1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών.

- Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών. Θεραπευτικά καταστήματα. Δημόσια θεραπευτήρια. Αρμοδιότητα Υπουργείου Δικαιοσύνης.- Η κατά το άρθρον 69 ΠΚ φύλαξη των ακαταλόγιστων εγκληματιών γίνεται σε ειδικά καθιδρυμένα θεραπευτικά καταστήματα για τους ψυχικούς νοσούντες. Δεδομένου, όμως ότι τα θεραπευτικά καταστήματα αυτά δεν έχουν ιδρυθεί με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος η φύλαξη των ακαταλόγιστων εγκληματιών κατ’ ανάγκη θα λάβει χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο θεραπευτήριο ψυχικ

Οδική μεταφορά.

- Οδική μεταφορά. Ευθύνη μεταφορέα. Ηθελημένη κακή διαχείριση.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1, 17 παρ. 1, 28 παρ. 1 και 29 παρ. 1 της Συμβάσεως της Γενεύης για τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς (CMR),που κυρώθηκε με το Ν. 559/1977, προκύπτει ότι, επί διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς, εφόσον ανακύψει αξίωση για αποζημίωση από εξωσυμβατική ευθύνη, εξαιτίας βλάβης ή καταστροφής μεταφερόμενου εμπορεύματος, ο μεταφορέας μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή των διατάξεων της άνω Σ

Η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο που γίνεται χρήση αυτού και όχι κατά το χρόνο που διατυπώθηκε.

Η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο που γίνεται χρήση αυτού και όχι κατά το χρόνο που διατυπώθηκε. Είναι έγκυρος ο ασφαλιστικός όρος που ρυθμίζει το ζήτημα της έναρξης προσμέτρησης του χρόνου υπερημερίας κατά παρέκκλιση των αρ. 345-346 ΑΚ. (παραπομπή στην Ολομέλεια).

Άσκηση έφεσης και τι πρέπει να διαλαμβάνει.

- Άσκηση έφεσης και τι πρέπει να διαλαμβάνει. Ειδικά για έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης. Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για κλήτευση μαρτύρων.- Από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1 και 2, 476 παρ. 1 και 498 ΚΠΔ προκύπτει, ότι η έκθεση που περιέχει τη δήλωση άσκησης του ενδίκου μέσου της έφεσης πρέπει να διαλαμβάνει ορισμένο λόγο, όπως είναι η κακή εκτίμηση των αποδείξεων. Ειδικά, προκειμένου για έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 486 παρ. 3 ΚΠΔ, η άσκηση αυτή

Κατάρτιση σύμβασης εργασίας δι' αντιπροσώπου.

- Κατάρτιση σύμβασης εργασίας δι' αντιπροσώπου.- Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργοδότης αμείβει τον εργαζόμενο με μισθό, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής του, επιπλέον δε ο εργαζόμενος υπόκειται σε εξάρτηση από τον εργοδότη, ως προς τον τόπο, τον τρόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας, υποχρεούμενος να ακολουθεί τις δεσμευτικές γι' αυτόν οδηγίες του τελευταίου και υποκείμενος στον έλεγχο και την εποπτεία του. - Σύναψη συμβάσεως δι’ αντιπροσώπου. Όπως προκ

Υποχρέωση παράστασης στον Άρειο Πάγο με πληρεξούσιο δικηγόρο.

- Υποχρέωση παράστασης στον Άρειο Πάγο με πληρεξούσιο δικηγόρο. Συνέπειες έλλειψης πληρεξουσιότητας. - Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξ άλλου, στη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως και ότι το δικαστήρ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων.

-Αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων. Διεκδικητική αγωγή. Ισχυρισμός περί χρησικτησίας: ένσταση ή αιτιολογημένη άρνηση; Παραβίαση ουσιαστικού κανόνα δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης. Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας.-Από τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα συνάγονται τα ακόλουθα: Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικών ακινήτων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη γεωργική αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών (άρθρο 1), Μετά την απαλλοτρίωση και όσο

Σύμβαση καταρτισθείσα με πρόσωπα μη εκπροσωπούντα νομίμως την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στερείται κύρους και δεν τη δεσμεύει εκτός αν αυτή ενέκρινε τη σύμβαση κατά την, ανάλογη εφαρμογή έχουσα και επί ελλείψεως νομίμου αντιπροσώπου, διάταξη του

Σύμβαση καταρτισθείσα με πρόσωπα μη εκπροσωπούντα νομίμως την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στερείται κύρους και δεν τη δεσμεύει εκτός αν αυτή ενέκρινε τη σύμβαση κατά την, ανάλογη εφαρμογή έχουσα και επί ελλείψεως νομίμου αντιπροσώπου, διάταξη του άρθρου 229 ΑΚ, που ορίζει, ότι αν μια σύμβαση συνομολογήθηκε στο όνομα άλλου χωρίς την πληρεξουσιότητά του, το κύρος της εξαρτάται από την έγκριση του αντιπροσωπευομένου. Η έγκριση αναγόμενη στο χρόνο της δικαιοπραξίας, αναπληρώνει την έλλ

Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης.

- Παραδεκτό αίτησης αναίρεσης. Αοριστία. Ειδική και εμπεριστατομένη αιτιολογία.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 ΚΠοινΔ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ΄ ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεων πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ΄ αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθ

Προσωπικό ΑΤΕ.

Προσωπικό ΑΤΕ. Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπό καθεστώς κανονισμού με ισχύ νόμου και συγκατάθεση εργοδότη. Οφειλόμενη μειωμένη αποζημίωση.

Επίδοση στην κατοικία.

