1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Λόγο διακοπής της δίκης αποτελεί και ο θάνατος διαδίκου, ο οποίος όμως πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αντίδικο του αποβιώσαντος από πρόσωπο που δικαιούται να επαναλάβει τη δίκη, η δε γνωστοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με επίδοση δικογράφου ή με προφορ

- Λόγο διακοπής της δίκης αποτελεί και ο θάνατος διαδίκου, ο οποίος όμως πρέπει να γνωστοποιηθεί στον αντίδικο του αποβιώσαντος από πρόσωπο που δικαιούται να επαναλάβει τη δίκη, η δε γνωστοποίηση μπορεί να γίνει μόνο με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρείται στα πρακτικά ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξης. Αντίθετα δεν μπορεί να γίνει με τις προτάσεις αφού αυτές δεν επιδίδονται στον αντίδικο. - Το αποτέλεσμα της διακοπής κα

Αλλοδαπές εταιρείες.

- Αλλοδαπές εταιρείες. Ανώμαλη ομόρρυθμη εταιρεία. Πραγματική και καταστατική έδρα εταιρείας. Ναυτιλιακές εταιρείες.- Κατά το άρθρο 10 AΚ η ικανότητα νομικού προσώπου ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας του. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ως έδρα νοείται ο τόπος όπου πράγματι ασκείται η διοίκηση ενός νομικού προσώπου, όπως είναι και μία εταιρία. Από την έδρα δε αυτής κρίνεται η εθνικότητά της και εξαρτάται η αρμοδιότητα των δικαστηρίων, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο για τη νομιμότητα τ

Προστασία προσωπικότητας.

Προστασία προσωπικότητας. Η άσκηση αυστηρής κριτικής στις θέσεις που υιοθετεί ιστορικό και επιστημονικό περιοδικό από δημοσιογράφο άλλης εφημερίδας, δεν αποτελεί άδικη πράξη εφόσον γίνεται από δικαιολογημένο ενδιαφέρον του δημοσιογράφου και δεν διακρίνεται προσπάθεια μείωσης της προσωπικότητας του ενάγοντος-εκδότη του περιοδικού. Εξάλλου, ο εκδότης ενός ιστορικού και επιστημονικού περιοδικού, του οποίου οι θέσεις, απόψεις και θεωρήσεις του, απασχολούν ένα μέρος της κοινής γνώμης,

Άρθρα 28 ΕΚ έως 30 ΕΚ.

- Άρθρα 28 ΕΚ έως 30 ΕΚ. Οδηγία 97/7/ΕΚ. Προστασία των καταναλωτών σε θέματα συμβάσεων εξ αποστάσεως. Προθεσμία υπαναχώρησης. Απαγόρευση απαίτησης από τον καταναλωτή προκαταβολής ή πληρωμής πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.- Το άρθρο 29 ΕΚ δεν αντιτίθεται σε εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία απαγορεύει στον πωλητή, στο πλαίσιο διασυνοριακής πωλήσεως εξ αποστάσεως, να απαιτεί προκαταβολή ή οποιαδήποτε πληρωμή εκ μέρους του καταναλωτή πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, αλλά αντ

Εποχιακή απασχόληση.

- Εποχιακή απασχόληση. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Αποζημίωση.- Από τους ορισμούς των άρθρων 1 και 8 εδ. β΄ του ν. 2112/20 συνάγεται ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή μόνο σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, όχι δε και σε εργασιακές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως είναι εκείνες των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας. - Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν δικαιούνται, σε περίπτωση μη επαναπρόσληψής τους κατά την επόμενη περίο

Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό.

- Κατάθεση σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό. Συνέπειες ανάληψης ποσού από έναν καταθέτη. Ευθύνη τράπεζας από αδικοπραξία προστηθέντος υπαλλήλου της.- Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων προσώπων, όπως η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του Ν. 5368/1932, ανεξαρτήτως του αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου αφενός και του δέκτη της καταθέσεως νομ

- Η αποδοχή -το αντίθετο της παραίτησης- της οποίας η αφετηρία βρίσκεται στην αρχή της οικονομίας της δίκης, με σκοπό το σύντομο τερματισμό μιας διαφοράς, για την οποία υπάρχει σύμπτωση βουλήσεων των διάδικων μερών, είναι η μονομερής εκείνη διαδικαστ

- Η αποδοχή -το αντίθετο της παραίτησης- της οποίας η αφετηρία βρίσκεται στην αρχή της οικονομίας της δίκης, με σκοπό το σύντομο τερματισμό μιας διαφοράς, για την οποία υπάρχει σύμπτωση βουλήσεων των διάδικων μερών, είναι η μονομερής εκείνη διαδικαστική πράξη που προέρχεται από τον εναγόμενο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του ή τον ειδικό πληρεξούσιό του και απευθύνεται στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου γίνεται και με την οποία αναγνωρίζεται και ισχυροποιείται πράξη του αντιδίκου του αποδεχόμ

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Εμπορία ανθρώπων. Σωματικές βλάβες. Έκθεση. Βιασμός. Εξύβριση με έργο. Κατ’ εξακολούθηση τελούμενο έγκλημα.- Για την πράξη της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση η ανάκριση περατώνεται από το Συμβούλιο Εφετών. Μετά την τελευταία ανακριτική πράξη η δικογραφία διαβιβάζεται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος υποβάλλει πρόταση του στο οικείο Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών ε

Επίδοση σε πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό.

- Επίδοση σε πρόσωπο που διαμένει στο εξωτερικό. Προθεσμίες.- Αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη, αυτός δε, όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει, xωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον υπουργό των εξωτερικών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίο γίνεται η επίδοση. Κατά δε τη διάταξη του άρθρου 136 παρ. 1 Κ

Δάνεια προς τρίτους για την απόκτηση μετοχών Α.

