1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Oι διατάξεις των άρθρων 5 του ν.

- Oι διατάξεις των άρθρων 5 του ν. 1331/1949 και 1 παρ. 5 του ν. 2412/1996, κατ΄ εφαρμογήν των οποίων εξεδόθη η προσβαλλόμενη πράξη, προβλέπουν την παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου σε Ιδρύματα και Οργανισμούς ή Σωματεία Κοινής Ωφέλειας. Στην κατά τις διατάξεις αυτές έννοια των "σωματείων κοινής ωφελείας" δεν εμπίπτουν, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικοτέρων ρυθμίσεων των καταστατικών τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων οι οποίες, κατά το νόμο, συνιστώνται με σκοπό "τη διαφύλαξη και προαγωγ

Ν.

Ν. 2789/2000 σχετικά με τις χρηματικές απαιτήσεις τραπεζικών ιδρυμάτων. Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.Διατάξεις:Nόμοι: 2789/2000 άρθ. 4, 2738/2000 άρθ. 47, 2912/2001ΚΠολΔ: 933, 934, 979

Σύμβαση εργασίας προπονητή.

-Σύμβαση εργασίας προπονητή. Υπό το προ του ν. 2725/1999 νομικό καθεστώς η σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή εγκύρως καταρτιζόταν ατύπως, βάσει δε των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών της κρινόταν κάθε περίπτωση, αν δηλαδή ήταν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Από την ισχύ (17-6-1999) όμως του ν. 2725/1999 καθιερώθηκε, ως συστατικός, ο έγγραφος τύπος καταρτίσεώς της. Ο νομοθέτης δεν όρισε αναδρομική δύναμη του νόμου (2725/1999) αυτού ρητά, αλλά ούτε από την έννοια κ

Μη απόδοση ΦΠΑ.

- Μη απόδοση ΦΠΑ. Λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Προσφυγή ουσίας. Αρμοδιότητα διοικητικού πρωτοδικείου.- Οι διατάξεις του ν. 2523/1997, οι οποίες προβλέπουν τη λήψη μέτρων κατά των παραβατών σε περιπτώσεις μη αποδόσεως ΦΠΑ συνολικού ύψους άνω των 150.000 ευρώ και λήψεως και χρήσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, εφ’ όσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτά, αθροιστικώς λαμβανομένη κατά το χρόνο διαπιστώσεως των παραβάσεων, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, εντάσσον

Το δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά δεν αφορά στη δημόσια τάξη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προταθεί το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου.

- Το δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά δεν αφορά στη δημόσια τάξη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προταθεί το πρώτον ενώπιον του Αρείου Πάγου.- Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων 559 αρ. 20 και 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. ο θεσπιζόμενος από την πρώτη διάταξη λόγος αναιρέσεως, για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου, ιδρύεται όταν το δικαστήριο της ουσίας υποπίπτει σε διαγνωστικό λάθος, όταν δηλαδή αποδίδει σε αποδεικτικό, κατά την έννοια των άρθρων 339 κα

Έννοια και κύρια χαρακτηριστικά σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας.

Έννοια και κύρια χαρακτηριστικά σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Η σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας μπορεί να είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Τακτική και έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Αποτελέσματα αυτής. Αποζημίωση πελατείας μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας. Πότε τη δικαιούται και πότε δεν μπορεί να έχει τέτοια αξίωση ο εμπορικός αντιπρόσωπος. Διάκριση σύμβασης αποκλειστικής εμπορικής αντιπροσωπείας και σύμβασης αποκλειστικής ε

Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και

Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211, 216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ' υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και δεν την εγκρίνει, γιατί η υπέρβαση αυτή ισοδυναμεί με ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. Περαιτέρω από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 200 και 281 ΑΚ, προκύπτει ότι ο αντιπρόσωπος οφείλει να κάνει χρήση της πληρεξουσιότητάς του σύμ

Αποκατάσταση προσφύγων.