- Επίδοση στην κατοικία. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠολΔ, αν ο παραλήπτης του εγγράφου δε βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε ένα από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του. Η έκθεση επίδοσης που συντάσσει ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής συνιστά δημόσιο έγγραφο, το οποίο παρέχει πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σ' αυτήν ότι έγιναν από το δικαστικό επιμελητή ή ενώπιόν του. Ανταπόδειξη επιτρέπεται μόνο με την προσβολή

Οικισμοί μνημειακού χαρακτήρα.

- Οικισμοί μνημειακού χαρακτήρα. Παραδοσιακοί οικισμοί. Ανακατασκευή οικοδομήματος.- Επί οικισμών, όπως η Ύδρα, οι οποίοι έχουν χαρακτηρισθεί παραλλήλως ως έχοντες μνημειακό χαρακτήρα και ως παραδοσιακοί, δεσπόζων είναι ο πρώτος. - Είναι δυνατόν να επιτραπεί, υπό προϋποθέσεις, η ανακατασκευή οικοδομήματος παρομοίου προς εκείνο του οποίου η ύπαρξη μπορεί να αποδειχθεί, καθώς και η αποκατάσταση οικοδομήματος στη μορφή την οποία μπορεί να αποδειχθεί ότι είχε, μετά από σχετική αιτιολογημέν

Αναίρεση κατά απαλλακτικού βουλεύματος.

- Αναίρεση κατά απαλλακτικού βουλεύματος. Ανώνυμη εταιρεία. Δικαίωμα υποβολής μηνύσεως και παράστασης ως πολιτικής αγωγής.- Ο πολιτικώς ενάγων έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που έχει απορρίψει ως απαράδεκτη την ασκηθείσα απ’ αυτόν έφεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αν πριν από την έκδοση του τελευταίου αυτού βουλεύματος δήλωσε νομότυπα ότι παρίσταται με την εν λόγω ιδιότητά του και δεν έχει αποβληθεί. Η νομιμοποίηση δ

Έννοια και αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών.

- Έννοια και αντικείμενο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Χρηματιστηριακή συναλλαγή συνιστά και η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής αγοραπωλησίας, επί της οποίας έχουν εφαρμογή και οι περί εντολής διατάξεις. - Αντικείμενο της σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.- Κάθε αξίωση που πηγάζει από χρηματιστηριακή συναλλαγή παραγράφεται μετά πάροδο έτους από τη λήξη του έτους κατά το οποίο καταρτίστηκε η συναλλαγή. Στη βραχυχρόνια ως άνω ετήσια παραγραφή

Σήματα.

Σήματα. Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. Δικαίωμα του δικαιούχου σήματος να απαγορεύει τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που φέρουν πανομοιότυπο σημείο από το έδαφος κράτους μέλους στο οποίο το σήμα αυτό προστατεύεται. Παράνομη κατασκευή. Συνδεδεμένο κράτος.Διατάξεις: ΣυνθΕΚ: 28, 30Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ αρθ. 5Κανονισμοί: 3295/94 αρθ. 1, 11, 241/1999

Σύμβαση ανανέωσης ενοχής.

- Σύμβαση ανανέωσης ενοχής. Αποτελέσματα αναίρεσης τελεσίδικης απόφασης. Ειδικότερα για την εφετειακή απόφαση. «Πράγματα» κατά την 559 αρ. 8 ΚΠολΔ. Αποδοχή πραγμάτων ως αληθινά χωρίς απόδειξη. Έλλειψη νόμιμης βάσεως.- Κατά το άρθρο 436 ΑΚ, η ενοχή αποσβήνεται αν με σύμβαση αντικατασταθεί, με το σκοπό καταργήσεως, με νέα ενοχή (ανανέωση) που περιλαμβάνει είτε τα ίδια πρόσωπα είτε άλλο οφειλέτη και άλλο δανειστή. Σύμφωνα με την διάταξη αυτή για την σύσταση της ανανεώσεως απαιτείται: α) να λάβει χ

Αίτηση αναιρέσεως κατά ερήμην αποφάσεως εφετείου.

- Αίτηση αναιρέσεως κατά ερήμην αποφάσεως εφετείου. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Επίδοση.- Αν η ασκηθείσα έφεση κατά της πρωτόδικης αποφάσεως απορριφθεί, λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος, προσβλητή με το ένδικο μέσο της αναιρέσεως είναι μόνο η (μη υποκείμενη πλέον σε ανακοπή ερημοδικίας) απόφαση του Εφετείου, στην οποία ενσωματώθηκε η πρωτόδικη. Τα δε τυχόν σφάλματα της αποφάσεως του πρώτου βαθμού, αφού επικυρώνονται από το Εφετείο, μπορούν να προταθούν με την αίτηση αναιρέσεως εφόσον συνι

Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ.

-Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως της απόφασης, λόγω ελλείψεως νόμιμης βάσης, όταν από το αιτιολογικό της δεν προκύπτουν σαφώς τα περιστατικά, που είναι αναγκαία για την κρίση περί της συνδρομής των νομίμων όρων και προϋποθέσεων, για την εφαρμογή της διατάξεως, που εφαρμόσθηκε ή της μη συνδρομής των όρων αυτών, όπως και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες ως προς το νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών, που έγιναν δεκ

Σύμβαση αποκλειστικής διανομής.

- Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Επιχειρησιακός κίνδυνος. Ακούσιο νομοθετικό κενό. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Η σύμβαση αποκλειστικής διανομής είναι ιδιόρρυθμη διαρκής ενοχική σύμβαση εμπορικής συνεργασίας βάσει της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί, αποκλειστικώς για μία ορισμένη περιοχή, στον άλλον (διανομέα) τα εμπορεύματα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία, στη συνέχεια, ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό

Η κήρυξη απαλλοτριώσεων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων δεν υπάγεται στην κατά το άρθρο 17 παρ.

