1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Ερμηνεία διαθήκης.

- Ερμηνεία διαθήκης. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης.- Κατά την έννοια του άρθρου 825 ΚΠολΔ, το Εφετείο Αθηνών είναι το αποκλειστικώς αρμόδιο Δικαστήριο να κρίνει ανεκκλήτως κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας για την ερμηνεία διαθήκης ή άλλης ουσιαστικής γενικά πράξεως, με την οποία έχουν διατεθεί περιουσιακά στοιχεία με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Κράτους ή κοινωφελών σκοπών, μόνον όταν προκύπτει αμφιβολία ή αμφισβήτηση για ζητήματα σχετι

Έφεση.

- Έφεση. Παράσταση με δήλωση εφεσίβλητου. Ερημοδικία εκκαλούντος, ο οποίος είχε ερημοδικασθεί πρωτοδίκως. Αρχή της προφορικότητας. Πότε η προφορική συζήτηση στο Εφετείο είναι υποχρεωτική.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 270, 524 παρ. 1 και 2 και 528 ΚΠολΔ, όπως αυτά ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τα άρθρα, αντιστοίχως, 12, 16 παρ. 3 και 16 παρ. 4 του ν. 2915/2001, προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η προφορική συζήτηση ενώπιον όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, ενώ ενώπιον των δευτεροβάθμιων

Αναίρεση για παραμόρφωση εγγράφου.

- Αναίρεση για παραμόρφωση εγγράφου. Στοιχεία για το ορισμένο και έννοια εγγράφου. Δεν αποτελούν έγγραφα εκείνα στα οποία αποτυπώνονται άλλα αποδεικτικά μέσα πχ γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις αυτοψίας. - Έννοια παραμόρφωσης (θετική και αρνητική). Ο ως άνω λόγος αναίρεσης ιδρύεται μόνο όταν το δικαστήριο της ουσίας στηρίχτηκε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για τη διαμόρφωση της κρίσης του, επί ουσιώδους ισχυρισμού στο συγκεκριμένο έγγραφο. - Συγκεκριμένη περίπτωση παραμόρφωση πρακτικού δ

Αυτοκίνητα.

- Αυτοκίνητα. Αδικοπραξία. Αποζημίωση. Αιτιώδης συνάφεια. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης σε ανήλικο.- Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. Τέτοιος σύνδεσμος πρόσφορος για την επέλευση του αποτελέσματος υπάρχε

Απάτη κατ' επάγγελμα.

- Απάτη κατ' επάγγελμα. Εμπίστευμα. Συναυτουργία.- Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ "'Οποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών". Ακόμη κατά την παράγραφο 3 εδ. α' του άν

Εκείνος ο οποίος κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος βιομηχανικής ή εμπορικής επιχειρήσεως κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο άλλος νόμιμα μεταχειρίζεται, δύνα

- Εκείνος ο οποίος κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος βιομηχανικής ή εμπορικής επιχειρήσεως κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το οποίο άλλος νόμιμα μεταχειρίζεται, δύναται να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσεως και αν ακόμη η χρήση του γνωρίσματος αυτού γίνεται με μερικές παραλλαγές, εφόσον αυτές δεν αποκλείουν τον κίνδυνο συγχύσεως. - Κίνδυνος συγχύσεως. Μπορεί να δημιουργηθεί ακόμη

Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

- Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Πότε προβάλλεται. - Από τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ. 3, 237 παρ. 1, 269 παρ. 1 ΚΠολΔ και 281 ΑΚ προκύπτει ότι ο συνιστών ένσταση αυτοτελής ισχυρισμός του εναγομένου περί καταχρηστικής ασκήσεως του αγωγικού δικαιώματος, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να προβάλλεται κατά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, είτε με τις προτάσεις που κατατίθενται στο ακροατήριο, είτε με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ώστε να καθίσταται δ

Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

- Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου, απορριπτικής ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.- Αίτηση αναιρέσεως με την οποία προσβάλλεται απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, επί εφέσεως κατ' αποφάσεως Ειρηνοδικείου, απορριπτικής ανακοπής κατά πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, εκδιδομένου κατά το άρθρο 2 παράγρ. 1 του ΑΝ 263/1968, ή η τελεσίδικη, τυχόν πρωτοβάθμια ειρηνοδικειακή απόφαση, είναι απαράδεκτη, επειδή προσβάλλει απόφαση μη υποκείμενη στο ένδικο

Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

- Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Τι περιλαμβάνεται στην έννοια της αμοιβής. Οικογενειακά επιδόματα και ποιοί είναι οι δικαιούχοι. Συμφωνία των ρυθμίσεων αυτών με το Σύνταγμα.- Kατά το άρθρο 22 παρ. 1β του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο έχει εφαρμογή στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό

Δυνητική και αναγκαστική ομοδικία.

- Δυνητική και αναγκαστική ομοδικία. - Οι πρωτοδίκως ομόδικοι μπορούν να ασκήσουν από κοινού έφεση χωρίς να απαιτείται να προβάλουν κοινούς λόγους εφέσεως, τόσο στην περίπτωση της αναγκαστικής όσο και στην περίπτωση της δυνητικής ομοδικίας, δεδομένου ότι υφίσταται αποχρών λόγος για μία τέτοια διάκριση. - Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 2676/1999 ορίζεται ότι τα ποσά των εφάπαξ βοηθημάτων, που χορήγησε το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. στους ασφαλισμένους του κατ’ εφαρμογ

Επίδοση εγγράφου σε νομικό πρόσωπο.

