1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Οι μισθολογικές αξιώσεις των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, που πηγάζουν από έγκυρη σύμβαση εργασίας, για την πληρωμή των μισθών και άλλων αμοιβών υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή.

- Οι μισθολογικές αξιώσεις των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, που πηγάζουν από έγκυρη σύμβαση εργασίας, για την πληρωμή των μισθών και άλλων αμοιβών υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. - Οι αξιώσεις που πηγάζουν από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό του εργοδότη, λόγω παροχής παράνομης εργασίας υπάγονται σε εικοσαετή παραγραφή. - Κατ’ εξαίρεση υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, βάσει του άρθρου 2 του ν.δ. 515/1970, οι υπερωριακές αξιώσεις που πηγάζουν από αδικαιολόγητο πλουτισμό. - Οι απασχολούμενοι μ

Αίτηση ακύρωσης.

-Αίτηση ακύρωσης. Επιτροπή Εκδίκασης Ενστάσεων Πολεοδομίας. Παρουσία διοικουμένου κατά τη συζήτηση της ένστασης. - Αίτηση ακύρωσης "συμπληρωματικής" αποφάσεως Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. -Κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. ένατο του ΠΔ 267/1998 (Α' 195) η Διοίκηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ενδιαφερόμενο την αρχικώς οριζόμενη ημερομηνία και ώρα εξετάσεως της ενστάσεώς του (βλ. ΣτΕ 1601/1994, 2431/1990, 3498/1989), ώστε η κρίση της οικείας Επιτροπής Εκδίκαση

Άρθρο 49 ΕΚ.

- Άρθρο 49 ΕΚ. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Εθνική νομοθεσία επιβάλλουσα στις επιχειρήσεις καλωδιακής αναμεταδόσεως την υποχρέωση να αναμεταδίδουν τα προγράμματα ορισμένων ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών (“must carry”). Περιορισμός. Επιτακτικός λόγος γενικού συμφέροντος. Διασφάλιση της πολυφωνίας σε δίγλωσση περιφέρεια.- Το άρθρο 49 ΕΚ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύει ρύθμιση κράτους μέλους, όπως την επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία υποχρεώνει τις επιχειρήσεις κα

Νόμιμος και νομιζόμενος τίτλος για την τακτική χρησικτησία.

- Νόμιμος και νομιζόμενος τίτλος για την τακτική χρησικτησία. Πράγματα που δεν προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Διακοπή δίκης λόγω αποβίωσης διαδίκου.- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 1041, 1042 και 1044 του ΑΚ, για την κτήση κυριότητας ακινήτου με τακτική χρησικτησία απαιτούνται φυσική εξουσίαση αυτού με διάνοια κυρίου (νομή), καλή πίστη, που πρέπει να υπάρχει κατά την κτήση της νομής, νόμιμος τίτλος και παρέλευση δεκαετίας στη νομή του πράγματος, κατά δε τη διάταξη του

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Οριστική διανομή αγροτεμαχίων. Καταβολή αποζημίωσης ή άλλου ισάξιου τεμαχίου. Δικονομικά θέματα.- Στις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 242 του Αγροτικού Κώδικα (ΒΔ της 2910/6-12-1949) ορίζονται τα εξής: α) αν από οποιονδήποτε λόγο περιληφθούν ξένα τεμάχια στην οριστική διανομή, αυτή παραμένει έγκυρη και απρόσβλητη και τα ξένα αυτά τεμάχια θεωρούνται ως απαλλοτριωθέντα για δημόσια ωφέλεια δυνάμει του άρθρου 17 του Συντάγματος, μέχρι δε να καταβληθεί η αποζημίωση τ

Προσωπικό ΚΤΕΛ.

- Προσωπικό ΚΤΕΛ. Περιοριστικά αναφερόμενοι λόγοι απόλυσης οδηγών λεωφορείων και κατά συνέπεια ακυρότητα αναιτιώδους καταγγελίας της εργασιακής τους σύμβασης. Προϋποθέσεις αυτόματης ένταξης του απολυόμενου οδηγού στο δυναμικό του ΚΤΕΛ και περιπτώσεις υπερημερίας ΚΤΕΛ. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη και υποκατάσταση του νέου στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις.- Kατά το άρθρο 2 παρ. 4 και 6 του ΠΔ 229/1994 "περί Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)",

Αμοιβαία κεφάλαια.

Αμοιβαία κεφάλαια. Πρόστηση. Ευθύνη ΑΕΔΑΚ γαι αδικοπραξία (υπεξαίρεση) ασφαλιστικού συμβούλου-υπαλλήλου εταιρείας, συναργαζόμενης με την ΑΕΔΑΚ, που ανήκουν στο ίδιο όμιλο.

Πληρεξουσιότητα.

Πληρεξουσιότητα. Για τις προπαρασκευαστικές πράξεις και τις κλήσεις έως τη συζήτηση στο ακροατήριο θεωρείται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, ενώ για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και αν αυτή δεν υπάρχει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες, που είχαν γίνει προηγουμένως. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της ύπαρξής της. Για τη συζήτηση της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο πρέπει να έχουν κλητευθεί από εκείνον, που επισπεύδει τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι, κατά συ

Κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, δεν επιτρέπεται η λήψη υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων που έγιναν χωρίς νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου, τούτο δε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, γιατί αναφέρεται στη νομιμότητα του αποδεικτικο

Κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, δεν επιτρέπεται η λήψη υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων που έγιναν χωρίς νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου, τούτο δε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, γιατί αναφέρεται στη νομιμότητα του αποδεικτικού μέσου.

Kατά τη διάταξη του άρθρου 143 παρ.