- Η κήρυξη απαλλοτριώσεων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων δεν υπάγεται στην κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν. 2882/2001 υποχρέωση να δικαιολογείται ειδικώς στην απόφαση κηρύξεως της απαλλοτριώσεως η δυνατότητα καλύψεως της δαπάνης που απαιτείται για τη συντέλεση της. Αντίθετη μειοψηφία.- Προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων που συνεπάγονται δαπάνη εάν δεν έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογ

Προσβολή προσωπικότητας από τηλεοπτική εκπομπή.

Προσβολή προσωπικότητας από τηλεοπτική εκπομπή. Αρχή της αναλογικότητας. Στοιχειοθέτηση αντικειμενικής υποστάσεως του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης. Ο παράνομος χαρακτήρας της πράξης αίρεται, αν πρόκειται περί κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε εκτέλεση νομίμων καθηκόντων ή άσκηση νόμιμης εξουσίας ή άλλου δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, όπως είναι και εκείνο της συνταγματικής ελευθερίας και κοινωνικής αποστολής του τύπου, εκτός αν πρόκειται περί συκοφαντικής δυσφ

Έλλειψη νόμιμης βάσης.

- Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες. Ελλείψεις αναγόμενες στην εκτίμηση των αποδείξεων. Αποδεικτικά μέσα. Έγγραφα.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για νόμιμης βάσης της απόφασης ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα αναγκαία περιστατικά για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς την συνδρομή των νομίμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή για τη μη συνδρομή τους, που αποκλείει την εφαρμογή της, καθώς

Η έγγραφη εισήγηση αναφορικά με το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων αναιρέσεως αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο της αναιρετικής διαδικασίας και επομένως, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί από τον εισηγητή η εν λόγω έκθε

Η έγγραφη εισήγηση αναφορικά με το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων αναιρέσεως αποτελεί αναγκαία διαδικαστική προϋπόθεση για την πρόοδο της αναιρετικής διαδικασίας και επομένως, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί από τον εισηγητή η εν λόγω έκθεση, πρέπει, ενόψει και του άρθρου 575 Κ.Πολ.Δ, να αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως προκειμένου να συνταχθεί και κατατεθεί η έκθεση του εισηγητή, ώστε με γνώση και των απόψεων του εισηγητή να επακολουθήσει η προφορική ανάπτυξη της υποθέσεως

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 498 παρ.

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 498 παρ. 1, 568 παρ. παρ. 1, 4 και 576 παρ. παρ. 1, 2, 4 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το Δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή, όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθέσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους.Διατάξεις:ΚΠολΔ: 498, 568, 576

Προσβολή προσωπικότητας.

- Προσβολή προσωπικότητας. Δυσφήμηση δια του τύπου. - Ο παράνομος χαρακτήρας της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 57, 914 και 920 ΑΚ, αδικοπραξίας κατά της προσωπικότητας που τελείται με την προσβολή της τιμής και υπολήψεως άλλου με εξύβριση ή δυσφήμηση δια του τύπου, αίρεται, κατά το εφαρμοστέο, όσον αφορά την παρανομία ως συστατικό στοιχείο και της κατά τις ανωτέρω διατάξεις αδικοπραξίας, άρθρο 367 ΠΚ, αν πρόκειται περί κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε εκτέλεση νομίμων καθηκόντων ή άσκ

Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής ο πληρέστερος προσδιορισμός των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται το αίτημα αυτής (ΑΠ 190/01 ΕλΔνη 42.

- Δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της βάσης της αγωγής ο πληρέστερος προσδιορισμός των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται το αίτημα αυτής (ΑΠ 190/01 ΕλΔνη 42.1539, ΑΠ 1049/76 ΑρχΝ 28.202, ΑΠ 327/75, ΝοΒ 24.1141, ΑΠ 336/74 ΕΕργΔ 33.735, ΕφΑθ 1077/93 ΑρχΝ. ΜΣΤ 550), ούτε ο διαφορετικός νομικός χαρακτηρισμός των ίδιων πραγματικών περιστατικών, αλλά κάθε αλλαγή πού θίγει την πραγματική ταυτότητα της ένδικης αξίωσης και δεν συντελεί άπλα στην ευκρινέστερη και πληρέστερη απόδοση του περιεχομένου της (ΕφΛαρ 150/71 Ά

Σε περίπτωση κατάθεσης πελάτη τράπεζας σε λογαριασμό τρίτου, η σχέση του καταθέτη (πελάτη της τράπεζας) με την τράπεζα δεν διέπεται από την σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει με αυτήν, αλλά από τους όρους που η ίδια η τράπεζα θεσπίζει για την εξυπηρέ

Σε περίπτωση κατάθεσης πελάτη τράπεζας σε λογαριασμό τρίτου, η σχέση του καταθέτη (πελάτη της τράπεζας) με την τράπεζα δεν διέπεται από την σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει με αυτήν, αλλά από τους όρους που η ίδια η τράπεζα θεσπίζει για την εξυπηρέτηση συναλλαγών τρίτων. Η κατάθεση ποσού σε λογαριασμό τρίτου αποτελεί παροχή υπηρεσιών, την οποία η τράπεζα έχει δικαίωμα να κοστολογεί και να εισπράττει το σχετικό τίμημα.

Δυνάμει της από 18.

- Δυνάμει της από 18.9.1952 Συμβάσεως που συνομολογήθηκε μεταξύ Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία (κυρωθείσα με το από 26.9/8.10.1952 Β.Δ) απέκτησε ισχύ νόμου, η Εκκλησία της Ελλάδος και τα οικεία εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα (ιερές μονές, ιεροί ναοί κ.λπ.) αποξενώθηκαν οριστικά από την κυριότητα των κτημάτων που αναφέρονται στον Πίνακα Α', το δε Δημόσιο κατέστη έκτοτε, αυτοδικαίως ex lege κύριος. Εάν ωστόσο στον Πίνακα των μεταβιβαζομένων προς το Δημόσιο ακινήτων περιλήφθηκε από παραδρομή ή άλ

Αναγνώριση χρέους διακοπή παραγραφής.

