1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου.

- Αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρου. Δικονομικές προϋποθέσεις για την έγκυρη και παραδεκτή έγερση της αγωγής κακοδικίας κατά δικηγόρων. Προσβολή περισσότερων αποφάσεων με το ίδιο αναιρετήριο. Άσκηση εφέσεως από τον διάδικο που δικάστηκε ερήμην. Αναίρεση βάσει του προβλεπόμενου στο άρθρο 559 αριθ. 5 ΚΠολΔ λόγου. - H προβλεπόμενη από το άρθρο 73 παρ. 4 του ΕισΝΚΠολΔ αγωγή κακοδικίας κατά δικηγόρων επιτρέπεται μόνο αν στηρίζεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια αυτών. Στις παραγράφους 1, 2 και 3 της ίδιας δ

Ύψος επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης.

- Ύψος επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης. Αναιρετικός έλεγχος. Αρχή αναλογικότητας.- Η αρχή της αναλογικότητας δεν εφαρμόζεται απ' ευθείας από τα δικαστήρια παρά μόνο για τον έλεγχο συνταγματικότητας νόμων που περιορίζουν δικαιώματα του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει, ότι, όταν το δικαστήριο καλείται να προβεί σε προσδιορισμό εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης στα πλαίσια της ΑΚ 932, δεν εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, αλλά τη σχετική νομοθετική δι

Κατά τη διάταξη του άρθρου 669 ΑΚ η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης μονομερής δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωμα τόσο του μισθωτού όσο και του εργοδότη.

- Κατά τη διάταξη του άρθρου 669 ΑΚ η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου είναι αναιτιώδης μονομερής δικαιοπραξία και αποτελεί δικαίωμα τόσο του μισθωτού όσο και του εργοδότη. Η άσκηση όμως του δικαιώματος αυτού δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς που θέτει το άρθρο 281 Α.Κ., δηλαδή απαγορεύεται και είναι άκυρη, όταν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Τέτο

Έναρξη αποτελεσμάτων υιοθεσίας.

- Έναρξη αποτελεσμάτων υιοθεσίας. Τελεσιδικία δικαστικής απόφασης για την υιοθεσία.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 1560 ΑΚ τα αποτελέσματα της δικαστικής απόφασης για την υιοθεσία αρχίζουν αφότου αυτή γίνει τελεσίδικη. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι τα αποτελέσματα της υιοθεσίας επέρχονται από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης, που, κατά παραδοχή της εκδικαζόμενης κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σχετικής αίτησης την κηρύσσει. Η ρύθμιση αυτή της παρατεθείσης διάταξης

Κατά το άρθρο 559 αρ.

- Κατά το άρθρο 559 αρ. 8 ΚΠολΔ, επιτρέπεται αναίρεση αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη πράγματα που δεν προετάθησαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προετάθησαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Ως πράγματα νοούνται και οι διά λόγου εφέσεως ή αντεφέσεως ή παραδεκτώς διά των εκκλήτων προτάσεων προτεινόμενοι αυτοτελείς πραγματικοί ισχυρισμοί που τείνουν στη θεμελίωση, κατάλυση ή παρακώλυση του ασκουμένου με την αγωγή, ένσταση ή αντένσταση ουσιαστικού ή δικονομικού δι

Τελωνειακές διατάξεις.

- Τελωνειακές διατάξεις. Επιβολή πολλαπλού τέλους. Ατελής εισαγωγή προσωπικών ειδών ιδιωτών. - Για την επιβολή του προβλεπόμενου από αυτές πολλαπλού τέλους απαιτείται αφενός μεν η στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υποστάσεως της χαρακτηριζομένης ως λαθρεμπορίας τελωνειακής παραβάσεως, δηλαδή η συνεπεία διαφυγής της καταβολής απώλεια από το Δημόσιο των κατά νόμο ανηκόντων σ’ αυτό δασμών, τελών, φόρων και λοιπών δικαιωμάτων, αφετέρου δε η εκ δόλου τέλεση των συνιστωσών τη λαθρεμπορία

Αναδρομική επιβολή ασφαλιστικών εισφορών.

- Αναδρομική επιβολή ασφαλιστικών εισφορών. Οικοδομικά έργα.- Οι ασφαλιστικές εισφορές που επιβάλλονται χάριν της κοινωνικής ασφαλίσεως των εργαζομένων σ΄ αυτούς και στους εργοδότες που τους απασχολούν δεν συνιστούν φόρο ή άλλο οικονομικό βάρος, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος (ΟλΣτΕ 832/85), και κατά συνέπεια, η αναδρομική επιβολή τους δεν προσκρούει στον περί απαγορεύσεως της αναδρομικής επιβολής φόρου κανόνα του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Επομένως, η δια του τελευταίου

Δικαιοπραξία.

- Δικαιοπραξία. Έλλειψη συνείδησης των πραττομένων. Απόλυτη ακυρότητα. Νομιμοποίηση διαδίκων. - Από το άρθρο 180 ΑΚ, που, ρυθμίζοντας τα αποτελέσματα της ακυρότητας δικαιοπραξίας, ορίζει ότι η άκυρη δικαιοπραξία θεωρείται σαν να μην έγινε και που έχει την έννοια ότι η άκυρη δικαιοπραξία δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα που επιδιώκονταν με αυτή, μάλιστα δε από τούτο το άρθρο σε αντιπαραβολή προς τα περί ακυρώσεως ορισμένων δικαιοπραξιών άρθρα 154 και 155 ΑΚ, συνάγονται τα εξής: Οι λόγοι της α

Διαχείριση και εκπροσώπηση ομόρρυθμης εταιρείας.