- Kατά τη διάταξη του άρθρου 143 παρ. 1 ΚΠολΔ, ο δικαστικός πληρεξούσιος, που διορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 96, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις, που αναφέρονται στη δίκη, στην οποία είναι πληρεξούσιος, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η επίδοση της οριστικής αποφάσεως. Επομένως, στον πληρεξούσιο αυτόν, που παρέστη κατά την, ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, δίκη, νομίμως επιδίδεται η εκδοθείσα οριστική απόφαση του δικαστηρίου εκείνου, από την επίδοση δε αυτής αρχ

Στην βραχεία εξάμηνη παραγραφή υπόκειται η αξίωσις του εκμισθωτή, από φθορές του μισθίου ή από μεταβολές αυτού δηλαδή κάθε αλλαγής της καταστάσεώς του από εκείνη που υπήρχε κατά τον χρόνο ενάρξεως και παραδόσεως, στο μισθωτή της χρήσεώς του και μάλισ

Στην βραχεία εξάμηνη παραγραφή υπόκειται η αξίωσις του εκμισθωτή, από φθορές του μισθίου ή από μεταβολές αυτού δηλαδή κάθε αλλαγής της καταστάσεώς του από εκείνη που υπήρχε κατά τον χρόνο ενάρξεως και παραδόσεως, στο μισθωτή της χρήσεώς του και μάλιστα είτε η αξίωσις στηρίζεται στην σύμβαση (ΑΚ 592, 594, 599) είτε και στην αδικοπραξία (φθορά - βλάβη μισθίου ΑΚ 913, 936) η οποία επίσης υπόκειται στην ίδια παραγραφή και όχι εκείνη του άρθρου 937 ΑΚ.Διατάξεις ΑΚ: 297, 298, 592, 594, 599, 602, 913, 914, 936, 937ΠΚ: 375

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση.

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Όροι και προϋποθέσεις προβολής της. - Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από σύμβαση αφορώσα στην κατασκευή δημοσίου έργου, λύεται δια της δικαστικής οδού, δια της ασκήσεως προσφυγής, κατά της εκδιδόμενης επί της αιτήσεως θεραπείας αποφάσεως του Υπουργού ή κατά της τεκμαιρόμενης απορρίψεως της αιτήσεως θεραπείας λόγω απράκτου παρόδου της προθ

Παρεμπιπτόντως κριθέντα ζητήματα.

- Παρεμπιπτόντως κριθέντα ζητήματα. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται επί διαφορών, που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 647 επ. ΚΠολΔ, όπως είναι και οι διαφορές για την καταβολή μισθωμάτων, στις οποίες το δεδικασμένο ισχύει χωρίς τον ανωτέρω περιορισμό, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις. Το τελευταίο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο αγωγή για απόδοση της χρήσης του μισθίου και αγωγή για καταβολή μισθωμάτων. - Αν στη δίκη α

Υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας.

- Υπάλληλοι Εμπορικής Τράπεζας. Προαγωγές. Ισχύον καθεστώς.- Από τις διατάξεις των άρθρων 3 αριθμ. 1, 10 παρ. 1, 6, 9, 13 και 15 της από 11-11-1977 Σ.Σ.Ε. "περί Οργανισμού Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος", η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3239/1955, δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ. με την 46806/10314 της 21/26-111977 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ Β' 1255) και κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 15869/10-27 Ιουλίου 1981 απόφαση του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β' 446), γι' αυτό δε έχει ισχύ νόμου, ως περιέχουσα κανονιστικές διατάξει

Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό.

Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Σε περίπτωση θανάτου ενός καταθέτη, εφόσον στη σύμβαση κοινού λογαριασμού έχει τεθεί ο όρος του άρθρου 2 του ν. 5638/1932, οι κληρονόμοι του δεν έχουν δικαίωμα επ’ αυτού. Το ποσό του κοινού λογαριασμού ανήκει στους υπόλοιπους συγκαταθέτες εξ’ ιδίου δικαίου, απαλλασσόμενο από κάθε φόρο ή τέλος. Η απαλλαγή αυτή δεν επεκτείνεται και επί των κληρονόμων του τελευταίου απομείναντος δικαιούχου.Διατάξεις: ΑΚ: 411, 489, 490, 491, 493,Νόμοι: 5368/1932 άρθ. 1, ΝΔ: 751/1971 άρθ. 1, 118/1973 άρθ 124,

Αναγνώριση κυριότητας έναντι του Δημοσίου.

- Αναγνώριση κυριότητας έναντι του Δημοσίου. Πότε δεν απαιτείται η τήρηση της προδικασίας του ΑΝ 1539/1938. Πραγματικά περιστατικά. Χρησικτησία. - Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ΑΝ 1539/1938, εξαιρετικώς περί των δημοσίων κτημάτων, τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας για τους σκοπούς του αγροτικού εποικισμού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού, εκτός αν πρόκειται για δημόσια κτήματα, που αναλήφθηκαν προς διανομή από το Υπουργείο Γεωργίας κατά το άρθρο 111 του Αγρ. Κώδικα, το οποί

Αναίρεση εκ του προβλεπόμενου στο άρθρο 559 αριθμ.

- Αναίρεση εκ του προβλεπόμενου στο άρθρο 559 αριθμ. 11γ λόγο, για μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. - Ο προβλεπόμενος στο άρθρο 559 αριθ. 11γ ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν το δικαστήριο της ουσίας, κατά την κατάστρωση του αποδεικτικού συλλογισμού του, παρέλειψε να λάβει υπόψη του αποδεικτικά μέσα που παραδεκτώς προσεκόμισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι και τα οποία ήταν χρήσιμα προς άμεση ή έμμεση απόδειξη πραγματικών γεγονότων ασκούντων ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. Για την ο

Επί διαδοχικής ασφαλίσεως, ο απονέμων τη σύνταξη ασφαλιστικός φορέας, κατά τον υπολογισμό του διανυθέντος και στους λοιπούς συμμετέχοντες ασφαλιστικούς οργανισμούς χρόνου ασφαλίσεως, επί τη βάσει των παρεχομένων από αυτούς στοιχείων, προκειμένου να

- Επί διαδοχικής ασφαλίσεως, ο απονέμων τη σύνταξη ασφαλιστικός φορέας, κατά τον υπολογισμό του διανυθέντος και στους λοιπούς συμμετέχοντες ασφαλιστικούς οργανισμούς χρόνου ασφαλίσεως, επί τη βάσει των παρεχομένων από αυτούς στοιχείων, προκειμένου να καθορίσει το συνολικό χρόνο ασφαλίσεως, υποχρεούται να ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων βεβαιώσεως περί του χρόνου ασφαλίσεως των λοιπών ως άνω συμμετεχόντων ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τις οικείες περί αυτών διατάξεις. Τούτο, διότι

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης.

- Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Η κατάθεση του δικογράφου μπορεί να γίνει τουλάχιστον δεκαπέντε πλήρεις ημέρες πριν από την πρώτη δικάσιμο. Ως πρώτη δικάσιμος νοείται η καθοριζόμενη από τον πρόεδρο του δικαστηρίου μετά την κατάθεση της έφεσης και όχι η καθοριζόμενη από το δικαστήριο κατά την αναβολή της υπόθεσης, ασχέτως αν η αναβολή αποφασίζεται αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση διαδίκου. - Πρακτικά δίκης. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 149 του ΚΦΔ, νομίμως προσβάλλονται για πλαστότη

Πραγματικά περιστατικά τροχαίου ατυχήματος.

- Πραγματικά περιστατικά τροχαίου ατυχήματος. Ειδική διαδικασία εκδίκασης διαφορών από αυτοκίνητα: Και στην κατ’ έφεση δίκη επιτρέπεται ανακοπή ερημοδικίας αν εκείνος που δικάστηκε ερήμην δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας. - Τελεσιδικία απόφασης και έκδοση ερήμην απόφασεως: Η τελευταία διατηρεί τον χαρακτήρα της ακόμη και σε περίπτωση που το Εφετείο παρά την ερημοδικία του εφεσιβλήτου, δικάζοντας υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, απέρριψε τ

Αρχή της εύνοιας των μισθωτών.

- Αρχή της εύνοιας των μισθωτών. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ατομική σύμβαση εργασίας. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη.- Οι όροι εργασίας ρυθμίζονται σε ατομικό επίπεδο με ατομική σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη στα πλαίσια της αρχής της συμβατικής ελευθερίας (άρθρο 361 ΑΚ) και σε συλλογικό επίπεδο με την κοινή εργατική νομοθεσία, τις ΣΣΕ-ΔΑ ή τον κανονισμό εργασίας. Στην εργασιακή, συνεπώς, σχέση οι όροι εργασίας διαμορφώνονται από περισσότερες πηγές διαφορετική

Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχ

- Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος και πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν, με την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια περί την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915.- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ, η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση όταν στις αιτιολογίες, που συνιστούν την ελάσσ

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, μικτή σύμβαση, η οποία παράλληλα διαθέτει στοιχεία α') της συμβάσεως μισθώσεως πράγματος, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 ε

Η σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως αποτελεί, κατά γενική παραδοχή, μικτή σύμβαση, η οποία παράλληλα διαθέτει στοιχεία α') της συμβάσεως μισθώσεως πράγματος, παραλλαγμένης όμως σε πολλά σημεία από τον τύπο που καθιερώνουν οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. ΑΚ, β') συμβάσεως εντολής και γ') συμβάσεως εκχωρήσεως (ΑΚ 455 επ.), με την οποία η εταιρία «Leasing» εκχωρεί τις απαιτήσεις που έχει κατά του προμηθευτή από τη σύμβαση πωλήσεως στον μισθωτή, ώστε να μπορεί αυτός, ασκώντας τις σχετικές αξιώσεις σαν δ

Περιπτώσεις, κατά τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή της συντάξεως από το ΙΚΑ.

- Περιπτώσεις, κατά τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή της συντάξεως από το ΙΚΑ. Στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951 (Α' 179) ορίζεται ως κανόνας, η αναστολή της συντάξεως που καταβάλλει το Ι.Κ.Α. στους λόγω γήρατος συνταξιούχους του, στην περίπτωση που αυτοί εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και κερδίζουν μηνιαίως από την εργασία τους αυτή ποσό ανώτερο του 35πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Περαιτέρω, με τις επόμενες, δεύτερη και τρίτη, περιόδ

Ανταγωγή.

Ανταγωγή. Kατά το άρθρο 268 παρ. 3 του ΚΠολΔ, δεν μπορεί να ασκηθεί ανταγωγή για υπόθεση που υπάγεται σε ειδική διαδικασία, αν η αγωγή δικάζεται κατά τη γενική ή άλλη ειδική διαδικασία και αντίστροφα. Οι διαφορές για τις αμοιβές και τα έξοδα των δικηγόρων εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 678 έως 681 του ΚΠολΔ (άρθρ. 677 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα). Στην ίδια όμως διαδικασία, χάριν της αρχής της ισότητας, υπάγονται και οι αξιώσεις των πελατών, εφόσον αναφέρονται στις αμοιβές και τα έξοδα

Εάν το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας, για την υλοποίηση σχετικής αποφάσεώς του, παράσχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε ορισμένο τρίτο πρόσωπο, προκειμένου αυτό να υποβάλει έγκληση απαιτείται να προσαρτηθεί στην εγχειριζόμενη έγκληση, το

Εάν το διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας, για την υλοποίηση σχετικής αποφάσεώς του, παράσχει την εντολή και πληρεξουσιότητα σε ορισμένο τρίτο πρόσωπο, προκειμένου αυτό να υποβάλει έγκληση απαιτείται να προσαρτηθεί στην εγχειριζόμενη έγκληση, το οικείο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου με το περιεχόμενο της αποφάσεώς του και την ανάθεση της εντολής εκτελέσεως αυτής σε ορισμένο τρίτο πρόσωπο, να φέρει δε και βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής ή των υπογραφών «του εντολέα»,

Άσκηση έγκλησης και νόμιμη υποβολή αυτής.

