1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Δικόγραφο έφεσης που δεν περιέχει κανένα λόγο τυπικά παραδεκτό και ορισμένο κατά πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση προσφυγής επί υποθέσεων του άρθρου 7 του ν.

Δικόγραφο έφεσης που δεν περιέχει κανένα λόγο τυπικά παραδεκτό και ορισμένο κατά πρωτόδικης απόφασης που εκδόθηκε ύστερα από άσκηση προσφυγής επί υποθέσεων του άρθρου 7 του ν. 702/1977, είναι άκυρο ως αόριστο και ανεπίδεκτο δικαστικής εκτίμησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, η ακυρότητα του κύριου δικογράφου της έφεσης είναι δυνατόν να θεραπευθεί εκ των υστέρων με την κατάθεση δικογράφου προσθέτων λόγων.Διατάξεις:ΚΦΔ: 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174Νόμοι: 702/1977 άρθ. 7, 8, 1868/1989 άρθ. 20ΠΔ: 341/1978 άρθ. 30, 60, 458/1985 άρθ. 14,

Για το ορισμένο του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.

- Για το ορισμένο του από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ προβλεπόμενου λόγου αναίρεσης, για έλλειψη νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενη απόφασης, πρέπει, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, και 566 ΚΠολΔ, να αναφέρονται στο αναιρετήριο, εκτός των άλλων, με πληρότητα και σαφήνεια οι ουσιαστικές παραδοχές με τις οποίες εκείνο υπέπεσε, κατά τον αναιρεσείοντα, στις πλημμέλειες που συγκροτούν το λόγο αυτό αναίρεσης, διότι διαφορετικά είναι απολύτως ανέφικτος ο ζητούμενος αναιρε

Σύμβαση για μελέτη και επίβλεψη έργου.

- Σύμβαση για μελέτη και επίβλεψη έργου. Ευθύνη μηχανικού κατά την εκτέλεση έργου. Ευθύνη κατά την επίβλεψη ανεγειρόμενης οικοδομής. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Ειδικά για τη δικαστική ομολογία. Αποδοχή πραγμάτων ως αληθινά χωρίς απόδειξη.- Η σύμβαση με την οποία ανατίθεται σε μηχανικό η εκπόνηση μελέτης και η επίβλεψη συγκεκριμένου οικοδομικού έργου, φέρει τον χαρακτήρα της μίσθωσης έργου. Με τη σύμβαση αυτή ο μηχανικός αναλαμβάνει να εκτελέσει το έρ

Προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ.

- Προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ. Έλεγχος γνησιότητας της συναλλαγής.- Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 1642/1986, εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε στοιχεία εκτός των βι

Aπό το νόμο ΓΠΝ/1911 καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη ή ευθύνη από διακινδύνευση σε βάρος του οδηγού, του κατόχου και του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

Aπό το νόμο ΓΠΝ/1911 καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη ή ευθύνη από διακινδύνευση σε βάρος του οδηγού, του κατόχου και του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Η ευθύνη αυτή συνδέεται προς κάθε μία από τις ως άνω ιδιότητες, η οποία μόνη της αρκεί για τη θεμελίωση ευθύνης χωρίς την ανάγκη συνδρομής άλλης πρόσθετης προϋποθέσεως (π.χ. σχέση προστήσεως κατά το άρθ. 922 ΑΚ μεταξύ οδηγού και' ιδιοκτήτη). Η ευθύνη σε βάρος του ιδιοκτήτη θεμελιώνεται ανεξάρτητα από το αν αυτός κατά το χρόνο του ατυχήμ

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 και 6 παρ. 5 του ν. 489/1976, σαφώς προκύπτει ότι για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση, ο έναντι του ζημιωθέντος περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστή, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού, ισχύει, εφόσον τούτο είναι σύμφωνο προς τα θεσπισμένα ελάχιστα όρια, διαφορετικά ο περιορισμός δεν ισχύει και η ευθύνη του ασφαλιστή εξικνείται μέχρι των ως άνω νομίμων ορίων. Δ

Δικαίωμα κοινωνών στους καρπούς.

- Δικαίωμα κοινωνών στους καρπούς.- Αν ένα δικαίωμα ανήκει σε περισσότερους από κοινού και εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, υπάρχει ανάμεσά τους κοινωνία κατ΄ ιδανικά μέρη και μάλιστα καθένας εκ των κοινωνών, έχει ανάλογη μερίδα στους καρπούς του κοινού αντικειμένου. Σε περίπτωση αμφιβολίας λογίζεται ότι τα μέρη είναι ίσα. Τέτοια περίπτωση αποτελεί η κυριότητα και η νομή επί οποιουδήποτε πράγματος κινητού ή ακινήτου.- Συγκεκριμένη περίπτωση συννομής επί κληρονομιαίου ακινήτου κα

Έννοια εικονικής δικαιοπραξίας.

- Έννοια εικονικής δικαιοπραξίας. Εικονική σύμβαση πωλήσεως ακινήτου.- Έννοια εικονικής δικαιοπραξίας: Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν επιθυμούν στην πραγματικότητα να βαρύνουν τα μέρη οι εκατέρωθεν αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις ή έστω μία από αυτές. Διάκριση σχετικής από την απόλυτη ακυρότητα. Η εικονικότητα προτείνεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς τούτο και αποδεικνύεται, καθώς αφορά στο κύρος δικαιοπραξίας, με όλα τα επιτρεπόμενα από τον ΚΠολΔ αποδεικτικά μέσα. - Ειδικότερα,

Πλειστηριασμός.