- Διαχείριση και εκπροσώπηση ομόρρυθμης εταιρείας. Ανακοπή ομόρρυθμου εταίρου κατά διαταγής πληρωμής εκδοθείσας εναντίον ομόρρυθμης εταιρείας. Εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας. Εκκαθαριστές. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Εξουσία εφετείου.- Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 και 28 ΕμπΝ, 920 ΚΠολΔ, 72, 759, 777 εδ. α, 780 εδ. α, 781, 782 και 784 εδ. α ΑΚ σαφώς προκύπτει ότι στις προσωπικές εταιρίες, όπως είναι και η ομόρρυθμη, η εξουσία (και το καθήκον) διαχειρίσεως είναι αναπόσπαστα συνδεδεμέ

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ιατρός χειρούργος οφθαλμίατρος που συνεργαζόταν με οφθαλμολογικό κέντρο.

Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση της παυλιανής αγωγής.

- Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση της παυλιανής αγωγής. - Ο όρος της «απαλλοτρίωσης», περιλαμβάνει κάθε σοβαρή και ηθελημένη (μη εικονική), διάθεση, εκποίηση, αλλοίωση ή παραίτηση, που επιφέρουν μείωση της υπέγγυας περιουσίας, ανεξάρτητα αν γίνονται με ή χωρίς αντάλλαγμα, αν είναι επαχθής ή χαριστική, καθώς και κάθε παροχή γενόμενη από ηθικό καθήκον ή από λόγους κοινωνικής ευπρέπειας. - Η αφερεγγυότητα του οφειλέτη πρέπει να υπάρχει κατά το χρόνο εγέρσεως αυτής και γεννημένη κ

Ελεύθερος ανταγωνισμός.

Ελεύθερος ανταγωνισμός. Γιορτή βιβλίου. Υποχρέωση πώλησης σε τιμές τιμοκαταλόγου, χωρίς τη δυνατότητα παροχής εκπτώσεων.

- Αμοιβή για εργασία Κυριακές και μη εργάσιμες ημέρες, προσαύξηση 75%, ορισμένο αγωγής
- Σύμβαση εργασίας.

- Αμοιβή για εργασία Κυριακές και μη εργάσιμες ημέρες, προσαύξηση 75%, ορισμένο αγωγής- Σύμβαση εργασίας. Κατά τις διατάξεις της 8900/1946 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «περί καθορισμού αυξημένης αμοιβής εις τους εργαζομένους εν γένει κατά τας Κυριακάς και εορτάς», όπως ερμηνεύθηκε με την 25825/1951 ομοία και άρθρ. 2 του ν. 435/1976, στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους για την απασχόληση, το κανονικό ημερομίσθιο

Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας.

- Εκπροσώπηση ανώνυμης εταιρείας.- Με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων εταιριών" ρυθμίζονται τα της οργανικής εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της Α.Ε. και ορίζεται, ότι η ανώνυμη εταιρία εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από το διοικητικό της συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά και ότι το καταστατικό μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν την εταιρία γενικώς ή σε ορ

Λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων.

- Λήψη υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων. Έννοια της δικαστικής ομολογίας που παρέχει πλήρη απόδειξη. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.- Aπό τις διατάξεις των άρθρων 335, 338-340 και 346 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του ως προς τα πραγματικά γεγονότα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και στηρίζουν την άμεση ή έμμεση απόδειξη, την κύρια α

Το δικαστήριο απορρίπτει δεύτερη αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της ίδιας διοικητικής πράξεως, εκτός βέβαια και αν έχει παραιτηθεί από την πρώτη, οπότε η δεύτερη υποβάλλεται παραδεκτά.

- Το δικαστήριο απορρίπτει δεύτερη αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της ίδιας διοικητικής πράξεως, εκτός βέβαια και αν έχει παραιτηθεί από την πρώτη, οπότε η δεύτερη υποβάλλεται παραδεκτά.- Η ταμειακή βεβαίωση χρέους δεν αποτελεί εκτέλεση της αρχικής καταλογιστικής πράξεως και ως εκ τούτου παραδεκτά ασκείται αναστολή κατά του συνόλου της αρχικής καταλογιστικής πράξεως. - Φορολογική περίπτωση: Αίτηση αναστολής κατά προβεβαιωθέντος από την δημόσια αρχή ποσού, το οποίο βεβαιώθηκε ως ποσ

Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας, ο δικαστής, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώραν η αποχή, την αιτία της αποχής, τη χρονική διάρκειά της και την υπαιτ

Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του για λόγο που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας διάρκειας, ο δικαστής, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώραν η αποχή, την αιτία της αποχής, τη χρονική διάρκειά της και την υπαιτιότητα ή συνυπαιτιότητα του μισθωτού, κρίνει, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, αν η αποχή αυτή πρέπει, κατά κρίση αντικειμενική και ανεξάρτητα από την πρόθεση του μισθωτού να λύσει ή όχι την εργασιακή σχ

Εργασιακές σχέσεις.

- Εργασιακές σχέσεις. Αξιώσεις κατα ΝΠΔΔ. Βραχυχρόνια παραγραφή. - Συνταγματική θέσπιση της ισότητας του νόμου έναντι των Ελλήνων πολιτών. - Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη εκ μέρους του δικαστηρίου της υπέρ ΝΠΔΔ ένστασης διετούς παραγραφής. Η εξαίρεση αυτή υπέρ των ΝΠΔΔ δεν αντίκειται στην κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας. Επίσης, η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της υπέρ ΝΠΔΔ παραγραφής δεν αντίκειται στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 20 του Συντάγματος, 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ κα

Για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθμ.

Για την ίδρυση του λόγου αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αριθμ. 11 περ. γ' ΚΠολΔ αρκεί και μόνη η ύπαρξη αμφιβολιών για το αν πράγματι λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίστηκαν από τους διαδίκους με επίκληση, τα οποία έχει υποχρέωση το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 335, 338, 339, 340 και 346. Εξάλλου, δεν θεμελιώνει λόγο αναίρεσης η παράλειψη του δικαστηρίου της ουσίας να μνημονεύσει στην απόφασή του ποια αποδεικτικά μέσα χρησ

Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κατασχεμένων ακινήτων.

- Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κατασχεμένων ακινήτων. Προαφαίρεση εξόδων εκτελέσεως. Υποχρεωτική γνωστοποίηση του πίνακα κατάταξης. Έγγραφη πρόσκληση. Τριήμερη προθεσμία. Έκδοση αντιγράφων του πίνακα κατάταξης από Συμβολαιογράφο. Ανακοπή κατά πίνακα κατατάξεως. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής στο αποδεσμευόμενο ποσό κατατάσσεται μόνο ο ανακόπτων. Λόγος αναίρεσης. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Πλειστηριασμός επί αναγκαστικώς κ

Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.

- Δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Τι περιλαμβάνεται στην έννοια της αμοιβής. Οικογενειακά επιδόματα και ποιοί είναι οι δικαιούχοι. Συμφωνία των ρυθμίσεων αυτών με το Σύνταγμα.- Kατά το άρθρο 22 παρ. 1β του ισχύοντος συντάγματος, το οποίο έχει εφαρμογή στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το φύλλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Από τη διάταξη αυτή σε συνδυασμό

Αναίρεση που αφορά την ύπαρξη δεδικασμένου.

- Αναίρεση που αφορά την ύπαρξη δεδικασμένου. Αναίρεση λόγω παραμόρφωσης του περιεχομένου εγγράφου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. - Κατά το άρθρο 559 αριθ. 16 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο κατά παράβαση του νόμου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο ή ότι υπάρχει δεδικασμένο με βάση απόφαση που εξαφανίσθηκε ύστερα από ένδικο μέσο. Ο λόγος αυτός αναιρέσεως δεν ιδρύεται αν η προσβαλλομένη απόφαση δεν αναφέρει την ύπαρξη δεδικασμένου (ΟλΑΠ 1339/1985). - Η κατά το άρθρο 559 αριθ. 20

Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία.

- Αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία. - Ειδική κατηγορία ανήθικης δικαιοπραξίας και εντεύθεν ακυρότητας αυτής αποτελεί η αισχροκερδής ή καταπλεονεκτική δικαιοπραξία, μεταξύ δε των προϋποθέσεων για την ύπαρξη αυτής είναι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 179 ΑΚ, η προφανής δυσανολογία μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Τέτοια προφανής δυσανολογία υπάρχει, όταν υποπίπτει αμέσως στην αντίληψη ενός λογικού ανθρώπου που έχει πείρα των σχετικών συναλλαγών και υπερβαίνει το μέτρο κατά

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 7, 15 και 33 Ν.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 7, 15 και 33 Ν. 2527/1920, 6 παρ. 2, 10 παρ. 1, 12 παρ. 3, 17 παρ. 3, 25 παρ. 1 και 2 και 29 Ν. 1733/1987, 1, σε συνδυασμό προς 10 και 13 εδ. 4 Ν. 146/1914, και 57, 59, 60, 159 παρ. 1, 297, 298, 914, 926 και 932 ΑΚ συνάγονται τα εξής: Α) Το δικαίωμα σε εφεύρεση δημιουργείται, κατά το διάστημα από την έναρξη ισχύος του Ν. 2527/1920 έως την κατάργηση ισχύος του ίδιου νόμου στις 31.12.1987, με την απονομή του προβλεπόμενου σ’ αυτόν διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η διάρκεια ισχύος του οποίου είναι 15 έτη από την επομένη της καταθέσεως της οικ

Σήματα.

Σήματα. Οδηγία 89/104/EΟΚ Άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄. Περιορισμοί της προστασίας που παρέχει το σήμα. Χρήση του σήματος από τρίτον, όταν είναι απαραίτητη για να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Αυτούσια διανομή οριζόντιων ιδιοκτησιών.

- Αυτούσια διανομή οριζόντιων ιδιοκτησιών. Επίκοινα ακίνητα. Διανομή με απονέμηση. Κτήση πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας μέσω αυτούσιας διανομής. Αυτούσια δικαίωμα και στο δικαίωμα στο υψούν. Πλεονεκτήματα αυτούσιας διανομής. Εκπλειστηρίαση ακινήτου. Λόγος αναίρεσης. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες στην απόφαση. - Αυτούσια διανομή οριζόντιων ιδιοκτησιών. Επίκοινα ακίνητα. Διανομή με απονέμηση. Κτήση πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας μέσω αυτού

Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό.

Σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό. Έγγραφο αναγνώρισης καταλοίπου. Αναγνώριση από οφειλέτη με επιστολές, που δεν είχαν νόμιμα χαρτοσημανθεί, χρεωστικών καταλοίπων. Η έλλειψη αυτή, της νόμιμης χαρτοσήμανσης δεν στερεί από το έγγραφο αναγνώρισης καταλοίπου από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό, την αποδεικτική του δύναμη, διότι δεν υφίσταται εύλογη αναλογία μεταξύ της επιδιωκόμενης με τις διατάξεις για το χαρτόσημο αυξήσεως των δημοσίων εσόδων και του περιορισμού του δικαιώ

Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν.

- Λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν. Περιεχόμενο του αναιρετηρίου για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης. Λήψη υπόψη όλων των νόμιμων αποδεικτικών μέσων που προσκομίστηκαν για το σχηματισμό δικανικής πεποίθησης. - Kατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. β ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται μόνο αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν. Επομένως, για την ίδρυση του από την διάταξη αυτή, του άρθρου 559 αριθ. 11β ΚΠολΔ, προβλεπόμενου λόγου αναίρεσης, πρέπει το δι

Φοροδιαφυγή.

