1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Οικείο πταίσμα.

- Οικείο πταίσμα. Προϋπόθεση της μη επιδικάσεως αποζημιώσεως υπέρ του ζημιωθέντος ή μειώσεως του ποσού της είναι να υπάρχει πταίσμα του ζημιωθέντος που να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη ζημία.- Η κρίση ότι η πράξη ή η παράλειψη του ζημιωθέντος αποτελεί έναν από τους αναγκαίους όρους του αποτελέσματος (της ζημίας του ), ανάγεται στα πράγματα και δεν ελέγχεται ακυρωτικώς, η κρίση όμως ότι η πράξη ή η παράλειψη αυτή είναι δυνατόν να θεωρηθεί αντικειμενικώς ως πρόσφορος αιτία του αποτελέσματ

Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου.

- Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Επανάληψη δίκης από καθολικούς διαδόχους θανόντος και από αντίδικο αυτού. Απουσία του διαδίκου. Αυτεπάγγελτος έλεγχος κλήτευσης αντιδίκου. Συζήτηση ωσεί παρών. Μη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτο συζήτησης.- Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α', 287, 290, 291 παρ. 1 και 292 του ΚΠολΔ, που, κατ' άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η δίκη διακόπτεται, και αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία

Kατά το άρθρο 559 αρ.

Kατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο παρά τo νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προετάθησαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα νοούνται και οι διά λόγου εφέσεως ή αντεφέσεως ή παραδεκτώς διά των εκκλήτων προτάσεων προτεινόμενοι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουμένου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος. Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να προτ

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, η ονομασία των οδών και των πλατειών και η τοποθέτηση πινακίδων ανήκει στην αρμοδιότητ

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, ο προσδιορισμός και η λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων, η ονομασία των οδών και των πλατειών και η τοποθέτηση πινακίδων ανήκει στην αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του κοινοτικού ή δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο κοινοτικό κατάστημα. Η δημοσίευση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα, κατά το πλήρες περιεχόμενο, των κ

Συνιδιοκτησία.

- Συνιδιοκτησία. Απόλυτη χρήση αυτοτελούς ιδιοκτησίας. Βλάβη δικαιωμάτων συνιδιοκτητών.- Η ενάσκηση του δικαιώματος κάθε συνιδιοκτήτη για απόλυτη χρήση της αυτοτελούς ιδιοκτησίας του πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη βλάπτονται τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών που απορρέουν είτε από τη δική τους αποκλειστική κυριότητα σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου, είτε από τη αναγκαία συγκυριότητά τους σε κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής (άρθρα 1117 ΑΚ, 2 Ν. 3741/1929). Πότε επέρχεται βλάβη στ

Κανονισμός πολυκατοικίας και δικαίωμα κάθε συνιδιοκτήτη για χρήση στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα της οικοδομής, μεταξύ των οποίο και το δώμα.

- Κανονισμός πολυκατοικίας και δικαίωμα κάθε συνιδιοκτήτη για χρήση στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα της οικοδομής, μεταξύ των οποίο και το δώμα. - Συγκεκριμένη περίπτωση παρεμπόδισης σύγχρησης κοινόκτητου χώρου λόγω διατήρησης σκύλου στον χώρο αυτό. Απόρριψη ισχυρισμού κατόχου του κατοικιδίου περί αποκλειστικής χρήσης του χώρου, λόγω μη απόδειξής του. Διατάξεις:Νόμοι: 3741/1929 άρθ. 2, 4, 5, 13AK: 1002, 1117 ΕισΝΑΚ: 54

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Πράξη αναλογισμού αποζημίωσης. Παρεμπίπτουσα έρευνα της νομιμότητας της πράξεως της διοίκησης από το πολιτικό δικαστήριο κατά την κρίση του υπόχρεου προς αποζημίωση. Δεδικασμένο που απορρέει από την απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης. Δέσμευση της ιδιοκτησίας για την ανέγερση σχολείου και στη συνέχεια χαρακτηρισμός του χώρου ως πρασίνου. Ο νέος χαρακτηρισμός επάγεται τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, για την οποία τροποποίηση πρέπει να συνταχ

Ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ.

- Ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ. - Παρέμβαση του Δικαστηρίου για την ανάκληση διαχειριστών ΕΠΕ απαιτείται α) στην ανάθεση από το καταστατικό της διαχείρισης σε εταίρους για ορισμένο χρόνο και β) στην ανάθεση για ορισμένο χρόνο με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων της διαχείρισης διελούς ΕΠΕ σε εταίρους ή τρίτους εφόσον οι εταίροι διαφωνούν στην ανάκληση του διαχειριστή και συντρέχει σπουδαίος λόγος. Δεν προβλέπεται δηλαδή παρέμβαση του Δικαστηρίου για την ανάκληση καταστατικών διαχειρισ

Εκκρεμοδικία.

Εκκρεμοδικία. Η άσκηση της αγωγής, δια της καταθέσεως του περί αυτής δικογράφου, έχει ως συνέπεια την εκκρεμοδικία. Η επέλευση της εκκρεμοδικίας δεν στερεί τους διαδίκους από την εξουσία να μεταβιβάσουν το επίδικο πράγμα ή δικαίωμα ή να συστήσουν εμπράγματο δικαίωμα και κατά συνέπεια η μεταβίβαση του επίδικου πράγματος ή η σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος δεν επιφέρει καμία μεταβολή στη δίκη και ο ειδικός διάδοχος έχει δικαίωμα να ασκήσει παρέμβαση, προκύπτει ότι παρέχεται κατ’ αρχήν

Ανώνυμη εταιρεία.