- Άσκηση έγκλησης και νόμιμη υποβολή αυτής. Συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία αυτής. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης.- Στοιχεία συκοφαντικής δυσφήμισης. Συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου. ΠΚ 362 και 363.- Αν ο παθών θέλει να ζητήσει τη δίωξη αξιόποινης πράξης υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 παρ. 2 και 3, δηλαδή με εγχείριση της εγκλήσεως στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή σε άλλον ανακριτικό υπάλληλο από τον ίδιο τον παθόντα ή από ειδικ

Συμμετοχή στα αποκτήματα.

- Συμμετοχή στα αποκτήματα. Στοιχεία αγωγής.- Με το άρθρο 1400 ΑΚ (ως έχει μετά το ν. 1329/1983) ορίζεται ότι «αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή κα

Από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 1 εδ. α΄ και 9 παρ. 2 του κ.ν. 5351/1932, σε συνδυασμό προς εκείνες των άρθρων 41 και 42 του ίδιου νόμου, προκύπτει ότι, αν μετά την ανεύρεση του αρχαίου ακινήτου σε οικόπεδο επιτραπεί η ανέγερση οικοδομής στο οικόπεδο αυτό και κριθεί ότι το αρχαίο είναι διατηρητέο στο υπόγειο της οικοδομής, τότε ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δικαιούται να αξιώσει ως αποζημίωση α) την αξία του χώρου του υπογείου που καταλαμβάνει το αρχαίο, η οποία (αξία) ορίζεται ίση με την ανώτατη τρέχ

Aναίρεση μπορεί να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολΔ.

- Aναίρεση μπορεί να ασκήσει και ο διάδικος που νίκησε, εφόσον έχει έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται από την προσβαλλόμενη απόφαση, κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 68 ΚΠολΔ. Το συμφέρον είναι δυνατόν να υπάρξει και όταν ο διάδικος που νίκησε βλάπτεται από την αιτιολογία της αποφάσεως και συγκεκριμένα αν από αυτή δημιουργείται δεδικασμένο σε βάρος του σε άλλη δίκη, αν δηλαδή η αιτιολογία της αποφάσεως αποτελεί στοιχείο του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη και φέρει ως εκ τούτ

Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

- Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.- Σύμφωνα με άρθρο το 560 ΚΠολΔ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο 1) αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιώ

Τραπεζική κατάθεση.

- Τραπεζική κατάθεση. Ανώμαλη παρακαταθήκη. Ευθύνη τράπεζας. - Η κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης και, συνεπώς, έχει επ΄ αυτής εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 830 παρ. 1 εδ. β΄ του ΑΚ, με την οποία, επί ανώμαλης παρακαταθήκης, σχετικά με το χρόνο και τον τόπο της απόδοσης, ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις για την παρακαταθήκη, επομένως, και η διάταξη της ΑΚ 827, κατά την οποία ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδ

Πλημμέλειες στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων εμπορικών - βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Πλημμέλειες στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων εμπορικών - βιομηχανικών επιχειρήσεων. Πότε οι ως άνω πλημμέλειες οδηγούν σε απόρριψη των βιβλίων και στοιχείων από την αρμόδια φορολογική αρχή και σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών.

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα. Σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφου στην κατ’ έφεση δίκη. Ανεπάρκεια αιτιολογίας.- Δεν είναι νόμιμη η κατ' έφεση επίκληση εγγράφου προς άμεση ή έμμεση απόδειξη όταν στις προτάσεις ενώπιον του Εφετείου περιέχεται γενική μόνον αναφορά σε όλα τα έγγραφα που ο διάδικος είχε επικαλεστεί και προσαγάγει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλομένων πρωτόδικων προτάσεων όπου περιέχεται σαφή και ορισμένη επίκληση του εγγράφου. Ειδικότερα

Υπερημερία.

- Υπερημερία. Ευθύνη εκπροσώπου εταιρείας. Ειδική περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων προς μεταπώληση. - Αγοραστής αγροτικών προϊόντων για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίηση, που καθίσταται υπερήμερος για την καταβολή του τιμήματος στους πωλητές παραγωγούς ή συνεταιρισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή διωκόμενος αυτεπαγγέλτως. - Εάν ο αγοραστής των αγροτικών προϊόντων είναι εταιρεία, ευθύνεται ο με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος αυτής, καθώς και ο δια λογαριασμό τη

Η ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.

- Η ειδική πρόσθετη αμοιβή, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2229/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 2300/1995, και της υπ' αριθμ. Δ16/07/635/Β/10.8.1995 κοινής υπουργικής αποφάσεως, καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι οποίοι, είτε αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους εντός του κανονικού ωραρίου, είτε παρέχοντας υπηρεσίες πέραν του κανονικού ωραρίου, συμβάλλουν στην έγκαιρη εκτέλεση των δημοσίων έργων χάριν

Κατά την διάταξη του άρθρου 10 του νόμου ΓπΝ/1911, που δια του άρθρου 47 και 114 ΕισΝΑΚ, διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την ύπαρξη της ισχύος του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση συγκρούσεως αυτοκινήτων υπεύθυνος προς αποζημίωση είναι ο υπαίτιος του ατυχ

- Κατά την διάταξη του άρθρου 10 του νόμου ΓπΝ/1911, που δια του άρθρου 47 και 114 ΕισΝΑΚ, διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την ύπαρξη της ισχύος του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση συγκρούσεως αυτοκινήτων υπεύθυνος προς αποζημίωση είναι ο υπαίτιος του ατυχήματος, η δε υπαιτιότητα κρίνεται κατά το κοινό δίκαιο.- Από τις διατάξεις των άρθρων 197, 300, 330 και 914 του Αστικού Κώδικος προκύπτει, ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η παράνομη πράξη ή παράλειψη αυτού και η

Εμπορικές συμβάσεις.