- Φοροδιαφυγή. Καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Προϋποθέσεις άσκησης ποινικής δίωξης.- Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17, 18, 19 και 21 παρ. 2 του Ν. 2523/1997, με την τελευταία των οποίων ορίζεται ότι η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα και δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε ή, σε περίπτωση με άσκησης προσφυγής, πριν την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, με την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας γι

Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου που αφορά την παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου.

- Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου που αφορά την παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου. Ειδικά για την παραβίαση του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠολΔ. Το ορισμένο του αναιρετικού λόγου του άρθρου 559 αριθ. 19.- Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αριθμός 1 ΚΠολΔ), πρέπει να διαλαμβάνει, πλην άλλων, τη συγκεκριμένη διάταξη του ουσιαστικού δικαίου που παραβιάστηκε και το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομ

Ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στο ειρηνοδικείο ή στο πρωτοδικείο που δίκασε έφεση κατ’ αποφάσεως ειρηνοδικείου ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 560 αριθ.

Ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στο ειρηνοδικείο ή στο πρωτοδικείο που δίκασε έφεση κατ’ αποφάσεως ειρηνοδικείου ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ), για να είναι ορισμένος πρέπει να αναφέρει με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε το δικαστήριο ως θεμελιωτικά της κρίσεώς του για το βάσιμο ή μη της αγωγής, καθώς και σε τι συνίσταται το σφάλμα της αποφάσεως κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή του νόμου (πρβλ. ΟλΑΠ 27/1998, ΕλλΔνη 1998,

Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για βιβλία και στοιχεία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.

Στην περίπτωση κατά την οποία πρόκειται για βιβλία και στοιχεία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που προσκομίζονται από τον επιτηδευματία για έλεγχο στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. (ή στον Προϊστάμενο της ΥΠ.Ε.Δ.Α.) κατά την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου 36, ήτοι μετά από έγγραφη πρόσκληση του τελευταίου, δεν απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου η σύνταξη και κοινοποίηση εκθέσεως κατάσχεσης, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνει χώρα κατάσχεση τω

Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική απάτη και ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη.

- Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για κακουργηματική απάτη και ηθική αυτουργία στην ανωτέρω πράξη. Στοιχεία απάτης. Κακουργηματική απάτη. Ηθική αυτουργία. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση. - Ο πρώτος αναιρεσείων έπεισε τον παθόντα να αγοράσει μετοχές από αφερέγγυα εταιρεία, παρουσιάζοντάς την ως φερέγγυα.- Από τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτείται: α) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, όχι

Δεν επιτρέπεται προβολή, με λόγο αναίρεσης, ενώπιον του Αρείου Πάγου ενστάσεων που στηρίζονται σε λόγους αποσβεστικούς της επίδικης απαίτησης οι οποίοι προϋπήρχαν της έκδοσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, αλλά δεν τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου τ

- Δεν επιτρέπεται προβολή, με λόγο αναίρεσης, ενώπιον του Αρείου Πάγου ενστάσεων που στηρίζονται σε λόγους αποσβεστικούς της επίδικης απαίτησης οι οποίοι προϋπήρχαν της έκδοσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης, αλλά δεν τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου της ουσίας που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.- H ευδοκίμηση της αναίρεσης εξαρτάται, σύμφωνα με το άρθρο 578 του ΚΠολΔ, από την ορθότητα όχι των νομικών αιτιολογιών, αλλά του διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, το οποίο συνάπτεται αιτιωδώς

Προκειμένου περί διαδοχικής ασφάλισης, με το άρθρο 11 του ν.

- Προκειμένου περί διαδοχικής ασφάλισης, με το άρθρο 11 του ν. 825/1978 καθιερώθηκε, κατ' απόκλιση των ρυθμίσεων του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/1961, ειδικός τρόπος υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων οι οποίοι υπήχθησαν διαδοχικά από την ασφάλιση φορέα ασφάλισης μισθωτών στην ασφάλιση φορέα ασφάλισης αυτοτελώς απασχολουμένων (ή αντιστρόφως). - Προκειμένου περί του ΤΣΑ, είναι κρίσιμο, ενόψει της ως άνω διαφοροποίησης των εφαρμοστέων στη διαδοχική ασφάλιση διατάξεων, το ζήτημα αν ο ενλόγω ασφαλισ

Παραγραφή αδικοπραξίας.

- Παραγραφή αδικοπραξίας. Χρόνος τέλεσης της πράξης.- Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 ΑΚ, η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας και του υποχρέου σε αποζημίωση. Κατ' αρχήν η προκύπτουσα από την αδικοπραξία ζημία, ανεξάρτητα από τον χρόνο εμφανίσεώς της, είναι ενιαία και αντιστοίχως η αξίωση είναι μια. Έτσι σε περίπτωση εξακολουθητικής ζημίας δεν αναγεννάται η αξίωση αποζημιώσεως εξακολουθητικώς, αλλά η αξίωση, τόσο για την επελθούσα ήδη ζημία ό

Κοινωνική ασφάλιση, αρχή ισότητας και αρχή ανταποδοτικότητας (άρθ.

Κοινωνική ασφάλιση, αρχή ισότητας και αρχή ανταποδοτικότητας (άρθ. 22 παρ. 5, 4 παρ. 1 Σ). Η συνταγματικότητα της επιβολής με νόμο ανωτάτου ορίου στα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί κατά την έξοδο των ασφαλισμένων από την ενεργό ασφάλιση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο βοήθημα δεν έχει, κατά τη νομοθεσία που το διέπει, αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα έχει το βοήθημα που καταβάλλεται από ασφαλιστικό κεφάλαιο, το οποίο σχηματ

Υποχρέωση παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο.