- Δάνεια προς τρίτους για την απόκτηση μετοχών Α.Ε. Με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 επιδιώκεται η αποτροπή συμβατικών κατασκευών που θα μπορούσαν, μέσω δεσμεύσεων της ανώνυμης εταιρίας προς τρίτους, να απειλήσουν την εφαρμογή των αρχών αυτών. Συναλλαγές καταστρατήγησης. Απαγορεύεται η εγγύηση τιμής της μετοχής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Παραγραφή αξιώσεων συγκοινωνών.

Παραγραφή αξιώσεων συγκοινωνών. H από τις διατάξεις των άρθρων 787, 980, 981, 983 και 994 του ΑΚ συναγομένη αρχή ότι ο συγκοινωνός λογίζεται νεμόμενος το κοινό πράγμα στο όνομα και των λοιπών κοινωνών και επομένως δεν μπορεί να αντιτάξει κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή, πριν καταστήσει σ' αυτούς γνωστή την απόφασή του να νέμεται ποσοστό μεγαλύτερο από την μερίδα του ή ολόκληρο το κοινό αποκλειστικώς για δικό του λογαριασμό, προϋποθέτει την ύπαρξη κοινωνίας στον χρόνο που άρχισε να νέμε

Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία μετά την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής.- Κατά το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολΔικ, αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται μόνο εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Κάθε απόφαση που στηρίζεται σ' αυτήν που αναιρέθηκε αναιρείται, εφόσον οι λόγοι της αναίρεσης αναφ

Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, από την οποία προκύπτει, ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεματιστή και του

- Περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας καθιερώνεται και με τη διάταξη του άρθρου 933 του ΚΠολΔ, από την οποία προκύπτει, ότι η ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκείται μετά την κατακύρωση, πρέπει να απευθύνεται κατά του υπερθεματιστή και του επισπεύδοντος δανειστή, αφού η διαφορά επιδέχεται ως προς αυτούς ενιαία μόνο ρύθμιση και δεν νοείται έγκυρος πλειστηριασμός για τον έναν και άκυρος για τον άλλον (ΟλΑΠ 11/1992 και 63/ 1981). Αν δεν απευθύνεται και κατά των δύο τούτων, η ανακοπή είναι α

Οι απαριθμούμενες στο άρθρο 6 παρ.

Οι απαριθμούμενες στο άρθρο 6 παρ. 1 και 2 περ. α΄του ν. 1642/1986 πράξεις παραδόσεως ακινήτων, που αφορούν ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής είχε εκδοθεί πριν την 1.1.2006 δεν υπόκεινται σε φόρο προστιθεμένης αξίας και, συνεπώς, οι περί φόρου προστιθεμένης αξίας διατάξεις δεν εφαρμόζονται στις πράξεις αυτές, άρα ούτε και οι διατάξεις του άρθρου 23 περί εκπτώσεων και της παραγράφου 1 του άρθρου 27 περί επιστροφής καταβληθέντος φόρου, διότι οι διατάξεις αυτές αφορούν πράξεις υποκείμενες κατ' αρχήν

Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου.

- Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου. Πειθαρχική εκκρεμοδικία, δημιουργεί η έκδοση και κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, ενώ λήγει με την έκδοση απόφασης από το πρωτοβάθμιο όργανο. Η πειθαρχική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νομίμως και μεταγενέστερα του εξαμήνου. - Υποβολή παραίτησης από υπάλληλο. Αν η παραίτηση υποβληθεί πριν από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και δεν εκδικασθεί η υπόθεση μέσα σε έξι μήνες, τότε ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης. Αντίθετα,

Κοινωφελής ιδρύματα.

- Κοινωφελής ιδρύματα. Αίτηση αναίρεσης Υπουργού Οικονομικών.- Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 και 2 του Ν. 2298/1995, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 2579/1998 και της παρ. 2 αυτού με το άρθρο 42 του ν. 2721/1999, η αναίρεση του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, του οποίου η νομική υπηρεσία και η δικαστική εκπροσώπηση διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή από μέλη του, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε αν μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την άσκηση της δεν κατατεθεί στη Γραμματεία τ

Άρθρο 39 ΕΚ.

Άρθρο 39 ΕΚ. Έννοια του “εργαζομένου”. Μη κυβερνητική οργάνωση δημόσιας ωφέλειας. Υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σύμβαση εργασίας. Όροι.

Απέλαση αλλοδαπού.

- Απέλαση αλλοδαπού. Καταδίκη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης λόγω της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του πρότερου έντιμου βίου.- Επειδή εκτιμωμένων των περιστάσεων, ήτοι των ανωτέρω βιοτικών περιστάσεων του αιτούντος, του ότι ο αιτών απηλλάγη για την παράβαση των άρθρων 187 και 322 ΠΚ, του ότι το αδίκημα της παρανόμου μεταφοράς μεταναστών για το οποίο κατεδικάσθηκε, δεν διεπράχθη με τον σκοπό πορισμού κέρδους, και του συντόμου της δια την ανωτέρω έφεση ορισθείσ

Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου από εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού.

- Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου από εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού. Ύψος αποζημίωσης. Αρχή αναλογικότητας.- Κατά τη διάταξη του άρθρου μόνου παρ. 1 του Ν. 1178/1981 «περί αστικής ευθύνης του τύπου», ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση, για την παράνομη περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα που θίγει την τιμή ή την υπόληψη παντός ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 του ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 πρόθ

Αποστέρηση της ιδιοκτησίας λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας.