- Πλειστηριασμός. Συμφωνία για αναστολή ή ματαίωση πλειτσηριασμού. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.- Αναγκαστική εκτέλεση. Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ έχει εφαρμογή και στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, που ενέχει ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος. Από δε τον συνδυασμό των άρθρων 361 ΑΚ και 1019 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι είναι έγκυρη η (άτυπη) συμφωνία μεταξύ του οφειλέτου και του επισπεύδοντος δανειστού για την αναστολή και ματαίωση του πλειστηριασμού κατά την ημέρα που έχει ορισθ

Απόδειξη.

- Απόδειξη. Προσκόμιση αποδεικτικών μέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο.- Από τις διατάξεις των άρθρων 270 παρ. 1 και 4, 591 παρ. 1, 670, 671 παρ. 2 και 3, 674 παρ. 2 και 681Α΄ του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 237 παρ. 1β του ιδίου Κώδικα, κατά την οποία οι διάδικοι μαζί με τις προτάσεις πρέπει να καταθέσουν τα επικαλούμενα αποδεικτικά μέσα, προκύπτει ότι στην ειδική διαδικασία των διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο οι διάδικοι μέχρι το τέλος της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, προσκομίζουν όλα

Κατά το άρθρο 928 εδαφ.

- Κατά το άρθρο 928 εδαφ. β΄ ΑΚ, σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να αποζημιώσει εκείνον που κατά νόμον είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών. Από τα άρθρα δε 1389 και 1390 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του ν. 1329/1983, με τα οποία ορίζεται ότι οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας με την προσφορά της προσωπικής τους εργασίας, τα εισοδήμ

Ανταγωνισμός.

- Ανταγωνισμός. Ασφαλιστικά μέτρα. Ανήθικη παράβαση των αρχών της αντικειμενικότητας και της αλήθειας στην προσφερόμενη διαφήμιση. Αντίθεση στα χρηστά ήθη. - Απαγορεύεται στις γνωστοποιήσεις, ανακοινώσεις ή εικόνες που γίνονται δημοσίως και προορίζονται για ευρύ κύκλο προσώπων, κάθε ανακριβής δήλωση κατά τις εμπορικές συναλλαγές που γίνεται με σκοπό τον ανταγωνισμό, αντίκειται στα χρηστά ήθη και αναφέρεται στην ποιότητα, την αρχική προέλευση και στον τρόπο κατασκευής εμπορευμάτων, εί

Ληξιαρχικές πράξεις.

- Ληξιαρχικές πράξεις.- Tο γεγονός του χρόνου θανάτου ΄Ελληνα υπηκόου, που έλαβε χώρα στο εξωτερικό και βεβαιώνεται από ξένες αρχές, εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο της ουσίας.- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ. λόγος αναιρέσεως ιδρύεται όταν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. «Πράγματα» θεωρούνται οι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί των διαδίκων που

Οδήγηση με χρήση οινοπνεύματος.

- Οδήγηση με χρήση οινοπνεύματος. Ασφαλιστικό βάρος. Υπαιτιότητα οδηγού. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής. Η αναγωγή του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου αποτελεί δικαίωμα και όχι υποχρέωσή του. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Η ρήτρα στο ασφαλιστήριο για εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προκαλούνται κατά το χρόνο που ο οδηγός έχει καταναλώσει οινόπνευμα περισσότερο του επιτρεπτού από τον ΚΟΚ, αποτελεί αληθώς

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών – λογισμικό (software). Ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας θεωρούνται και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και του υλικού σχεδιασμού τους. Η προστασία παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσβολή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας επί των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης το οπ

Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψ

- Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 και 914 ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υποχρέου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, το παράνομο της πράξης ή της παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της ζημίας που επήλθε. Περαιτέρω, η παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) δεν θεμελιώνει αυτή καθαυτή υπαιτιότητα στην επέλευση αυτοκινητικού ατυ

Κατά το άρθρο 397 παρ.

- Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Κατά δε το άρθρο 46 παρ. 1 στοιχ. β' του ίδιου Κώδικα, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται όποιος με

Άδεια εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

Άδεια εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Πριν από τη χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας πρέπει να υποβάλλονται στη διοίκηση και δη στην ανεξάρτητη διοικητική αρχή (ΕΕΤΤ), όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών, μεταξύ δε αυτών και οι γνωματεύσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, με τις οποίες διασφαλίζεται η προστασία των πολιτών από την έκθεσή τους στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει

Τραπεζική κατάθεση.

- Τραπεζική κατάθεση. Ανώμαλη παρακαταθήκη. Ευθύνη τράπεζας. - Η κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης και, συνεπώς, έχει επ΄ αυτής εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 830 παρ. 1 εδ. β΄ του ΑΚ, με την οποία, επί ανώμαλης παρακαταθήκης, σχετικά με το χρόνο και τον τόπο της απόδοσης, ισχύουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι διατάξεις για την παρακαταθήκη, επομένως, και η διάταξη της ΑΚ 827, κατά την οποία ο θεματοφύλακας, αν ο παρακαταθέτης απαιτεί το πράγμα, οφείλει να το αποδ

Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων.

Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άρθρα 73 B και 73 Δ της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρα 56 ΕΚ και 58 ΕΚ). Φόρος κληρονομίας. Υπολογισμός της αξίας των συστατικών στοιχείων της κληρονομίας. Γεωργική και δασική περιουσία που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. Λιγότερο ευνοϊκή μέθοδος υπολογισμού της αξίας αυτών των περιουσιακών στοιχείων και του ύψους του οφειλόμενου φόρου. Διατάξεις:ΣυνθΕΚ: 56, 58, 73Β, 73ΔΟδηγίες: 88/361/ΕΟΚ

Ανακοπή για ακύρωση πλειστηριασμού.