- Εμπορικές συμβάσεις. Θεώρηση συμφωνητικών στην αρμόδια ΔΟΥ. - Η ακυρότητα των συμφωνητικών που δεν κατατέθηκαν στην αρμόδια ΔΟΥ πρέπει να περιοριστεί μόνο έναντι της φορολογικής αρχής, χωρίς να επεκτείνεται μεταξύ των συμβαλλομένων.Διατάξεις: Νόμοι: 1882/1990 άρθ. 8, 2386/1996 άρθ. 8, Σχετικές αποφάσεις: ΑΠ 90/2005, 735/2001, 761/2001, 1698/2001,

Tο Σύνταγμα καθιερώνει ευθέως την αρχή της διακρίσεως των τριών λειτουργιών (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής), τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες και ισότιμες, αφού μόνον δια της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών επιτυγχάνεται η πραγματική και αποτε

Tο Σύνταγμα καθιερώνει ευθέως την αρχή της διακρίσεως των τριών λειτουργιών (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής), τις οποίες θεωρεί ισοδύναμες και ισότιμες, αφού μόνον δια της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών επιτυγχάνεται η πραγματική και αποτελεσματική διάκριση αυτών, η οποία αποτελεί το βάθρο της οργανώσεως και λειτουργίας της ενιαίας κρατικής εξουσίας και του Κράτους Δικαίου. Ειδικώς για τη δικαστική λειτουργία, καθιερώνεται, δια των αυτών διατάξεων του Συντάγματος, ως ουσιώ

Παθητική δωροδοκία αστυφύλακα.

- Παθητική δωροδοκία αστυφύλακα. Tο έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας), το οποίο είναι υπαλλακτικώς μικτό, πραγματώνεται με πλείονες τρόπους από τον υπάλληλο, κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α' και 263Α εδ. α' του ΠΚ, που, κατά παράβαση των καθηκόντων του, ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψή του, η οποία ανήκει στον κύκλο της αρμοδιότητάς

Ιχθυοκαλλιέργεια.

- Ιχθυοκαλλιέργεια. Άδεια λειτουργίας. Προέγκριση χωροθέτησης. Περιβαλλοντικοί όροι. - Απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία έχει πενταετή ισχύ, παύει να ισχύει εάν μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιχθυοτροφικής μονάδας. Η προσβαλλομένη άδεια λειτουργίας της μονάδος και η συμπροσβαλλομένη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, οι οποίες εκδόθηκαν κατ' επίκληση της ανωτέρω προέγκρισης χωροθέτησης μετά την λήξη ι

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Νόμιμη κι εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτο συζήτησης.- Από το συνδυασμό των άρθρων 498 παρ. 1, 568 παρ. 1 και 4 και 576 παρ. 1, 2 και 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να ερευνήσει αν ο απολειπόμενος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως σε αυτή. Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους (Ολ ΑΠ 4/1994). Διατάξεις:ΚΠ

Κοινωνική πολιτική.

Κοινωνική πολιτική. Οδηγίες 98/59/ΕΚ και 2002/14/ΕΚ. Ομαδικές απολύσεις. Ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση με αυτούς. Τρόπος υπολογισμού των κατωτάτων ορίων απασχολούμενου προσωπικού. Εξουσία των κρατών μελών. Αποκλεισμός εργαζομένων ορισμένης ηλικίας.Διατάξεις: Οδηγίες: 98/59/ΕΚ αρθ. 1, 2, 5, 2002/14/ΕΚ αρθ. 3, 4

Δικαιολογημένη άνιση μεταχείριση.

- Δικαιολογημένη άνιση μεταχείριση. Κίνητρο απόδοσης. Πρόγραμμα Πολιτεία. Ειδική πρόσθετη αμοιβή.- Οι διατάξεις του ν. 2470/1997 επεκτάθηκαν και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Το ίδιο ισχύει για τους εργαζομένους στους ΟΤΑ. - Με το άρθρο 13 του ν. 2470/1997 προβλέπεται χορήγηση σε διάφορες κατηγορίες των δημοσίων υπαλλήλων μηνιαίου χρηματικού ποσού ως κινήτρου απόδοσης. - Το ποσοστό που π

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ.

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του ΝΔ 321/1969 "Περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ Α΄ 205) "χρέη προς το Δημόσιον εξ εισαγωγικών δασμών και τελών εν γένει εισπραττομένων εν τοις Τελωνείοις παραγράφονται μετά δεκαετίαν από της λήξεως του οικονομικού έτους, εντός του οποίου εγεννήθη η προς είσπραξιν αυτών απαίτησις του Δημοσίου". Εξ άλλου, κατά την παρ. 4 του άρθρου 99 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 1165/1918) οι τελωνειακές παραβάσεις παραγράφονται αν εντός τριετίας από την τέλεσή τους δεν κοινοποιηθεί η κα

Οι διατάξεις των παρ.

- Οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του Ν. 2648/1998 (άρθρο 115 παρ. 3 Ν. 2238/1994), κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, δεν έχουν αναδρομική ισχύ. - Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώνεται ότι δεν χρεώθηκε ο ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία της επιχείρησης ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο μόνο τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ΚΦΕ κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση αναγραφής του ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία και είσπραξης του σχετικού ποσού.- Δ

Η μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, κατά το άρθρο 22 παρ.

Η μεταβίβαση εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, κατά το άρθρο 22 παρ. 3, μπορεί να διενεργηθεί προς οποιοδήποτε πρόσωπο, και όχι μόνο προς τα μέλη του Δ.Σ. ή διευθυντές της εταιρίας, προϋποθέτει, όμως, σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας (Ολ. ΑΠ 1096/76).Δικηγόρος ως τρίτη, που δεν είναι απλός πληρεξούσιος εντολοδόχος της εταιρείας, αλλά υποκατάστατο όργανο αυτής, και συνεπώς δεν απαιτείτο στο ακριβές αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. που περιέχει την σχετική απόφασ

ΝΔ 321/1969.