-Επίδοση εγγράφου σε νομικό πρόσωπο. Το έννομο συμφέρον ως προϋπόθεση άσκησης αναίρεσης. Όρια εξουσίας του Εφετείου. Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 126 παρ.1 στοιχ. δ' 127 παρ.1, 129 παρ.1 και 139 παρ.1 στοιχ. δ' του ΚΠολΔ συνάγεται, εκτός άλλων, ότι σε περίπτωση επίδοσης εγγράφου σε νομικό πρόσωπο πρέπει το έγγραφο αυτό να παραδίδεται σ' εκείνον που είναι εκπρόσωπός του κατά το νόμο ή το καταστατικό, ότι αν αυτός δεν βρεθεί στο κατά το ά

Σύμφωνα με το άρθρο 559 αριθ.

- Σύμφωνα με το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτ. γ΄ του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης και αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αναίρεσης αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν το δικαστήριο της ουσίας έλαβε υπόψη του όλα τ' αποδεικτικά μέσα που νόμιμα επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι, τα οποία ήταν υποχρεωμένο να λάβει υπόψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 3

Κατάταξη απαιτήσεων δικηγόρων.

- Κατάταξη απαιτήσεων δικηγόρων. Προνόμια.- Οι νέοι Δήμοι και Κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση άλλων Δήμων και Κοινοτήτων καθίστανται καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων και υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συνενωθέντων Δήμων και Κοινοτήτων.- Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι συνενωθείς Δήμος ή Κοινότητα, συνεχίζονται επ' ονόματι του νέου Δήμου, χωρίς καμμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέλθε

Πυλωτή πολυκατοικίας.

- Πυλωτή πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να αποτελέσει ιδιοκτησία.- Η οικοδομή ανεγείρεται με άδεια και υπό το πολεοδομικό σύστημα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο ακάλυπτος αυτός χώρος δε μπορεί ν' αποτελέσει διηρημένες ιδιοκτησίες, που να ανήκουν δηλαδή σε ένα ή περισσότερους ιδιοκτήτες, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες είτε τρίτοι, αλλά θα παραμείνει ως κοινόχρηστος, με την πιο πάνω έννοια, χώρος, επί του οποίου αποκτάται αυτοδικαίως, όπως προαναφέρθηκε συγκυριότητα, εφόσον υφίστατα

Κατά το άρθρο 559 αριθ.

Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση όταν το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, το δικαστήριο θεωρείται ότι επιδικάζει περισσότερα από όσα ζητήθηκαν και όταν παρά το γενόμενο ολικό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό, δέχεται ολικά ή μερικά αυτήν σαν να ήταν καταψηφιστική.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα.

Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 10 παρ. 1 και 6 παρ. 5 του ν. 489/1976, σαφώς προκύπτει ότι για κάθε είδος κινδύνου που υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση, ο έναντι του ζημιωθέντος περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστή, μέχρι του ύψους του ασφαλιστικού ποσού, ισχύει, εφόσον τούτο είναι σύμφωνο προς τα θεσπισμένα ελάχιστα όρια, διαφορετικά ο περιορισμός δεν ισχύει και η ευθύνη του ασφαλιστή εξικνείται μέχρι των ως άνω νομίμων ορίων. Δ

Σύμβαση ασφάλισης με ανώνυμη εταιρεία, όπου ως αντισυμβαλλόμενος εκ παραδρομής αναγράφηκε ο Πρόεδρος του Δ.

- Σύμβαση ασφάλισης με ανώνυμη εταιρεία, όπου ως αντισυμβαλλόμενος εκ παραδρομής αναγράφηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.- Για να είναι ορισμένη η αγωγή με βάση ασφαλιστική σύμβαση δεν απαιτείται να αναφέρεται ούτε το ποσό ούτε ο τόπος και χρόνος καταβολής του ασφαλίστρου για το ορισμένο της αγωγής με την οποία ζητείται η επιδίκαση ασφαλιστικής αποζημιώσεως, εφόσον η κατάρτιση της σύμβασης ή η έναρξη των αποτελεσμάτων της δεν εξαρτήθηκε από την καταβολή, γεγονός που πρέπει να προτείνεται (Βλ. και Α

Εκκαθάριση.

- Εκκαθάριση. Πίνακας κατάταξης. Ανακοπή. - Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα κατατάξεως των πιστωτών που συντάσσεται από τον εκκαθαριστή προβληματικής και υπερχρεωμένης επιχειρήσεως είναι το εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εκκαθαριστής. Οι αποφάσεις επί ανακοπών κατά πινάκων κατάταξης, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθίστανται αμετάκλητες, εφόσον έχουν εκδοθεί αποφάσεις του εφετείου επ΄ αυτών και δεν έχει συζητηθεί η τυ

Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

- Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Εκ του ότι ο νομοθέτης είτε με νόμο, είτε με διοικητική κανονιστική πράξη, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, καθορίζει γενικότερα τους όρους του αδίκου, παρέπεται ότι δεν μπορεί να προκύψει, έστω και αν προκαλείται ζημία σε τρίτον, ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ από την εκ μέρους της πολιτείας νομοθέτηση με τα αρμόδια αυτής όργανα ή από την παράλειψη των οργάνων αυτών να νομοθετήσουν, εκτός αν από τη νομοθέτηση ή την παράλ

Το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και τι απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή του.

- Το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης και τι απαιτείται για τη στοιχειοθέτησή του. Η υποχρέωση ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 362 και 363 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως απαιτείται: α) ισχυρισμός ή διάδοση από τον υπαίτιο με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου για κάποιον άλλον γεγονότος που θα μπορούσε να βλάψει τ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 217 ΚΔΔ, 224 και 63 ΚΔιοικΔ και 2 του ΚΕΔΕ και 51, 52, 53 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ερμηνευόμενων ενόψει της διάταξης του άρθρου 20 παρ.

- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 217 ΚΔΔ, 224 και 63 ΚΔιοικΔ και 2 του ΚΕΔΕ και 51, 52, 53 του Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας, ερμηνευόμενων ενόψει της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος συνάγεται ότι για να βεβαιωθεί ταμειακά οφειλόμενο ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας, πρέπει να υφίσταται οριστικός προσδιορισμός της φορολογικής ενοχής, στηριζόμενος, είτε σε πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, είτε σε οριστική απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου, είτε σε πράξη προσδιορισμού φόρ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία.

- Ανθρωποκτονία από πρόθεση και ληστεία. Σε ποια περίπτωση τα δύο εγκλήματα συρρέουν αληθινά. Αναίρεση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.- Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 380 του ΠΚ όποιος με σωματική βία εναντίον προσώπου ή με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, αφαιρεί από άλλον ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα ή τον εξαναγκάζει να του το παραδώσει για να το ιδιοποιηθεί παρανόμως, τιμωρείται με κάθειρξη, κατά δε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, α

καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

- καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Καταχρηστική καταγγελία. Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης. Διευθύνοντες υπάλληλοι.- H καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία και συνεπώς το κύρος αυτής δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή την ελαττωματικότητα της αιτίας για την οποία έγινε, αλλά αποτελεί δικαίωμα του εργοδότη και του εργαζόμενου. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού, όπως και κάθε δικαιώματος, υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 281

Με τη διάταξη του άρθρου 119 παρ.

Με τη διάταξη του άρθρου 119 παρ. 3 ΚΠολΔ ορίζεται ότι κάθε μεταβολή της διεύθυνσης πρέπει να γνωστοποιείται με το δικόγραφο που κοινοποιεί ο ένας διάδικος στον άλλο ή με τις προτάσεις ή με χωριστό δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, επισυνάπτεται στη δικογραφία και κοινοποιείται στον αντίδικο. Η διάταξη, αυτή ως εμπίπτουσα σε αυτές που ρυθμίζουν την επίδοση δικογράφων, είναι από τη φύση της αυτή δικονομική. Για το λόγο αυτό η επικαλούμεν

Χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό επ’ ονόματι δύο ή περισσοτέρων από κοινού, είναι η κατάθεση η οποία περιέχει τον όρο, ότι από τον λογαριασμό αυτό, μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη λοιπών, είτε ένας είτε

Χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ανοικτό λογαριασμό επ’ ονόματι δύο ή περισσοτέρων από κοινού, είναι η κατάθεση η οποία περιέχει τον όρο, ότι από τον λογαριασμό αυτό, μπορεί να κάνει χρήση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς τη σύμπραξη λοιπών, είτε ένας είτε μερικοί, είτε όλοι οι κατ’ ιδίαν δικαιούχοι, η δε χρηματική κατάθεση για την οποία η προηγούμενη παράγραφος, επιτρέπεται να ενεργείται και σε κοινό λογαριασμό με προθεσμία ή ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Σε περίπτωση δε χρηματικής καταθέσεω

Στοιχείο του πραγματικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας, βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη.

- Στοιχείο του πραγματικού κάθε απαιτήσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι και η ανυπαρξία ή ελαττωματικότητα της αιτίας, βάσει της οποίας έγινε η περιουσιακή μετακίνηση και επήλθε ο πλουτισμός του λήπτη. Αυτό ισχύει και επί παροχής εργασίας από εργαζόμενο που δεν έχει τα απαιτούμενα κατά νόμο προσόντα. - Αν ασκηθεί αγωγή με την οποία αναζητείται ευθέως από τον εργαζόμενο ο πλουτισμός του εναγομένου εργοδότη, εξαιτίας της ακυρότητας της συμβάσεως εργασίας, για να είναι ορισμένη η αγωγ

- Τα άρθρα 483-485 ΑΚ καθιερώνουν την αρχή της αντικειμενικής ενέργειας των σ' αυτά αναφερομένων γεγονότων.

- Τα άρθρα 483-485 ΑΚ καθιερώνουν την αρχή της αντικειμενικής ενέργειας των σ' αυτά αναφερομένων γεγονότων. Η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου, και συνεπώς συμφωνία του δανειστή με τον καταβάλλοντα οφειλέτη για υποκειμενική μόνο ενέργεια της καταβολής είναι χωρίς σημασία. Ειδικότερα, κατά τη διάταξη του άρθρου 483 παρ. 1 εδ. 1 ΑΚ "Η καταβολή που έγινε από ένα συνοφειλέτη απαλλάσσει και τους λοιπούς". Στην περίπτωση συμβιβασμού [ΑΚ 871] μεταξύ του δανειστή και ενός από τους πολλούς συνοφειλέτες,

Εργολαβία δίκης.

- Εργολαβία δίκης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Συζητητικό σύστημα στη διαγνωστική δίκη. Λήψη υπ' όψη από το Δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν.- Κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθμ. 19 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς, από το αιτιολογικό της, τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του Δικαστηρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περί της συνδρομής των νόμιμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφ

Καταδολίευση δανειστών.

Καταδολίευση δανειστών. Η διάρρηξη της απαλλοτριωτικής πράξεως του οφειλέτη χωρεί μόνον αν έγινε με πρόθεση βλάβης του δανειστή, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει όταν ο οφειλέτης γνωρίζει ότι με την απαλλοτρίωση του περιουσιακού του στοιχείου θα περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση του δανειστή. Την κατά τα άνω πρόθεση του οφειλέτη πρέπει να γνωρίζει και ο αποκτών τρίτος, εκτός αν η απαλλοτρίωση γίνεται από χαριστικ

Καθολικός διάδοχος.