- Ανώνυμη εταιρεία. Διορισμός προσωρινής διοίκησης. Από τη διάταξη του αρ. 69 ΑΚ (η οποία εφαρμόζεται και στην Ανώνυμη Εταιρία βλ. σχετ. ΑΠ 619/1987, Δ 19, 283, ΕφΘεσ 1750/1992, Αρμ. 27, 38), προκύπτει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, μπορεί, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να διορίσει προσωρινή διοίκηση της εταιρίας και όταν τα συμφέροντα των μελών αυτής συγκρούονται με τα συμφέροντα του νομικού προσώπου, το οποίο έχει δική του προσωπικότητα και είναι υποκείμενο ξεχωριστών δ

Στοιχεία πλαστογραφίας.

- Στοιχεία πλαστογραφίας. Κατάρτιση πλαστών συναλλαγματικών. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. - Κατά το άρθρο 216 παρ. 1 ΠΚ, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας μετά

Εργατικό ατύχημα.

- Εργατικό ατύχημα. Θάνατος εργαζομένου. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Στοιχεία αγωγής. Επίκληση εγγράφου. Ένορκες βεβαιώσεις. Όροι ασφαλείας.- Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 299, 914, 922, 926 και 932 ΑΚ, οι συγγενείς του θύματος, του οποίου ο θάνατος επήλθε συνεπεία εργατικού ατυχήματος, που οφείλεται σε πταίσμα και συνεπώς και σε οποιαδήποτε αμέλεια του εργοδότη ή των προσώπων, που ο τελευταίος έχει προστήσει στην υπηρεσία του, έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν να τ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Προσβολή πράξης της αρχής. Απαράδεκτη η υπό κρίση αίτηση. Η προσβαλλόμενη κατά την πλειοψηφία στερείται εκτελεστότητας.- Η προσβαλλόμενη 41/2002 "απόφασις" της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος, στερείται εκτελεστότητος δεδομένου ότι δι' αυτής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρος διατυπώνει απλώς γνώμην επί του τεθέντος ερωτήματος, η οποία πάντως δεν αποτελεί σύστασιν ή υπόδειξιν ούτε εξέτασιν παραπόνων κατ'

Επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων επιβάλλεται μία συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την επαύξηση της βαρύτερης από τις ποινές που συρρέουν κατά το λόγο των υπολοίπων επιμέρους συρρεουσών ποινών.

- Επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων επιβάλλεται μία συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την επαύξηση της βαρύτερης από τις ποινές που συρρέουν κατά το λόγο των υπολοίπων επιμέρους συρρεουσών ποινών. Οι ποινές αυτές που συρρέουν διατηρούν τη νομική αυτοτέλειά τους και μετά τον καθορισμό της συνολικής και δεν απορροφώνται από αυτή γι' αυτό, αν από νόμιμο λόγο, μεταγενέστερο της εκδόσεως της συγχωνευτικής αποφάσεως, όπως, όταν με νεότερη νομική διάταξη, επέλθει παραγραφή επιβληθεισώ

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, διότι δεν προκύπτει αν η απόφαση έλαβε υπόψη όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν σε αυτό, καθώς δεν γίνεται ειδική μνεία των αποδεικτικών αυτών μέσων.

Αναιρείται η απόφαση του Εφετείου, διότι δεν προκύπτει αν η απόφαση έλαβε υπόψη όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκόμισαν και επικαλέστηκαν σε αυτό, καθώς δεν γίνεται ειδική μνεία των αποδεικτικών αυτών μέσων.Διατάξεις: ΚΠολΔ: 559 αριθ. 11γ

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αρχή αναλογικότητας. Τροποποίηση σχεδιασμού έργου. Έγκριση νέας τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Παράνομη αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μειοψηφία.- Δημοσία Έργα. Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατασκευή του μετώπου εξόδου των διδύμων σηράγγων του ανισόπεδου κόμβου Σκαραμαγκά. Απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία το

Καταγγελία σύμβασης εργασίας.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας. Συνδικαλιστικά στελέχη. Απαγόρευση απόλυσης.- Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5, 10 και 15 του ν. 1264/82, με τις οποίες θεσπίστηκε αυξημένη ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών απέναντι στην καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη, προκύπτει ότι κατ' αρχήν απαγορεύεται η απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών, εκτός εάν συντρέχει ένας από τους λόγους που περιοριστικώς αναφέρονται στην παράγραφο 10 του εν λόγω άρθρου 14 και διαπιστωθεί αυτός κατ

Εκκαθαριστές.

- Εκκαθαριστές. Αξίωση για την καταβολή αμοιβής τους. Δημόσιο.- Διορισμός εκκαθαριστών. Εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. - Τα μέλη του Δ.Σ. αποτελούν μέλη οργάνου της εταιρείας, συνδέονται δε με την εταιρεία με σχέση εντολής εάν παρέχουν σ' αυτήν υπηρεσίες χωρίς αμοιβή. Ενώ εάν λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία και μάλιστα τακτικά, μπορεί να συνδέονται με αυτήν είτε με σχέση «έμμισθης εντολής» υπό την μορφή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας.- Η α

Μέμψη άστοργης δωρεάς.

- Μέμψη άστοργης δωρεάς. Διαδοχικές δωρεές. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1835 ΑΚ, κάθε δωρεά εν ζωή του κληρονομουμένου, η οποία κατά το άρθρο 1831 υπολογίζεται στην κληρονομία, μπορεί να ανατραπεί εφόσον η κληρονομία, που υπάρχει, κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, δεν επαρκεί για να καλύψει τη νόμιμη μοίρα. Αν έγιναν διαδοχικές δωρεές, η προηγουμένη είναι δυνατόν να προσβληθεί, εφόσον δεν επαρκεί η ανατροπή της μεταγενέστερης. Κατά την έννοια της ανωτέρω

Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων.