Αποστέρηση της ιδιοκτησίας λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Η απουσία κάθε αποζημιώσεως εκ μέρους των ελληνικών αρχών για την κατάσχεση της περιουσίας των πρσφευγόντων από το 1973, διαρηγνύει σε βάρος αυτών, τη δικαία ισορροπία η οποία πρέπει να τηρείται ανάμεσα στην προστασία της ιδιοκτησίας και στις απαιτήσεις του γενικού συμφέροντος. Παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμ. 1. Παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της Συμβάσεως για την Προάσπιση των Ανθρωπ

Διαζευκτική και επικουρική εναγωγή.

- Διαζευκτική και επικουρική εναγωγή. Και στις δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται για ενεργητική ή παθητική ομοδικία, αντίστοιχα, των άρθρων 74 επ. ΚΠολΔ, καθόσον οι ενάγοντες ή οι εναγόμενοι δεν είναι κοινωνοί της ίδιας απαίτησης ή υποχρέωσης, αντίστοιχα, έναντι του εναγομένου ή ενάγοντος, αντίστοιχα, αφού ένας μόνο είναι ο δικαιούχος ή ευθύνεται, αντίστοιχα αλλά υπάρχει αμφιβολία προς αυτούς. - Επί διαζευκτικής ή επικουρικής εναγωγής περισσοτέρων προσώπων, η αγωγή είναι απαράδεκτη και συνεπ

Διάδικοι.

- Διάδικοι. Συγχώνευση εταιρειών. Καθολικός διάδοχος. Δικαστική δαπάνη.- Από τα άρθρα 558 και 566 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αναίρεση πρέπει να απευθύνεται εναντίον του αντίδικου του αναιρεσείοντος, που υπήρξε διάδικος στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, αν δε αυτός έχει αποβιώσει ή προκειμένου για αντίδικο νομικό πρόσωπο, αν αυτό έπαυσε να υπάρχει, κατά νόμιμο τόπου, και το γεγονός αυτό ήταν σε γνώση του αναιρεσείοντος κατά την άσκηση της αναίρεσης, η αναίρεση πρέπει να απευ

Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή η μισθωτική σχέση δεν λύνεται αλλά μεταβιβάζεται στον κληρονόμο, ο οποίος και υπεισέρχεται σ’ αυτήν (μισθωτική σχέση) μόλις αποδεχθεί την κληρονομιά (άρ.

- Σε περίπτωση θανάτου του εκμισθωτή η μισθωτική σχέση δεν λύνεται αλλά μεταβιβάζεται στον κληρονόμο, ο οποίος και υπεισέρχεται σ’ αυτήν (μισθωτική σχέση) μόλις αποδεχθεί την κληρονομιά (άρ. 1846, 1847, 1850, 1857 και 1940 του ΑΚ), χωρίς να χρειάζεται και προηγούμενη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής της κληρονομίας. Εκ των ανωτέρω παρέπεται ότι για να είναι ορισμένη η αγωγή εξώσεως κατά του μισθωτή, όταν ο ενάγων ως εκμισθωτής επαγγελματικής στέγης επικαλείται υπεισέλευσή του στη μισθωτική σχέση, θα π

Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας, ο δικαστής, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώραν η αποχή, την αιτία της αποχής, τη χρονική διάρκειά της και την υπαιτ

Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας, ο δικαστής, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώραν η αποχή, την αιτία της αποχής, τη χρονική διάρκειά της και την υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού, κρίνει, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, αν η αποχή αυτή πρέπει, κατά κρίση αντικειμενική και ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού να λύσει ή όχι την εργασιακή σχ

Ορισμένο της αγωγής με αίτημα την καταβολή μισθών υπερημερίας.

- Ορισμένο της αγωγής με αίτημα την καταβολή μισθών υπερημερίας. Όταν η υπερημερία του εργοδότη οφείλεται σε ακυρότητα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, τότε δεν είναι απαραίτητη η αναφορά στην αγωγή του στοιχείου της πραγματικής και προσήκουσας προσφοράς της εργασίας από τον μισθωτό ούτε της ακυρότητας της καταγγελίας. - Έννοια μισθού. Συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές, που οφείλονται κατά νόμο στον μισθωτό ως αντάλλαγμα και της επιτρεπόμενης απασχολήσεώς του κατά τις Κυριακές

Θαλάσσια ασφάλιση.

Θαλάσσια ασφάλιση. Ευθύνη ασφαλιστή.

Κυριότητα και εκμετάλλευση πλοίου.

- Κυριότητα και εκμετάλλευση πλοίου. Η εκμετάλλευση του αλλότριου πλοίου δυνατόν να στηρίζεται σε έννομη σχέση, εμπράγματη ή ενοχική, αλλά και εις πραγματική κατάσταση. Βασική προϋπόθεση του εφοπλισμού είναι ότι ο εφοπλιστής έχει την βούληση να ασκήση και ασκεί δια λογαριασμόν του την ναυτιλιακή επιχείρηση, η οποία συγκροτεί το πλοίο και εκτός της απολαβής των κερδών, επωμίζεται ούτως απεριορίστως και τον οικονομικό κίνδυνο εκ της εκμεταλλεύσεως του. - Ο εφοπλιστής οφείλει να δηλώσει στ

Δάση.

- Δάση. Δασικές εκτάσεις. Κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος. Ακυρωτική διαφορά. Μη παράσταση πληρεξουσίου του Δημοσίου ενώπιον του ΣτΕ. Συνέπειες.- Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδαφίσεως αυθαιρέτου κτίσματος είναι, μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανεγέρσεώς του εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας εκτάσεως. Η σχετική κρίση της Διοικήσεως πρέπει, εν όψει των συνεπειών της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ

Αναπροσαρμογή μισθώματος.