- Καθολικός διάδοχος. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΚΗΥΚΥ.- Από τις 21.12.2006 το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε πάψει να είναι καθολικός διάδοχος του ΚΗΥΚΥ και να έχει δικαίωμα να συνεχίζει τις δίκες για λογαριασμό του και ως εκ τούτου στις 22.12.2006 δεν νομιμοποιούταν ενεργητικά ν' ασκήσει αναίρεση κατά της ανωτέρω 6451/2006 απόφασης του Εφετείου, που αφορά το ΚΗΥΚΥ. Η έλλειψη της νομιμοποίησής του δεν θεραπεύεται από το γεγονός ότι ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά τη συζήτηση της αναίρεσης, παραστάθηκε η καθολική διάδοχος του ΚΗΥΚΥ εταιρε

Σύμβαση μίσθωσεως έργου μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και μέλους του διοικητικού της συμβουλίου.

- Σύμβαση μίσθωσεως έργου μεταξύ ανώνυμης εταιρείας και μέλους του διοικητικού της συμβουλίου. - Η συναπτόμενη σύμβαση, εφόσον εξέρχεται από τα όρια της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας πρέπει με ποινή απόλυτης ακυρότητάς της να υποβληθεί σε προηγούμενη ειδική έγκριση, της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας. Το μέτρο της «τρέχουσας συναλλαγής» προσδιορίζεται από το ύψος της αμοιβής, τους οικονομικούς εν γένει όρους της σύμβασης, τη δραστηριότητα της εταιρείας, την οικονομ

Αναγγελία απαίτησης δανειστών.

- Αναγγελία απαίτησης δανειστών. Πληρεξουσιότητα. Παράσταση διαδίκου με δικηγόρο. - Το άρθρο 972 ΚΠολΔ ορίζει στην παράγραφο 1 ότι "οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν την απαίτησή τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού, σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, και πρέπει να περιέχει α) διορισμό αντικλήτου στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, αν ο δανε

Χερσαία μεταφορά.

- Χερσαία μεταφορά. Διαδοχική μεταφορά.- Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει, δια συμβάσεως με τον παραγγελέα, να ενεργήσει στο δικό του όνομα, για λογαριασμό όμως του παραγγελέως, ιδίως να μεριμνήσει για την ανεύρεση του μεταφορέως και τη σύναψη με αυτόν σύμβασης για την εκτέλεση της μεταφοράς. Ενδιάμεσος (μεσολαβών) παραγγελιοδόχος. - Έννοια «διαδοχικών μεταφορέων». Απαιτείται το όλο μεταφορικό έργο να αναλαμβάνεται ή (και) να πραγματοποιείται από περισσότερα του ενός πρόσωπα, καθέ

Έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ.

- Έλλειψη ή ανεπάρκεια ή αντιφατικότητα της αιτιολογίας, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ υπάρχει, όταν στο αιτιολογικό, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν αναφέρονται διόλου ή αναφέρονται ανεπαρκώς ή αντιφατικώς τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την κρίση του επί ζητήματος με ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης και έτσι δεν μπορεί να ελεγχθεί, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση συνέτρεχαν οι όροι του

Προβληματικές επιχειρήσεις.

- Προβληματικές επιχειρήσεις. Συμφωνία μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 1892/1990. Σκοπός και συνταγματικότητα της ρύθμισης. - Έννοια των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων. Εμπραγμάτως ασφαλισμένες απαιτήσεις, θεωρούνται κατά την έννοια του νόμου, όχι μόνον εκείνες που ασφαλίζονται με ενέχυρο ή υποθήκη, αλλά και οι ασφαλισμένες με προσημείωση.- Επικύρωση από το Εφετείο της σχετικής συμφωνίας και δέσμευση και των μη συμβληθέντων πιστωτών. Η επικύρωση από το Εφετείο της

Στοιχειοθέτηση εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμισης.

- Στοιχειοθέτηση εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμισης. Έννοια γεγονότος εξωετρικού κόσμου. Επί καταδίκης για το ανωτέρω έγκλημα και προκειμένου η αιτιολογία της απόφασης να θεωρηθεί πλήρης πρέπει να εκτίθενται σε αυτήν και τα πραγματικά περιστατικά, που δικαιολογούν την από μέρους του κατηγορουμένου γνώση της αναλήθειας του ισχυρισμού του.-Ζητήματα εξάλειψης αξιοποίνου και προθεσμία παραγραφής.- Πραγματικά περιστατικά συγκεκριμένης περιπτώσεως και μερική αναίρεση της προσβαλλομένη

Φορολογία εισοδήματος.

- Φορολογία εισοδήματος. Προσδιορισμός εισοδήματος όπως τεκμαίρεται βάσει των δαπανών συντήρησης και κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Πραγματικά περιστατικά. Προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος.- Στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ A' 151/16.9.1994) ορίζεται ότι: «1. Για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν λαμβάνοντα

Για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται να προηγηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της εγκατάστασης αυτής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μετά την οποία και μόνο μπορεί νομίμως να χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια εγκατάσταση από την

Για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτείται να προηγηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων της εγκατάστασης αυτής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, μετά την οποία και μόνο μπορεί νομίμως να χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια εγκατάσταση από την ΕΕΤΤ. Ακύρωση άδειας εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, μετά από σχετική αίτηση των κατοίκων της περιοχής και σωματείων μέλη των οποίων είναι κάτοικοι της περιοχής, δεδομένου ότι δεν είχε προηγηθεί της εκδόσεώς της η σχετική μελέ

Έφεση.

- Έφεση. Ερημοδικία εκκαλούντος στις εργατικές διαφορές. Άδικα προφυλακισθέντες. Αποζημίωση κρατηθέντων προσωρινά ή με δικαστική απόφαση που αθωώθηκαν. Προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης. Το ορισμένο της αγωγής ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την επιδίκαση ποσού ανώτερου από αυτό που προβλέπεται. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Από το άρθρο 674 παρ. 2 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν ερημοδικεί ο εκκαλών στις υποθέσεις που δικάζονται κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών,

Έκθεση επίδοσης.