- Διεθνής οδική μεταφορά πραγμάτων. Ολική ή μερική απώλεια του φορτίου. Ευθύνη μεταφορέα. Hθελημένη κακή διαχείριση.- Επί της χερσαίας μεταφοράς πραγμάτων που ρυθμίζεται από τη διεθνή Σύμβαση της Γενεύης (CMR), στην αγωγή για αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ολικής ή μερικής του φορτίου αρκεί, για το ορισμένο αυτής, να επικαλεστεί ο ενάγων την αξία των απωλεσθέντων εμπορευμάτων σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή της αγοράς ή τη συνήθη τιμή των εμπορευμάτων αυτού του είδους και ποιότητας στον τόπο

Αναίρεση.

Αναίρεση. Απαράδεκτο συζήτησης. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 576 παρ. 1, 2 και 3, 568 παρ. 1 και 4 και 498 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανισθεί κάποιος διάδικος, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει αν επισπεύδει αυτός τη συζήτηση ή όταν την επισπεύδει άλλος, αν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σε αποφατική δε περίπτωση να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση ως προς όλους τους διαδίκους. Διατάξεις: ΚΠολΔ: 498, 568, 576,

Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.

- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αρκεί η ύπαρξη αμφιβολιών χωρίς να απαιτείται ειδική μνεία και αξιολόγηση καθενός από αυτά. Τι απαιτείται για την ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης.- Kατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν πράγματι λήφθηκαν υπόψη από το δ

Έργο του εκκαθαριστή επιχείρησης, που έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, είναι η πώληση, με πλειοδοτικό διαγωνισμό όλου του ενεργητικού της επιχειρήσεως, ως συνόλου, είτε η επιχείρηση ευρίσκεται σε λειτουργία, είτε όχι.

Έργο του εκκαθαριστή επιχείρησης, που έχει τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, είναι η πώληση, με πλειοδοτικό διαγωνισμό όλου του ενεργητικού της επιχειρήσεως, ως συνόλου, είτε η επιχείρηση ευρίσκεται σε λειτουργία, είτε όχι. Ως ενεργητικό, νοείται το σύνολο των αναγραφομένων στον τελευταίο εγκεκριμένο από τη γενική συνέλευση ισολογισμό της εταιρείας στοιχείων του ενεργητικού και των τυχόν, άλλων μη αναγραφομένων στον ισολογισμό στοιχείων και δικαιωμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνο

Το ένδικο μέσο, άρα και εκείνο της αναιρέσεως, είναι απαράδεκτο, αν ο διάδικος που το άσκησε αποδέχθηκε την προσβαλλόμενη απόφαση είτε ρητά είτε σιωπηρά, δηλαδή με πράξεις που φανερώνουν τη βούλησή του για αποδοχή της.

Το ένδικο μέσο, άρα και εκείνο της αναιρέσεως, είναι απαράδεκτο, αν ο διάδικος που το άσκησε αποδέχθηκε την προσβαλλόμενη απόφαση είτε ρητά είτε σιωπηρά, δηλαδή με πράξεις που φανερώνουν τη βούλησή του για αποδοχή της. Η καταβολή από τον αναιρεσείοντα, χωρίς επιφύλαξη, της δικαστικής δαπάνης στην οποία καταδικάσθηκε με την απόφαση του Εφετείου, δεν συνιστά και αποδοχή της αποφάσεως. εφόσον δεν αμφισβητήθηκε η αλήθεια κάποιου πραγματικού ισχυρισμού, απόκειται στο δικαστή να κρίνει, σε συν

Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.

Εμπορικές μισθώσεις ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές, που καταρτίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1892/1990 (31.7.1990) χωρίς να προηγηθεί άρση των απαγορεύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 αυτού, είναι έγκυρες και ισχύουν για μία εξαετία, έστω και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο, διεπόμενες κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του πδ 34/1995 και επομένως και εκείνης του άρθρου 5 παρ. 1 αυτού, καθώς και του άρθρου 611 ΑΚ οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και επί εμπορικών μισθ

Εργατικό ατύχημα.

- Εργατικό ατύχημα. Υπαιτιότητα εργολάβου. Αναιρείται η προσβαλλόεμνη απόφαση.- Αν ο θανατωθείς από ατύχημα, που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση των καθολικών διαδόχων του. Οι τελευταίοι έχουν κατά του εργοδότη αξίωση για εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 ΑΚ εφόσον το ατύχημα οφείλεται σ

Για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, δεν αποκλείεται δε η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της απαιτήσεως με την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1

Για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση, δεν αποκλείεται δε η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυράσεως της απαιτήσεως με την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 του ΑΚ. Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται με οπισθογράφηση, κατά την διάταξη του άρθρου 1251 του ΑΚ, είναι και η επιταγή, καθόσον από τη μη ύπαρξη στο νόμο 5960/1933 «περί επιταγής», αντίστοιχης διάταξης του άρθρου 19 του ν. 5325/1932, με την ο

Ασφάλιση αυτοκινήτου.

- Ασφάλιση αυτοκινήτου. Η ασφαλιστική σύμβαση που καλύπτει την αστική ευθύνη των ενεχομένων κατά νόμο για ατύχημα προσώπων, καταρτίζεται εγγράφως. Το έγγραφο δεν έχει συστατικό χαρακτήρα, πλην αν δεν έχει συνταγεί έγγραφο, η σύμβαση μεταξύ των μερών αποδεικνύεται με όρκο ή ομολογία. Για τη δέσμευση του ασφαλιστή δεν είναι απαραίτητο το έγγραφο να υπογράφεται και από τον αντισυμβαλλόμενο. Η αποδοχή από τον αντισυμβαλλόμενο μπορεί να γίνει και σιωπηρώς χωρίς υπογραφή του στο ασφαλιστήριο

Αυτοκινητικό ατύχημα.

