόπο, με τον οποίο ο αξιών τους μισθού

Ανώνυμη εταιρεία.

- Ανώνυμη εταιρεία. Αδίκημα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Υπεξαίρεση. Χρόνος τέλεσης του εγκλήματος. Eλλειψη αιτιολογίας. Αναίρεση απόφασης.- Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του α.ν. 86/1967, όποιος υπέχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών), που τον βαρύνουν, ασχέτως ποσού, προς τους υπαγόμενους στο Υπουργείο Εργασίας κάθε φύσεως Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Ασφάλισης ή Ειδικούς Λογαριασμούς και δεν καταβάλλει αυτές εντός μηνός, αφότου κατέστησαν απα

Ασφαλιστική σύμβαση.

- Ασφαλιστική σύμβαση. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ζημίες τρίτων. Ρήτρα "claims made policy". Παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Ενστάσεις καταλυτικές του αγωγικού δικαίωματος στην αναιρετική δίκη. - Από τις διατάξεις των άρθρων 189 επ. ΕμπΝ (άρθρα 33 παρ. 4 και 34 Ν 2496/1997) σε συνδυασμό προς εκείνες των άρθρων 201 και 361 ΑΚ συνάγεται ότι, επί ασφαλίσεως της επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ζημίες τρίτων, μπορεί εγκύρως να τεθεί στο ασφαλιστήριο η διαμορφωθείσα στο πλα

Προσβολή αποφάσεων εφορευτικής επιτροπής.

- Προσβολή αποφάσεων εφορευτικής επιτροπής. Προσβάλλονται ως αποφάσεις της ίδιας της γενικής συνέλευσης. - Εξουσία του Δικαστηρίου. Αν η απόφαση δεχθεί την ακυρωτική αγωγή έχει ως μόνο περιεχόμενο την ακύρωση της προσβληθείσης αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως. Δεν έχει την εξουσία να υποκαταστήσει τη γενική συνέλευση και -αφού ακυρώσει την ελαττωματική της απόφαση- να αντικαταστήσει αυτήν με την απόφαση εκείνη, την οποία θα λάμβανε η συνέλευση, αν δεν μεσολαβούσε το ελάττωμα που προκά

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Τραπεζικής Ανώνυμης Εταιρείας με απόφαση της προσωρινής διοίκησης.

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Τραπεζικής Ανώνυμης Εταιρείας με απόφαση της προσωρινής διοίκησης. Προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ.- Απευθύνεται προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ερώτημα: «Αν η διαφορά η οποία προέκυψε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας και τη διάθεση των νέων μετοχών, που αποφασίστηκαν με αποφάσεις της προσωρινής διοικήσεως (προσωρινού επιτρόπου) που επιβλήθηκε στην εταιρία αυτή από την εποπτεύουσα αρχή (Διοικητή της Τρά

Ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα αιτιολογιών.

- Ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα αιτιολογιών. Μη λήψη υπ' όψη αποδεικτικών μέσων.- Ο λόγος από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ ιδρύεται μόνο σε σχέση με ουσιώδεις ισχυρισμούς και κεφάλαια παροχής έννομης προστασίας και όχι με αρνητικούς της αγωγής ισχυρισμούς ή την επιχειρηματολογία των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα αιτιολογιών κατά την έννοια του ως άνω άρθρου (559 αριθ. 19 ΚΠολΔ) υπάρχει όταν από το αιτιολογικό της απόφασης δεν προκύπτουν σαφώς περιστατικά που είναι αναγκ

Διεθνής δικαιοδοσία.

- Διεθνής δικαιοδοσία. Σύμβαση Λουγκάνο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΚΠολΔικ, στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται Έλληνες και αλλοδαποί, εφόσον υφίσταται αρμοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης του Λουγκάνο για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2460/1997 και τέθηκε σε ισχύ από 1.9.1997 και υπερισχύει κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος κάθε άλλης αντίθετης διά

Αν η αποδιδόμενη σε ορισμένο τιμολόγιο εικονικότητα συνίσταται στο ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η σχετική συναλλαγή, όχι όμως με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως εκδότης του τιμολογίου, η εικονικότητα θεωρείται αποδεδειγμένη αν αποδειχθεί ότι το εν λόγω

Αν η αποδιδόμενη σε ορισμένο τιμολόγιο εικονικότητα συνίσταται στο ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η σχετική συναλλαγή, όχι όμως με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως εκδότης του τιμολογίου, η εικονικότητα θεωρείται αποδεδειγμένη αν αποδειχθεί ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι ανύπαρκτο ή ότι δεν έχει δηλώσει έναρξη επιτηδεύματος ούτε έχει προβεί σε θεώρηση φορολογικών στοιχείων, στην περίπτωση δε αυτή στοιχειοθετείται, κατ' αρχήν, παράβαση για τον επιτηδευματία που αποδέχεται τέτοιο τιμολόγιο, ε

Ανώνυμη εταιρεία.