- Έκθεση επίδοσης. Απουσία παραλήπτη. Μνεία προσώπου που παραδόθηκε το έγγραφο. Άρνηση παραλαβής. Μνεία τρόπου επίδοσης. Κοινοποίηση σε νομικό πρόσωπο. Θυροκόλληση.- Στις διατάξεις των άρθρων 126 παρ. 1 εδ. δ΄, 127 παρ. 1, 128 παρ. 1 και 4, 129 και 139 παρ. 1 ΚΠολΔ ορίζονται τα εξής: Η επίδοση προς νομικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων γίνεται στον εκπρόσωπό τους, κατά το νόμο ή το καταστατικό (126 παρ. 1 εδ. δ΄). Η επίδοση συνίσταται στην παράδοση του εγγράφου στα χέρια του προσώπου προς το οποίο γίνεται (127 π

Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν.

- Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν. Αρκετή η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν λήφθηκαν υπόψη. Δεν επιβάλλεται ειδική αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά μέσα.- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περίπτωση γ' του ΚΠολΔ, ιδρύεται λόγος αναίρεσης της απόφασης και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν. Για την ίδρυση του λόγου αυτού αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν πράγματι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήρ

Kατά το άρθρο 8 εδ.

Kατά το άρθρο 8 εδ. α του ν. 1089/1980 περί εμπορικών και βιομηχανικών, επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων, εκείνος που επικαλείται προτεραιότητα καταχωρίσεως της εμπορικής του επωνυμίας δικαιούται να ζητήσει την απαγόρευση χρήσεως της χρονικώς επόμενης επωνυμίας, εφόσον επικαλείται και αποδεικνύει κίνδυνο συγχύσεως από τη χρήση της τελευταίας. Τη σχετική αγωγή και, αν υπάρχει επείγουσα περίπτωση, την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομιμοποιείται να ασκήσει ο φορέας του δικα

Από τις διατάξεις των παρ.

Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Συντάγματος, με τις οποίες ορίζεται, ότι η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος (παρ. 1) και ότι κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε

Επί προσβολής της νομής με αποβολή ή διατάραξη, επείγουσα περίπτωση, που καθιστά αναγκαία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, συντρέχει, όταν απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως η νομή, προσωρινά, με δικαστική παρέμβαση, γιατί π.

Επί προσβολής της νομής με αποβολή ή διατάραξη, επείγουσα περίπτωση, που καθιστά αναγκαία τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, συντρέχει, όταν απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως η νομή, προσωρινά, με δικαστική παρέμβαση, γιατί π.χ. η πάροδος του χρόνου έως την άσκηση της κύριας αγωγής θα επιφέρει ουσιώδη βλάβη στην υλική φύση του αντικειμένου της νομής, καθώς τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν χαρακτήρα εξασφαλιστικό του δικαιώματος. Στην έννοια της επείγουσας περίπτωσης δεν περικλείεται όμως και ο κίν

Aπό τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.

- Aπό τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 10 περ. α του ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ως αληθινά, χωρίς απόδειξη, προκύπτει ότι ο λόγος αυτός αναίρεσης ιδρύεται, όταν το δικαστήριο δέχεται πράγματα, δηλαδή αυτοτελείς ισχυρισμούς, οι οποίοι τείνουν σε θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση τον δικαιώματος, που ασκείται με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση, χωρίς να έχει προσαχθεί οποιαδή

Ετερόρρυθμη εταιρεία.

- Ετερόρρυθμη εταιρεία. Άκαιρη καταγγελία. Από τη διάταξη του άρθρου 767 παρ. 2 του ΑΚ, συνάγεται ότι είναι άκαιρη η καταγγελία της εταιρίας, όταν γίνεται σε χρόνο κατά τον οποίο η διατήρηση της έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα των εταίρων και ως εξ αυτού η λύση αυτής συνεπάγεται για τους εταίρους την πρόκληση θετικής ζημίας ή διαφυγόντος κέρδους και ότι με την διάταξη αυτή, που αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της καλής πίστης (άρθρα 288 και 281 ΑΚ), δεν αποκαθίσταται η ζημία που πρ

Αν και οι παθόντες είναι περισσότερα από ένα πρόσωπα, δεν πρόκειται για κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, αλλά για μία πράξη υπεξαιρέσεως με περισσότερους από ένα παθόντες, δεδομένου ότι το εξακολουθητικό έγκλημα απαρτίζεται από περισσότερες χρονικώς χωρι

- Αν και οι παθόντες είναι περισσότερα από ένα πρόσωπα, δεν πρόκειται για κατ’ εξακολούθηση έγκλημα, αλλά για μία πράξη υπεξαιρέσεως με περισσότερους από ένα παθόντες, δεδομένου ότι το εξακολουθητικό έγκλημα απαρτίζεται από περισσότερες χρονικώς χωρισμένες μεταξύ τους αξιόποινες πράξεις που τελούνται από το ίδιο πρόσωπο. - Δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι τα μερικότερα ποσά που απαρτίζουν το συνολικά υπεξαιρεθέν ανήκουν σε περισσότερους από ένα πρόσωπα, διότι για την αντικειμεν

Όμοια περίληψη με ΑΠ 1179 ΚΑΙ 1180/2007.

Όμοια περίληψη με ΑΠ 1179 ΚΑΙ 1180/2007.

Παραγραφή αξίωσης κατά σφαλιστή.