- ΝΔ 321/1969. Κάθε αξίωση του Δημοσίου από απαιτήσεις τρίτων, που περιήλθαν σε αυτό από οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, όχι δε στην εικοσαετή παραγραφή η οποία ισχύει μόνο στην περίπτωση απαιτήσεων που προκύπτουν ευθέως από σύμβαση, στην οποία το Δημόσιο ήταν συμβαλλόμενο.- Απαιτήσεις τρίτων που περιήλθαν στο Δημόσιο αποτελούν και οι έναντι των εκ δανείου πρωτοφειλετών και των υπέρ αυτών εγγυητών απαιτήσεις των τραπεζών, από τη χορήγηση δανείων με την εγγύηση του Ελληνι

Ανώνυμες εταιρείες.

- Ανώνυμες εταιρείες. Διορισμός διοίκησης Ανώνυμης Εταιρείας. - Η δημοσιότητα, στην οποία υποβάλλεται η πράξη διορισμού μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας δεν έχει συστατικό, αλλά βεβαιωτικό ή δηλωτικό χαρακτήρα. Η πράξη διορισμού οργάνων διοικήσεως ολοκληρώνεται από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο (Γενική Συνέλευση) και της αποδοχής του διορισμού ή της εκλογής από το διοριζόμενο, η οποία μπορεί να είναι και άτυπη (σιωπηρή), πλην όμως η μη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβε

Υπερωρία και υπερεργασία.

- Υπερωρία και υπερεργασία. Εργασία ημέρες Σάββατο και Κυριακή σε πενθήμερη εργασία. Μη λήψη υπόψη εγγράφου.- Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 435/1976 οι μισθωτοί που απασχολούνται νομίμως πέρα από τα επιτρεπόμενα για κάθε κατηγορία ανώτατα χρονικά όρια της ημερησίας εργασίας δικαιούνται αμοιβής για κάθε ώρα τέτοιας απασχόλησης ίσης προς το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο αυξημένο κατά τα οριζόμενα σε αυτό ποσοστά, ενώ οι μισθωτοί που παρέχουν μη νόμιμη υπερωριακή εργασία δικαιούνται από την πρώτη ώρα,

Υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας.

Υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας. Οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση αποχώρησης, απόλυσης. Ύψος αποζημίωσης. Ισχύον καθεστώς για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Δημοσίου.Διατάξεις:Νόμοι: 173/1967 άρθ. 2, 2112/1990, 1876/1990 άρθ. 33ΝΔ: 618/1970

Κατά την κρατούσα άποψη, για την κατάρτιση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας δεν απαιτείται έγγραφος συστατικός τύπος, αλλά το έγγραφο αποτελεί τεκμήριο και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο.

- Κατά την κρατούσα άποψη, για την κατάρτιση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας δεν απαιτείται έγγραφος συστατικός τύπος, αλλά το έγγραφο αποτελεί τεκμήριο και η σύμβαση μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο.- Ρήτρα παράλειψης ανταγωνισμού. Η καταγγελία υπαγόμενη στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 3 εδ. α΄ του π.δ. 219/1991, αποκλείει τόσο την ειδική αποζημίωση πελατείας, όσο και την αποζημίωση λόγω απρόθεσμης καταγγελίας.Διατάξεις:ΠΔ: 219/1991 άρθ. 9

Διοικητική εκτέλεση.

- Διοικητική εκτέλεση. Ανακοπή. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διευθυντών, διαχειριστών, εντεταλμένων στη διοίκηση ΕΠΕ, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας. Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου της ανακόπτουσας, λόγω της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, προς εξασφάλιση οφειλής της εταιρίας από εισφορές στο ΙΚΑ. Απαραίτητη η κοινοποίηση ταμειακής βεβαίωσης του χρέους και στο όνομά της.- Οι διευθυντές, διαχειριστές, εντεταλμένοι στη διοίκηση ΕΠΕ ε

Θαλάσσια μεταφορά.

- Θαλάσσια μεταφορά. Αδικοπραξία. Προθεσμίες. Παραγραφή. Χρηματική οφειλή. Όχληση. Αίτηση αναιρέσεως κατά ερήμην αποφάσεως. Τελεσίδικη απόφαση. Ανωτέρα βία. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 148 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ, ν. 3816/1958), το δικαίωμα προς αποζημίωση για μερική απώλεια ή ζημία των φορτωθέντων πραγμάτων αποσβέννυται μετά παρέλευση έτους από την παραλαβή τους. Κατά το άρθρο δε 289 αριθ. 4 του ΚΙΝΔ, σε ετήσια παραγραφή, αρχ

Απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.

- Απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α. ν. 2039/1939, εφ' όσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939. - Κοινωφελής σκοπός είναι κάθε κρατικός, θρησκευτικός, φιλανθρωπικός και γενικά σκοπός επωφελής στο κοινό εν όλω ή μέρε

Κλειστός διαγωνισμός για την προμήθεια πουλόβερ στο Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Κλειστός διαγωνισμός για την προμήθεια πουλόβερ στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Εφόσον η διακήρυξη του διαγωνισμού δεν προβλέπει ειδική κατασκευή των προς προμήθεια πουλόβερ που να αποσκοπεί στην ικανοποίηση αμιγώς στρατιωτικών αναγκών, τα πουλόβερ αυτά δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν πολεμικό υλικό. Στον επίδικο διαγωνισμό λαμβάνονται υπόψη, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, και τα κατατεθέντα από τους διαγωνιζομένους δείγματα, τα οποία πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις της δ

Τραπεζικό απόρρητο.