- Ανώνυμη εταιρεία. Μετοχή. Δικαιούχος αποζημίωσης σε αδικοπραξία. Ευθύνη μελών του Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. Κριτήρια. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Από το σύνολο των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», προκύπτει ότι η ανώνυμη εταιρία είναι νομικό πρόσωπο διακεκριμένο από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των μετόχων της. Είναι, επομένως, υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δε ιδία περιουσία ανεξάρτητη από αυτήν των μετόχων τη

H ομολογία του διαδίκου προφορική ή γραπτή ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει τη δίκη ή εντεταλμένου δικαστή αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε.

H ομολογία του διαδίκου προφορική ή γραπτή ενώπιον του δικαστηρίου που δικάζει τη δίκη ή εντεταλμένου δικαστή αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου που ομολόγησε. Αντικείμενο της ομολογίας μπορεί να είναι όσα πραγματικά γεγονότα έχουν ανάγκη αποδείξεως. Η ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου ομολογία ισχύει ως δικαστική και στο Εφετείο (ΑΠ 1308/1998).

Δικαιοπραξία.

- Δικαιοπραξία. Έλλειψη συνείδησης των πραττομένων. Απόλυτη ακυρότητα. Νομιμοποίηση διαδίκων. - Από το άρθρο 180 ΑΚ, που, ρυθμίζοντας τα αποτελέσματα της ακυρότητας δικαιοπραξίας, ορίζει ότι η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να μην έγινε και που έχει την έννοια ότι η άκυρη δικαιοπραξία δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα που επιδιώκονταν με αυτή, μάλιστα δε από τούτο το άρθρο σε αντιπαραβολή προς τα περί ακυρώσεως ορισμένων δικαιοπραξιών άρθρα 154 και 155 ΑΚ, συνάγονται τα εξής: Οι λόγοι της α

Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιριών μεριδίων ή η μ

- Απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιριών μεριδίων ή η μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιαδήποτε μορφής που έχουν την κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές. Από την απαγόρευση αυτήν εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε ελληνικά χρηματιστήρια, οι συμβάσεις γονικής π

Σιδηροδρομική μεταφορά.

- Σιδηροδρομική μεταφορά. Διεθνής δικαιοδοσία. Δωσιδικία. Δίκες περιουσιακής φύσης. Κόμιστρα σε εμπορεύματα. Δικαιοδοτική βάση. Στοιχείο αγωγής. -Συγκεκριμένη περίπτωση απαίτησης εταιρείας με έδρα τα Σκόπια από τον ΟΣΕ για την καταβολή των προκαταβληθέντων κομίστρων για την μεταφορά των εμπορευμάτων. Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπού δικαστηρίου επί διεθνούς πολιτικής διαφοράς υφίσταται, εάν η τελευταία συνδέεται με την Ελλάδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κατά της διατάξεως του ΚΠολΔ περί δωσι

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Υποκατάσταση του αναδόχου.- Προβλέπεται υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση στην εκτέλεση δημοσίου έργου, μόνο ύστερα από την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον εγκριθεί η υποκατάσταση από τον φορέα κατασκευής του έργου, διαφορετικά ο τελευταίος κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Σε κάθε περίπτωση η υποκατάσταση προβλέπεται μόνο κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου, δηλαδή στο στάδ

Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.

- Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων. Κακή χρήση του μισθίου. Καταγγελία της μίσθωσης. Αγωγή απόδοσης του μισθίου. - Ο μισθωτής θεωρείται ότι μεταχειρίζεται το μίσθιο «όχι όπως συμφωνήθηκε» και όταν μεταχειρίζεται τούτο κατά τρόπο αντίθετο προς ρητό απαγορευτικό όρο της συμβάσεως, όταν δηλαδή το ειδικότερο περιεχόμενο της γενομένης χρήσης έχει ρητώς διατυπωθεί σε απαγορευτικό όρο της σύμβασης, ανεξαρτήτως αν βλάπτεται ή όχι το μίσθιο.- Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Στις υποθέσεις π

Ανακοπή.