- Ανακοπή για ακύρωση πλειστηριασμού. Αναγκαστική ομοδικία δανειστή και υπερθεματιστή.- Από το συνδυασμό των άρθρων 76 παρ. 1 και 933 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι επί αναγκαστικής ομοδικίας, που δημιουργείται και στη δίκη για ακύρωση αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου μεταξύ επισπεύδοντος δανειστή και υπερθεματιστή (ΟλΑΠ 1/1992), ο απολειπόμενος ομόδικος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύεται από τους παριστάμενους αναγκαστικούς ομόδικούς του, υπό την αυτονόητη όμως προϋπόθεση ότι έχει κλητευθεί ν

Αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση δημοσίων κτημάτων.

- Αποζημίωση για αυθαίρετη χρήση δημοσίων κτημάτων. Υπολογισμός αποζημίωσης. Άσκηση ανακοπής και αρμοδιότητα εκδίκασής της. Καθ΄ύλην αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου.- Kατά τη διάταξη του άρθρου 115 του ΠΔ 11/12-11-1929, όπως έκτοτε τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σε βάρος των οπωσδήποτε χωρίς συμβατική σχέση καρπουμένων ή ποιουμένων χρήση δημοσίων κτημάτων ή τέτοιων των οποίων την νομή ή την χρήση έχει με οποιαδήποτε σύμβαση το δημόσιο, βεβαιώνεται αποζημίωση για εκείνο το χρονικό διάστη

Ασφάλιση από αυτοκινητικά ατυχήματα.

- Ασφάλιση από αυτοκινητικά ατυχήματα. Παραγραφή.- Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ/φοι 1 και 2 του ν. 489/1976 "το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή. Η αξίωση αυτή παραγράφεται μετά πάροδο δύο (2) ετών από την ημέρα του ατυχήματος, επιφυλασσομένων των κειμένων διατάξεων για την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής". Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει, ότι η παραπάνω διετής παραγραφή αρχίζει, ενόψει και του άρθρο

Από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ.

Από τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1, 2 και 20 παρ. 1, 5 του αυτού νόμου (1969/1991), προκύπτει ότι η περιουσία του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ισάξια μερίδια ή κλάσματα μεριδίου, η δε συμμετοχή αποδεικνύεται με ονομαστικό τίτλο που εκδίδεται από τη διαχειρίστρια εταιρία και προσυπογράφεται από το θεματοφύλακα, που στην περίπτωση αυτή είναι Τράπεζα. Όροι ευθύνης του προστήσαντος για αδικοπραξία του προστηθέντος. Δεν έχει σημασία ο τρόπος προσλήψεως του προστηθέντος, ούτε αν η πρόσληψή του έ

Εφευρέσεις.

- Εφευρέσεις. Απομίμηση εφεύρεσης. Προστασία Ευρεσιτεχνίας. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. ΟΒΙ. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Προστασία δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Διακοπή παραγραφής. Ασφαλιστικά μέτρα. Υποδείγματα χρησιμότητας. Προϋποθέσεις απονομής σχετικού διπλώματος. Ξένη φήμη. Απόσπαση πελατείας. Αναγκαιότητα γενικής ρήτρας για αποτελεσματική προστασία ανταγωνισμού. - Η παράνομη προσβολή στις τεχνικές δημιουργίες συνίσταται σε κάθε πράξη που γίνεται από τον τρίτο, η οποία έχει επιφ

Επίδοση πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας και όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο είναι άκυρη.

Επίδοση πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ σε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας και όχι στο νόμιμο εκπρόσωπο είναι άκυρη.

Ναυτιλιακή εταιρεία.

- Ναυτιλιακή εταιρεία. Άρση νομικής προσωπικότητας. Κυρίαρχος μέτοχος.- Συνήθη μορφή ναυτιλιακής επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί και εκείνη κατά την οποία ο επιχειρηματίας, μη επιθυμών να διακινδυνεύσει απεριόριστα κεφάλαια, συνιστά σπουδαίως και όχι εικονικώς μια ή περισσότερες εταιρείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες αγοράζουν ένα ή περισσότερα πλοία και τα εκμεταλλεύονται δι ίδιον αυτών λογαριασμό, είτε αμέσως είτε δι’ αναθέσεως της διαχειρίσεως των πλοίων τους σε άλ

Για την επιβολή των από τις διατάξεις τις σχετικές με την λαθρεμπορία προβλεπομένων κυρώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προθέσεως των κυρίως υπαιτίων για την τέλεση της τελωνειακής παραβάσεως.

Για την επιβολή των από τις διατάξεις τις σχετικές με την λαθρεμπορία προβλεπομένων κυρώσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη προθέσεως των κυρίως υπαιτίων για την τέλεση της τελωνειακής παραβάσεως. Γνώση της προθέσεως αυτής, όμως, δεν απαιτείται από τους αστικώς συνυπευθύνους για να καταστεί δυνατή η αναζήτηση σε βάρος τους, ως ωφελουμένων εκ της παραβάσεως, των επιβληθέντων στους κυρίους υπαιτίους ποσών (ήτοι των βαρυνόντων το αντικείμενο της λαθρεμπορίας δασμών και λοιπών φόρ

Κατά το άρθρο 513 παρ.

- Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 περίπτωση β΄ εδ. β΄ ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 2207/1994 "κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ερήμην έφεση επιτρέπεται από τη δημοσίευσή τους". Από τη διάταξη αυτή, η οποία αντικατέστησε αντίστοιχη αντίθετη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολΔ, που ίσχυε πριν το ν. 2207/1994, συνάγεται ότι από της ενάρξεως της ισχύος του ως άνω ν. 2207/1994 (25-4-1994 αρθρ. 14 αυτού ΦΕΚ 65Α/25-4-1994), οι προθεσμίες των ενδίκων μέσων της ανακοπής ερημοδικίας και της εφέσεως συρρ

Ο δικαστικός λειτουργός πατέρας ανηλίκου τέκνου δικαιούται ειδική άδεια μετ' αποδοχών διαρκείας εννέα μηνών προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του.