- Παραγραφή αξίωσης κατά σφαλιστή. Διετής και πενταετής παραγραφή. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Με την κατάρτιση της συμβάσεως ασφαλίσεως της ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα δημιουργείται εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή χρέους του ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, του οποίου η κατ’ αυτής αξίωση προς αποζημίωση μέχρι του ασφαλιστικού ποσού παραγράφεται μετά την πάροδο δύο ετών από την επομένη της ημέρας του ατυχήματος, ενώ η κατάθεση από τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκ

Εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων με αντιπρόσωπο, η εταιρεία ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί προστήσεως αντικειμενικώς έναντι του ζημιωθέντος τρίτου επενδυτού, όταν η ζημία προήλθε από καταχρηστική συμπεριφορά του αντιπροσώπου, ο οποίος εισέπραξε χρηματικό ποσό, ως αντίτιμο συμμετοχής σε αμοιβαίο κεφάλαιο, χωρίς ποτέ να αποδώσει αυτό στο θεματοφύλακα ή στην εταιρεία διαχείρισης. Ανυπαρξία συντρέχοντος πταίσματος του ε

Επί ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπαγγέλτως αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε σ' αυτή νομοτύπως και εμπροθέσμως, σε αποφατική δε περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση.

Επί ερημοδικίας στην αναιρετική δίκη, ερευνάται αυτεπαγγέλτως αν ο απολειπόμενος διάδικος επισπεύδει τη συζήτηση ή αν κλητεύθηκε σ' αυτή νομοτύπως και εμπροθέσμως, σε αποφατική δε περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση. Κήρυξη απαραδέκτου της συζήτησης, επειδή κρίθηκε ότι δεν ήταν νόμιμη η κλήτευση του αντιδίκου, στον οποίο κοινοποιήθηκε αντίγραφο της αίτησης αναίρεσης με πράξη ορισμού δικασίμου, ωστόσο η έκθεση επίδοσης ανέφερε διάφορη ημέρα δικασίμου από αυτήν της πράξης, οφει

Η έφεση εκζητούμενου ημεδαπού υπηκόου που προσβάλλει απόφαση, με την οποία το Συμβούλιο Εφετών αποφάνθηκε υπέρ εντάλματος συλλήψεως, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία του Ντύσσελντορφ Γερμανίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη επειδή αυτή ασκήθηκε με σχετι

- Η έφεση εκζητούμενου ημεδαπού υπηκόου που προσβάλλει απόφαση, με την οποία το Συμβούλιο Εφετών αποφάνθηκε υπέρ εντάλματος συλλήψεως, που εκδόθηκε από την Εισαγγελία του Ντύσσελντορφ Γερμανίας απορρίπτεται ως απαράδεκτη επειδή αυτή ασκήθηκε με σχετική δήλωση και σύνταξη εκθέσεως ενώπιον του διευθυντή της δικαστικής φυλακής στην οποία εκρατείτο και όχι ενώπιον του Γραμματέα Εφετών, που εξέδωσε την εκκαλούμενη απόφαση. - Από τις διατάξεις που είναι ειδικές στη διαδικασία της αποφάσεω

Μεταξύ του εργοδότη, που έχει υποχρέωση προσλήψεως προσώπων που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου 1648/1986, και του τοποθετούμενου στην επιχείρησή του προστατευόμενου μισθωτού συνάπτεται σύμβαση εργασίας αναγκαστικού χαρακτήρα για τον εργοδ

Μεταξύ του εργοδότη, που έχει υποχρέωση προσλήψεως προσώπων που προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου 1648/1986, και του τοποθετούμενου στην επιχείρησή του προστατευόμενου μισθωτού συνάπτεται σύμβαση εργασίας αναγκαστικού χαρακτήρα για τον εργοδότη, τη δικαιοπρακτική βούληση του οποίου αναπληρώνει η απόφαση επιτροπής. Η σύμβαση αυτή τελειούται με την εμφάνιση του τοποθετηθέντος για την αναληψη υπηρεσίας. Ο εργοδότης αποκρούοντας την πραγματική και προσήκουσα προσφορά των υπηρεσι

Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης.

- Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του Κ.Π.Δ. λόγο αναιρέσεως, όταν εκτίθενται σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλή

Αίτησ αναίρεσης.

- Αίτησ αναίρεσης. Μη λήψη υπ' όψιν αποδείξεων.- Ο κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ΄ ΚΠολΔ αναιρετικός λόγος ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα, που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν, όπως είναι τα έγγραφα που προσκομίζονται είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων. Εξάλλου, κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης, για την ίδρυση αυτού του λόγου αναίρεσης αρκεί μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για τη λήψη υπόψη από το δικαστήριο της ουσ

Προσωπική κράτηση για αδικοπραξία.

- Προσωπική κράτηση για αδικοπραξία. Μή λήψη υπόψη πραγμάτων.- Σύμφωνα με το άρθρο 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ, προσωπική κράτηση ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως μπορεί να διαταχθεί και για απαιτήσεις από αδικοπραξίες. Αν αποδείχθηκε η αδικοπραξία, στην κρίση του δικαστηρίου της ουσίας εναπόκειται να διατάξει ή όχι προσωπική κράτηση, η κρίση του δε αυτή δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. - Κατά το άρθρο 559 αριθ. 8 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπό

Κατά το άρθρο 630A ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.

- Κατά το άρθρο 630A ΚΠολΔ, που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2819/2000 όπως ίσχυε και εφαρμόζεται εν προκειμένω, πριν συμπληρωθεί με το άρθρο 23 ν. 2915/2001, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει.- Με την ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, η οποία υπόκειται στη ρύθμιση των άρθρων 583 επ. ΚΠολΔ, προβάλλονται λόγοι κατά του κύρους της δια

Από τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν.