- Ανακοπή. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Πώληση. Υπερημερία οφειλέτη.- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και επί αναγκαστικής εκτελέσεως όταν το δικαίωμα του δανειστού προς πραγμάτωση της αξιώσεώς του δι' αναγκαστικής εκτελέσεως ασκείται καταχρηστικώς, διότι η αντίθεση της επισπευδομένης αναγκαστικής εκτε

Εργολαβία δίκης.

- Εργολαβία δίκης. Αμοιβή δικηγόρου. Ανάκληση εντολής. Αδυναμία παράστασης δικηγόρου - καθηγητή Πανεπιστημίου σε Πρωτοδικείο.- Από τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 3 και 5 του ΝΔ 3026/1954 "περί Κώδικος των Δικηγόρων" συνάγεται ότι η συμφωνία μεταξύ του εντολέα και του δικηγόρου, που εξαρτά την αμοιβή ή το είδος της αμοιβής του τελευταίου από την έκβαση της δίκης ή το αποτέλεσμα της εργασίας, είναι επιτρεπτή, η δε εν λόγω αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 20% του αντικειμένου της δίκης και ε

Διαδικασία συνολικής διαχειρίσεως των ακινήτων δια ρυμοτομικών διατάξεων, συγκεκριμένης οικιστικής περιοχής και διάθεση τμήματος των ακινήτων άνευ αποζημιώσεως.

- Διαδικασία συνολικής διαχειρίσεως των ακινήτων δια ρυμοτομικών διατάξεων, συγκεκριμένης οικιστικής περιοχής και διάθεση τμήματος των ακινήτων άνευ αποζημιώσεως. Πρόβλεψη τρόπου υλοποίησης δια της εκδόσεως Πράξεως Εφαρμογής, καθορισμός του ποσοστού εισφοράς σε γη και προσδιορισμός των προσκυρωτέων τμημάτων στα γειτονικά οικόπεδα. Δια της κυρώσεως της τελευταίας επέρχονται τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, εκτός από εκείνες για την συντέλεση των οποίων απαιτείται η καταβολή αποζημίω

Για να είναι πλήρης ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθμός 20 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τον οποίο αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου με το να δεχτεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέροντα

Για να είναι πλήρης ο αναιρετικός λόγος του άρθρου 559 αριθμός 20 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τον οποίο αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου με το να δεχτεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό, πρέπει, εκτός άλλων, να προσδιορίζεται επακριβώς το έγγραφο, να αναφέρεται ποιο ακριβώς περιεχόμενο δέχθηκε το δικαστήριο ότι έχει και να παρατίθεται το αληθινό περιεχόμενό του, ώστε από τη σύγκριση με εκείνο που φέρεται ό

Δικαστική ομολογία, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου, ο οποίος ομολόγησε, δεν είναι κάθε ομολογία, αλλά μόνο αυτή, η οποία έγινε με σκοπό την αποδοχή αμφισβητουμένου ουσιώδους πραγματικού περιστατικού, επιβλαβούς για τον ομολογούντα

- Δικαστική ομολογία, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη εναντίον εκείνου, ο οποίος ομολόγησε, δεν είναι κάθε ομολογία, αλλά μόνο αυτή, η οποία έγινε με σκοπό την αποδοχή αμφισβητουμένου ουσιώδους πραγματικού περιστατικού, επιβλαβούς για τον ομολογούντα και ωφελίμου για τον αντίδικο του, ο οποίος βαρύνεται με την απόδειξη του. - Είναι ουσιώδες το πραγματικό περιστατικό, όταν αποτελεί στοιχείο της ιστορικής βάσεως της αγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, ήτοι τείνει στη θεμελίωση, κατάλυση ή πα

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων. Ένορκες βεβαιώσεις. - Το Δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιμά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι προς απόδειξη των ισχυρισμών τους. 'Εχει μεν την υποχρέωση, να αιτιολογήσει την απόφασή του, όχι όμως και να κάνει ειδική μνεία για καθένα από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι για άμεση και έμμεση απόδειξη. - Όμως, η ένορκη βεβαίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Δικαστικός προσδιορισμός αποζημίωσης. Παραγραφή.- Σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου το δικαίωμα (αξίωση) του ενδιαφερόμενου για το δικαστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης υπόκειται πλέον στη γενική παραγραφή, η οποία μετά την εισαγωγή του ΑΚ είναι 20ετής κατ' άρθρο 249 αυτού, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 18 Εισαγ. Νόμου ΑΚ. Στην ίδια παραγραφή, που αρχίζει από την κατάληψη του ακινήτου από τον υπερού η απαλλοτρίωση, υπόκειται και η διεκδικητική του ακινήτ

Δικηγόροι.