Ο δικαστικός λειτουργός πατέρας ανηλίκου τέκνου δικαιούται ειδική άδεια μετ' αποδοχών διαρκείας εννέα μηνών προκειμένου να ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του.

Το Εφετείο αφού έκρινε ότι είναι ουσία βάσιμη η προβληθείσα από το πρώτο αναιρεσίβλητο ένσταση της εικονικότητας της μεταβιβάσεως των ακινήτων στους ανακόπτοντες απέρριψε στη συνέχεια την ασκηθείσα από τους αναιρεσείοντες ανακοπή διέλαβε και ως προς

Το Εφετείο αφού έκρινε ότι είναι ουσία βάσιμη η προβληθείσα από το πρώτο αναιρεσίβλητο ένσταση της εικονικότητας της μεταβιβάσεως των ακινήτων στους ανακόπτοντες απέρριψε στη συνέχεια την ασκηθείσα από τους αναιρεσείοντες ανακοπή διέλαβε και ως προς τη γνώση από τους αναιρεσείοντες της κατά τη μεταβίβαση των ακινήτων εικονικότητας της δήλωσης βουλήσεως της δεύτερης αναιρεσίβλητης πλήρης και χωρίς αντίφαση αιτιολογία, αφού στην παραδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης ότι η μεταβίβαση

Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιωτικούς φορείς και αποκλειστική ανάληψη από το κράτος της ευθύνης για την περίθαλψη των πολιτών.

- Παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από ιδιωτικούς φορείς και αποκλειστική ανάληψη από το κράτος της ευθύνης για την περίθαλψη των πολιτών. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων και εργαστηρίων. Επαγγελματική εγκατάσταση. - Ερμηνεία της εξουσιοδοτικής διάταξης για τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών και εργαστηρίων. Η εξουσιοδότηση έχει ως στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δεν μπορεί όμως να θεσπίσει νέους κανόνες εταιρικού δικαίου δι

Αξίωση διατροφής συζύγου.

- Αξίωση διατροφής συζύγου. Προϋποθέσεις διατροφής. Προβολή οψιγενών ισχυρισμών. Προσδιορισμός ύψους διατροφής. Παύση μείωση ποσού διατροφής. Αποδεικτικά μέσα.- Οι προϋποθέσεις επιδικάσεως διατροφής και ο καθορισμός της έκτασης και του ύψους αυτής κρίνονται από το χρόνο έγερσης της αγωγής ή επί αιτήματος για την επιδίκαση από την υπερημερία, από το χρόνο επέλευσής της. - Το σχετικό δικαίωμα σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να έχει γεννηθεί κατά την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβά

Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία.

- Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. - Ειδική κατηγορία ανήθικης δικαιοπραξίας και εντεύθεν ακυρότητας αυτής αποτελεί η αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία, μεταξύ δε των προϋποθέσεων για την ύπαρξη αυτής είναι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 179 ΑΚ, η προφανής δυσανολογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Τέτοια προφανής δυσανολογία υπάρχει, όταν υποπίπτει αμέσως στην αντίληψη ενός λογικού ανθρώπου που έχει πείρα των σχετικών συναλλαγών και υπερβαίνει το μέτρο κατά

Κήρυξη αποψιλούμενων εκτάσεων υποχρεωτικά ανδασωτέων.

- Κήρυξη αποψιλούμενων εκτάσεων υποχρεωτικά ανδασωτέων. Εξαίρεση από την υποχρεωτική αναδάσωση περιοχών που έχασαν το δασικό τους χαρακτήρα με διοικητική πράξη πριν την 11-6-1975. - Κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικά αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των κατά την συνταγματική διάταξη του άρθρου 117 προϋποθέσεων, η δε απόφαση για την αναδάσωση πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς τον χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσ

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Απόδειξη με μάρτυρες. Αρχή έγγραφης απόδειξης. Ειδική μνεία αποδεικτικών μέσω. Απόδειξη σύμβασης δανείου. - Επιτρέπεται το εμμάρτυρο μέσο προς απόδειξη σύμβασης δανείου, η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει το από το άρθρο 393 παρ. 2 ΚΠολΔ οριζόμενο ποσό, σε κάθε περίπτωση, που υπάρχει αρχή εγγραφής απόδειξης, που πηγάζει από έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναμη, ή ηθική αδυναμία για την απόκτηση αποδεικτικού εγγράφου. - Συνιστούν δε αρχή έγγραφης απόδειξης - πλην

Στοιχεία της αγωγής, με την οποία ζητείται αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας.

- Στοιχεία της αγωγής, με την οποία ζητείται αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας. Αποδεικτικά μέσα. Πραγματογνωμοσύνη.- Στοιχεία της αγωγής, με την οποία ζητείται αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας είναι η ζημία του ενάγοντος, η ζημιογόνος συμπεριφορά του δράστη, δηλαδή πράξη ή παράλειψη αυτού παράνομη και υπαίτια και ο αιτιώδης σύνδεσμός της με τη ζημία, ο οποίος συντρέχει όταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τη λογική, η συμπεριφορά αυτή, στο χρόνο και με τις συνθήκες που έλαβε χώρα, ήταν ικα

Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη.

- Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Μονομερής μεταβολή όρων εργασίας. Σιωπηρή σύναψη συμβατικού όρου. Ουδεμία συμβατική υποχρέωση της εναγομένης υφίσταται στη σταθερή απασχόληση του ενάγοντα μισθωτού κατά την τελευταία νυκτερινή βάρδια εργασίας και επομένως τυχόν αξίωση αυτής για την απασχόληση του μισθωτού σε διαφορετικό ωράριο εργασίας με εβδομαδιαία ανάπαυση δεν συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. - Ο εργοδότης, κάνοντας χρήση του διευθυντικού του δικαιώματος και

H διάταξη αυτή του άρθρου 48 παρ.

H διάταξη αυτή του άρθρου 48 παρ. 3 του Ν. Δ/τος 496/1975, που θεσπίζει διετή παραγραφή για τις ρηθείσες αξιώσεις των υπαλλήλων των ν.π.δ.δ., δεν αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας. Η ίδια ρύθμιση δεν αντίκειται ούτε στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., αφού αυτή εξασφαλίζει σε κάθε πρόσωπο το δικαίωμα να δικάζεται η υπόθεσή του δίκαια και αμερόληπτα, αλλά δεν απαγορεύει τη θέσπιση διαφορετικού χρόνου παραγραφής κατά κατηγορία αξιώσεων και δ

Εγγυητική επιστολή εκδιδόμενη από Τράπεζα.

Εγγυητική επιστολή εκδιδόμενη από Τράπεζα. Εγγυητική επιστολή με ρήτρα «σε πρώτη ζήτηση ή με απλή ειδοποίηση». Έννοια και συνέπειες. Παρά την παραίτηση της τράπεζας από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη δεν επέρχεται αποστέρηση αυτής από την προστασία των διατάξεων των άρθρων 281 και 288 του ΑΚ, στις οποίες όμως μόνο κατ' εξαίρεση και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να καταφύγει.

Κοινοπραξία.

- Κοινοπραξία. Εις ολόκληρον ευθύνη μελών της κοινοπραξίας. Δεν επιτρέπται προσωπική κράτηση για χρέη από σύμβαση. Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Προσδιορισμός ταυτότητας εναγομένου.- Μια επιχείρηση μπορεί να έχει μορφή κοινοπραξίας, με τη μορφή ομόρρυθμης εταιρίας "από τα πράγματα" (ΕφΑθ 4426/1998 ΕλλΔνη 39. 915) αν όλοι είναι διαχειριστές ή ο διαχειριστής συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό όλων των εταίρων (βλ. Παμπούκη ΕλλΔνη 35.65.Λεβατή ΕλλΔνη 32, 25). Στην τελευταία περίπτωση κατ' α

Παραίτηση από δικαίωμα αίτησης αναίρεσης.

- Παραίτηση από δικαίωμα αίτησης αναίρεσης. Έλλειψη αιτιολογίας. Μη λήψη υπόψη πραγμάτων.- Η παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης, πριν από την άσκησή της, μπορεί να γίνει και σιωπηρά με την αποδοχή της προσβαλλόμενης απόφασης με οποιοδήποτε τρόπο που εκδηλώνει τη δήλωση παραιτήσεως και αποδοχής της απόφασης. Τέτοια όμως αποδοχή της προσβαλλόμενης με αναίρεση αποφάσεως δεν μπορεί να συναχθεί από μόνο το γεγονός της χωρίς επιφύλαξη καταβολής από τον αναιρεσείοντα προς τον αντίδικο

Έννοια αφανούς εταιρείας.

- Έννοια αφανούς εταιρείας. Λύση αφανούς εταιρείας. Λόγοι λύσης. Εκκαθάριση.- Η μετοχική (αφανής) εταιρεία είναι η εταιρεία, στην οποία ένας ή περισσότεροι εταίροι συμμετέχουν στην ασκούμενη από τον εμφανή εταίρο εμπορική δραστηριότητα με αντίστοιχη αξίωση συμμετοχής στα κέρδη. Κύρια χαρακτηριστικά της αποτελούν η έλλειψη νομικής προσωπικότητας, η έλλειψη εταιρικής περιουσίας και η απουσία ανάπτυξης του εταιρικού δεσμού προς τα έξω. Οι αφανείς εταίροι μετέχουν μόνον ενοχικά στα αποτελ

Υποβολή αίτησης για ερμηνεία απόφασης.

- Υποβολή αίτησης για ερμηνεία απόφασης. Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός.- Ούτε από την 316 ΚΠολΔ ούτε από οποιαδήποτε άλλη διάταξη προβλέπεται κάποιος χρονικός περιορισμός για την υποβολή της σχετικής (περί ερμηνείας αποφάσεως) αιτήσεως. Αφού δεν τίθεται τέτοιος περιορισμός από τον Νομοθέτη, δεν είναι επιτρεπτό να τεθεί τοιούτος από τα Δικαστήρια.- Ο ρόλος του δικαστηρίου κατά την ερμηνεία της αποφάσεως του περιορίζεται στην επεξήγηση της έννοιας, ήτοι στον καθορισμό των αόριστων και τ

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.

- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Εξέταση των τέκνων των διαδίκων. Παραδεκτό και ορισμένο λόγων αναίρεσης.- Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Αύξηση της περιουσίας οφειλόμενη σε κληρονομία και ανατίμηση της αξίας της λόγω αύξησης του πληθωρισμού. - Πλημμέλεια που δημιουργεί το λόγο αναιρέσεως του άρθρου 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ αποτελεί ή μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων των οποίων έγινε επίκληση και προσαγωγή. - Ως αίτηση αφεθείσα αδίκαστη νοείται κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολΔ όχι οποιαδήποτε α

Σύμβαση εργασίας μισθωτών εποχικών επισιτιστικών επιχειρήσεων.