- Αναπροσαρμογή μισθώματος. Παραίτηση εκ του δικαιώματος. Kαλή πίστη και συναλλακτικά ήθη. Ελλειπής αιτιολογία αναιρεσιβαλλόμενης.-Αρχή της καλής πίστης. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 288, ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτεί η καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Αναπροσαρμογή του οφειλόμενου αρχικού ή μετά από αναπροσαρμογή, συμβατική ή νόμιμη (αντικειμενική) μισθώματος, όταν λόγω της συνδρομής ειδικών συνθηκών η εμμονή στην εκπλήρωση τ

Συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που έχουν συνομολογηθεί με πιστωτικά ιδρύματα και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί.

- Συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων που έχουν συνομολογηθεί με πιστωτικά ιδρύματα και οι σχετικές συμβάσεις έχουν καταγγελθεί. Ανώτατα όρια τα οποία δεν δύναται να υπερβεί η συνολική οφειλή. Τρόπος υπολογισμού.- Από τη διάταξη του άρθρου 30 του N. 2789/2000 "Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κλπ.", όπως οι §§ 1 και 2 εδ. α’ τούτου αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του N. 2912/2001, που ισχύει από 9.5.2001, ορίζονται τα ακόλουθα: "Κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων,

Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή.

- Κατά το άρθρο 505 ΑΚ, ο δωρητής έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος φάνηκε με βαρύ παράπτωμα αχάριστος απέναντι στο δωρητή ή στο σύζυγο ή στενό συγγενή του και ιδίως αν αθέτησε την υποχρέωσή του να διατρέφει το δωρητή. Ως «αχαριστία» θεωρείται η βαριά αντικοινωνική συμπεριφορά ή διαγωγή του δωρεοδόχου, που αποτελεί παράβαση των κανόνων του δικαίου ή των αντιλήψεων περί ηθικής και ευπρέπειας, οφείλεται δε σε υπαιτιότητά του και μπορεί να καταλογιστεί σ’ αυτόν. Περιστατικ

Το Εφετείο το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως από αυτήν προκύπτει, δεν διέταξε την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της συζητήσεως της κρινόμενης υπόθεσης που αφορά την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση του πρώτου των αναιρεσιβλήτων (τ

- Το Εφετείο το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του, όπως από αυτήν προκύπτει, δεν διέταξε την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της συζητήσεως της κρινόμενης υπόθεσης που αφορά την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση του πρώτου των αναιρεσιβλήτων (τότε εκκαλούντος) αλλά η σχετική δίκη διεξήχθη "δημοσία στο ακροατήριό του", υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ. - Ο 559 αριθ. 7 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται, όταν παρανόμως, χωρίς δηλαδή τη συνδρομή των προϋποθέσεων του Συντάγμ

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, διότι δεν προκύπτει αν η απόφαση έλαβε υπόψη όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν σε αυτό, καθώς δεν γίνεται ειδική μνεία των αποδεικτικών αυτών μέσων.

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, διότι δεν προκύπτει αν η απόφαση έλαβε υπόψη όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν σε αυτό, καθώς δεν γίνεται ειδική μνεία των αποδεικτικών αυτών μέσων.Διατάξεις: ΚΠολΔ: 559 αριθ. 11γ

Συκοφαντικό δημοσίευμα εφημερίδας.

- Συκοφαντικό δημοσίευμα εφημερίδας. Ευθύνη δημοσιογράφου. Πότε δεν δεν αίρεται λόγω δικαιολογημένου ενδιαφέροντος ο άδικος χαρακτήρας του δημοσιεύματος ως προς τις εξυβριστικές ή δυσφημιστικές εκφράσεις που περιέχει. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.- Κατά το άρθρο 57 ΑΚ όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητά του έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μη επαναληφθεί στο μέλλον, ενώ αξίωση αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, δεν αποκλείε

Συμβάσεις εργασίας εκπαιδευτικών, απασχολούμενων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

- Συμβάσεις εργασίας εκπαιδευτικών, απασχολούμενων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Οι συμβάσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως ορισμένου χρόνου, λήγουν δε αυτόματα μετά την πάροδο εξαετίας από την σύναψή τους.- Για την μετατροπή σχέσεως εργασίας εκπαιδευτικού ιδιωτικού σχολείου σε αορίστου χρόνου, απαιτείται πρόταση του ιδιοκτήτη του σχολείου. Η μη υποβολή τέτοιας πρότασης ισοδυναμεί με αποχή από την κατάρτιση νέας σύμβασης, επερχομένης έτσι αυτοδικαίως της λήξεως της συμβάσεως με το πέρας της

Άσκηση εκπρόθεσμης έφεσης και αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

- Άσκηση εκπρόθεσμης έφεσης και αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ειδικά για την ακυρότητα επίδοσης, όταν πραγματοποιήθηκε «ως αγνώστου διαμονής» χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, και την ανωτέρα βία.- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο εκτός άλλων περιπτώσεων, και όταν ησκήθη εκπροθέσμως. Κατά της αποφάσεως η οποία απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, επιτρέπεται μόνο αίτηση αναιρέσεως για όλους τους λόγους που αν

Ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο, του κλητηρίου θεσπίσματος καθώς και της επίδοσης και κοινοποίησης αυτών στον κατηγορούμενο.

- Ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο, του κλητηρίου θεσπίσματος καθώς και της επίδοσης και κοινοποίησης αυτών στον κατηγορούμενο. Κάλυψη της ακυρότητας σε περίπτωση εμφάνισης του κατηγορουμένου. Πότε μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα. - Κατά το άρθρο 174 παρ. 2 ΚΠΔ η ακυρότητα της κλήσης στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος του κατηγορουμένου, καθώς και η ακυρότητα της επίδοσης ή της κοινοποίησης αυτών στον κατηγορούμενο καλύπτεται αν αυτός που κλητεύθηκε στη δίκη εμφανισθεί και δεν

Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας.

Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας. Επίδοση εγγράφου. Απαραίτητα στοιχεία της έκθεσης επίδοσης για να είναι έγκυρη η επίδοση. Η παράλειψη μνείας της ώρας στην έκθεση επίδοσης δε συνεπάγεται ακυρότητα αυτής, εφόσον με τη συναίνεση εκείνου προς τον οποίον γίνεται η επίδοση ή των νομιμοποιούμενων για την παραλαβή προσώπων, η επίδοση γίνεται εγκύρως οποιαδήποτε ώρα. Πρέπει, όμως, να προσδιορίζονται ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο του επιδιδόμενου εγγράφου, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο αφ

Έλλειψη αιτιολογιών.

- Έλλειψη αιτιολογιών. Προδικαστική απόφαση. - Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθμ. 19 ΚΠολΔ, αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. - Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 226 παρ. 2 και 270 παρ. 2 εδάφ. β' ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στην τακτική διαδικασία ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, εφόσον εκδίδεται προδικαστική απόφαση και η απόδειξη διεξάγετ

Λύση γάμου.

- Λύση γάμου. Συμμετοχή στα αποκτήματα. Τεκμήριο ποσοστού συμβολής στα αποκτήματα. Εξαιρετέα αποκτήματα από την περιουσιακή επαύξηση. Προϋποθέσεις για αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Στοιχεία ορισμένου αγωγής. Αύξηση περιουσίας υπόχρεου συζύγου. Αξίωση για ποσοστό επί των αποκτημάτων πέραν του τεκμαιρόμενου 1/3. Αυτεπάγγελτη εξέταση κλήτευσης διαδίκου. Συζήτηση ωσεί παρών. Νομική αοριστία αγωγής ως λόγος αναίρεσης. Λόγος αναίρεσης. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων με ουσιώδη επίδραση στην έκ

Φόρος προστιθέμενης αξίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

- Φόρος προστιθέμενης αξίας και εικονικά φορολογικά στοιχεία.- Η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας επιτρέπεται, εφ' όσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου και η, ως εκ τούτου, προσθήκη φορ

Αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου βάσει δημοσιεύματος του οποίου προκλήθηκε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη.

- Αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη εντύπου βάσει δημοσιεύματος του οποίου προκλήθηκε περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Για τις πράξεις ποιών προσώπων ευθύνεται.- Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981 "Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων", ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για παράνομη περιουσιακή ζημία ως και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, η οποία υπαίτια προξενήθηκε με δημοσίευμα που θίγει την τιμή και την υπόληψη

Ρύπανση περιβάλλοντος.

- Ρύπανση περιβάλλοντος. Ναυτικές απαιτήσεις. Περιορισμός ευθύνης πλοιοκτήτη. Ευθύνη κυρίου πλοίου. Κεφάλαιο περιορισμού ευθύνης. Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου.- Περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κατά την Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου του 1976. Δικαιούμενα σε περιορισμό πρόσωπα και μέτρο ευθύνης του ασφαλιστή, ο οποίος δεν μπορεί να τίθεται σε χειρότερη θέση από τον ασφαλισμένο. Απαιτήσεις υποκείμενες σε περιορισμό ευθύνης. - Σε περίπτωση που κύριος πλοίου ή πλοιοκτήτης συστή

Οικογενειακή στέγη.

- Οικογενειακή στέγη. Έννοια και ρύθμιση αυτής. Οικογενειακή στέγη είναι το ακίνητο (μονοκατοικία, διαμέρισμα ή άλλος ανάλογος χώρος) που χρησιμεύει για κύρια διαμονή των συζύγων ανεξάρτητα από το αν ανήκει στον ένα ή και στους δύο συζύγους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης, το δικαστήριο μπορεί, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι επιείκειας ενόψει των ειδικών συνθηκών του καθενός από τους συζύγους και του συμφέροντος των τέκνων, να παραχωρήσει στον ένα σύζυγο την αποκλειστική χρήσ

Περιεχόμενο αναιρετηρίου.

- Περιεχόμενο αναιρετηρίου. Έρευνα της ουσίας της υπόθεσης. Λήψη υπ΄όψη των αποδεικτικών μέσων.-Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι στο έγγραφο της αναίρεσης πρέπει να αναφέρεται κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο η νομική πλημμέλεια που αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας, ώστε να είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αν και ποίο λόγο αναίρεσης, από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρο 559 ΚΠολΔ, θεμελιώνει η προβαλλόμενη αιτίαση. Ειδικά, για

Ανώνυμη εταιρεία.

Ανώνυμη εταιρεία. Αποφάσεις Δ.Σ. Για να λαμβάνονται εγκύρως οι αποφάσεις του Δ.Σ. απαιτείται να υπάρχει η κατά το νόμο οριζόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Άκυρη η αντικατάσταση μη παραιτηθέντος μέλος του Δ.Σ. χωρίς τη θέλησή του. Παραίτηση μέλους Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι και σιωπηρή.

Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης.

- Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης. Ειδικά ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Το ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης. Απόλυτη ακυρότητα λόγο παραβίασης των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Πραγματικά περιστατικά. Μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.- Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 5422/1932 που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ (αρθρ. 20 ΕισΝΑΚ), οποιαδήποτε οφειλή σε συνάλλαγμα που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα, εξοφλείται σε δραχμές, με την τρέχουσα τιμή της ημέρας εξοφλήσεως. Η διάταξη αυτή προϋποθέτει έγκυρη οφειλή σε ξένο νόμισμα και δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις των συμβατικών υποχρεώσεων που συνομολογήθηκαν ακύρως σε συνάλλαγμα (αρθρ. 11 παρ. 2 Ν. 5422/1932 και 4 παρ. 2 ΑΝ 362/1945) και των αξιώσεων αποζημιώσεως για ζη

Προθεσμία κατάθεσης κι επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων.