- Αυτοκινητικό ατύχημα. Υποκατάσταση ΙΚΑ. Υπολογισμός ζημίας παθόντος. Σωματική βλάβη.- Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 5 του ΝΔ 4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4476/1965 και του άρθρου 18 του ΑΝ 1654/1986 συνάγεται ότι το ΙΚΑ, για τις οφειλόμενες ασφαλιστικές παροχές προς τους ασφαλισμένους του, οι οποίοι δικαιούνται αποζημίωση για ζημία που προξενήθηκε σε αυτούς λόγω ασθενείας, αναπηρίας κλπ., υποκαθίσταται από το νόμο κατά το ποσό των οφειλόμενων στο ζημιωθέντ

Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση.

- Μη συμμόρφωση με αναιρετική απόφαση. Αυτοκινητικό ατύχημα. Συνυπαιτιότητα. Αναίρεση.- Λόγος αναίρεσης για παραβίαση από το άρθρο 559 αρ. 18 ΚΠολΔ ιδρύεται αν το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε με την αναιρετική απόφαση, δηλαδή δεν ακολούθησε ως προς το νομικό ζήτημα που λύθηκε με την παραπεμπτική απόφαση του Αρείου Πάγου τη λύση που δόθηκε από αυτόν. Το νομικό ζήτημα μπορεί να ανάγεται είτε στο ουσιαστικό είτε στο δικονομικό δίκαιο. Δεν επιλύεται όμως νομικό ζήτημα, όταν με την

Δικηγορική αμοιβή για σύνταξη αγωγής.

- Δικηγορική αμοιβή για σύνταξη αγωγής. Το Δικαστήριο οφείλει να λάβει υπ’ όψη του για τον προσδιορισμό της αμοιβής το αίτημα της συνισταμένης σε ορισμένη χρηματική απαίτηση συνταχθείσης αγωγής, εκτός αν προταθεί και αποδειχθεί από τον εναγόμενο ένσταση εκ του άρθρου 102 του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει ως βάση ότι το αγωγικό αίτημα είναι προφανώς εξογκωμένο και τούτο μπορούσε να το αντιληφθεί ο δικηγόρος, αν εξακρίβωνε επιμελέστερα τα πράγματα, οπότε ο κανονισμός της αμοιβής δεν θα γί

Αοριστία λόγων αναίρεσης.

- Αοριστία λόγων αναίρεσης. Ασαφείς αιτιολογίες. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης. Αρχή της αναλογικότητας.- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4 566 παρ.1, 577 παρ.3 και 578 ΚΠολΔ συνάγεται ότι, αν η αγωγή ή άλλη αυτοτελώς αίτηση ή ανταίτηση κρίθηκε κατ' ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη, για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία ή εκ πλαγίου παραβίαση κανόνα ο

Συνδικαλισμός.

- Συνδικαλισμός. Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών.- Κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 5, 7 και 23 παρ. 2 του ν. 1264/1982 είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας μελών της διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό της, προστατεύονται κατά σειρά ο πρόεδρος, αναπλ. πρόεδρος ή αντιπρόεδρος, ο γενικός γραμματέας κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της θητείας τους και ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός αν υπάρχει ένας από τους λόγους που αναφέ

Προθεσμίες.

Προθεσμίες. Εγκλήματα δια του τύπου. Προθεσμία αναίρεσης. Κατά το άρθρο μόνο παρ. 3 του Ν. 2243/1994, στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ. Το κλάσμα που τυχόν προκύπτει συμπληρώνεται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Από τη σαφή αυτή διάταξη του ειδικού αυτού νόμου, προκύπτει ότι επί αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εγκλήματα

Αίτηση Αναίρεσης.

- Αίτηση Αναίρεσης. Απαράδεκτο συζήτησης. Επίσπευση συζήτησης. - Αν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όμως την επισπεύδει ο αντίδικός του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος ή ο μη παριστάμενος με τον τρόπο που ορίζει ο

Σύμβαση εργασίας.

- Σύμβαση εργασίας. Περίπτωση καθαρίστριας νυχτερινού κέντρου. Η πρόσθετη συμφωνία για εκμετάλλευση της γκαρνταρόμπας και πώληση τσιγάρων δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας. - Αν κατά τη διάρκεια της συμβάσεως συμφωνηθεί η παροχή από το μισθωτό εντός του νομίμου ωραρίου, πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας, η οποία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής δεν είναι συναφής με την αρχικώς συμφωνηθείσα, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει για τη

Πλοιοκτησία, κυριότητα πλοίου και εφοπλισμός.

- Πλοιοκτησία, κυριότητα πλοίου και εφοπλισμός. - Είναι πραγματικό το ζήτημα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ποιος πράγματι έχει την εκμετάλλευση του πλοίου. - Συνήθης μορφή ναυτιλιακής επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι εκείνη που ο επιχειρηματίας μη θέλοντας να διακινδυνεύσει απεριόριστα κεφάλαια, συνιστά σπουδαίως και όχι εικονικώς μία ή περισσότερες εταιρείες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες αγοράζουν ένα ή περισσότερα πλοία και τα εκμεταλλεύονται για δικό τους λογαριασμό, εί

Παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

- Παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Ποιες προϋποθέσεις της εφαρμόζονται και στην περίπτωση των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.- Κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997, η παραβίαση της προθεσμίας καταβολής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, των χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, πλην ιδιωτών, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και τα τελωνεία, τα ο

Kατά το άρθρο 138 παρ.

Kατά το άρθρο 138 παρ. 1 ΑΚ δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, όταν μεταξύ των όρων που απαιτούνται για την κατάρτιση της υπό την εικονική καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας είναι συστατικός τύπος, όπως το συμβολαιογραφικό έγ

Τακτικό και έκτακτο προσωπικό της ΔΕΗ.