- Τραπεζικό απόρρητο. Αίτημα επίδειξης εγγράφων που αφορούν σε τραπεζικές καταθέσεις.- Έννοια και περιεχόμενο τραπεζικού απορρήτου. Γενικό και ειδικό τραπεζικό απόρρητο περί των τραπεζικών καταθέσεων.- Το απόρρητο αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας, προστατεύεται αστικώς από τη διάταξη του άρθρου 57 ΑΚ αλλά και ποινικώς από τη διάταξη του άρθρου 371 ΠΚ. - Επίδειξη εγγράφων. Εξαίρεση ως προς την υποχρέωση επίδειξης υπάρχει όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος που δικαιολογεί την μη επίδειξη α

Φοροδιαφυγή και ποινικοποίηση μη καταβολής χρεών και προς τρίτους, πλην ιδιωτών.

-Φοροδιαφυγή και ποινικοποίηση μη καταβολής χρεών και προς τρίτους, πλην ιδιωτών. - Προϋπόθεση για την άσκησης ποινικής δίωξης κατά των ειδικώς προβλεπόμενων ιδιωνύμων εγκλημάτων φοροδιαφυγής, αποτελεί, στην μεν περίπτωση που έχει ασκηθεί από τον υπόχρεο προσφυγή, η επ’ αυτής τελεσίδικη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, στην δε περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί προσφυγή, η οριστικοποίηση της φορολογικής παράβασης, διαφορετικά η ποινική δίωξη ασκείται απαραδέκτως. - Η ανωτέρω ρ

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης. Προθεσμία. Λήψη απόφασης για θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης.- Η προθεσμία για την ακύρωση απόφασης της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ είναι τρίμηνη και ξεκινάει από το χρόνο λήψεως της αποφάσεως. Πρόκειται για αποσβεστική προθεσμία, η οποία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη από το δικαστήριο. Παράβαση κανόνων δημοσίου συμφέροντος-διακρίσεις. Αν η μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΠΕ απαγορεύεται από το καταστατικό, η μετ

Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης.

- Κατά το άρθρο 932 ΑΚ, σε περίπτωση αδικοπραξίας το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εύλογη κατά την κρίση του αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια, ύστερα από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, όπως ιδίως του βαθμού του πταίσματος του υποχρέου, του είδους της προσβολής και, της περιουσιακής και κοινωνικής κατάστασης των μερών, και, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λο

Επέλευση ζημίας από κοινή πράξη, ως περίπτωση που αναγνωρίζεται από το νόμο ευθύνη περισσότερων προσώπων προς αποζημίωση.

- Επέλευση ζημίας από κοινή πράξη, ως περίπτωση που αναγνωρίζεται από το νόμο ευθύνη περισσότερων προσώπων προς αποζημίωση. Προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία. Αναίρεση βάσει των άρθρων 559 αριθ. 8 και 19 του ΚΠολΔ.- Με τη διάταξη του άρθρου 926 ΑΚ καθορίζονται, στα πλαίσια της αδικοπρακτικής ευθύνης, οι κατηγορίες των περιπτώσεων στις οποίες αναγνωρίζεται από το νόμο ευθύνη περισσότερων προσώπων. Η πρώτη κατηγορία αφορά την περίπτωση της επέλευσης της ζημίας από κοινή π

Οι δημοτικές επιχειρήσεις που συστάθηκαν από ΟΤΑ, έχουν δική τους αυτοτελή νομική προσωπικότητα και δεν ταυτίζονται με το Δήμο ή την Κοινότητα που τις συνέστησε, μόνη δε η συμμετοχή του Δήμου ή της Κοινότητας σε αυτές δεν τους προσδίδει την εμπορι

- Οι δημοτικές επιχειρήσεις που συστάθηκαν από ΟΤΑ, έχουν δική τους αυτοτελή νομική προσωπικότητα και δεν ταυτίζονται με το Δήμο ή την Κοινότητα που τις συνέστησε, μόνη δε η συμμετοχή του Δήμου ή της Κοινότητας σε αυτές δεν τους προσδίδει την εμπορική ιδιότητα. Ωστόσο, εάν ασκούν οι επιχειρήσεις της ανωτέρω μορφής εμπορικές πράξεις κατά σύνηθες επάγγελμα, τότε αποκτούν την εμπορική ιδιότητα και πτωχεύουν.- Συγκεκριμένη περίπτωση σύστασης από Δήμο δημοτικής επιχείρησης με αντικείμενο τ

Προνόμια Αγροτικής Τράπεζας.

Προνόμια Αγροτικής Τράπεζας. Για την εξέταση νομικών ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία συνίστανται στο αν: 1) τα ως άνω προνόμια της ΑΤΕ (των άρθρων 11 παρ. 4 και 14 του ν. 4332/1929) διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά το ν. 2076/1992 και, σε καταφατική περίπτωση, 2) οι σχετικές περί αυτών ανωτέρω διατάξεις αντίκεινται ή όχι στις αναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ και του πρόσθετου πρώτου αυτής Πρωτοκόλλου, του ΔΣΑΠΔ και στις άνω κοινοτικές οδηγίες η υπόθεση παραπέμπεται στην τακτική Ολ

Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη εθνικών οδών.

- Απαλλοτρίωση για τη διάνοιξη εθνικών οδών. Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες ως υπόχρεοι για την πληρωμή αποζημίωσης. Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Μαχητό το τεκμήριο της ωφέλειας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 653/1977 "περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών κλπ", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 του Ν. 947/1979 αναφορικά με την εφαρμογή αυτών και στις περιπτώσεις των προς βελτίωση των

Απόδειξη χρηματιστηριακών συναλλαγών.