- Υποχρέωση παράστασης με πληρεξούσιο δικηγόρο. Έλλειψη πληρεξουσιότητας και συνέπειες. Απαράδεκτο συζήτησης.- Από τη διάταξη του άρθρου 94 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι στον Άρειο Πάγο οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Εξ άλλου, στη διάταξη του άρθρου 104 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι, για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα και, αν δεν υπάρχει, κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις, ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως και ότι το

Συμβάσεις με το Δημόσιο.

- Συμβάσεις με το Δημόσιο. Εργολαβική αμοιβή. Προϋποθέσεις τοκογονίας. Σε ποιές συμβάσεις έργου εφαρμόζεται η προϊσχύσασα νομοθεσία. - Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1418/1984, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Ν. 2229/1994, όριζε τα εξής: "Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενες από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί

Κατάθεση έφεσης και επαναφορά της συζήτησης αυτής με κλήση από αναγκαίο ομόδικο σε δίκη διανομής.

- Κατάθεση έφεσης και επαναφορά της συζήτησης αυτής με κλήση από αναγκαίο ομόδικο σε δίκη διανομής. - Αν κάποιος αναγκαίος ομόδικος άσκησε ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ως ασκούντες αυτό και οι ομόδικοι εκείνου, μολονότι αυτοί δεν το άσκησαν. Συνεπώς δεν απαιτείται από το νόμο, η έφεση που ασκείται από κάποιον από τους αναγκαίους ομοδίκους να απευθύνεται, με ποινή το απαράδεκτο, και κατά των ιδίων των ομοδίκων, αφού σε αντίθετη περίπτωση ο αναγκαστικός ομόδικος του εκκαλούντος θα εμ

Λόγοι αναίρεσης, Αλυσιτελής λόγος αναίρεσης.

- Λόγοι αναίρεσης, Αλυσιτελής λόγος αναίρεσης. ΚΠολΔ 559 αριθ. 19, 20.- Στην περίπτωση που το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης στηρίζεται αυτοτελώς σε περισσότερες επάλληλες αιτιολογίες με την αναίρεση δε πλήττεται μία από αυτές, ο λόγος αναίρεσης που προσβάλλει τη μία αιτιολογία είναι αλυσιτελής.- Η ανεπάρκεια των αιτιολογιών, ως λόγος αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης, κατά το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ, ιδρύεται, όταν από το αιτιολογικό δεν προκύπτουν τα πραγματικά περιστα

Ο καθορισμός της υψομετρικής στάθμης οδού, εφ' όσον γίνεται κατά τρόπο γενικό σε oρισμένη περιοχή και ασυνδέτως προς την διαδικασία χορήγησης συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, συνιστά ρύθμιση του σχεδίου πόλεως, οι δε σχετικές πράξεις, εκδιδόμενες κα

Ο καθορισμός της υψομετρικής στάθμης οδού, εφ' όσον γίνεται κατά τρόπο γενικό σε oρισμένη περιοχή και ασυνδέτως προς την διαδικασία χορήγησης συγκεκριμένης οικοδομικής αδείας, συνιστά ρύθμιση του σχεδίου πόλεως, οι δε σχετικές πράξεις, εκδιδόμενες κατ' εφαρμογήν της πολεοδομικής νομοθεσίας υπάγονται, στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντιθέτως, όταν ο καθορισμός της υψομετρικής στάθμης οδού γίνεται προκειμένου να εκδοθεί συγκεκριμένη οικοδομική άδεια,

Δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης της αξιώσεως του δικηγόρου περί της αμοιβής του από το λόγο ότι αυτή, ως εκ της αξίας του αντικειμένου, με βάση την οποία υπολογίζεται, είναι μεγάλη, όταν ο υπολογισμός της γίνεται βάσει των ελαχίστων ορί

Δεν συντρέχει περίπτωση καταχρηστικής άσκησης της αξιώσεως του δικηγόρου περί της αμοιβής του από το λόγο ότι αυτή, ως εκ της αξίας του αντικειμένου, με βάση την οποία υπολογίζεται, είναι μεγάλη, όταν ο υπολογισμός της γίνεται βάσει των ελαχίστων ορίων του Κώδικα περί Δικηγόρων ή από το ότι για την εργασία του δικηγόρου για την οποία ζητείται αμοιβή, απαιτήθηκε λίγος χρόνος και καταβλήθηκε μικρή επιστημονική προσπάθεια, εφόσον κατά το άρθρο 98 του ιδίου Κώδικα, τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντα

Σύμβαση Χάγης.

- Σύμβαση Χάγης. Επίδοση εγγράφων στην αλλοδαπή. Διμερής σύμβαση Ελλάδας με Ελβετία. Ακυρότητα πλειστηριασμού. Δεδικασμένο. Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Αναιρετική απόφαση.- Κατά την έννοια της μεταξύ Ελλάδος και Ελβετίας Συμβάσεως, ως "έγγραφα", για την επίδοση των οποίων δεν αρκεί η πλασματική τοιαύτη δια του εισαγγελέως, αλλά απαιτείται πραγματική παράδοση αυτών στον παραλήπτη τους κατά την διαγραφόμενη στη Σύμβαση διαδικασία, νοούνται (όπως και υπό τις ρυθμίσεις της Συμβάσεως της Χάγη

Απάτη.

Απάτη. Έννοια ψευδούς γεγονότος. Ψευδής παράσταση, στηριζόμενη στη μελλοντική εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης του κατηγορουμένου περί εξοφλήσεως των γενομένων τεχνικών οδικών εργασιών, την οποία εξαρτά άμεσα από την προς αυτόν καταβολή των οφειλομένων εκ μέρους της αναδόχου. Γεννάται αξίωση προς αποζημίωση της εκπροσωπούμενης από τον εγκαλούντα εταιρίας, χωρίς όμως να προκύπτουν στοιχεία για τη θεμελίωση του εγκλήματος της απάτης, αφού η ψευδής παράσταση στηρίζεται στη μελλοντι

O από το άρθρο 559 αριθ.