- Δικηγόροι. Σύμβαση ιδιόρρυθμης έμμισθης εντολής. Καταγγελία. Ειδικά για τους δικηγόρους νομικών προσώπων. Αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μετά τη θεμελίωση δικαιώματος πλήρους σύνταξης. Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένου. Εκούσια ή αναγκαστική εκτέλεση της αναιρεθείσας απόφασης. Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Περιεχόμενο αίτησης.- Από τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 3, 4, και 5 του ΝΔ 3026/1954 "περί του Κώδικος των Δικηγόρων" προκύπτει ότι η σχέση παροχής από δικηγόρο νομικών

Σύμβαση εργασίας.

- Σύμβαση εργασίας. Περίπτωση καθαρίστριας νυχτερινού κέντρου. Η πρόσθετη συμφωνία για εκμετάλλευση της γκαρνταρόμπας και πώληση τσιγάρων δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας. - Αν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως συμφωνηθεί η παροχή από το μισθωτό εντός του νομίμου ωραρίου, πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας, η οποία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής δεν είναι συναφής με την αρχικώς συμφωνηθείσα, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τη

Ειδικό δίκαιο εκτελέσεως για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.

Ειδικό δίκαιο εκτελέσεως για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.). Αναστολή ή αναβολή εκτέλεσης που επισπεύδεται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της Α.Τ.Ε. Δεν επιτρέπεται εκτός αν συναινέσει η ίδια και πάντως το ανώτερο χρονικό όριο αναβολής ή αναστολής είναι 6 μήνες. Δεν είναι αντισυνταγματικές οι ως άνω διατάξεις.

Αναβολή (κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ) της συζήτησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή κατά ένα μέρος από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης, που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης που «εκκρεμεί» στα Πολι

-Αναβολή (κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ) της συζήτησης της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή κατά ένα μέρος από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης, που συνιστά αντικείμενο άλλης δίκης που «εκκρεμεί» στα Πολιτικά Δικαστήρια.-Το Δικαστήριο της ανακοπής αναβάλλει τη συζήτηση αυτής, μέχρις εκδόσεως τελεσιδίκου αποφάσεως επί της αναγνωριστικής αγωγής, επειδή ανάμεσα στις δυο δίκες υπάρχει δεσμός νομικής αναγκαιότητας.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο

Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 του ΚΠολΔ, η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, το δικαστήριο όμως που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής μπορεί κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή. Έτσι, η απόφαση που διατάσσει την αναστολή, για όσο διαρκεί, αίρει την εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής, αποδυναμώνοντας αυτήν ως εκτελεστό τίτλο. Η αναστολή αυτή της εκτελεστότητας συνεπιφέρει την α

Ασφάλιση αστικής ευθύνης.

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης. Αυτοκίνητα. Συγγενείς. Τρίτα πρόσωπα.- Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο, γίνεται για να καλύψει την αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων έναντι τρίτων που ζημιώνονται και ότι τα πρόσωπα αυτά τα οποία ο νόμος θεωρεί τρίτους, έχουν αξίωση αποζημιώσεως, κατά τον ασφαλιστή, εφ' όσον όμως έναντι αυτών ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση αποζημιώσεως, την οποία ακριβώς καλύπτει η σύμβαση ασφαλίσεως.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 489/1976 όπως ισχύει, ο οδ

Αναγκαστικοί πλειστηριασμοί για οφειλές από αλληλόχρεους λογαριασμούς.

- Αναγκαστικοί πλειστηριασμοί για οφειλές από αλληλόχρεους λογαριασμούς. Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, που έχουν αρχίσει μέχρι 31.3.2002 για την ικανοποίηση απαιτήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων από πιστωτικές συμβάσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 15.4.1998.- Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 2789/2000 και του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 2912/2001 και το άρθρο 47 του ν. 2783/2000 σαφώς προκύπτει ότι με αυτές θεσπίσθηκε, μεταξύ άλλων, αυτοδίκαιη αναστολή των διαδικασιών α

- Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων.

- Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων. Θέση σε δυνητική αργία. Απόφαση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείου. Προϋποθέσεις επιβολής του διοικητικού μέτρου της δυνητικής αργίας. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης διοικουμένου. Ουσιώδης τύπος διαδικασίας. Παραβίαση αρχής. Ακύρωση διοικητικού μέτρου. Θεραπεία ακυρότητας. Παραβίαση αρχής αναλογικότητας. - Πειθαρχικά-διοικητικά μέτρα δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι

Οι γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υφίσταται κενό στη σύμβαση ή ότι γεννιέται αμφιβολία για την έννοια των δ

Οι γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 173 και 200 ΑΚ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση που το δικαστήριο της ουσίας, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, διαπιστώνει ότι υφίσταται κενό στη σύμβαση ή ότι γεννιέται αμφιβολία για την έννοια των δηλώσεων βουλήσεως. Παραβιάζονται δε οι κανόνες αυτοί όταν το δικαστήριο, παρά τη διατύπωση, έστω και έμμεσα, κενού ή αμφιβολίας σχετικά με την έννοια της δηλώσεως βουλήσεως, παραλείπει να προσφύγει σ΄ αυτούς, για τη διαπίστωση της αληθινής έννο

Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς τον δανειστή και η καταβαλλόμενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισμός του εξοφλούμενου χρέους θα γίνει με βάση την τυχόν συμφωνία των μερών.

- Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα χρέη προς τον δανειστή και η καταβαλλόμενη παροχή δεν επαρκεί για την εξόφληση όλων, τότε ο προσδιορισμός του εξοφλούμενου χρέους θα γίνει με βάση την τυχόν συμφωνία των μερών. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, ο προσδιορισμός θα γίνει μονομερώς από τον οφειλέτη κατά την καταβολή, ενώ σε περίπτωση που ο οφειλέτης ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα επιλογής, η παροχή θα καταλογισθεί πρώτον στο ληξιπρόθεσμο χρέος και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ληξιπρόθεσμα

Εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση ή υποβλήθηκε ανειλικρινής δήλωση, δηλαδή αντικειμενικά ανακριβής, και διαπιστώνεται ορισμένη διαφορά (η οποία προσδιορίζεται στον νόμο) μεταξύ του ποσού του εισοδήματος που δηλώθηκε και εκείνου που προσδιορίσθηκε, το φορο

Εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση ή υποβλήθηκε ανειλικρινής δήλωση, δηλαδή αντικειμενικά ανακριβής, και διαπιστώνεται ορισμένη διαφορά (η οποία προσδιορίζεται στον νόμο) μεταξύ του ποσού του εισοδήματος που δηλώθηκε και εκείνου που προσδιορίσθηκε, το φορολογικό δικαστήριο υποχρεούται, με την ίδια απόφαση με την οποία καθορίζεται το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, να επιβάλλει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές χρηματική ποινή. Κατά την επιμέτρηση της πιο πάνω ποινής, μέσα στα

Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν.

- Από τα άρθρα 914, 932 του ΑΚ και 1, 16 του Ν. 551/1915 προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915 κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνον όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δ

Αναίρεση.

- Αναίρεση. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ομολογία. Άρνηση. Αοριστία αγωγής. - Από τη διάταξη του άρθρου 261 εδ. β του ΚΠολΔ, που ορίζει ότι, εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η αλήθεια κάποιου πραγματικού ισχυρισμού, απόκειται στο δικαστή να κρίνει, σε συνδυασμό με την τυχόν γενική άρνηση και το σύνολο των ισχυρισμών των διαδίκων, αν συνάγεται ομολογία ή άρνηση, προκύπτει ότι προϋπόθεση για να συναγάγει το δικαστήριο της ουσίας ομολογία για κάποιο πραγματικό ισχυρισμό, που αποτελεί στοιχείο της ιστορικής β

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης που απορρίπτει έφεση ως εκπρόθεσμη.

- Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης που απορρίπτει έφεση ως εκπρόθεσμη.- Για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η απόφαση με την οποία απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο το ένδικο μέσο της έφεσης του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε χωρίς να είναι αυτός παρών, απαιτείται να διαλαμβάνονται στην απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου α) ο χρόνος επίδοσης της εκκαλούμενης απ

Άρση άδικου χαρακτήρα των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως.

- Άρση άδικου χαρακτήρα των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως. Εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων.- Ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως (άρθρα 361 και 362 ΠΚ) αίρεται και στην περίπτωση που οι σχετικές εκδηλώσεις γίνονται για διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον. (ΑΠ 825/2002, ΑΠ 167/2000 και ΑΠ 1231/2004). - Από τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339 και 340 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι το δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποί

Επανακαθορισμός του ύψους των οφειλών προς τις τράπεζες.