- Από τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 5960/1933 "περί επιταγής", 297, 298 και 914 ΑΚ συνάγεται, ότι ο εκδότης επιταγής σε διαταγή, η οποία δεν πληρώθηκε κατά την εμφάνισή της επειδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στη πληρώτρια τράπεζα, στη περίπτωση που ενεργεί με πρόθεση, υπέχει ποινική ευθύνη και παράλληλα προκαλεί ζημία στο νόμιμο κομιστή της επιταγής, διαπράττει και αδικοπραξία, αφού η ζημία αυτή επέρχεται με παράνομη πράξη του εκδότη, διότι παραβιάζει τη διάταξη του άρθρου 79 του ν. 5960/1933. Επομέν

Λατομεία.

- Λατομεία. Δικαίωμα εκμετάλλευσης λατομείου. Μίσθωση λατομείου. Απαγορεύεται η υπομίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρων και γενικότερα η κάθε μορφής μεταβίβαση του μισθωτικού αυτού δικαιώματος. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση εισφοράς του μισθωτικού δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείου σε εταιρία. Έξοδος εταίρου από ΕΠΕ. Δικαιώματα του εταίρου. Εν προκειμένω το δικαστήριο έκρινε ότι έξοδος του εταίρου στην επίδικη υπόθεση δεν επέφερε τη λύση της εταιρείας, συνεπώς

Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

- Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς. Διοικητική προσφυγή. - Η πράξη συμβιβαστικής επιλύσεως διαφοράς μεταξύ της φορολογικής αρχής και του φορολογουμένου, καίτοι συντάσσεται με την σύμπραξη του τελευταίου, αποτελεί καταλογιστική του φόρου πράξη, υποκείμενη στην κατ' αρθρο 65 του νδ 3323/1955 (όπως τροποποιήθηκε) διοικητική προσφυγή, για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού λόγους. Συνεπώς, η πράξη με την οποία η φορολογική αρχή αποφαίνεται επί της διοικητικής αυτής πρ

Εγγυητική επιστολή εκδιδόμενη από Τράπεζα.

Εγγυητική επιστολή εκδιδόμενη από Τράπεζα. Εγγυητική επιστολή με ρήτρα «σε πρώτη ζήτηση ή με απλή ειδοποίηση». Έννοια και συνέπειες. Παρά την παραίτηση της τράπεζας από τις μη προσωποπαγείς ενστάσεις του πρωτοφειλέτη δεν επέρχεται αποστέρηση αυτής από την προστασία των διατάξεων των άρθρων 281 και 288 του ΑΚ, στις οποίες όμως μόνο κατ' εξαίρεση και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις μπορεί να καταφύγει.

Κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, δεν επιτρέπεται η λήψη υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων που έγιναν χωρίς νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου, τούτο δε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, γιατί αναφέρεται στη νομιμότητα του αποδεικτικο

Κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, δεν επιτρέπεται η λήψη υπόψη ενόρκων βεβαιώσεων που έγιναν χωρίς νόμιμη κλήτευση του αντιδίκου, τούτο δε εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας, γιατί αναφέρεται στη νομιμότητα του αποδεικτικού μέσου.

Αοριστία λόγων αναίρεσης.

- Αοριστία λόγων αναίρεσης.- Επειδή από τα άρθρα 118 παρ. 5, 566 παρ. 1, 577 και 578 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι, όταν η υπόθεση κρίθηκε κατ' ουσίαν, για να είναι ορισμένος, άρα και παραδεκτός, ο λόγος αναιρέσεως που αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου κατά τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ ή εκ πλαγίου κατά τον αριθ. 19 του ίδιου άρθρα, με ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες, δεν αρκεί η παράθεση στο αναιρετήριο της διατάξεως που φέρεται ότι παραβιάσθηκε, της κατά τον ανα

Υπέρβαση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου και πότε αυτή υπάρχει.

- Υπέρβαση της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου και πότε αυτή υπάρχει. Το ορισμένο των λόγων αναίρεσης που αφορούν την παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου και την ύπαρξη αντιφατικών αιτιολογιών στην απόφαση.- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 4 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Υπέρβαση δικαιοδοσίας υπάρχει, όταν τα πολιτικά δικαστήρια επιλαμβάνονται υποθέσεως, που κατά νόμο ανήκει στη δικαιοδοσία άλλου δικαστηρί

Κατάχρηση δικαιώματος.

- Κατάχρηση δικαιώματος. Η μελλοντική άσκηση παρομοίων αξιώσεων με την επίδικη και από τρίτα πρόσωπα, δεν συνιστά από μόνη της τις ειδικές περιστάσεις της ΑΚ 281, αφού η ενέργεια αυτή αφορά αποκλειστικά στις συνέπειες που μπορεί να έχει για τον οφειλέτη η ικανοποίηση του ήδη ασκηθέντος δικαιώματος και δεν συνδέεται με τη προηγηθείσα της ασκήσεως του δικαιώματος συμπεριφορά του δικαιούχου και του οφειλέτη. Εάν όμως συντρέχουν οι προερχόμενες από τη συμπεριφορά του δικαιούχου ειδικές περι

Στη σύμβαση της ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι των τρίτων, η αξίωση του ασφαλισμένου από τη σύμβαση αυτή (άρθρο 189 ΕΝ) κατά του ασφαλιστή γεννιέται όταν ο τρίτος, που υπέστη τη ζημία και έναντι του οποίου ευθύνεται προς αποζημίωση ο ασφαλισμέν

Στη σύμβαση της ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι των τρίτων, η αξίωση του ασφαλισμένου από τη σύμβαση αυτή (άρθρο 189 ΕΝ) κατά του ασφαλιστή γεννιέται όταν ο τρίτος, που υπέστη τη ζημία και έναντι του οποίου ευθύνεται προς αποζημίωση ο ασφαλισμένος, επιδώσει προς τον τελευταίο τη σχετική με την αποκατάσταση της ζημίας του αγωγή. Και τούτο διότι από τότε επέρχεται η ασφαλιστική περίπτωση, έστω και αν δεν έχει προσδιοριστεί με δικαστική απόφαση ή με εξώδικο συμβιβασμό το μέγεθος της αξίω

Δικαστική δαπάνη και άλλα έξοδα σε περίπτωση ήττας του Δημοσίου.