O από το άρθρο 559 αριθ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται αν η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης, λόγω ανεπαρκών ή αντιφατικών αιτιολογιών, όταν από το αιτιολογικό της απόφασης, που συνιστά την ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού, δεν προκύπτουν κατά τρόπο πλήρη, σαφή και χωρίς α

Δάση.

- Δάση. Αναδασωτέα έκταση.- Κάθε αποψιλουμένη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει η διάταξη του άρθ. 117 παρ. 3 Σ, η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής εκτάσεως. Η αιτιολογία όμως αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.- Την κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας επιτάσσει ρητώς η

Οικογενειακό επίδομα σε προσωπικό δημόσιας διοίκησης.

- Οικογενειακό επίδομα σε προσωπικό δημόσιας διοίκησης.- Η διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του ν. 2470/1997, η οποία απαγορεύει τη διπλή καταβολή της οικογενειακής παροχής, σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή όταν ο ένας από αυτούς είναι υπάλληλος των υπηρεσιών αυτών και ο άλλος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή του ιδιωτικού, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 21 του Συντάγματος και, συνεπώς, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα. Κατόπιν αυτ

Εγκαταστάσεις cambing.

- Εγκαταστάσεις cambing. Σφράγιση εγκαταστάσεων. Παραβίαση σφραγίδων. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.- Η σφράγιση του κάμπιγκ συνιστά πραγματικό γεγονός, και επομένως είναι αδιάφορο για την στοιχειοθέτηση της τελεσθείσης παραβιάσεως της σφραγίσεως πότε και με ποιόν τρόπο είχε λάβει γνώση του σχετικού πρακτικού σφραγίσεως η αιτούσα.Διατάξεις: ΠΚ: 178, Νόμοι: 642/1977 άρθ. 2, 2160/1993 άρθ. 2, 13,

Ο έγγραφος τύπος αποτελεί συστατικό στοιχείο του κύρους της συμφωνίας περί παρέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές, η οποία χωρίς αυτόν είναι άκυρη.

- Ο έγγραφος τύπος αποτελεί συστατικό στοιχείο του κύρους της συμφωνίας περί παρέκτασης της τοπικής αρμοδιότητας δικαστηρίου για μελλοντικές διαφορές, η οποία χωρίς αυτόν είναι άκυρη. Η επίκληση και προσκομιδή στη δίκη του εγγράφου τούτου από τον μη υπογράφοντα αυτό συμβαλλόμενο δεν αναπληρώνει τη μη τεθείσα στο έγγραφο υπογραφή του και επομένως δεν καθιστά έγκυρη την περιεχόμενη σ' αυτό συμφωνία για παρέκταση της αρμοδιότητας. - Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης. Η ασφαλιστική σύμβαση

Κήρυξη απεργίας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

- Κήρυξη απεργίας από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Δυνατότητα εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική συνέλευση για τη ρύθμιση των λεπτομερειών της απεργίας όχι όμως και ανάθεσης απόλυτης πρωτοβουλίας στο όλο θέμα.- Με τη διάταξη του άρθρου 30 § 8 περ. β΄ του N. 1264/1982 ορίζεται για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, ότι «η απεργία κηρύσσεται από δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες οργανώσεις μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η

Μαθητής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

- Μαθητής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ). Αποχώρηση από τη Σχολή. Λόγοι. Έννοια υπολόγου. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την ευθύνη του υπολόγου.- Οι μαθητές των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο την προσδιοριζόμενη από το νόμο (άρθρο 8 παρ. 2 ν. 1911/1990) αποζημίωση για την παρεχόμενη στη Σχολή εκπαίδευση, διατροφή, ένδυση και συντήρησή τους, εκτός αν αυτοί απώλεσαν τη σπουδαστική τους

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

- Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Προθεσμίες. Έναρξη και λήξη. Υπολογισμός. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση.- Από τον νόμο τίθεται εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης προς καταβολή της οφειλόμενης από το Ν. 2112/1920 αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης παροχής εξαρτημένης εργασίας αόριστου χρόνου. Αφετηρία για την έναρξη της προθεσμίας αυτής αποτελεί η ημέρα κατά την οποία η αξίωση κατέστη απαιτητή και σε περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας η

Εξαιρείται του αναιρετικού ελέγχου η εκτίμηση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων.

- Εξαιρείται του αναιρετικού ελέγχου η εκτίμηση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 561 παρ. 1 του ΚΠολΔ, η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχομένου εγγράφων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, εκτός αν παραβιάστηκαν κανόνες δικαίου, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί ή αν υπάρχει λόγος αναίρεσης κατά το άρθρο 559 αρ. 19 και 20. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι ρητώς εξαιρείται του ανα

H απόφαση που εκδίδεται επί αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, ανεξαρτήτως αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη ή κατ΄ ουσίαν.

- H απόφαση που εκδίδεται επί αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, ανεξαρτήτως αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ως απαράδεκτη ή κατ΄ ουσίαν. - Η διάταξη του άρθρου 341 παρ. 2 περ.δ΄ του ΚΠΔ, ως ειδική, κατισχύει της διατάξεως του άρθρου 476 παρ. 2 ΚΠΔ, με την οποία ορίζεται ότι κατά της αποφάσεως που απορρίπτει το ένδικο μέσο (προς το οποίο προσομοιάζει η αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας), ως απαράδεκτο, επιτρέπεται μόνον αναίρεση. Διατάξεις:ΚΠΔ: 341, 476, 546

Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία μετά την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής.- Κατά το άρθρο 579 παρ. 1 ΚΠολΔικ, αν αναιρεθεί η απόφαση οι διάδικοι επανέρχονται στην κατάσταση που υπήρχε πριν από την απόφαση που αναιρέθηκε και η διαδικασία πριν από την απόφαση αυτή ακυρώνεται μόνο εφόσον στηρίζεται στην παράβαση για την οποία έγινε δεκτή η αναίρεση. Κάθε απόφαση που στηρίζεται σ' αυτήν που αναιρέθηκε αναιρείται, εφόσον οι λόγοι της αναίρεσης αναφ

Δικαστική ακύρωση διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσής της προς κανόνες δημοσίας τάξεως.