- Επανακαθορισμός του ύψους των οφειλών προς τις τράπεζες. Από τις διατάξεις του άρθρου 30 ν. 2789/2000, προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέσπισε διαδικασία επανακαθορισμού των οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα από κάθε είδους δάνεια ή πιστώσεις που έληξαν ή καταγγέλθηκαν μέχρι την 31.12.2000, η οποία ενεργοποιείται με αίτηση του οφειλέτη και στην οποία ανταποκρίνεται το πιστωτικό ίδρυμα γνωστοποιώντας την επανακαθορισθείσα οφειλή. Με τον τρόπο αυτό καθιερώθηκε ένας υποχρεωτικός και αυτοδίκαιος περι

Αμοιβή μηχανικών.

- Αμοιβή μηχανικών. Σύμβαση ανάθεσης αρχιτεκτονικής μελέτης.- Aπό τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 4, 80 παρ. 1α΄, 81, 82 παρ. 1 και 2, 83 παρ.1 και 3, 87 παρ. 2, 224 και 227 παρ. 1 του πδ 696/1974, όπως τα άρθρα 2, 4, 82 παρ. 2 και 83 παρ.1 αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 1, 3, 41 και 42 του πδ 515/1989, προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι αμοιβές των μηχανικών, που καθορίζονται με τα διατάγματα αυτά αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως για την εκπόνηση, μεταξύ άλλων, και αρχιτεκτονικής μελέτ

Αναστολή των εναντίον του πτωχού ατομικών διώξεων εκ μέρους των εγχειρογράφων και των γενικών προνομιούχων δανειστών, που περιλαμβάνονται στην ομάδα των πτωχευτικών πιστωτών.

-Αναστολή των εναντίον του πτωχού ατομικών διώξεων εκ μέρους των εγχειρογράφων και των γενικών προνομιούχων δανειστών, που περιλαμβάνονται στην ομάδα των πτωχευτικών πιστωτών. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει έναντι των ενυπόθηκων, ενεχυρούχων και ειδικών προνομιούχων δανειστών, οι οποίοι δικαιούνται να συνεχίσουν την αναγκαστική εκτέλεση, που άρχισε πριν από την πτώχευση, ή να αρχίσουν νέα, εφόσον η κατάσχεση έλαβε χώρα πριν από το στάδιο της ενώσεως.-Οι διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου δ

Στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως από την οποία πηγάζουν πλείονες έννομες συνέπειες, όπως είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία η απασχόληση του μισθωτού θεμελιώνει ποικίλες αξιώσεις που στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόμου

- Στην περίπτωση διαρκούς ενοχικής σχέσεως από την οποία πηγάζουν πλείονες έννομες συνέπειες, όπως είναι η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, στην οποία η απασχόληση του μισθωτού θεμελιώνει ποικίλες αξιώσεις που στηρίζονται σε διάφορους ουσιαστικούς νόμους, ΣΣΕ ή Δ.Α, το δεδικασμένο των αποφάσεων που κρίνουν επί μέρους αξιώσεις του μισθωτού, ως έννομες συνέπειες της εν λόγω διαρκούς έννομης σχέσεως, τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο, θα πα

Πληρωμή από πτωχό μεμονωμένων χρεών.

- Πληρωμή από πτωχό μεμονωμένων χρεών.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση, αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς επί ζητήματος που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.

Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού.

Έννοια αλληλόχρεου λογαριασμού. Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού. Απόδειξη της κίνησης του λογαρισμού και του καταλοίπου από αποσπάσματα των βιβλίων της τράπεζας. Προϋποθέσεις. Συμφωνία για ανατοκισμό των τόκων υπερημερίας.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας και συνέπειες εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή παράλειψης υποβολής.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας και συνέπειες εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ή παράλειψης υποβολής. H διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομίας. Η παντελής αοριστία της έκθεσης ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής και καθιστά την πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομίας νομικά πλημμελή και ακυρωτέα, λόγω, παράβασης ουσιώδους τύπου της δ

- ΕΤΕΑΜ καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.

- ΕΤΕΑΜ καθολικός διάδοχος του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Αναγνώριση ημερών εργασίας. Προϋποθέσεις.- Το ΕΤΕΑΜ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) αποτελεί καθολικό διάδοχο του καταργουμένου ΙΚΑ- ΤΕΑΜ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών) και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το ΙΚΑ- ΤΕΑΜ συνεχίζονται στο όνομα του ΕΤΕΑΜ χωρίς διακοπή. Τα δικαστικά προνόμια που είχε το ΙΚΑ- ΤΕΑΜ αναγνωρίζονται και στο ΕΤΕΑΜ. Συνεπώ

Απόσβεση δουλείας.