- Δικαστική δαπάνη και άλλα έξοδα σε περίπτωση ήττας του Δημοσίου.- Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 και 3 ν. 3693/1957, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 παρ. 18 ΕισΝΚΠολΔ, επί δικών με διάδικο το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο του οποίου η νομική υπηρεσία διεξάγεται δια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ισχύει ειδική ρύθμιση αντίστοιχης εξομοιώσεως προς το Δημόσιο, όπως τέτοιο είναι και η αναιρεσείουσα εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 ν. 513/1976 και 34 παρ. 2 του ΠΔ 414/1998, η αποδο

Πολιτιστικά τέλη.

- Πολιτιστικά τέλη. Επιβολή με απόφαση δημοστικού συμβουλίου.- Στην παράγραφο 14 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην κ

Απαλλοτρίωση υπέρ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

- Απαλλοτρίωση υπέρ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Προθεσμία συντελέσεώς της. Αυτοδίκαιη ανάκληση λόγω μη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.- Συντέλεση της απαλλοτρίωσης. Η ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που οδηγεί στην πραγματοποίηση του αμέσου σκοπού της, δηλαδή στην στέρηση της ιδιοκτησίας από τον δικαιούχο και στην κτήση της κυριότητος ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος από τον ωφελούμενο από την απαλλοτρίωση, που αποκτά έτσι πρωτότυπη κυριότητα τ

Επροσώπηση ανώνυμης εταιρείας για την υποβολή έγκλησης.

- Επροσώπηση ανώνυμης εταιρείας για την υποβολή έγκλησης. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία διάταξης.- Η εκπροσώπηση της ανωνύμου εταιρίας έχει ανατεθεί στο διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο κατ' αρχήν ενεργεί συλλογικά. Δύναται όμως το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο καταστατικό, να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρίας (δικαστικώς ή εξωδίκως), είτε την ενέργεια ορισμένης ή ορισμένων πράξεων, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία

Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού, που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία π

-Αναγκαία προϋπόθεση της ευθύνης για αποζημίωση σε σύγκρουση αυτοκινήτων είναι η υπαιτιότητα του οδηγού, που προκάλεσε τη ζημία, καθώς και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του οδηγού αυτού και της σύγκρουσης από την οποία προκλήθηκαν οι ζημίες. Η ύπαρξη του αιτιώδους συνδέσμου σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα καθαρά πραγματικό και κρίνεται από το δικαστήριο της ουσίας. Όμως η κρίση για το αν τα πραγματικά περιστατικά που κυριαρχικά διαπίστωσε το δ

Θέση σε ισχύ του ν.

- Θέση σε ισχύ του ν. 2496/1997. Η τελευταία μεταβατικής ισχύος διάταξη του άρθρου 33 έχει την προφανή έννοια ότι οι παλαιές διατάξεις εξακολουθούν να διέπουν τη ρύθμιση των ήδη πλήρως δημιουργημένων έννομων σχέσεων, ήτοι όταν ήδη πριν από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, ενώ οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται και επί των παλαιών ασφαλιστικών συμβάσεων, αν η ασφαλιστική περίπτωση επήλθε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 2496/1997, ήτοι μετά την 17.11.1997. Για το λόγο άλλωστ

Σε περίπτωση κατάθεσης πελάτη τράπεζας σε λογαριασμό τρίτου, η σχέση του καταθέτη (πελάτη της τράπεζας) με την τράπεζα δεν διέπεται από την σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει με αυτήν, αλλά από τους όρους που η ίδια η τράπεζα θεσπίζει για την εξυπηρέ

Σε περίπτωση κατάθεσης πελάτη τράπεζας σε λογαριασμό τρίτου, η σχέση του καταθέτη (πελάτη της τράπεζας) με την τράπεζα δεν διέπεται από την σύμβαση που ο ίδιος έχει υπογράψει με αυτήν, αλλά από τους όρους που η ίδια η τράπεζα θεσπίζει για την εξυπηρέτηση συναλλαγών τρίτων. Η κατάθεση ποσού σε λογαριασμό τρίτου αποτελεί παροχή υπηρεσιών, την οποία η τράπεζα έχει δικαίωμα να κοστολογεί και να εισπράττει το σχετικό τίμημα.

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Τραυματισμός με αυτοκινήτο. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Προσδιορισμός της αποζημίωσης κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου. Λόγοι αναίρεσης. Παραβίαση αρχής της αναλογικότητας του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Έλεγχος συνταγματικότητας διατάξεως νόμου. Ένσταση συνυπαιτιότητας ζημιωθέντων. Δεν απαιτείται ειδική αξιολόγηση κάθε αποδεικτικού μέσου.- Αδικοπραξία λόγω τραυματισμού με αυτοκίνητο. Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Ο προ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, ο νόμος τιμωρεί αυτόν που προβαίνει στην έκδοση ακάλυπτης επιταγής, χωρίς να εξετάζεται το έγκυρο ή υποστατό της υποκείμενης σχέσεως. Το αξιόποινο της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής δεν επηρεάζεται από την έλλειψη της αιτίας ή οφειλής του εκδότη, γιατί το έγκλημα αυτό, εν όψει της φύσεως της επιταγής ως χρηματικού μέσου πληρωμής και της ανάγκης προστασίας των συναλλαγών, πραγματώνεται με μόνη την έκδοση ή μη πληρωμή της επιταγής, χωρίς να ασκεί