- Αναγνώριση χρέους διακοπή παραγραφής. Αρμόδια όργανα συνεταιρισμού για αναγνώριση οφειλής.- Aπό το άρθρο 260 ΑΚ, που ορίζει ότι η παραγραφή διακόπτεται όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο, συνάγεται σαφώς, ότι δεν απαιτείται μεν δικαιοπρακτική δήλωση βουλήσεως του οφειλέτη γενόμενη προς σκοπό δεσμεύσεως και παραγωγής υποχρεώσεως, ήτοι αναγνώριση κατά τους όρους του άρθρου 873 ΑΚ, αλλ' αρκεί οποιαδήποτε πραγματική ενέργεια και συμπεριφορά αυτού. Η τέτοια όμως ενέρ

Κατά γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου.

- Κατά γενική αρχή του ασφαλιστικού δικαίου, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο επελεύσεως του ασφαλιστικού κινδύνου. Ο ασφαλισμένος, άλλωστε, δεν υποχρεούται να ζητήσει τη συνταξιοδότησή του λόγω γήρατος ευθύς ως επέλθει ο αντίστοιχος ασφαλιστικός κίνδυνος, αλλά μπορεί να επιλέξει το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως, οπότε το δικαίωμά του κρίνεται με βάση το καθεστώς του χρόνου υποβολής της αιτήσεως (ΣτΕ 2810/91 ΔιΔικ ‘93 σ. 574). Εξάλλ

Παραγραφή αξίωσης από αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παραγραφή αξίωσης από αθέμιτο ανταγωνισμό. Κατά το άρθ. 19 του ν. 146/1914 «Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού», οι αξιώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του νόμου αυτού επί παραλείψει ή επί αποζημιώσει παραγράφονται μετά από έξι μήνες από του χρονικού σημείου κατά το οποίο ο έχων την αξίωση έλαβε γνώση της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε μετά τριετία από τότε που έγινε η πράξη. Επί πράξεων αθεμίτου ανταγωνισμού, οι οποίες δημιουργούν κατάσταση προσβολής, η παραγραφή της αξιώσεως για π

Διαχείριση υδάτινων πόρων και άδεια μεταφοράς πλεονάζοντος ύδατος.

-Διαχείριση υδάτινων πόρων και άδεια μεταφοράς πλεονάζοντος ύδατος. - Κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα χρήσεως των υδάτων, αλλά το δικαίωμα αυτό ασκείται κατόπιν λήψεως αδείας από την αρμόδια διοικητική αρχή. Για την έκδοση της αδείας απαιτείται υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο.- Η παράλειψη απάντησης από τον Νομάρχη, επί αιτήσεως για μεταφορά νερού, παρά την παρέλευση της δίμηνης προθεσμίας είναι παράνομη και ως εκ τούτου ακυρωτέα. Διατάξεις:Νόμοι: 1739/1987ΠΔ: 256/1989 άρθ. 4, 5

Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου.

- Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου. Πειθαρχική εκκρεμοδικία, δημιουργεί η έκδοση και κοινοποίηση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, ενώ λήγει με την έκδοση απόφασης από το πρωτοβάθμιο όργανο. Η πειθαρχική διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νομίμως και μεταγενέστερα του εξαμήνου. - Υποβολή παραίτησης από υπάλληλο. Αν η παραίτηση υποβληθεί πριν από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης και δεν εκδικασθεί η υπόθεση μέσα σε έξι μήνες, τότε ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης. Αντίθετα,

Έννοια δασικής έκτασης.

- Έννοια δασικής έκτασης. Κυριότητα ιδιωτών και όχι δημοσίου.- Kατά την παράγ. 1 του άρθρου 3 του N. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας", "ως δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, η οποία καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας, αποτελούντων ως εκ της μεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα και η οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ως άνω φυτών εξαγόμενα ή να συ

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Διετής παραγραφή.- Από τις διατάξεις των άρθρων 10 Ν. ΓπΝ/1911, 297, 300, 330 και 914 ΑΚ προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση της ευθύνης προς αποζημίωση σε περίπτωση σύγκρουσης αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε τη ζημία καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξεως ή παραλείψεως του οδηγού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. Η ύπαρξη της υπαιτιότητας δεν αποκλείεται κατ' αρχήν από το γεγονός ότι στο αποτέ

Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης.

- Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης. Έγγραφος τύπος. - Για την κατάρτιση της συμβάσεως μερικής απασχόλησης απαιτείται κατά νόμο έγγραφος τύπος, ο οποίος είναι συστατικός, η μη τήρηση του οποίου συνεπάγεται την ακυρότητα του συγκεκριμένου όρου της σύμβασης που αφορά τη μερική απασχόληση και η ακυρότητα αυτή είναι απόλυτη κατ' άρθρο 159 ΑΚ και λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα. Αναφορικά με τ' αποτελέσματα της ακυρότητας της προαναφερόμενης ρήτρας, πρέπει να γίνει η διάκριση: α) Αν συμφωνήθη

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Έννοια προστήσαντος. Προϋποθέσεις ύπαρξης πρόστησης. Πότε υπάρχει κατάχρηση υπηρεσίας. Η έννοια της προστήσεως είναι νομική και η ύπαρξη ή μη ευθύνης του προστήσαντος, υπό τα ανελέγκτως από το ουσιαστικό δικαστήριο δεκτά γενόμενα περιστατικά, ελέγχεται αναιρετικά και από το άρθρο 559 αριθ. 1 και 19 ΚΠολΔ.- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330, 335 και 914 του ΑΚ προκύπτει, ότι η οφειλόμενη βάσει των διατάξεων αυτών αποζημίωση περιλαμβάνει τη διαφορά ανάμεσα στην τωρινή περιουσιακ

Αναγκαστική εκτέλεση.

- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή εκτέλεσης.- Από τη διάταξη του άρθρου 330 ΚΠολΔ προκύπτει ότι τόσο οι καταχρηστικές ενστάσεις, όσο και οι χαρακτηριζόμενες ως γνήσιες μη αυτοτελείς, που συνεπάγονται την κατάλυση ή τη διακώλυση της γενέσεως του επίδικου δικαιώματος, καλύπτονται από το δεδικασμένο της τελεσίδικης προγενέστερης αποφάσεως, η οποία έχει ήδη εκδοθεί επί ένδικου βοηθήματος (αγωγής, ανακοπής κατά της εκτελέσεως κλπ) που ασκήθηκε. Αρκεί προς τούτο, κατά το χρόνο της προηγούμενης δί

Ανώνυμη εταιρεία.

Ανώνυμη εταιρεία. Κατά το άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 2190/1920 ''περί ανωνύμων εταιριών'', όπως τούτο ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 του Π.Δ. 498/1987, «από της δημοσιεύσεως των εν λόγω αποφάσεων η εταιρία εις ην υπήχθη ετέρα τοιαύτη υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της συγχωνευθείσης εταιρίας, της τοιαύτης μεταβιβάσεως εξομοιουμένης προς την καθολικήν διαδοχήν». Η διάταξη αυτή έχει την έννοια ότι οι

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνη ομορρύθμων εταίρων.- Στο άρθρο 22 του ΕΝ ορίζεται ότι «οι ομόρρυθμοι συνεταίροι, οι αναφερόμενοι εις το καταστατικόν της εταιρείας έγγραφον, υπόκεινται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις όλας τας υποχρεώσεις της εταιρείας, αν και υπογεγραμμένας παρ΄ ενός μόνον των συνεταίρων, υπό την εταιρικήν όμως επωνυμίαν». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η απεριόριστη εις ολόκληρον ευθύνη του ομορρύθμου εταίρου με το νομικό πρόσωπο της ομόρρυθμ

Οικειοθελής αποχώρηση χειριστών και ιπτάμενων μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ, σύμφωνα με σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΕΕ.

Οικειοθελής αποχώρηση χειριστών και ιπτάμενων μηχανικών Ολυμπιακής Αεροπορίας ΑΕ, σύμφωνα με σχέδιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΕΕ. Διατάξεις: Νόμοι: 2271/1994 άρθ. 1, 4, 7, 2366/1995 άρθ. 7,

Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλειά του (του ιατρού), ακόμη και ελαφρά, εάν, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωση επιμελείας του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμ

Ο ιατρός ευθύνεται σε αποζημίωση για τη ζημία που έπαθε ο ασθενής πελάτης του από κάθε αμέλειά του (του ιατρού), ακόμη και ελαφρά, εάν, κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων, παρέβη την υποχρέωση επιμελείας του να ενεργήσει σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής επιστήμης. Για τη θεμελίωση της ευθύνης, ως προστήσασας της κλινικής (του ιδρύματος ή του κέντρου Υγείας) στην οποία ο ιατρός νοσήλευσε τον παθόντα πελάτη του, αρκεί και η παροχή εκ μέρους αυτής γενικών μόνο οδηγιών ω

Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης.

- Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή.- Ο επικαλούμενος ιδιόγραφη διαθήκη δεν αρκεί να αποδείξει τη γνησιότητα της σ' αυτή υπογραφής, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι και όλο το περιεχόμενο γράφτηκε ιδιοχείρως από το διαθέτη. Η κήρυξη ως κυρίας της ιδιόγραφης διαθήκης δεν παράγει τεκμήριο γνησιότητας υπέρ του επικαλουμένου αυτήν. Τότε μόνο αποτελεί τεκμήριον, μέχρις ανταποδείξεως, όταν από τη δημοσίευση της διαθήκης παρήλθε πενταετία, χωρίς στο μεταξύ να αμφισβητηθ

Κήρυξη απεργίας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

- Κήρυξη απεργίας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Δυνατότητα εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική συνέλευση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών της απεργίας όχι όμως και ανάθεσης απόλυτης πρωτοβουλίας στο όλο θέμα.- Με τη διάταξη του άρθρου 30 § 8 περ. β΄ του N. 1264/1982 ορίζεται για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, ότι «η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η

Καταδολίευση δανειστών.

- Καταδολίευση δανειστών. Αγωγή διάρρηξης. Τεκμήριο γνώσης τρίτου. Υπολογισμός αξίας. Ορισμένο αγωγής διαρρήξεως.- Αγωγή διάρρηξης απαλλοτριώσεως που έγινε από τον οφειλέτη της προς βλάβη των δανειστών του. Τεκμαίρεται η γνώση του τρίτου προς ον η μεταβίβαση αν αυτός κατά την απαλλοτρίωση είναι σύζυγος του οφειλέτη ή τέκνο του ή άλλος συγγενής ορισμένου βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πέρασε ένα έτος από τον απαλλοτρίωση έως την άσκηση της αγωγής, ενώ σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από χα

Δημόσια κτήματα.

- Δημόσια κτήματα. Πρωτόκολλο αποζημίωσης. Μίσθωση δημοσίου κτήματος.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 115 παρ. 1 και 2 του από 11/12/-11-1929 Δ/τος «περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 2 του Ν. 4266/1929, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933 και περαιτέρω τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 20 ΑΝ 1540/1938, 19 ΑΝ 1919/1939, 2 ΑΝ 1925/1951 και 5 παρ. 4 του ΑΝ 268/1968, σε βάρος εκείνων που χωρίς συμβατική σχέση καρπώνονται ή κάνουν χρήση δημοσίων κτημάτων βεβαιώνεται αποζημίω

Διεθνής οδική μεταφορά.