- Δικαστική ακύρωση διαιτητικής απόφασης λόγω αντίθεσής της προς κανόνες δημοσίας τάξεως. Ειδικά για τους κανόνες περί ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις. Αναίρεση λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης της απόφασης.- Το άρθρο 897 ΚΠολΔ ορίζει ότι "η διαιτητική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί, ολικά ή εν μέρει, μόνο με δικαστική απόφαση για τους επόμενους λόγους: 1)...2)...3)....4)....5) ....6) αν είναι αντίθετη προς διατάξεις δημόσιας τάξης ή προς τα χρηστά ήθη....". Η θεμελίωση αυτού του ακυρωτικού λόγου προϋποθέτει ότι η

Σε όλο το προσωπικό των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κλπ, όλης της χώρας παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικά τροφή μετά άρτου, η οποία πρέπει να είναι επαρκής και καθαρά.

Σε όλο το προσωπικό των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων κλπ, όλης της χώρας παρέχεται, πλην του μισθού υποχρεωτικά τροφή μετά άρτου, η οποία πρέπει να είναι επαρκής και καθαρά. Η αξία της τροφής, αποτελεί επαύξηση του μισθού του εργαζομένου και υπολογίζεται στις τακτικές αποδοχές, στα επιδόματα εορτών, στις αποδοχές αδείας και στην αποζημίωση απολύσεως.Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν 435/76 ορίζεται ότι «μισθωτοί, απασχολούμενοι νομίμως, πέραν των δι’ εκάστην κατηγορίαν επιτρεπομένων ανωτάτων χ

Αναίρεση.

- Αναίρεση. Μεταξύ των στοιχείων που απαιτούνται για την πληρότητα του δικογράφου της αναίρεσης αναίρεσης, κατά τα άρθρα 118 έως 120 ΚΠολΔ περιλαμβάνεται και η υπογραφή του δικηγόρου όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση με δικηγόρο, όπως στον Άρειο Πάγο. Η παράβαση των διατάξεων αυτών, συνεπάγεται ακυρότητα και το Δικαστήριο οφείλει και αυτεπαγγέλτως να απορρίψει την αίτηση ως απαράδεκτη, λόγω μη τηρήσεως της προδικασίας. - Παράσταση Δικηγόρων. Ο δικηγόρος "παρ' Αρείω Πάγω" δικαιούται να καταθ

Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

- Έννοια εμπορικής επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ επωνυμιών εταιρειών.- Προϋπόθεση της αξίωσης παράλειψης, τόσο βάσει του άρθρου 58 ΑΚ όσο και βάσει του άρθρου 13 του ν. 146/1914, είναι η παράνομη προσβολή της επωνυμίας. Κατά μεν το άρθρο 13 του ν. 146/1914, η παράνομη συμπεριφορά έγκειται ρητά στη χρήση της επωνυμίας κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ενώ κατά το άρθρο 58 ΑΚ το παράνομο δεν προσδιορίζεται ειδικότερα, αλλά προκύπτει μετά από στάθμιση διαφόρων στοιχ

Η καταγγελία για τη λύση της σύμβασης ασφάλισης είναι μονομερής και ληψιδεής δήλωση της βούλησης του συμβαλλόμενου μέρους.

Η καταγγελία για τη λύση της σύμβασης ασφάλισης είναι μονομερής και ληψιδεής δήλωση της βούλησης του συμβαλλόμενου μέρους. Σύμφωνα με τη θεωρία της παραλαβής ή λήψης που δέχεται ο Α.Κ, η δήλωση θεωρείται συντελεσθείσα όχι απλώς από την αποτύπωσή της στον εξωτερικό κόσμο (θεωρία της εκδήλωσης) ούτε από τη γνώση του περιεχομένου της εκ μέρους του παραλήπτη, προς τον οποίο απευθύνεται (θεωρία της γνώσης) αλλά από την παραλαβή της. ΄Ετσι για να παραγάγει τα αποτελέσματά της απαιτείται περιέλε

Με το άρθρο 31 του ν.

- Με το άρθρο 31 του ν. 1545/1985 ορίστηκε ότι στην τρίτη τάξη των προνομίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ κατατάσσονται οι απαιτήσεις που έχουν σαν βάση τους την παροχή εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δασκάλων, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευταία διετία πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού ή της κήρυξης της πτώχευσης. Αποζημιώσεις λόγω καταγγελίας της σχέσης εργασίας κατατάσσονται, ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν, στην τάξη αυτή.- Στην προνομιακή κατάταξη τ

Ένσταση αοριστίας των κονδυλίων της χρηματικής ικανοποίησης φαρμακευτικής αγωγής, αγοράς ορθοπεδικών οργάνων, βελτιωμένης τροφής και εξόδων οικιακής βοηθού, διότι δεν αναγράφεται η ηλικία και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, τα καθέκ

- Ένσταση αοριστίας των κονδυλίων της χρηματικής ικανοποίησης φαρμακευτικής αγωγής, αγοράς ορθοπεδικών οργάνων, βελτιωμένης τροφής και εξόδων οικιακής βοηθού, διότι δεν αναγράφεται η ηλικία και η κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών, τα καθέκαστα κονδύλια των φαρμάκων, των ορθοπεδικών οργάνων, ποια η συνήθως διατροφή προ του ατυχήματος και δια ποιους λόγους ήταν επιβεβλημένη η πρόσληψη οικιακής βοηθού. - Η αναφορά της ηλικίας, της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των μερώ

Αρτιότητα οικοπέδων.