- Τακτικό και έκτακτο προσωπικό της ΔΕΗ. Κλάδοι του προσωπικού, μισθολογικά κλιμάκια και προϋποθέσεις πλήρωσης οργανικών θέσεων. Ένταξη έκτακτου προσωπικού στο τακτικό. Αναίρεση λόγω παραβίασης ουσιαστικού κανόνα δικαίου.- Με το άρθρο 2 του Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού της ΔΕΗ, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ΝΔ 210/1974 και ως εκ τούτου έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου, το προσωπικό της ΔΕΗ διακρίνεται στο τακτικό, το οποίο είναι εκείνο που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις που υπάγεται αυτοδ

Δημόσια έργα.

- Δημόσια έργα. Διοικητικές διαφορές ουσίας. Αγωγή αποζημιώσεως κατά ανώνυμης εταιρείας προερχόμενης εκ μετατροπής από ν.π.δ.δ. Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Νέα άσκηση ενδίκου βοηθήματος, εάν αυτό απορριφθεί τελεσιδίκως λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.- Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων. Διοικητικές διαφορές υπαγόμενες στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων γεννώνται, όχι μόνον από τις συμβάσεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργω

Προστασία υδρορευμάτων.

- Προστασία υδρορευμάτων. Επεμβάσεις. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις.- Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 880/1979 σκοπείται η προστασία κάθε υδρορεύματος, αδιαφόρως των διαστάσεών του (πλεύσιμος ή μη ποταμός ή και ρυάκι) και της συνεχούς ή εποχικής ροής ύδατος. Τα υδρορεύματα, ειδικώτερα, που μαζί με τη χλωρίδα και την πανίδα τους αποτελούν όχι μόνο υδρογεωλογικά φαινόμενα αλλά και οικοσυστήματα, προστατεύονται καθ΄ όλη τους την έκταση, εντός της οποίας απαγορεύονται επεμβάσεις που θίγουν τη λει

Nόμιμα επιδίδεται η εκδοθείσα οριστική απόφαση του Εφετείου και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που παρέστη κατά την ενώπιον αυτού δίκη, από την επίδοση δε αυτής αρχίζει και η πιο πάνω προθεσμία των τριάντα ημερών της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρ

- Nόμιμα επιδίδεται η εκδοθείσα οριστική απόφαση του Εφετείου και στον πληρεξούσιο δικηγόρο που παρέστη κατά την ενώπιον αυτού δίκη, από την επίδοση δε αυτής αρχίζει και η πιο πάνω προθεσμία των τριάντα ημερών της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως για τον διαμένοντα στην Ελλάδα.- H μνεία στο προεισαγωγικό τμήμα της δικαστικής αποφάσεως ότι ο διάδικος παρέστη με τον αναφερόμενο σ΄ αυτήν πληρεξούσιο δικηγόρο, καθώς και η βεβαίωση στο κύριο σώμα αυτής ότι το δικαστήριο δίκασε κατ' αν

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 44 ν.

- Η προβλεπόμενη από το άρθρο 44 ν. 1892/1990, διεπόμενη δε και από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ συμφωνία, αποτελεί μορφή ιδιότυπης συμβάσεως συμβιβασμού (άρθρο 871 ΑΚ) με την οποία δεσμεύεται συγκεκριμένος αριθμός προσώπων, ήτοι και οι μη συμβληθέντες πιστωτές. Η κατάρτιση δε της συμφωνίας αυτής είναι δυνατό να γίνει μεταξύ της επιχειρήσεως και ενός πιστωτή, ακόμη και μετόχου αυτής, αν αυτός συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις του νόμου.- Μία συμφωνία είναι δυνατό να είναι αντίθετη στα χρηστά

Στους κλάδους του εμπορίου, των μεταφορών και των ασφαλίσεων, όπου οι γενικώς χρησιμοποιούμενοι τύποι των συμβάσεων διατυπώνονται στην Αγγλική γλώσσα και συντάσσονται σύμφωνα με τα έθιμα του Αγγλικού εμπορίου, η υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο παρουσιάζ

- Στους κλάδους του εμπορίου, των μεταφορών και των ασφαλίσεων, όπου οι γενικώς χρησιμοποιούμενοι τύποι των συμβάσεων διατυπώνονται στην Αγγλική γλώσσα και συντάσσονται σύμφωνα με τα έθιμα του Αγγλικού εμπορίου, η υπαγωγή στο Αγγλικό δίκαιο παρουσιάζεται εύλογη και φυσική. - Ασφάλιση θαλαμηγών σκαφών. Marine Insurance Act 1906. - Το συμβόλαιο θαλάσσιας ασφαλίσεως θεωρείται συνομολογηθέν όταν η πρόταση του ασφαλιζομένου έγινε αποδεκτή από τον ασφαλιστή είτε τα ασφαλιστήριο εξεδόθη τη στιγμή εκείν

Συκοφαντική δυσφήμησης δια του τύπου.

- Συκοφαντική δυσφήμησης δια του τύπου.- Η αξιόποινη πράξη της δυσφήμησης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το άρθρο 362 ΠΚ, αντικειμενικώς μεν τον υπό του δράστη ισχυρισμό ενώπιον τρίτου ή διάδοση με οποιοδήποτε τρόπο για κάποιον άλλον γεγονότος, δυναμένου να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη αυτού, υποκειμενικώς δε τη γνώση του δράστη ότι το ισχυριζόμενο ή διαδιδόμενο γεγονός είναι κατάλληλο να βλάψει την τιμή ή την υπόληψη άλλου και την θέληση όπως ισχυρισθεί ενώπιον τρίτου ή διαδώσει το τοιούτο βλα

Η πληρότητα των λόγων αναίρεσης που αφορούν την ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων της προσβαλλόμενης απόφασης καθώς και την παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου.