- Διεθνής οδική μεταφορά. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Καταστροφή του μεταφερόμενου εμπορεύματος. Παραγραφή αξιώσεων κατά του μεταφορέα.- Ο μεταφορέας ευθύνεται προς αποζημίωση χωρίς τους ποσοτικούς περιορισμούς της CMR, αν ο δικαιούχος της αποζημιώσεως ενάγων ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η ζημία επήλθε από ηθελημένη κακή διαχείριση του μεταφορέα ή από πταίσμα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, το δικαστήριο της οποίας επιλήφθηκε της υποθέσεως, ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείρισ

Πραγματικά περιστατικά αυτοκινητικού ατυχήματος.

- Πραγματικά περιστατικά αυτοκινητικού ατυχήματος. Αναίρεση της προσβαλλομένης διότι από το περιεχόμενό της δεν προκύπτει με ασφάλεια ότι ελήφθησαν υπ' όψη όλα τα μετ' επικλήσεως προσκομισθέντα αποδεικτικά μέσα και συγκεκριμένα το νομίμως προσκομισθέν σχεδιάγραμμα της Τροχαίας, προκειμένου να σχηματισθεί δικαστική κρίση για το ακριβές σημείο της σύγκρουσης. - Κατά την αναιρετική διαδικασία είναι απαράδεκτη η προβολή ένστασης παραγραφής ή κάθε άλλης ένστασης καταλυτικής του δικαιώμ

Περιπτώσεις που ο δικηγόρος δεν δικαιούται αμοιβής.

- Περιπτώσεις που ο δικηγόρος δεν δικαιούται αμοιβής.- Το άρθρο 91 παρ. 1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ΝΔ 3026/1954) ορίζει ότι "ο δικηγόρος δικαιούται να λάβει παρά του εντολέως αυτού, πλην της δαπάνης, δικαστηριακής ή άλλης, την οποίαν εξ ιδίων κατέβαλε, και αμοιβήν δια πάσαν εργασίαν αυτού δικαστικήν ή εξώδικον". Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με τους περί των καθηκόντων των δικηγόρων ορισμούς, οι οποίοι διέπουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και αναφέρονται στο άρθρο 46 του ιδίου Κώδ

Έφεση κατά οριστική απόφασης ως προς ένα διάδικο και εν μέρει οριστικής ως προς άλλους.

- Έφεση κατά οριστική απόφασης ως προς ένα διάδικο και εν μέρει οριστικής ως προς άλλους. Απλή ομοδικία. Έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης. Αδικοπραξία. Αιτιώδης συνάφεια. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς ορισμένους διαδίκους.-Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 περίπτωση β' εδάφιο τελευταίο ΚΠολΔ αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για την όλη δίκη. Ο κανόνας αυτός κάμπτεται σ

Αναπηρία ή παραμόρφωση παθόντος.

- Αναπηρία ή παραμόρφωση παθόντος.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 931 ΑΚ "η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενήθηκε στον παθόντα λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημίωσης αν επιδρά στο μέλλον του". Ως "αναπηρία" θεωρείται κάποια έλλειψη της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητας του προσώπου, ενώ ως "παραμόρφωση" νοείται κάθε ουσιώδης αλλοίωση της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου, η οποία καθορίζεται όχι αναγκαία κατά τις απόψεις της ιατρικής, αλλά κατά τις αντιλήψει

Αυτοκινητικό ατύχημα.

Αυτοκινητικό ατύχημα. Σύγκρουση αυτοκινήτων. Συνυπαιτιότητα. Το δικαστήριο της ουσίας δεν αρκεί να αναφέρει ποσοστό υπαιτιότητος του κάθε οδηγού, αλλά πρέπει να αιτιολογεί και το λόγο για τον οποίο δεν ήταν επιτυχείς οι ελιγμοί τους, σε αντιδιαστολή με τους ενδεδειγμένους, και να εξηγεί το λόγο για τον οποίο ήταν ανέφικτο να γίνουν αποφευκτικοί ελιγμοί. Η έλλειψη αυτής της διευκρινήσεως ιδρύει το λόγο αναιρέσεως του άρθ. 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ.Διατάξεις: ΚΠολΔ: 559 αριθ. 19

Καταβολή δικαστικού ενσήμου.

- Καταβολή δικαστικού ενσήμου. Η παράλειψη προκαταβολής του δικαστικού ενσήμου από τον ενάγοντα, έχει ως συνέπεια να λογίζεται ερήμην δικασθείς και να απορρίπτεται η αγωγή του. Αγωγή διατροφής. Διατροφή για το παρελθόν δεν οφείλεται παρά μόνο από την υπερημερία, που προϋποθέτει όχληση του εναγομένου, η οποία κατά το άρθρο 340 ΑΚ, επέρχεται αν προηγήθηκε δικαστική ή εξώδικη όχληση του οφειλέτη από τον δανειστή. Εν προκειμένω, η ενάγουσα δεν κατέβαλε το δικαστικό ένσημο, αν και κλήθηκε τηλεφ

Παραγραφή είναι ο θεσμός του δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο μια αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιμη, επειδή ο δικαιούχος παρέλειψε να την ασκήσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το νόμο.

- Παραγραφή είναι ο θεσμός του δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο μια αξίωση παύει να είναι δικαστικά επιδιώξιμη, επειδή ο δικαιούχος παρέλειψε να την ασκήσει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το νόμο. Με τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής δεν αποσβήνεται η αξίωση, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται ως ατελής ή φυσική ενοχή, αλλά ο οφειλέτης μπορεί να αντιτάξει εναντίον της ανατρεπτική ένσταση και να αρνηθεί την παροχή. Δεν αποσβήνεται η αξίωση δια της παραγραφής ούτε χάνει

Προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων.

- Προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων. Ποιός θεωρείται άγνωστης διαμονής. Επίδοση. Ειδική αιτιολογία της απόφασης που απορρίπτει εκπρόθεσμη έφεση. - Κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 ΚΠΔ, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα

Ανώνυμη εταιρεία.

- Ανώνυμη εταιρεία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Από τη διάταξη του αρ. 69 ΑΚ (η οποία εφαρμόζεται και στην Ανώνυμη Εταιρία βλ. σχετ. ΑΠ 619/1987, Δ 19, 283, ΕφΘεσ 1750/1992, Αρμ. 27, 38), προκύπτει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να διορίσει προσωρινή διοίκηση της εταιρίας και όταν τα συμφέροντα των μελών αυτής συγκρούονται με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, το οποίο έχει δική του προσωπικότητα και είναι υποκείμενο ξεχωριστών δ

Αναίρεση λόγω αντιφατικών διατάξεων, οι οποίες πρέπει να εντοπίζονται στο διατακτικό της απόφασης.

- Αναίρεση λόγω αντιφατικών διατάξεων, οι οποίες πρέπει να εντοπίζονται στο διατακτικό της απόφασης. Ευθεία παραβίαση ουσιαστικού κανόνα. Προϋποθέσεις για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Ερημοδικία. Αυτεπάγγελτος έλεγχος περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. - Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 17 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι για να επιτραπεί αναίρεση, γιατί η απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις, πρέπει η αντίφαση να υπάρχει στο διατακτικό της αποφάσεως μεταξύ των διατάξεων αυτής, ώστε ν

Κατά το άρθρο 8 εδαφ.

- Κατά το άρθρο 8 εδαφ. α΄ του Ν. 3198/ 1955 «μισθωτοί συνδεόμενοι δια σχέσεως εργασίας αορίστου διαρκείας, συμπληρώσαντες δεκαπενταετή υπηρεσία παρά τω αυτώ εργοδότη, υπό την έννοιαν της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2112, ή το υπό του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού προβλεπόμενον όριον ηλικίας, εν ελλείψει δε τοιούτου το 65ον έτος της ηλικίας των, αποχωρούντες της υπηρεσίας, τη συγκαταθέσει του εργοδότου, δικαιούνται του ημίσεος της υπό του Ν. 2112, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ή του Β.Δ. της 16/18-7-1920 ορ

Αλληλόχρεος λογαριασμός.

- Αλληλόχρεος λογαριασμός. Κατάλοιπο. Έκδοση διαταγής πληρωμής. Μηχανογραφικώς τηρούμενα εμπορικά βιβλία. Αποδεικτική δύναμη.- Μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. - Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κί

Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου.

Έννοια εμπορικού αντιπροσώπου. Προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο εμπορικός αντιπρόσωπος αποκτά αξίωση για αποζημίωση πελατείας. Κριτήρια καθορισμού του ύψους της αποζημίωσης. Αμοιβή εμπορικού αντιπροσώπου. Ελλείψει ειδικής στο νόμο ρύθμισης, επί της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί εντολής (άρθρα 722 και 724 ΑΚ). Απαραίτητος ο έγγραφος τύπος της σύμβασης, επί ποινή ακυρότητας.

Προαγωγές υπαλλήλων.

- Προαγωγές υπαλλήλων. ΟΤΕ. Αδικοπραξία. Παραγραφή. Έναρξη χρόνου παραγραφής.- Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 7, 8, 9 παρ. 7, 22 και 51 του Κανονισμού του ΟΤΕ, τις προαγωγές στους ανώτατους βαθμούς, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο βαθμός του Υποδιευθυντή, ενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ κατ' απόλυτη εκλογή με βάση την υπηρεσιακή επίδοση και απόδοση και γενικά την καταλληλότητα του καθενός σε συνδυασμό με τα τυπικά προσόντα, μετά από έλεγχο όλων αυτών, το σύνολο των στ

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Νόμιμη κι εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτο συζήτησης.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 576 παρ. 1 και 2 του ΚΠολΔ, αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση της υποθέσεως δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν ο αντίδικος εκείνου, ο οποίος επέσπευσε την συζήτηση δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί αλλά δεν λάβει μέρος σ' αυτήν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμο

Με τη διάταξη του άρθρου 119 παρ.

Με τη διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 ΚΠολΔ ορίζεται ότι κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με το δικόγραφο που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο. Η διάταξη, αυτή ως εμπίπτουσα σε αυτές που ρυθμίζουν την επίδοση δικογράφων, είναι από τη φύση της αυτή δικονομική. Για το λόγο αυτό η επικαλούμεν

Με την από 16-5-1995 Ε.

Με την από 16-5-1995 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ του ΟΤΕ και της ΟΜΕ-ΟΤΕ ορίστηκε ότι από 1-6-1995 στους προϊσταμένους των αναφερόμενων Υπηρεσιακών Λειτουργών καταβάλλονται έξοδα κίνησης και παράστασης που δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, αλλ' είναι οικειοθελής παροχή, για την οποία ο ΟΤΕ επιφυλάσσει ρητά δικαίωμα ανακλήσεώς της. Επίσης ορίστηκε ότι τα παραπάνω έξοδα χορηγούνται αποκλειστικά και συνδέονται υποχρεωτικά με την πραγματική άσκηση των καθηκόντων προς αντιμετώπιση εξόδων φιλοξενίας των επισκε

Νομική φύση της σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως πράγματος.

- Νομική φύση της σύμβασης χρηματοδοτικής μισθώσεως πράγματος. Καταγγελία της σύμβασης.- Λήγει και με την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του μισθωτή πριν τη συμβατική λήξη της, αν ο μισθωτής αθετήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κυρίως αν περιέλθει σε υπερημερία ως προς την πληρωμή του μισθώματος. Μπορεί δε, στη σύμβαση αυτή να τεθεί ο όρος ότι σε περίπτωση υπερημερίας, ως προς την πληρωμή του μισθώματος, να γίνονται απαιτητές όλες οι υπόλοιπες δόσεις του μισθώματος, μέχρι το τέλος τ

Αναψηλάφηση.