- Σύμβαση εργασίας μισθωτών εποχικών επισιτιστικών επιχειρήσεων.- Η διάρκεια της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου είναι σαφώς καθορισμένη είτε γιατί συμφωνήθηκε ρητά ή σιωπηρά, είτε γιατί προκύπτει από το είδος και το σκοπό της σύμβασης εργασίας. Χαρακτηριστικό της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου είναι ότι τα μέρη γνωρίζουν επακριβώς το χρονικό σημείο της λήξης της. Η σύμβαση αυτή παύει αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 669 παρ. 1 ΑΚ, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνομολογήθηκε,

Λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ.

- Λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 559 αριθ. 14 ΚΠολΔ. Προϊσχύον δικονομικό καθεστώς. Ν. 2915/2001. Έναρξη ισχύος. Ποιες υποθέσεις υπάγονται στη νέα ρύθμιση. Κριτήρια. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Απαραίτητα στοιχεία δικογράφου ανακοπής.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 14 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, αν το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαραδέκτου. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως αναφέρεται σε ακυρότητες, δικαιώματα και απαράδεκτα από το δικονομικό μόνο δίκαιο.- Στ

Επανάληψη διαδικασίας προς όφελος του κατηγορουμένου.

- Επανάληψη διαδικασίας προς όφελος του κατηγορουμένου. Προϋπόθεση παραδεκτού.- Κατά το άρθρο 525 παρ. 1 περιπτ. 2 ΚΠΔ η με αμετάκλητη απόφαση περατωθείσα ποινική διαδικασία επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασθέντος δια πλημμέλημα ή κακούργημα και εάν, μετά την οριστική καταδίκη απεκαλύφθησαν νέα άγνωστα στους καταδικάσαντες δικαστές γεγονότα ή αποδείξεις, οι οποίες μόνες ή εν συνδυασμώ προς τις προηγουμένως προσκομισθείσες, καθιστούν φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

- Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3251/2004 "Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις", όταν ο εκζητούμενος συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι ο πρόεδρος εφετών στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος. Κατά δε την

Ασφάλιση από τροχαία ατυχήματα.

- Ασφάλιση από τροχαία ατυχήματα. Προϋποθέσεις άσκησης πλαγιαστικής αγωγής. Αδράνεια του δικαιούχου. Στοιχεία αγωγής.- Η ενεργοποίηση της πλαγιαστικής αγωγής έχει ιδιαίτερη σημασία όταν η αξίωση του ζημιωθέντος έναντι του ασφαλιστή έχει παραγραφεί, όχι όμως και του ασφαλισμένου τρίτου, για την αξίωση του οποίου κατά του ασφαλιστή ισχύει η μακρότερη παραγραφή του άρθ. 10 ν. 2496/1997.Διατάξεις: ΚΠολΔ: 72, Νόμοι: 2496/1997

Aρμόδιο καθ΄ ύλην Δικαστήριο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών είναι το Ειρηνοδικείο, μόνο εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου.

Aρμόδιο καθ΄ ύλην Δικαστήριο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών είναι το Ειρηνοδικείο, μόνο εάν ο εκτελεστός τίτλος είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου. Οταν εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη, αρμόδιο καθ' ύλην Δικαστήριο, (όπως προκύπτει και από το γράμμα του άρθρου 933 παρ. 2 που αναφέρει εξαιρετική αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου σε απόφαση και όχι σε διαταγή πληρωμής Ειρηνοδικείου) είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Κτηματολογικές εγγραφές.

- Κτηματολογικές εγγραφές. Ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη. Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικού φύλλου. Διαδικασία και προϋποθέσεις παραδεκτού.- Για το ακίνητο, το οποίο φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στις πρώτες εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», αυτός που επικαλείται ότι είναι κύριος ή δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου και να ζητήσε

Βασική αρχή ότι για την τελείωση των τυπικών νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους.

- Βασική αρχή ότι για την τελείωση των τυπικών νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και των λοιπών κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, απαιτείται η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους. Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των Υπουργών ή Υφυπουργών και οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Διοίκησης δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν με ειδική διάταξη του νόμου προβλέπεται δημόσια γνωστοποίηση με άλλο πρόσφορο

Επίσπευση από Τράπεζα αναγκαστικού πλειστηριασμού.

- Επίσπευση από Τράπεζα αναγκαστικού πλειστηριασμού. Αναγκαστική εκτέλεση κατά τις ειδικές διατάξεις επί ανωνύμων εταιρειών.- Οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του Ν. Δ/τος 17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών", που διατηρήθηκαν σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το άρθρο 52 αριθ. 3 του Εισαγωγικού του νόμου ορίζουν τα ακόλουθα η πρώτη απ' αυτές "1. Ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει το πλειστηρίασμα προς την δανείστριαν λαμβάνων δυνάμει

Παραβίαση του δεδικασμένου, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.

- Παραβίαση του δεδικασμένου, που ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 ΣΤ ΚΠΔ υφίσταται, όταν ο αμετάκλητος καταδικασθείς ή αθωωθείς καταδικάζεται για την ίδια ακριβώς πράξη και όχι για άλλη συρρέουσα.- Προϋπόθεση για την απαγόρευση ασκήσεως δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως είναι να έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Αν τέτοια κρίση δεν έχει προηγηθεί, παραδεκτώς ασκείται μέσα στη νόμιμη προθεσμία δεύτερη αίτηση αναιρέσεως, η οποία είναι συμπληρωματική τη

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Διαφυγόν κέρδος. Πιθανολόγηση κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων. Πιθανή ή ενδεχόμενη ζημία.- Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 929 και 298 ΑΚ συνάγεται, ότι αυτός που έπαθε βλάβη στο σώμα ή την υγεία του δικαιούται να αξιώσει και τη μελλοντική αποθετική του ζημία (διαφυγόν κέρδος) γιατί λόγω της μειωμένης ικανότητας προς εργασία από βλάβη του σώματος ή της υγείας χάνει τα εισοδήματα από την εργασία, την οποία, έχοντας πλήρη ικανότητα κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Αυτοκινητικό δυστύχημα. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Εξαίρετο. Το αυτοκίνητο περιλαμβάνεται στο εξαίρετο.- Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου παρέχεται στο δικαστήριο η δυνητική ευχέρεια να επιδικάσει στα μέλη της οικογένειας του θύματος χρηματική αυτή ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, το ύψος της οποίας καθορίζει με βάση βάση τους οικείους καθοριστικούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι το πταίσμα του υπόχρεου, το συντρέχον πταίσμα του θύματος, η ηλικία κα

Αναγκαστική εκτέλεση.

- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή. Παραγραφή. Επίδοση επιταγής προς εκτέλεση.- Ουσιαστική συνέπεια της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση είναι κατ’ άρθρον 264 ΑΚ και η διακοπή της παραγραφής της αξιώσεως και αν δεν επακολουθήσει εκτέλεση και αποδεικνύεται από το αποδεικτικό επιδόσεως. Αποτέλεσμα δε της διακοπής της παραγραφής είναι ότι ο διαδραμών χρόνος δεν υπολογίζεται, από δε το πέρας της διακοπής αρχίζει νέα παραγραφή. Επί παραγραφής εμπραγμάτων αξιώσεων ο καθολικός ή ειδικός διάδι

Προστασία καταναλωτή.

- Προστασία καταναλωτή. Καταχρηστικότητα ΓΟΣ.- Σύμβαση πιστωτικής κάρτας. Όρος ότι η παρέλευση άπρακτης της ορισθείσας προθεσμίας, η μερική ή ολική εξόφληση συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή και αναγνώριση του υπολοίπου. Στέρηση της δυνατότητας αμφισβήτησης της οφειλής.- Καταγγελία της συμβάσεως αλληλόχρεου λογαριασμού από την τράπεζα, χωρίς να θέσει εύλογη προθεσμία.

Αίτηση αναστολής απόφασης περί προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος.

Αίτηση αναστολής απόφασης περί προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστήματος. Δεκτό το αίτημα συνεκτιμώμενης από το Δικαστήριο, της ανεπανόρθωτης βλάβης, την οποία θα υφίστατο σε διαφορετική περίπτωση ο αιτών, ο οποίος επιπλέον έχει κριθεί αθώος από τα ποινικά δικαστήρια. Διατάξεις: ΚΔΔ: 200, 202, 277Νόμοι: 2717/1999

Προσκύρωση ή ρυμοτόμηση.

- Προσκύρωση ή ρυμοτόμηση. Αποζημίωση προς το Δήμο. Έκπτωση.- Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής στο δήμο ή στην κοινότητα ολόκληρου του ποσού της αποζημιώσεως, την οποία οφείλει ο υπόχρεος λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού της αποζημιώσεως, του νόμου δε μη διακρίνοντος η έκπτωση αυτή παρέχεται, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της αποζημιώσεως καθορίστηκε με απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίο

Εργατικά εγκλήματα.

- Εργατικά εγκλήματα. Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. - Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών απαιτείται να προσδιορίζεται συγκεκριμένη οφειλή του εργοδότη που απασχολεί προσωπικό για ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και συγκεκριμένη οφειλή αυτού από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους σ' αυτόν εργαζόμενους και η μη καταβολή των σχετικών ποσών εντός ενός

Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 562 παρ. 2, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔικ προκύπτει ότι, αν η αγωγή κρίθηκε κατ΄ ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 ΚΠολΔ), πρέπει να καθορίζεται στο αναιρετήριο η συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάσθηκε και το, κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος, ερμηνευτικό ή υπαγωγικό σφά

Άγρα πελατών.

- Άγρα πελατών. Οι καθών και το προσωπικό τους, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες στα καταστήματα τους, παροτρύνουν αυτούς με επιφωνήματα, χειρονομίες σφυρίγματα, χειροκροτήματα ή τραγούδια προσβάλλοντας ευθέως τους αιτούντες στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, έκφανση της οποίας είναι και η άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. - Για να γεννηθεί αξίωση προστασίας από προσβολή της προσωπικότητας, θα πρέπει η προσβολή να είναι παράνομη, δηλαδή να αντίκειται σε δι

Ανακοπή κατά της εκτέλεσης.

- Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Υποκατάσταση αρχικού επισπεύδοντος. - Mε το άρθρο 934 του ΚΠολΔ, καθιερώνεται το σύστημα της κατά στάδια προσβολής με ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, των επί μέρους πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, η οποία ανακοπή αν αφορά ακυρότητες των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, που έλαβαν χώρα από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη και πέρα, που είναι η σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης, πρέπει να ασκείται με πο

Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση.

- Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί ένσταση. Όροι και προϋποθέσεις προβολής της. - Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από σύμβαση αφορώσα στην κατασκευή δημοσίου έργου, λύεται δια της δικαστικής οδού, δια της ασκήσεως προσφυγής, κατά της εκδιδόμενης επί της αιτήσεως θεραπείας αποφάσεως του Υπουργού ή κατά της τεκμαιρόμενης απορρίψεως της αιτήσεως θεραπείας λόγω απράκτου παρόδου της προθ

Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου του προηγήθηκε της άσκησής του, καθώς και η πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, δημιούργησαν στον υπόχρεο

Κατά την έννοια του άρθρου 281 ΑΚ, το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά και όταν η συμπεριφορά του δικαιούχου του προηγήθηκε της άσκησής του, καθώς και η πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε, κατά το διάστημα που μεσολάβησε, δημιούργησαν στον υπόχρεο την εύλογη πεποίθηση ότι δεν θ' ασκηθεί το δικαίωμα, σε τρόπο ώστε η μεταγενέστερη άσκησή του που θα έχει επαχθείς για τον οφειλέτη συνέπειες, να μη δικαιολογείται επαρκώς και να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα χρ

Εκπροσώπηση.