- Αρτιότητα οικοπέδων. Χρησικτησία.- Mόνο η δικαιοπραξία με την οποία μεταβιβάζεται οικόπεδο και εξαιτίας της οποίας δημιουργούνται μη άρτια οικόπεδα είναι άκυρη. Δεν αποκλείεται η απόκτηση από τρίτο της κυριότητας τμήματος οικοπέδου με χρησικτησία, έστω και αν αυτή επάγεται τη δημιουργία οικοπέδων μη αρτίων, αφού στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για μεταβίβαση με δικαιοπραξία (ΟλΑΠ 606/1976).Διατάξεις: ΝΔ: 690/1948 άρθ. 2, ΑΝ: 651/1977 άρθ. 6,

Εφάπαξ βοήθημα σε υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

- Εφάπαξ βοήθημα σε υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.- Το μονιμοποιούμενο βάσει του ν. 1476/1984 προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ υπάγεται εφεξής στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων του οικείου ΝΠΔΔ ή των ΟΤΑ τόσο για τον κλάδο κύριας ασφαλίσεως όσο και για τους κλάδους επικουρικής ασφαλίσεως και πρόνοιας, δυνάμενο να αναγνωρίσει στον αντίστοιχο κλάδο, έναντι εξαγοράς, ολόκληρη την προϋπηρεσία του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Και ναι μεν με το άρθρο 1 του ν. 1583/1985 παρασχέθηκε στους κατά

Ιδιωτικά έγγραφα.

- Ιδιωτικά έγγραφα. Μαγνητοφώνηση συνομιλίας. Απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο. - Κατά το άρθρο 444 αριθ. 3 του ΚΠολΔ ιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται και οι φωτογραφικές ή κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, φωνοληψίες και κάθε άλλη μηχανική απεικόνιση, συνεπώς και οι μαγνητοταινίες, αφού αποτελούν την κύρια μορφή της φωνοληψίας. Η εν αγνοία, όμως, και χωρίς τη συναίνεση ενός των συνομιλητών μαγνητοφώνηση ιδιωτικής συνομιλίας ενέχει παγίδευση του και, συνεπώς, αποτελεί δέσμευση και περιορισμό στην

Μέθη.

Μέθη. Από την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361) προκύπτει η δυνατότητα των μερών στη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων να συμφωνήσουν περιπτώσεις απαλλαγής του ασφαλιστή. Μια απ' αυτές είναι και η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 25 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, όταν η ζημιά προξενείται σε χρόνο που ο οδηγός του αυτοκινήτου τελεί υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 του ν. 2094/1992 (Κ.Ο.Κ). Με την 13382/Φ705.11/4

Για να γεννηθεί μεταξύ των συζύγων, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αξίωση διατροφής προκαταβλητέας σε χρήμα κατά μήνα, απαιτείται, πλην άλλων, διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους, χωρίς όμως να ενδιαφέρει, για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού,

- Για να γεννηθεί μεταξύ των συζύγων, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, αξίωση διατροφής προκαταβλητέας σε χρήμα κατά μήνα, απαιτείται, πλην άλλων, διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους, χωρίς όμως να ενδιαφέρει, για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού, ο χρόνος κατά τον οποίο άρχισε η διακοπή. - Η αξίωση διατροφής λόγω ευλόγου διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως παύει με την αμετάκλητη, κατά το άρθρο 613 ΚΠολΔ, λύση του γάμου, υφίσταται δε έκτοτε, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 1442, νέα αξίω

Υπερεργασία.

- Υπερεργασία. Υπερωριακή εργασία. Έννοια. Κριτήρια. Προσδιορισμός αμοιβής τους. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων. - Ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια, αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και όχι κατά Κυριακές ή άλλες ημέρες ανάπαυσης, για τις οποίες υφίσταται αυτοτελής νομοθετική πρόνοια και, συνεπώς ο απασχολούμενος υπό καθεστώς πέντε

Χρησικτησία έναντι Δημοσίου.

- Χρησικτησία έναντι Δημοσίου. Ειδική διαδοχή. Πρωτόκολλα καθορισμού αποζημίωσης. Η κυριότητα ακινήτου αποκτάται πρωτοτύπως με έκτακτη χρησικτησία, με την άσκηση επ΄ αυτού νομής επί μία εικοσαετία, με δικαίωμα εκείνου που απέκτησε τη νομή του πράγματος με καθολική ή ειδική διαδοχή να συνυπολογίσει στο δικό του χρόνο χρησικτησίας και τον χρόνο χρησικτησίας του δικαιοπαρόχου του. - Η ειδική διαδοχή στη νομή επέρχεται με άτυπη αναιτιώδη σύμβαση, η οποία έχει την έννοια ότι στον αποκτώντα μ

Αποζημίωση αποχωρούντων ή απολυομένων από Δημόσιο.

- Αποζημίωση αποχωρούντων ή απολυομένων από Δημόσιο. Οι διατάξεις που θεσπίζουν το ύψος της είναι αναγκαστικού δικαίου. Το καθοριζόμενο ανώτατο όριο αποζημιώσεως δεν μπορεί να μεταβληθεί με διατάξεις ΣΣΕ, που ορίζουν διαφορετικά. Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ολυμπιακή Αεροπορία. Αποχώρηση εργαζομένων. Άκυρες οι διατάξεις ΣΣΕ που ορίζουν μεγαλύτερη αποζημίωση από την προβλεπόμενη στο νόμο.- Κατά το άρθρο 2 παρ. 2 του ΑΝ 173/1967, όταν ο εργοδότης τυγχάνει το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή τράπεζα ή επιχειρ