- Η πληρότητα των λόγων αναίρεσης που αφορούν την ύπαρξη αντιφατικών διατάξεων της προσβαλλόμενης απόφασης καθώς και την παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Αοριστία λόγων αναίρεσης. Αναίρεση λόγω επιδίκασης περισσότερων από όσα ζητήθηκαν. Ο λόγος αναίρεσης του άρθρου 559 αριθ. 10β. Πραγματικά περιστατικά. Αγωγή νομής. Διανομή κληρονομιαίων ακινήτων.- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 566 παρ. 1 και 577 παρ. 3 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι για την πληρότητα του λόγου αναίρεσης από τη διάταξη του

Δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 παρ.

Δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 36 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά το μέρος που μ' αυτήν ορίζεται ότι το σημείωμα που εκδίδεται μετά το πέρας του ελέγχου δεν αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας για τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ή της πράξης επιβολής προστίμου (βλ. ΟλΣτΕ 2370/2007). Στην περίπτωση αυτή επομένως, η φορολογική αρχή έχει την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν από τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και την έκδοση τη

Δικηγορική αμοιβή.

- Δικηγορική αμοιβή. Διεκδίκηση εργασιακών απαιτήσεων. Εργολαβικό Δίκης. Μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση. Πειθαρχική Δίωξη. Παρακράτηση από Δικηγορικό Σύλλογο. Αμοιβή από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Αρχή αναλογικότητας. Μειοψηφία. - Οι προβλεπόμενες από την 144320/1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης πειθαρχικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες και πέραν εκείνων που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 92 παρ. 4 του Δικηγορικού Κώδικα, και ο νομοθέτης θέλησε να εντάξει τις δικηγορικές αμοιβές από τις αναγκασ

Η διάταξη του αρθρ.

-Η διάταξη του αρθρ. 684 ΑΚ ορίζει ότι, εφόσον δεν ορίσθηκε το αντίθετο με τη σύμβαση εργολαβίας, ή δεν συνάγεται το αντίθετο από τη φύση του έργου, ο εργολάβος μπορεί να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του όλου ή μέρους του έργου. Αν ο εργολάβος, επιτρεπτώς, εκτέλεσε μέρος του έργου δια υπεργολάβου, ο εργοδότης υποχρεούται, κατ' αρθρ. 681 ΑΚ, να καταβάλει στον μόνο έναντι αυτού υπεύθυνο εργολάβο την αμοιβή του υπεργολάβου, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνηθείσα και καταβλητέα αμοιβή στον ερ

Αποζημίωση πελατείας.

-Αποζημίωση πελατείας. Σύμβαση αποκλειστικής διανομής. Έννοια και νομική φύση αυτής. Διάκριση από εμπορική αντιπροσωπεία. Ύπαρξη ακουσίου (γνησίου) νομοθετικού κενού. Κοινοτική ρύθμιση. Καταγγελία σύμβασης. Αλυσιδωτές συμβάσεις. - Σε αντίθεση με τον αποκλειστικό διανομέα, που συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, ο εμπορικός αντιπρόσωπος εκτελεί βοηθητική εργασία διαμεσολάβησης, στο όνομα και για λογαριασμό το

Υπερωρία.

- Υπερωρία. Υπερεργασία. Αμοιβή αυτών. Μάρτυρες. Ένορκες βεβαιώσεις. Διαδικασία εργατικών διαφορών. - Ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια, αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και όχι κατά Κυριακές ή άλλες ημέρες αναπαύσεως, για τις οποίες υφίσταται αυτοτελής νομοθετική πρόνοια, και συνεπώς ο απασχολούμενος υπό καθεστώς πέντε εργασίμων ημερών εβδομαδιαίως πραγματοποιε

Μεταβίβαση κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.

- Μεταβίβαση κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εφορειών όλων των δημοσίων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, καθώς και των σχολικών κτιρίων, που ευρίσκονται στην περιφέρειά τους. - Τα ακίνητα βαρύνονται με δουλεία υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία συνίσταται στη χρησιμοποίησή τους μόνο για τη στέγαση σχολείων ή μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης ή λαϊκής επιμόρφωσης. - Καθιερώνεται απαγόρευ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια.

- Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος και έννοια της αμέλειας. Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης καθώς και λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Από τον συνδυασμό της διατάξεως του άρθρου 302 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι, όποιος από αμέλεια επιφέρει το θάνατο άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, προς τη διάταξη του άρθρου 28 του ιδίου Κώδικα, στην οποία ορίζεται ότι

- H σύμβαση δανείου, κατά την έννοια του άρθρου 806 ΑΚ, προϋποθέτει παράδοση, από τον δανειστή στον οφειλέτη, των δανειζομένων χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων
- Ο από τον αρθμ.

- H σύμβαση δανείου, κατά την έννοια του άρθρου 806 ΑΚ, προϋποθέτει παράδοση, από τον δανειστή στον οφειλέτη, των δανειζομένων χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων- Ο από τον αρθμ. 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται (και) όταν το δικαστήριο της ουσίας παρά το νόμο είτε έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που δεν προσκομίσθηκαν, είτε δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Στην τελευταία περίπτωση για το ορισμένο του αναιρετικού λόγου πρέπει

ΑΕΔ.