- Προθεσμία κατάθεσης κι επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων. Παραμόρφωση αποδεικτικού εγγράφου. Αποδοχή πραγμάτων ως αληθινά χωρίς απόδειξη.- Από τις διατάξεις των άρθρων 569 παρ. 2, 571 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 111 παρ. 1 και 2, 568 παρ. 2, 3 και 4, 570 παρ. 1 και 3 του ίδιου Κώδικα, σαφώς συνάγεται ότι το δικόγραφο των προσθέτων λόγων πρέπει να κατατεθεί και να επιδοθεί στον αναιρεσίβλητο τουλάχιστον τριάντα πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η προθεσμία υπολογίζεται με β

Εμπορικές μισθώσεις.

- Εμπορικές μισθώσεις. Αναπροσαρμογή του μισθώματος με βάση τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ λόγω ουσιώδους μείωσης της μισθωτικής αξίας του μισθίου. Πολιτική δικονομία. Εκπρόθεσμη έφεση. Ο διάδικος, η κατά του οποίου εκπρόθεσμη έφεση του αντιδίκου του απορρίφθηκε κατ' ουσίαν και ο τελευταίος άσκησε κατά της εφετειακής απόφασης αναίρεση, δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει με αναίρεση την ίδια απόφαση ως προς την λανθασμένη κρίση της περί του παραδεκτού της έφεσης, προς αποτροπή βλαπτικού σ

Αλληλόχρεος λογαριασμός σε ξένο νόμισμα.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός σε ξένο νόμισμα. - Έκδοση διαταγής πληρωμής, με την οποία διατάχθηκαν η πιστούχος εταιρεία και ο εγγυητής της πίστωσης να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας το αιτηθέν ποσό. Νόμιμος ο όρος της σύμβασης της σύμβασης με βάση τον οποίο η Τράπεζα επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα της μετατροπής του καταλοίπου σε εγχώριο νόμισμα και μάλιστα σε χρονικό σημείο πριν από την ημέρα πληρωμής. Άσκηση ανακοπής πριν από την επίδοση διαταγής πληρωμής. Εφόσον η αιτούσα ζήτ

Ταχυδρομικός πράκτορας είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβεί για την προώθηση των συμφερόντων της ταχυδρομικής επιχείρησης κυρίως με τη σύναψη συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, καθώς και με την παροχή εν γένει ταχυδρ

- Ταχυδρομικός πράκτορας είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβεί για την προώθηση των συμφερόντων της ταχυδρομικής επιχείρησης κυρίως με τη σύναψη συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό αυτής, καθώς και με την παροχή εν γένει ταχυδρομικών υπηρεσιών στο κοινό, τους χρήστες δηλαδή των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Έννοια ταχυδρομικών υπηρεσιών. - Ο ταχυδρομικός πράκτορας δεν αποτελεί υπάλληλο της ταχυδρομικής επιχείρησης ο οποίος αμείβεται με μισθό. Είναι ανεξάρτητος επαγγε

Έργα οδοποιίας.

- Έργα οδοποιίας. Αρμοδιότητα δήμων. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Οδικό δίκτυο.- Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. α΄ στοιχείο ι΄ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ. 410/1995), στην αρμοδιότητα των δήμων ανήκει και η κατασκευή έργων δημοτικής οδοποιΐας. Η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι ο οικείος ΟΤΑ εισηγείται, κινών έτσι τη διαδικασία, με την υποβολή τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης τη διάνοιξη δημοτικής οδού της περιφέρειάς του, αλλά εν συνεχεία ακολουθείται η προβλεπόμενη από την

Κανονισμός (EΚ) 44/2001.

Κανονισμός (EΚ) 44/2001. Άρθρο 6, σημείο 1. Πλείονες εναγόμενοι. Αγωγή ασκηθείσα εντός κράτους μέλους κατά εναγομένου κηρυχθέντος σε πτώχευση ο οποίος κατοικεί ή εδρεύει στο κράτος αυτό και ομοδίκου εναγομένου ο οποίος κατοικεί ή εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος. Απαράδεκτη η αγωγή κατά του κηρυχθέντος σε πτώχευση εναγομένου. Αρμοδιότητα του δικάζοντος δικαστηρίου και ως προς τον ομόδικο εναγόμενο.

Ασφαλιστική σύμβαση.

- Ασφαλιστική σύμβαση. Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 189 και 192 ΕμπΝ που ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το Ν. 2496/97 και εφαρμόζονται στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του χρόνου κατάρτισης της ασφαλιστικής σύμβασης, την οποία επικαλείται ο ενάγων και ήδη αναιρεσείων και στηρίζει τις αξιώσεις του. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Ασφαλιστήριο. Από το νόμο (άρθρο 192 ΕμπΝ) καθιερώνεται ως αποδεικτικός τύπος της ασφαλιστικής σύμβασης και των τυχόν προσθέτ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 920 του ΑΚ, όποιος γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 920 του ΑΚ, όποιος γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Ως ειδήσεις νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε οποιαδήποτε περιστατικά, σχέσεις ή καταστάσεις, οι οποίες ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και εκθέτουν σε κίνδυνο κατά το χρόνο της υποστηρίξεως ή διαδόσεως ένα από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στην άνω διάτα

Υπό το καθεστώς τόσον του ν.