- Απόσβεση δουλείας. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Μεταγραφή περισσοτέρων δικαιοπραξιών που περιλαμβάνονται στην ίδια συμβολαιογραφική πράξη.- Aπό το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281, 1118, 1119, 1120, 1125 και 1136 ΑΚ, συνάγεται ότι η πραγματική δουλεία, όπως είναι και η δουλεία οδού, αποσβήνεται αν η άσκηση αυτής γίνεται απολύτως και διαρκώς αδύνατη, από λόγους πραγματικούς ή νομικούς. Τέτοια αδυναμία υπάρχει όταν παύει η από το δουλεύον ακίνητο παροχή ωφελείας ή χρησιμότητας υπέρ του δεσπ

Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου κι ως μέλους του κοινωνικού συνόλου.

- Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου κι ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. Επιβολή περιορισμών με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας. Εφαρμογή της αρχής από τα δικαστήρια. Ερημοδικία στην αναίρεση.- Στο άρθρο 25 του ισχύοντος Συντάγματος ορίζεται ότι: "Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα α

Αντιπαροχή.

- Αντιπαροχή. Η πρόσθετη μεταξύ των διαδίκων συμφωνία, δι' ής η ανακόπτουσα-οικοπεδούχος υποσχέθηκε πρόσθετη αμοιβή στην καθής-εργολάβο, πέραν των διά του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου ανταλλαγμάτων, για την εκτέλεση του έργου της κατασκευής διαμερίσματος, είναι έγκυρη, καθόσον δεν υπέκειτο στον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνει η ανακόπτουσα, διότι αφορά αμοιβή της εργολάβου για το εκτελεστέο από αυτήν έργο, διδομένη από την οικοπεδούχο σ' αυτήν και όχι

Ασφαλιστική σύμβαση επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Ασφαλιστική σύμβαση επαγγελματικής αστικής ευθύνης. Το ασφαλιστήριο αποτελεί αποδεικτικό και όχι συστατικό της συμβάσεως έγγραφο, εκδίδεται δε από τον ασφαλιστή από τον οποίο υπογράφεται, χωρίς να απαιτείται και υπογραφή από τον ασφαλιζόμενο. Συνέπεια του αποδεικτικού χαρακτήρα του ασφαλιστηρίου είναι ότι μεταξύ των συμβληθέντων δεν χωρεί απόδειξη με μάρτυρες, εκτός αν το έγγραφο χάθηκε. Ουσιαστική και τυπική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική κάλυψη προβλέπεται και

Στην περίπτωση προκλήσεως ατυχήματος από ταυτόχρονη παράλληλη διαδοχική αμελή συμπεριφορά ενός γνωστού οδηγού αυτοκινήτου και ενός αγνώστου οδηγού άλλου εμπλακέντος στο ατύχημα αυτοκινήτου, δεν δημιουργείται υποχρέωση του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» για

Στην περίπτωση προκλήσεως ατυχήματος από ταυτόχρονη παράλληλη διαδοχική αμελή συμπεριφορά ενός γνωστού οδηγού αυτοκινήτου και ενός αγνώστου οδηγού άλλου εμπλακέντος στο ατύχημα αυτοκινήτου, δεν δημιουργείται υποχρέωση του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» για αποζημίωση του από το ατύχημα παθόντος, ως καλύπτοντος την ευθύνη του αγνώστου οδηγού, διότι έναντι του παθόντος ενέχεται εις ολόκληρο κατά το άρθρο 926 ΑΚ, ο γνωστός συνυπαίτιος οδηγός, κατά του οποίου είναι δυνατόν να στραφεί ο ζημιωθε

Δημόσια έργα.

Δημόσια έργα. Μέσω της αναδρομικής ισχύος του νόμου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, μόνον εφόσον η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας, ήτοι για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος και εφόσον η αναδρομικότητα αυτή δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας, που συμβαίνει όταν δημιουργούνται διακρίσεις χωρίς γενικότερο δημόσιο ή κοινωνικό συμφέρον. Η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1

Η από τη σύμβαση Repos άσκηση του δικαιώματος Τράπεζας να προχωρήσει σε δήλωση συμψηφισμού ανταπαίτησής της με απαίτηση των εκκαλούντων, είναι σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη και ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικο

- Η από τη σύμβαση Repos άσκηση του δικαιώματος Τράπεζας να προχωρήσει σε δήλωση συμψηφισμού ανταπαίτησής της με απαίτηση των εκκαλούντων, είναι σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη και ανεκτή κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τα όρια του 281 ΑΚ και τις αρχές που απορρέουν από αυτό.- Δεν λαμβάνεται υπ' όψη από το Εφετείο ισχυρισμός των εκκαλούντων ότι οι γενικοί όροι συναλλαγών της μεταξύ αυτών και της εφεσίβλητης Τράπεζας σύμβασης Repos, με