- ΑΕΔ. Δικαιοδοσία. Άρση αμφισβήτησης για την έννοια τυπικού νόμου.- Για να υπάρχει αντίθεση μεταξύ αποφάσεων των Ανώτατων Δικαστηρίων, σχετικά με την έννοια τυπικού νόμου, για την άρση της οποίας ιδρύεται δικαιοδοσία του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, πρέπει οι αποφάσεις των δύο δικαστηρίων ν’ αναφέρονται στο αυτό κρίσιμο νομικό ζήτημα βάσει των αυτών νομικών διατάξεων. Η αντίθεση πρέπει να προκύπτει από τις αναγκαίες για τη θεμελίωση του διατακτικού των παραπάνω αποφάσεων αιτιολογίε

Επίδοση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Επίδοση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναβολή της υπόθεσης στον Άρειο Πάγο. Έλλειψης νόμιμης βάσης. Επέκταση του ωφέλιμου δεδικασμένου και υπέρ των ομοδίκων.- Με τον υπ' αριθ. 1348/2000 Κανονισμό (ΕΚ) του Συμβουλίου "Περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις", ο οποίος ισχύει από 31-5-2001 (άρθρο 25 αυτού), ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της επιδόσεως και κοινοποιήσεως δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθ

Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη.

- Διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Προσβολή προσωπικότητας.Από το συνδυασμό των άρθρων 648, 652, 656 και 349-351 ΑΚ, 7 παρ. 1 του ν. 2132/1920 και 5 παρ. 3 του ν. 3198/1955 προκύπτει ότι στον εργοδότη ανήκει το δικαίωμα να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του μισθωτού για την αρτιότερη οικονομοτεχνική οργάνωση της επιχειρήσεως του προς επίτευξη των σκοπών αυτής, δεν επιτρέπεται όμως κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος να προκαλείται υλική ή ηθική ζημία

Η εμφάνιση του σοκολατένιου αυγού εντός δίχρωμου περιτυλίγματος, το οποίο παρουσιάζεται σκισμένο στο άνω μέρος ώστε να φαίνεται το αυγό σπασμένο, προσδίδει στην απεικόνιση, κατά την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου, ικανό διακριτικό χαρακτήρα.

Η εμφάνιση του σοκολατένιου αυγού εντός δίχρωμου περιτυλίγματος, το οποίο παρουσιάζεται σκισμένο στο άνω μέρος ώστε να φαίνεται το αυγό σπασμένο, προσδίδει στην απεικόνιση, κατά την ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου, ικανό διακριτικό χαρακτήρα.

Προσβολή προσωπικότητας.

- Προσβολή προσωπικότητας. Επί παράνομης προσβολής της προσωπικότητας καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη του προσβάλλοντος μόνο ως προς την αξίωση για την άρση της προσβολής, ενώ για την αξίωση αποζημίωσης και για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ο νόμος απαιτεί και την συνδρομή του στοιχείου της υπαιτιότητας. - Έννοια "ειδήσεων" για την εφαρμογή του άρθρου 920 ΑΚ. Οι διαδιδόμενες ειδήσεις πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και να μην αληθεύει εξολοκλήρου το σχετικό γεγονό

Διεθνής οδική μεταφορά.

- Διεθνής οδική μεταφορά. Ηθελημένη κακή διαχείριση. Καταστροφή του μεταφερόμενου εμπορεύματος. Παραγραφή αξιώσεων κατά του μεταφορέα.- Ο μεταφορέας ευθύνεται προς αποζημίωση χωρίς τους ποσοτικούς περιορισμούς της CMR, αν ο δικαιούχος της αποζημιώσεως ενάγων ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η ζημία επήλθε από ηθελημένη κακή διαχείριση του μεταφορέα ή από πταίσμα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, το δικαστήριο της οποίας επιλήφθηκε της υποθέσεως, ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείρισ

Κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος.

- Κατάχρηση διευθυντικού δικαιώματος. Προσβολή προσωπικότητας. Ενόψει των διατάξεων των άρθρων 57 και 59 του ΑΚ, με τις οποίες εξειδικεύεται η προστασία της αξίας του ανθρώπου, παράνομη προσβολή υφίσταται η προσωπικότητα και από την καταχρηστική άσκηση ορισμένου δικαιώματος, εφόσον με αυτή πλήττεται το πρόσωπο του ανθρώπου σε οποιαδήποτε από τις συνιστώσες της αξίας του, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πνευματική και σωματική εργασία (ΟλΑΠ 812/1980). Ειδικότερα, τέτοια προσβολή συντρέχει κα

Άσκηση δεύτερης αναίρεσης.

- Άσκηση δεύτερης αναίρεσης. Παραίτηση από αναίρεση. Ομαδικές απολύσεις. Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης. Προδικαστικό έρώτημα.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 555 ΚΠολΔικ δεύτερη αναίρεση του ίδιου διαδίκου κατά της ίδιας απόφασης ως προς το ίδιο ή άλλο κεφάλαιο δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση όμως νομότυπης παραιτήσεως του διαδίκου από το δικόγραφο της αναιρέσεως δεν εμποδίζεται η άσκηση νέας αιτήσεως αναιρέσεως, διότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 295, 299 ΚΠολΔ, η παραίτηση έχει

Η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί από αδικοπραξία, δεν καταργήθηκε ούτε περιορίστηκε από άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Η προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί από αδικοπραξία, δεν καταργήθηκε ούτε περιορίστηκε από άρθρο 11 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Το άρθρο 11 του ανωτέρω συμφώνου εισάγει δικαιοκωλυτικό κανόνα που αποκλείει την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατ΄εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις, όταν η μη εξόφληση των συμβατικών υποχρεώσεών του οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία αυτού προς εξόφληση, την ο

Τραπεζική κατάθεση.