Υπό το καθεστώς τόσον του ν.δ. 3843/1958 όσον και του ισχύοντος Κώδικος Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1999), ο διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας καθίσταται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή των οφειλομένων από την εταιρεία φόρων μισθωτών υπηρεσιών (και του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά το άρθρο 46 περ. β' του ν. 1642/1986). Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη λύση της εταιρείας. Η υπαγωγή, όμως, ανώνυμης εταιρείας υπό το καθεστώς ειδικής εκκαθαρίσεως κατά τις διατάξ

Αποζημίωση από αδικοπραξία.

- Αποζημίωση από αδικοπραξία. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Παράβαση διατάξεων του ΚΟΚ. Βίαιη διακοπή δίκης λόγω θανάτου. -Προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράνομης συμπεριφοράς και της ζημίας.Τ

Ευθύνη μελών του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας.

- Ευθύνη μελών του ΔΣ ανώνυμης εταιρείας. Εταιρική αγωγή. Δικαιώματα μειοψηφίας.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται έναντι του νομικού προσώπου της εταιρείας για τη ζημία που προξενήθηκε από πταίσμα τους στην εταιρεία, η ευθύνη τους δε αυτή υπάρχει, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, όταν η ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη τούτων αποτελεί αδικοπραξία, με την έννοια του άρθρου αυτού, δηλαδή αν είναι παράνομη και υπαίτια και ζημιογόνος για τα συμφέροντα της εταιρείας. - Προϋποθέ

Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

- Επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Απαλλαγή από στράτευση για λόγους υγείας. - Η γνωστοποίηση εξαγγελλόμενης διερευνήσεως για την διαπίστωση της νομιμότητος ή μη διοικητικών πράξεων, με τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσεως για λόγους υγείας, έστω και αν αφορούν πρόσωπα γνωστά στο ευρύτερο κοινό, δεν συνιστά επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων δυνάμενη να επιτραπεί με βάση το άρθρο 7 του ν. 2472/1997, διότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβλ

Ανώνυμη εταιρεία.

Ανώνυμη εταιρεία. Κατά το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2190/1920 ''περί ανωνύμων εταιριών'', όπως τούτο ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 του Π.Δ. 498/1987, «από της δημοσιεύσεως των εν λόγω αποφάσεων η εταιρία εις ην υπήχθη ετέρα τοιαύτη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της συγχωνευθείσης εταιρίας, της τοιαύτης μεταβιβάσεως εξομοιουμένης προς την καθολικήν διαδοχήν». Η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι οι

Συμβάσεις δημοσίων έργων.

Συμβάσεις δημοσίων έργων. Aνάθεση των συμβάσεων. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Μέθοδοι αποκλεισμού. Συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης των ορίων των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ. Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής απορρέουσες από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου. Διατάξεις:Οδηγίες: 93/37/ΕΟΚ, 2004/18/ΕΟΚ

Αισχροκερδής δικαιοπραξία.

- Αισχροκερδής δικαιοπραξία. Στοιχεία αγωγής. - Κατά το άρθρο 179 ΑΚ, άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ιδίως η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο, για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που, κατά τις περιστάσεις, βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή. Από τη

Έφεση.

- Έφεση. Εκκλητό αποφάσεων.- Εάν αντικείμενο της διαφοράς είναι περισσότερα αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά, το εκκλητό κρίνεται χωριστά, ως προς καθένα από τα ποσά αυτά, όπως καθορίζεται με την πρωτόδικη απόφαση και ανεξαρτήτως αν τα αυτοτελή αυτά ποσά είχαν καταλογισθεί με μία διοικητική πράξη. Επομένως, στην περίπτωση επιβολής περισσοτέρων αυτοτελών προστίμων, λόγω παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (περίπτωση για την οποία δεν προβλέπεται από το νόμο η υποβολή δη

Έλλειψη πληρεξουσιότητα.

- Έλλειψη πληρεξουσιότητα. Αναβολή δίκης. Κλήση διαδίκου. Απαράδεκτη συζήτηση.- Από τις διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1, 96, 97 παρ. 1 και 104 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο δικηγόρος, που εκπροσωπεί το διάδικο κατά η συζήτηση της αναίρεσης στον 'Αρειο Πάγο, πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετική ρητή πληρεξουσιότητα, η οποία παρέχεται από τον εκπροσωπούμενο διάδικο, είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με έγγραφο της Αρχής, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, η έλλειψη δε της πληρεξου

Όταν με κοινή προσφυγή έχουν προσβληθεί περισσότερες πράξεις και τα διοικητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) έχουν εκδώσει κοινή απόφαση, ως ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το ύ

- Όταν με κοινή προσφυγή έχουν προσβληθεί περισσότερες πράξεις και τα διοικητικά δικαστήρια (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) έχουν εκδώσει κοινή απόφαση, ως ποσό του αντικειμένου της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το ύψος του οποίου εξαρτάται η κατάργηση ή μη της δίκης, λαμβάνεται το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε πράξη χωριστά. Τούτο δε, διότι η προσβολή με κοινή προσφυγή περισσοτέρων πράξεων, όπως και η έκδοση από τα διοικητικά δικαστήρια κοινής

Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία μετά την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής. Κυριακάτικη εργασία. Εργατοτεχνίτες – οικοδόμοι. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Μη λήψη υπόψη αποδείξεων.- Από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 579 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν αναιρεθεί η απόφαση, αποβάλλει κάθε ισχύ και συνεπώς παύει να αποτελεί δεδικασμένο. Από δε τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 580 και παρ. 2 του άρθρου 581 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η αναίρεση της απόφασης και επομέν

Κοινοπραξία.