Εκπροσώπηση. Το δικαίωμα της οργανικής εκπροσώπησης της εταιρείας, εφόσον επιτρέπει το καταστατικό της, μπορεί να ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο και σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία έτσι δικαιούνται να ασκήσουν τις ως άνω εξουσίες, που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ανάλογα με την έκταση της επιτραπείσης υποκαταστάσεως. Στην περίπτωση αυτή το μέλος του συμβουλίου ή ο τρίτος στον οποίο μεταβιβάστηκε η εξουσία του Δ.Σ. είναι υποκα

Ορισμένο διεκδικητικής αγωγής.

- Ορισμένο διεκδικητικής αγωγής.- Για να είναι πλήρης και ορισμένη η διεκδικητική αγωγή ακινήτου, πρέπει να περιέχει το δικόγραφό της, εκτός από άλλα στοιχεία, και ακριβή περιγραφή του επιδίκου ακινήτου, που αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς, έτσι ώστε να μη γεννιέται αμφιβολία για την ταυτότητά του. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η διεκδικητική αγωγή στηρίζεται σε παράγωγο τρόπο κτήσης της κυριότητας, για το ορισμένο αυτής αρκεί, κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ, να γίνεται στο δικόγρα

Εισαγωγή αυτοκινήτου αναπήρου ατελώς στην Ελλάδα.

- Εισαγωγή αυτοκινήτου αναπήρου ατελώς στην Ελλάδα. Οδήγηση από άλλο πρόσωπο. Μη έγκριση της τελωνειακής αρχής. Άρση της ατέλειας.- Η οδήγηση από άλλο πρόσωπο, του αυτοκινήτου το οποίο είχε εισαχθεί στην Ελλάδα ατελώς για την εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών του αναπήρου, χωρίς την έγκριση της τελωνειακής αρχής, συνιστά τελωνειακή παράβαση που συνεπάγεται την άρση της παρασχεθείσας ατέλειας και την επιβολή δασμών και λοιπών φόρων.Διατάξεις:Νόμοι: 896/1937 άρθ. 7, 490/1976 άρθ. 1, 1798/1988 άρθ. 16, 1906/199

Παράβαση κράτους μέλους.

Παράβαση κράτους μέλους. Οδηγία 92/100/ΕΟΚ. Πνευματική ιδιοκτησία. Δικαίωμα εκμισθώσεως και δανεισμού. Παράλειψη μεταφοράς εντός της ταχθείσας προθεσμίας.Διατάξεις:Οδηγία: 92/100/ΕΟΚ άρθ. 5

Ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως.

- Ολική ή μερική αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτή επί αποφάσεως που αναγνωρίζει δικαίωμα, εκτός αν με βάση την απόφαση αυτή παρέχεται στο διάδικο που νίκησε, η δυνατότητα πραγμάτωσης του αντικειμένου της αναγνωριστικής δίκης κατά το χρόνο που παρεμβάλλεται μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αναιρέσεως με την απόκτηση εκτελεστού τίτλου (διαταγής πληρωμής), οπότε μπορεί να διαταχθεί η αναστολή της εκτελέσεως αυτής με την έννοια προφανώς της αναστολής του δεδ

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ.

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ. Πρόληψη της χρησιμοποιήσεως του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υποχρέωση των δικηγόρων να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για κάθε γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πράξεως νομιμοποιήσεως εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δικαίωμα για δίκαιη δίκη. Επαγγελματικό απόρρητο και ανεξαρτησία των δικηγόρων.Διατάξεις:Οδηγίες: 91/308/ΕΟΚ άρθ. 2α, 6, 2001/97/ΕΟΚ

Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη οφειλή του εργοδότη, που απασχολεί προσωπικό, για ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και τους ε

Για τη στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της μη έγκαιρης καταβολής των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών απαιτείται να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη οφειλή του εργοδότη, που απασχολεί προσωπικό, για ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο και τους εργαζόμενους σ' αυτόν, καθώς και μη καταβολή των σχετικών ποσών εντός μηνός αφότου κατέστησαν απαιτητά στον Ασφαλιστικό Οργανισμό στον οποίο είναι ασφαλισμένο το απασχολούμενο προσωπικό. Γνήσια εγκλήματα παράλειψης.

Άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών.

- Άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Αυθαίρετη και παράνομη λειτουργία τηλεοπτικού σταθμού. Άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3051/2002 και άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 2644/1998. Αντισυνταγματικότητα. Παραπομπή στην Ολομέλεια.- Η αιτούσα επικαλείται τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 του ν. 2644/1998 και 19 παρ. 2 του ν. 3051/2002 ως νόμιμο έρεισμα για τη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού της. Κατά τις διατάξεις αυτές, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικοί σταθμοί, που δεν είναι εφ

Κτηματολόγιο.

- Κτηματολόγιο. Μη προσκόμιση κτηματογραφικού αποσπάσματος. Απαράδεκτο συζήτησης ανακοπής του άρθρου 933 για ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης.- Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2308/1995 ένα μήνα μετά την τελευταία από τις προβλεπόμενες στο προηγούμενο άρθρο δημοσιεύσεις ανακοίνωσης για την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και των προσωρινών πινάκων με μνεία του δικαιώματος υποβολής ένστασης κατά της εγγραφής στα προσωρινά αυτά κτηματολογικά στο