- Τραπεζική κατάθεση. Ανώμαλη παρακαταθήκη. Ευθύνη τράπεζας. Καταβολή σε μη δικαιούχο. Συντρέχον πταίσμα.- Η κατάθεση χρημάτων σε τράπεζα φέρει το χαρακτήρα ανώμαλης παρακαταθήκης επί της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ περί δανείου και εκείνη του 827 για την ευθύνη του θεματοφύλακα. - Η ευθύνη της τράπεζας παραμένει συμβατική ακόμη και αν αποδόθηκε το οφειλόμενο ποσό σε μη δικαιούχο και αυτό οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια των οργάνων της τράπεζας. Επειδή δε άμεσα ζημιωθε

Σύμβαση των Βρυξελλών.

Σύμβαση των Βρυξελλών. Άρθρο 16, σημείο 4. Διαφορές σε θέματα καταχωρίσεως ή κύρους των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αποκλειστική διεθνής δικαιοδοσία του δικαστηρίου του τόπου καταθέσεως ή καταχωρίσεως. Αγωγή για την αναγνώριση αντιποιήσεως. Ζήτημα του κύρους του διπλώματος ευρεσιτεχνίας τεθέν παρεμπιπτόντως.

Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών.

- Ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών. Πράγματα που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 559 παρ. 1 ΚΠολΔ και 561 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η εκτίμηση του περιεχομένου της δικαιοπραξίας από το δικαστήριο της ουσίας αποτελεί εκτίμηση γεγονότων και επομένως δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Ομοίως εκτίμηση γεγονότων αποτελεί και η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ότι το περιεχόμενο μιας δικαιοπραξίας είναι σαφές ή ότι δημιουργούντα

Κατάργηση δίκης ενώπιον ΣτΕ.

- Κατάργηση δίκης ενώπιον ΣτΕ. Ανάκληση της προσβαλλόμενης διακήρυξης. Άρθρο 5 Ν. 2522/1997.- Με την υπ’ αριθμ. Φ.830/174/562074/ Σ.990/31.3.2005, απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ανακλήθηκε εξ υπαρχής η υπ’ αριθμ. Φ.800/79/592958/Σ.3263/1.10.2004 έγκριση εντολής διενέργειας του διαγωνισμού με βάση την ήδη προσβαλλόμενη διακήρυξη (υπ’ αριθμ. 22/2004) καθώς και η υπ’ αριθμ. Φ.830/8/556679/Σ.119/14.1.2005 πράξη του αυτού Υφυπουργού περί κατακυρώσεως του διαγωνισμού. Επομένως, με την πράξη αυτή πρέπει προδήλως να θεωρηθεί ότι ανακλήθη

Προκειμένου να ερμηνευθεί διαθήκη, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις λέξεις.

- Προκειμένου να ερμηνευθεί διαθήκη, αναζητείται η αληθινή βούληση του διαθέτη, χωρίς προσήλωση στις λέξεις. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταγενέστερη μεταβολή συνθηκών αναζητείται η εικαζόμενη βούληση του διαθέτη. - Ερμηνεία με αναζήτηση διαφορετικής βούλησης από εκείνη που εκφράστηκε με τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο διαθέτης, είναι επιτρεπτή μόνον αν η διατύπωση της διαθήκης με τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο διαθέτης είναι ασαφής και δεν αποδίδει με πληρότητα εκείνο που ο διαθέτης πρα

Κατά την έννοια του Ν.

Κατά την έννοια του Ν. 2121/1993 οι φωτογραφίες αποτελούν προσωπικό πνευματικό δημιούργημα, εφόσον εμφανίζουν πρωτοτυπία. Η χρήση των προστατευόμενων έργων του δημιουργού χωρίς προηγούμενη άδειά του, συνιστά παράνομη και υπαίτια προσβολή του περιουσιακού και ηθικού πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο εκδότης υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, να προβεί σε έλεγχο της εκκαθάρισης του υλικού που χρησιμοποιεί. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται στον εντοπισμό του δημιουργού των φωτογραφιών, αφενός για να του

Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

- Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Για την πληρότητα της αιτιολογίας της απόφασης δεν απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας της αποδοχής καθώς πρόκειται για υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Το έγκλημα της απάτης και η έννοια του όρου «γεγονότα». Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Λήψη υπόψη εγγράφων χωρίς προηγούμενη ανάγνωσή τους στο δικαστήριο.- Το έγκλημα της απάτης προϋποθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ, μεταξύ άλλων, για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεώ

Δεδικασμένο.

- Δεδικασμένο. Αποδοχές μισθωτού. Αλλαγή νομοθετικού καθεστώτος.-Από τις διατάξεις των άρθρων 321, 322, 324 και 331 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι από τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασμένο και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη, τούτο δε συμβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια δικαιολογητική σχέση και

Έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων.

- Έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων. Αρχαιολογικοί χώροι. Ποιός έχει έννομο συμφέρον για παρέμβαση στο ΣτΕ.- Όπως έχει ήδη κριθεί (βλ. Σ.τ.Ε. 3661/2005 Ολομ., 4558/2005, 578/2006 κ.ά.), καθ’ ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2, 43 παρ. 2 και 102 παρ. 1 του Συντάγματος, η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακος και η θέσπιση, με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δομήσεως, επιβάλλεται να γίνονται, κατ’ αρχήν, μόνον με την έκδοση προεδρικού διατ

Ανώνυμες εταιρείες.

- Ανώνυμες εταιρείες. Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικό δικαίου.- Το άρθρο 3 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών", ορίζον ότι "η εκδότρια ονομαστικής ομολογίας ή άλλης αποδείξεως καταθέσεως χρημάτων εταιρεία, η πληρώσασα αυτήν εξοφλημένην δια της επ' αυτής υπογραφής του δικαιούχου, απαλλάσσεται και αν η υπογραφή ήτο πλαστή, πλην αν η εκδότρια κατά την πληρωμή ετέλει εν δόλω ή βαρεία αμέλεια", εξακολουθεί ισχύον, ως ειδικό, μη καταργ