- Κοινοπραξία. Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση προσφυγής.- Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 741 του Αστικού Κώδικα, 20 του Εμπορικού Νόμου και 2 του Διατάγματος της 2/14.5.1835 «περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων» συνάγεται ότι η κοινοπραξία, που με ιδιαίτερη επωνυμία ή με τα ονόματα όλων των μελών της, αναλαμβάνει ως ανάδοχος την εκτέλεση δημόσιου τεχνικού έργου το οποίο κατά τα ουσιώδη στοιχεία του αποτελεί επιχείρηση χειροτεχνίας και επομένως αντικειμενικά εμπορική πράξη, έχει

Δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής.

- Δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής.- Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, που απορρέει από τα άρθρα 288 του ΑΚ και 22 παρ. 1β' του Συντάγματος και έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε ενοχική σχέση, επομένως και στη σχέση της έμμισθης εντολής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, εκείνος που χρησιμοποιεί με αμοιβή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία έχουν τα ίδια προσόντα και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση αναγκών του της αυτής κατηγορίας, υποχρεούται να μεταχειρίζεται ομοιόμορφα τ

Με τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου που ορίζεται εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας.

- Με τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου που ορίζεται εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας. - Λοιπές συνέπειες. Η διοίκηση, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανήκει στον εκκαθαριστή. - Η σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου με την επιχείρηση λύεται αυτοδικαίως με τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση.Διατάξεις:Νόμοι: 1386/1983 άρθ. 9, 1892/1990 άρθ. 46, 48, 49, 1947/1991 άρθ. 31, 45, 2000/1991 άρθ. 14ΝΔ: 3026/1954 άρθ. 46, 91

Ακύρωση διαιτητικής απόφασης.

- Ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Ως διατάξεις δημοσίας τάξεως νοούνται οι κανόνες αναγκαστικού δικαίου, ήτοι εκείνοι, των οποίων η εφαρμογή δεν δύναται να αποκλεισθεί διά της ιδιωτικής βουλήσεως. Τέτοιοι είναι οι κανόνες, που απορρέουν εκ των κρατουσών ηθικών αντιλήψεων, επί των οποίων ερείδεται η πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των μελών της κοινωνίας. - Έκδοση δελτίου στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης. Το δικαίωμα διαχείρισης των «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδο

Aπό τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 § 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποτελεί δικαστική ομολογία κάθε τέτοια, αλλά εκείνη που γίνεται με σκοπό αποδοχής του αμφισβητουμένου και επιβλαβούς για τον ομολογούντα γεγονότος.

- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 339 και 352 § 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι δεν αποτελεί δικαστική ομολογία κάθε τέτοια, αλλά εκείνη που γίνεται με σκοπό αποδοχής του αμφισβητουμένου και επιβλαβούς για τον ομολογούντα γεγονότος. Η δικαστική ομολογία, δηλαδή απευθυνομένη προς το δικαστήριο το οποίο δικάζει την υπόθεση, ενός κρίσιμου γεγονότος από τον αντίδικο εκείνου που φέρει το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεώς του πρέπει να είναι σαφής και συγκεκριμένη. Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 339 και 352 ΚΠολΔ

Ανταποδοτικά τέλη.

- Ανταποδοτικά τέλη. Για ποιο λόγο επιβάλλονται και πώς ρυθμίζονται. Πραγματικά περιστατικά. Επιβολή τέλους για το περιβάλλον. Πλημμελής νομικά εγγραφή στους φορολογικούς καταλόγους.- Στην παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) ορίζεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Προϋποθέσεις ανατοκισμού.

- Προϋποθέσεις ανατοκισμού. Η συμφωνία για πληρωμή τόκων τόκων γίνεται (και αντιστοίχως αγωγή με αυτό το περιεχόμενο επιδίδεται) μετά την πάροδο του έτους ολοκλήρου ή ολόκληρης της χρήσεως αν πρόκειται για το Δημόσιο. - Στοιχεία αγωγής ανατοκισμού. Λόγω του μη αναδρομικού της χαρακτήρα, το αίτημα δεν μπορεί να είναι η κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων τόκων, άλλα η έντοκη καταψήφισή τους από την επίδοση της αγωγής. Στοιχεία ορισμένου αγωγής ανατοκισμού. - Συγκεκριμένη περίπτωση απόρριψης α

Καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο.

- Καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο. Έννοια του σπουδαίου λόγου. Ένσταση εξαιρέσεως μάρτυρα.- Κατά το άρθρο 672 ΑΚ καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση εργασίας για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί με συμφωνία. Σπουδαίο λόγο, κατά την έννοια της πιο πάνω διατάξεως, αποτελούν πραγματικά περιστατικά τα οποία, κατ' αντικειμενική κρίση, καθιστούν στη συγκεκριμένη περίπτωση,

Είναι κατά το Σύνταγμα ανεκτός ο περιορισμός των διατιθεμένων προς εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών οικονομικών μέσων των κοινωφελών ιδρυμάτων, ο οποίος επέρχεται με την επιβολή φορολογίας εισοδήματος, η οποία συνιστά γενικό μέτρο, το οποίο επιβαρύνει

Είναι κατά το Σύνταγμα ανεκτός ο περιορισμός των διατιθεμένων προς εκπλήρωση των κοινωφελών σκοπών οικονομικών μέσων των κοινωφελών ιδρυμάτων, ο οποίος επέρχεται με την επιβολή φορολογίας εισοδήματος, η οποία συνιστά γενικό μέτρο, το οποίο επιβαρύνει όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στη χώρα. Επομένως, η κατάργηση του άρθρου 1 περ. 6 του Ν. 2459/1997, της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος των εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς και η φ