- Αναψηλάφηση. Αναγνώριση του ψεύδους.- Αν η άσκηση της ποινικής αγωγής ή η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας είναι αδύνατη (π.χ. λόγω θανάτου του κατηγορουμένου ή παραγραφής του αξιοποίνου), πρέπει να γίνει, πριν από την άσκηση της αναψηλάφησης, αμετάκλητη αναγνώριση του ψεύδους με απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου, η οποία ζητείται όχι παρεμπιπτόντως, αλλά με κύρια αγωγή. Η κύρια δε αυτή αγωγή ασκείται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως ή από τη μετανενέστερη

Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, υποχρέωση δηλώσεως στη φορολογική αρχή αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται εκτός της κύριας εγκαταστάσεώς του έχει ο επιτηδευματίας όταν ιδιοχρησιμοποιεί τέτοιους χώρους, φυ

Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 39 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, υποχρέωση δηλώσεως στη φορολογική αρχή αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται εκτός της κύριας εγκαταστάσεώς του έχει ο επιτηδευματίας όταν ιδιοχρησιμοποιεί τέτοιους χώρους, φυλάσσοντας ο ίδιος σ’ αυτούς και διακινώντας από εκεί με δική του μέριμνα αγαθά της επιχειρήσεώς του. Αντίθετα, ο επιτηδευματίας ο οποίος αναθέτει σε τρίτους την ευθύνη της φύλαξης σε αποθήκες τους και της περαιτέρω διακίνησης αγαθών του,

Επιλογή Γενικών Διευθυντών Υπουργείων.

- Επιλογή Γενικών Διευθυντών Υπουργείων. Κατάδηλη υπεροχή. Παράθεση ειδικής αιτιολογίας από τη Διοίκηση.- Μετά τη δημοσίευση του ν. 3260/2004 η επιλογή των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, με τις οποίες επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε ο ν. 2190/1994, από εκείνες τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα στις οποίες ρητώς παραπέμπει ο ν. 3260/2004, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, οι οποίες δεν έχουν αντίθετο περιεχόμενο προς α

Χρήση ή κάρπωση, χωρίς συμβατική σχέση, δημοσίων κτημάτων ή κτημάτων των οποίων τη νομή ή τη χρήση έχει το δημόσιο.

- Χρήση ή κάρπωση, χωρίς συμβατική σχέση, δημοσίων κτημάτων ή κτημάτων των οποίων τη νομή ή τη χρήση έχει το δημόσιο. Πρωτόκολλο αποζημίωσης. Ανακοπής κατά του πρωτοκόλλου και προθεσμία. Εκδίκαση κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για λόγους χρόνου και κόστους, αλλά απόφαση που τέμνει οριστικά τη διαφορά.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 διατάγματος "περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων" όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 5895/1933 και το τελευταίο τροποπ

Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου.

Αναίρεση κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η παρά το νόμο μη λήψη υπόψη πραγμάτων καθώς και η έλλειψη αιτιολογίας που στερεί την απόφαση από νόμιμη βάση. Διατάξεος:KΠολΔ: 559 αριθ. 8, 19, 560

Άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών.

- Άδεια παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών. Η χορήγηση της άδειας γίνεται μόνο σε ανώνυμες εταιρείες. Η λύση της ανώνυμης εταιρείας, που τυχόν έχει λάβει άδεια παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών υπηρεσιών, συνεπάγεται αυτομάτως την ακύρωση της αδείας αυτής.- Σύμφωνα με το νόμο 2644/1998, για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτείται άδεια, την οποία ακολουθεί και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελλην

Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.

- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Πότε ο λόγος αυτός αναίρεσης απορρίπτεται ως αβάσιμος. Έλλειψη νόμιμης βάσης.- Kατά το άρθρο 559 αριθ. 11 εδ. γ' ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Ο λόγος αυτός απορρίπτεται ως αβάσιμος, αν προκύπτει από την απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία προσκομίσθηκαν και των οποίων έγινε επίκληση. Αρκεί δε η γενική αναφορά του είδους του αποδεικτικ

Σφάλματα ή παραλείψεις που δεν προβλήθηκαν με τους λόγους της έφεσης, δεν μπορούν να εξεταστούν αυτεπαγγέλτως από το Εφετείο ούτε επιτρέπεται σ' αυτό, αν διαπιστώσει τέτοιες πλημμέλειες να τις εξετάσει αυτεπαγγέλτως και να απαγγείλει την εξαφάνιση ή

Σφάλματα ή παραλείψεις που δεν προβλήθηκαν με τους λόγους της έφεσης, δεν μπορούν να εξεταστούν αυτεπαγγέλτως από το Εφετείο ούτε επιτρέπεται σ' αυτό, αν διαπιστώσει τέτοιες πλημμέλειες να τις εξετάσει αυτεπαγγέλτως και να απαγγείλει την εξαφάνιση ή μεταρρύθμιση της απόφασης που προσβλήθηκε με την έφεση. Διαφορετικά συγχωρείται αναίρεση κατά της εφετειακής απόφασης για τον εκ του άρθρου 559 αριθ. 8 του Κ.Πολ.Δ. λόγο αναίρεσης.

Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων.

- Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων. Προϋποθέσεις. Πότε απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου. Χρονική διάρκεια απόσπασης. Μισθοδοσία αποσπώμενων. - Με το άρθρο 58 του Ν. 1943/1991, με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΠΔ 611/1977) ορίζονται τα εξής: Με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων υπουργείων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, Τραπεζών ελεγχομένων από το κράτος καθώς και λοιπών εποπτευομένων από το κράτος νομικών προσώ