- Απόδειξη χρηματιστηριακών συναλλαγών. - Ως προς την κατάρτιση σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας μεταξύ των διαδίκων με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και την εκτέλεση αυτής, η απόδειξη μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο. (Μειοψ.). Παραπομπή στην ΟλομέλειαΔιατάξεις: ΚΠολΔ: 559 αριθ. 11, 559 αριθ. 19,Νόμοι: 3632/1928 άρθ. 12, 1806/1988 άρθ. 27, 2533/1997 άρθ. 59, 3152/2003 άρθ. 18,

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Αυτεπάγγελτη έρευνα. Απαράδεκτο της συζήτησης- Από τις διατάξεις των άρθρων 568 παρ. 4 και 576 παρ. 1-3 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι σε ερημοδικία στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπαγγέλτως αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και σε αρνητική περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση για όλους τους διαδίκους (ΟλΑΠ 36/1997). Αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση, αυτή γίνεται σαν να ήταν παρόντες οι διά

Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων εκδιδόμενων επί εφέσεων κατ΄αποφάσεων των Ειρηνοδικείων.

- Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων εκδιδόμενων επί εφέσεων κατ΄αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Συμφωνία του άρθρου 560 του ΚΠολΔ με το Σύνταγμα. Προϋποθέσεις για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Ειδικότερα για το άρθρο 560 αριθ. 1 περί εφαρμογής ουσιαστικών κανόνων δικαίου.- Κατά το άρθρο 560 ΚΠολΔ κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων ως και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων, εκδιδομένων επί Εφέσεων κατ' αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, συγχωρείται αναίρεση μόνον 1) αν παραβιάσθ

Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους.

- Αιτιώδης και αναιτιώδης αναγνώριση χρέους. Τύπος και συνέπειες. Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης.- Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, στην οποία δεν αναφέρεται η αιτία του χρέους, λογίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, ότι έγινε με το σκοπό να γεννηθεί ενοχή, μη εξαρτώμενη από την αιτία του χρέους. Αν στην έγγραφη υπόσχεση ή στην αναγνωριστική δήλωση μνημονεύεται η αιτία του χρέους, δεν αποκλείεται και πάλι να πρόκειται για ενοχή αναιτιώδη, εφόσον τα μέρη ήθελαν ν' αποσυνδέσουν το χρέο

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Τραυματισμός με αυτοκινήτο. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Προσδιορισμός της αποζημίωσης κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου. Λόγοι αναίρεσης. Παραβίαση αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Έλεγχος συνταγματικότητας διατάξεως νόμου. Ένσταση συνυπαιτιότητας ζημιωθέντων. Δεν απαιτείται ειδική αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού μέσου.- Αδικοπραξία λόγω τραυματισμού με αυτοκίνητο. Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ο προ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό ατύχημα. Αναπηρία και παραμόρφωση παθόντος. χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, η παράνομη συμπεριφορά του υπόχρεου σε αποζημίωση έναντι εκείνου που ζημιώθηκε και η ύπαρξη αιτιώδου

Φορολογία εισοδήματος.

- Φορολογία εισοδήματος. Έκπτωση δαπανών. Αγορά ακινήτου από εταιρεία.- Η αναιρεσίβλητη εταιρεία αγόρασε το ακίνητο όπου στεγάζεται, κατέβαλε δε φόρο μεταβιβάσεως, αμοιβές δικηγόρου και συμβολαιογράφου, ενώ διενήργησε αποσβέσεις για τη χρήση αυτή σε ποσοστό 20% και το ποσό το οποίο προέκυπτε εξέπεσε από τα ακαθάριστα έσοδά της. Η φορολογική Αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση το παραπάνω ποσό με την αιτιολογία ότι για δαπάνη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31-12-1993 δεν μπορεί να γίνει απόσβεση 20

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ.

- Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με δημόσιο, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση.- Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συναπτόμενες υπό το κράτος της ισχύος των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου 103 του Συντάγματος και του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και όλους τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν μπορούν να μετατραπούν σε συμβάσεις αόριστου χρόνου, έστω και αν αυτές καλύπτουν πάγιες και διαρκείς και όχι πρόσκαιρες ή απ

Τα διοικητικά δικαστήρια, αν δεν υπάρχει δεδικασμένο ως προς τη νομιμότητα της εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης επί της οποίας θεμελιώνεται η αξίωση προς αποζημίωση, ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξης ή της παράλειψης.

- Τα διοικητικά δικαστήρια, αν δεν υπάρχει δεδικασμένο ως προς τη νομιμότητα της εκτελεστής διοικητικής πράξης ή παράλειψης επί της οποίας θεμελιώνεται η αξίωση προς αποζημίωση, ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα της πράξης ή της παράλειψης. Αν κατά της φερόμενης ως παράνομης πράξης ή παράλειψης χωρεί άσκηση προσφυγής, ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ΚΔΔ, αν χωρεί αίτηση ακυρώσεως, ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 50 του πδ 18/1989, Α' 8, (βλ.

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Ελεύθερη εκτίμηση αποδείξεων. Ένορκες βεβαιώσεις. - Το Δικαστήριο, για να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση συνεκτιμά ελεύθερα όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα οι διάδικοι προς απόδειξη των ισχυρισμών τους. 'Εχει μεν την υποχρέωση, να αιτιολογήσει την απόφασή του, όχι όμως και να κάνει ειδική μνεία για καθένα από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι για άμεση και έμμεση απόδειξη. - Όμως, η ένορκη βεβαίωση

Απλή ετοιμότητα για εργασία.

- Απλή ετοιμότητα για εργασία. Αμοιβή. Πρόσθετη εργασία. Οδηγός φορτηγού.- Οπως συνάγεται από τα άρθρα 648, 649 και 653 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 3239/1955 και 3755/1957, η σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του άλλου χωρίς να διατηρεί σε εγρήγορση τις σωματικές ή πνευματικές δυνάμεις του στη διάθεση αυτού κάθε στιγμή, φέρει μεν τον χαρακτήρα της συμβάσεως εργασίας, λόγω όμως της ιδιομορφίας της δεν υ