Το δικαστήριο της ουσίας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, ήτοι ανυπόγραφα ή άκυρα ή ιδιωτικά υπέρ του εκδότη έγγραφα, εξαιρουμένων ωστόσο των πλαστ

- Το δικαστήριο της ουσίας, δικάζοντας κατά την διαδικασία των εργατικών διαφορών, λαμβάνει υπόψη του και αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, ήτοι ανυπόγραφα ή άκυρα ή ιδιωτικά υπέρ του εκδότη έγγραφα, εξαιρουμένων ωστόσο των πλαστών και των μη γνήσιων, καθώς σε καμμία περίπτωση δεν συγχωρείται η χρήση ψευδών αποδεικτικών μέσων και ενόρκων βεβαιώσεων που έχουν ληφθεί πάρα τον νόμο. - Συνεπώς ιδιωτικό έγγραφο χωρίς υπογραφή του εκδότη, που φέρει απλά κάποιες ιδιόγραφες

Έννοια και περιεχόμενο της σύμβασης εργολαβίας δίκης.

Έννοια και περιεχόμενο της σύμβασης εργολαβίας δίκης. Αν ο εντολέας προβεί σε αδικαιολόγητη ανάκληση της εντολής, εξακολουθεί να οφείλει τη συμφωνηθείσα αμοιβή. Σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας του εντολέα για καταβολή της αμοιβής, ο δικηγόρος μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση. Η αξίωση αυτή του δικηγόρου είναι ενοχική και παραγράφεται σε κάθε περίπτωση μετά από μια πενταετία. Χρονικό σημείο έναρξης του χρόνου παραγραφής.

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση.

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Όροι και προϋποθέσεις προβολής της. - Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από σύμβαση αφορώσα στην κατασκευή δημοσίου έργου, λύεται δια της δικαστικής οδού, δια της ασκήσεως προσφυγής, κατά της εκδιδόμενης επί της αιτήσεως θεραπείας αποφάσεως του Υπουργού ή κατά της τεκμαιρόμενης απορρίψεως της αιτήσεως θεραπείας λόγω απράκτου παρόδου της προθ

Εκκαθάριση εξόδων πλειστηριασμού.

- Εκκαθάριση εξόδων πλειστηριασμού. Η εκκαθάριση αυτή αν και αποτελεί εξώδικη κατ' ουσίαν πράξη, προσβάλλεται με την ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης. Σε άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατατάξεως, νομιμοποιούνται μόνον ο επισπεύδων, οι αναγγελθέντες δανειστές και ο καθ' ού η εκτέλεση, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον. Τέτοιο συμφέρον του ανακόπτοντος θεωρείται ότι υπάρχει, όταν η παραδοχή του αιτήματος της ανακοπής του δεν εξαντλείται μόνο στην ακύρωση της κατάταξης του καθού, αλλά συνδέε

Αμοιβή δικηγόρων στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

- Αμοιβή δικηγόρων στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.- Αμοιβή δικηγόρου σε υποθέσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του καθ’ ου η απαλλοτρίωση ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 επ. του ΝΔ 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) και δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 3% του αντικειμένου της δίκης, ούτε μπορεί να συμψηφιστεί όταν υπόχρεο προς αποζημίωση είναι το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Η ως άνω αμοιβή δεν μπορεί να επιρρίπτεται σε βάρος του δικαιούχου της αποζημί

Η ποσοτική και ποιοτική αοριστία εκτιμάται κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο εκτός αν το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ορισμένη την αγωγή λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα, που δεν διαλαμβάνο

Η ποσοτική και ποιοτική αοριστία εκτιμάται κυριαρχικώς το δικαστήριο της ουσίας και δεν υπόκειται κατά τούτο η απόφασή του σε αναιρετικό έλεγχο εκτός αν το δικαστήριο της ουσίας έκρινε ορισμένη την αγωγή λαμβάνοντας υπόψη γεγονότα, που δεν διαλαμβάνονταν σ' αυτή και ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του περί του νόμω βασίμου της ή αντιθέτως έκρινε αόριστη αυτή ή αντιθέτως έκρινε αόριστη την αγωγή, επειδή δεν έλαβε υπόψη του τέτοια γεγονότα καίτοι διαλαμβάνονται στην αγωγή. Για να είναι