- Αποκατάσταση προσφύγων. Κύριος της παραχωρηθείσης οικίας. Χρησικτησία μελών της οικογένειας.- Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρ. 2, 4, 10, 12, 16, 20 και 70 του από 15/28-7-1939 β.δ. «περί κωδικοποιήσεως της περί αποκαταστάσεως αστών προσφύγων κειμένης νομοθεσίας», προκύπτει ότι μετά παρέλευση έτους από την πληρωμή ολοκλήρου του τιμήματος ακινήτου διατεθέντος προς αστική αποκατάσταση πρόσφυγα, ο υπερού η διάθεση αποκτά πλήρες και απεριόριστο δικαίωμα κυριότητας ασχέτως της εκδόσεως παραχωρη

Στους Διευθυντές ή Υποδιευθυντές καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της ΕΤΕ και για υποθέσεις των τελευταίων, παρέχεται ρητώς η εξουσία να εκπροσωπούν την ΕΤΕ.

Στους Διευθυντές ή Υποδιευθυντές καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της ΕΤΕ και για υποθέσεις των τελευταίων, παρέχεται ρητώς η εξουσία να εκπροσωπούν την ΕΤΕ. Η εν λόγω δε εξουσία συνίσταται στο ότι αυτοί, ως υποκατάστατοι του ΔΣ και ως όργανα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της Τράπεζας, δικαιούνται να υποβάλουν εγκλήσεις, ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.

Αυτός που έπαθε ανικανότητα από εργατικό ατύχημα έχει δικαίωμα να εγείρει την αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 του ΑΚ, πλήρη αποζημίωση μόνον όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των π

Αυτός που έπαθε ανικανότητα από εργατικό ατύχημα έχει δικαίωμα να εγείρει την αγωγή του κοινού δικαίου και να ζητήσει, σύμφωνα με τα άρθρα 297, 298 και 914 του ΑΚ, πλήρη αποζημίωση μόνον όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν προσώπων ή όταν έγινε σε εργασία ή επιχείρηση, στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων σ’ αυτές, βρίσκεται δε σε αιτιώδη συνάφεια με την μη τήρ

Διττή άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως.

- Διττή άσκηση ενδίκου μέσου εφέσεως. Υπογραφή δικογράφου από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ανυπόγραφο δικόγραφο. Πλημμελής εκτίμηση αποδείξεων. - Δεν συντρέχει περίπτωση διττής άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως όταν το ένα από τα δύο δικόγραφο της εφέσεως είναι δικονομικώς ανυπόστατο λόγω έλλειψης υπογραφής του δικογράφου και της έκθεσης καταθέσεως από πληρεξούσιο Δικηγόρο. - Το δικόγραφο της εφέσεως, όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση με πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει να περιέχει ως στοι

Απαλλακτική ρήτρα ως προς την ασφαλιστική κάλυψη από ζημιά που προκαλείται από την οδήγηση αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, είναι καθ' όλα έγκυρη.

- Απαλλακτική ρήτρα ως προς την ασφαλιστική κάλυψη από ζημιά που προκαλείται από την οδήγηση αυτοκινήτου σε περίπτωση που ο οδηγός κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος, είναι καθ' όλα έγκυρη. Τέτοια ρήτρα υπέρ του ασφαλιστή μπορεί να περιληφθεί σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αυτή όμως δεν αντιτάσσεται έναντι τρίτου ζημιωθέντα τον οποίο η ασφαλιστική εταιρεία έχει κανονικά υποχρέωση να αποζημιώσει. Σε περίπτωση όμως που του καταβάλει αποζημίωση μπορεί να ζητήσε

Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος από τους συζύγους, που περιέχει εισοδήματα και της συζύγου, η τελευταία έχει ιδία και αυτοτελή φορολογική υποχρέωση για τον φόρο που αναλογεί στα δηλωθέντα εισοδήματά της και ευθύνεται ευθέως για

Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος από τους συζύγους, που περιέχει εισοδήματα και της συζύγου, η τελευταία έχει ιδία και αυτοτελή φορολογική υποχρέωση για τον φόρο που αναλογεί στα δηλωθέντα εισοδήματά της και ευθύνεται ευθέως για την καταβολή του (ΣτΕ 2430/1996,469/1995 κ.ά.). Έτσι, ο Προϊστάμενος της οικείας ΔΟΥ υποχρεούται να προβεί στην εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και στη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου, με βάση τη κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος των συζύγων, η

Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων.

- Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων. Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Εφαρμοζόμενες διατάξεις, προϋποθέσεις και ακολουθούμενη διαδικασία κατά το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994. Η ανάκληση της φορολογικής δηλώσεως λόγω νομικής πλάνης δύναται να γίνεται, και το πρώτον απ’ ευθείας με προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, δεν είναι δε υποχρεωτική γι’ αυτήν η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 2238/1994. Διατάξεις: Νόμοι: 2238/1994 άρθ. 61,

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. Ασφάλιση ΟΓΑ. Απόδειξη προϋποθέσεων. Η αδικαιολόγητη και μη παροδική απομάκρυνση του αγρότη από τον τόπο των αγροτικών ασχολιών του αποκλείει τη συνταξιοδότησή του, έστω και αν αυτός εξακολουθεί να πηγαίνει κατά καιρούς στον τόπο αυτό για την καλλιέργεια των αγρών του ή τη συγκομιδή των προϊόντων. - Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αποτελεί η εκ μέρους του ενδιαφερομένου άντληση των μέσων βιοπορισμού από την απασχόλησή του, κατά κύριο επάγγελμα, στην

Δικαιοδοσία ΑΕΔ.

- Δικαιοδοσία ΑΕΔ. Άρση αμφισβήτησης τυπικού νόμου. Αντίθετες αποφάσεις δικαστηρίων. - Η διάταξη της περιπτώσεως ε των άρθρων 100 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα περί Α.Ε.Δ., περί της δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου προς άρση αμφισβητήσεων για την έννοια ή τη συνταγματικότητα τυπικών νόμων, προϋποθέτει την ύπαρξη αντιθέτων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνεπώς, από την εν προκειμένω απόφαση του Εφετείου Αθηνών, έστω κα

Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου.

Προσβολή προσωπικότητας δια του τύπου.Το δίκαιο ανάγει τον άνθρωπο καθ' εαυτόν σε αυτοτελές αντικείμενο προστασίας και επιβάλλει τον σεβασμό της προσωπικότητάς του σε τρίτους, προσωπικότητα δε (υπό ευρεία έννοια) εννοείται το πλέγμα εκείνο των αστάθμητων αξιών, με τις οποίες ολοκληρώνεται η υπόσταση κάθε ατόμου και προβάλλει η αξία του. Η προστασία του δικαίου εκτείνεται και επί των συντελεστών εκείνων που συνιστούν την ατομικότητα του προσώπου είτε απαρτίζουν τη φυσική του υπόσταση ε

Συμβάσεις με το Δημόσιο.

- Συμβάσεις με το Δημόσιο. Εργολαβική αμοιβή. Προϋποθέσεις τοκογονίας. Σε ποιές συμβάσεις έργου εφαρμόζεται η προϊσχύσασα νομοθεσία. - Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1418/1984, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 2 του Ν. 2229/1994, όριζε τα εξής: "Οι λογαριασμοί συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία, η οποία τους ελέγχει και τους διορθώνει όταν απαιτείται, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή τους. Οι εγκρινόμενες από τη διευθύνουσα υπηρεσία λογαριασμοί

Κατά το άρθρο 559 αριθ.

- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως, όταν το δικαστήριο της ουσίας παραβίασε ευθέως κανόνα ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών. Για να είναι ορισμένος ο λόγος αναίρεσης με τον οποίο αποδίδεται στο δικαστήριο της ουσίας παραβίαση κανόνων ουσιαστικού δικαίου, πρέπει στο αναιρετήριο να αναφέρονται με σαφήνεια: α) οι πραγματικές διαπιστώσεις (παραδοχές της ελάσσονος πρότασης), που θεμελίωσαν την κρίση του δικασ

Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη.

- Ερημοδικία στην αναιρετική δίκη. Έρευνα του Αρείου Πάγου περί νόμιμης κι εμπρόθεσμης κλήτευσης. Κήρυξη του απαραδέκτου της συζήτησης. - Σύμφωνα με το άρθρο 576 ΚΠολΔ, αν ο διάδικος που επισπεύδει τη συζήτηση δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος συζητεί την υπόθεση σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι (παρ. 1). Αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί αλλά δεν λάβει μέρος σ' αυτήν με τον τρόπο που ορίζει

Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου δια του τύπου.

- Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου δια του τύπου. Προβολή εικόνας ανηλίκου. Χρηματική ικανοποίηση. Αίτηση επανόρθωσης. Συντρέχον πταίσμα. Αρχή αναλογικότητας.- Προσβολή προσωπικότητας ανηλίκου. Από τα άρθρα 57 και 59 του ΑΚ συνάγονται τα εξής: Όποιος παράνομα προσβάλλεται στην προσωπικότητά του, νοούμενη ως το προστατευόμενο από το σύνταγμα (άρθρ. 2 παρ.1) σύνολο των αξιών που απαρτίζουν την ουσία του ανθρώπου, έχει δικαίωμα να απαιτήσει να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

Τελωνειακά.

- Τελωνειακά. Εισαγωγή μεταφορικών μέσων. Επιβολή προστίμου για παράνομη κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος που έχει ατέλεια. Έννοια συνήθους κατοικίας.- Όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ 2797/2004 επτ., 1203/2005, 3710/2005, 981/2006), η προβλεπόμενη με την προαναφερόμενη διάταξη της περιπτώσεως ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν. 2127/1993 διοικητική κύρωση έχει χαρακτηριστικά προσιδιάζοντα σε ποινή υπό την έννοια των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 1 της κυρωθείσης με το Ν.Δ. 56/1974 (Α’ 256) Συμβάσεως της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950 «Γ

Οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ είναι μεν δεσμευτικοί για τους συμβληθέντες στην κατάρτισή τους, κανόνες δικαίου, αλλά λόγω της φύσεως των ΣΣΕ ως κανόνων ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να αντιτίθενται σε διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που τίθενται από

Οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ είναι μεν δεσμευτικοί για τους συμβληθέντες στην κατάρτισή τους, κανόνες δικαίου, αλλά λόγω της φύσεως των ΣΣΕ ως κανόνων ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να αντιτίθενται σε διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα που τίθενται από τη νομοθετική εξουσία και συνεπώς οι κανόνες δημοσίας τάξεως επικρατούν των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ασχέτως αν οι τελευταίες περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με τα προβλεπόμενα από συγκεκριμένο κ

Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση δε που αυτή ελλείπει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως, ήτοι οι προπαρασκευαστικές πράξεις και οι κλήσεις.

- Για τη συζήτηση στο ακροατήριο απαιτείται ρητή πληρεξουσιότητα, σε περίπτωση δε που αυτή ελλείπει κηρύσσονται άκυρες όλες οι πράξεις ακόμη και εκείνες που είχαν γίνει προηγουμένως, ήτοι οι προπαρασκευαστικές πράξεις και οι κλήσεις. Το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης την έλλειψη πληρεξουσιότητας καθώς και την υπέρβασή της. - Συνεπώς, η έλλειψη πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο του επισπεύδοντος, που επέσπευσε την συζήτηση υπογράφοντας τη σχετική κλήση, συνε

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων για φορολογικές διαφορές.

- Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων για φορολογικές διαφορές.- Οι διαφορές που γεννιούνται μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένου για το αν οφείλεται ή όχι φόρος, μεταξύ των οποίων και εκείνες περί επιστροφής φόρου του φορολογούμενου κατά του Δημοσίου, φέρουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα φορολογικής διαφοράς που είναι δημόσια διαφορά, αφού, ειδικά ως προς την επιστροφή φόρων, προέχει η λύση του ζητήματος αν οφείλονταν και συνεπώς καλώς καταβλήθηκαν φόροι, και υπάγονται στη δικ

Αδικοπραξία.

- Αδικοπραξία. Παράνομη εξόρυξη θαλάσσιας άμμου. Με βάση τις παραδοχές, το δικάσαν Εφετείο δεν παραβίασε την ουσιαστική διάταξη του άρθρου 298 του ΑΚ περί επιδικάσεως αποζημιώσεως αποζημιώσεως για θετική ζημιά, την οποία προσδιόρισε με βάση την ανά κυβικό μέτρο αγοραία τιμή πώλησης της άμμου.- Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 297 και 298 ΑΚ η προς αποζημίωση υποχρέωση περιλαμβάνει τόσο τη θετική ζημία, η οποία συνίσταται στην ελάττωση των υφισταμένων εννόμων αγαθών του ζημιωθέντος, ό

Κατά το άρθρο 20 του νόμου 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) που εφαρμόζεται κατ’ αρθρ.

Κατά το άρθρο 20 του νόμου 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων) που εφαρμόζεται κατ’ αρθρ. 29 παρ. 2 και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν μετά την 1.2.1971, προκειμένου να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοση της αποφάσεως του προσωρινού προσδιορισμού τιμής μονάδος και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έκδοση της αποφάσεως από το Μονομελές Πρωτο

Αδίκαστη αίτηση.

- Αδίκαστη αίτηση. Πλαγιαστική αγωγή.- Κατά το άρθρο 559 αρ. 9 ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο άφησε αίτηση αδίκαστη. Ως αίτηση νοείται αυτή που αποτελεί κεφάλαιο της δίκης, δηλαδή το αίτημα ή η βάση κυρίας ή επικουρικής αγωγής, ανταγωγής, κυρίας ή αυτοτελούς προσθέτου παρεμβάσεως, ενδίκου μέσου, αντεφέσεως, ανακοπής ή τριτανακοπής. Εμπίπτει δε στην έννοια της διατάξεως αυτής η μετά την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας αποφάσεως και την απόρριψη της κυρίας αγωγής, κατόπιν εφέσεως του

Κοινωνία.

- Κοινωνία. Δικαιώματα συγκοινωνού. Παραγραφή αξιώσεων του κοινωνού πράγματος κατά του συγκοινωνού. Λόγοι αναίρεσης. Αδίκαστη αίτηση. Αποδεικτικά μέσα. Έλλειψη νόμιμης βάσεως.- Ο συγκοινωνός που νέμεται το κοινό πράγμα λογίζεται ότι νέμεται επ' ονόματι και των λοιπών κοινωνών και επομένως δεν μπορεί ν' αντιτάξει κατ' αυτών κτητική ή αποσβεστική παραγραφή προτού καταστήσει γνωστή σ' αυτούς (και όχι βέβαια και σε άλλον ή άλλους μη κοινωνούς) τη θέλησή του να νέμεται ολόκληρο το πράγμα ως κύρ

Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

- Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας. Δημοσιογράφοι. Σύμβαση δημοσιογράφου εφημερίδας.- Σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας και σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Έννοια και διάκριση αυτών.- Δεν αποκλείεται δε να συνάπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και ο εργαζόμενος δημοσιογράφος, ο οποίος ως εκ της φύσεως του επαγγέλματος και της αποστολής του, αλλά και ενόψει των περί ελευθεροτυπίας συνταγματικών διατάξεων (άρθρο 14 παρ. 1 Συντάγματος),

- Κατηγορούμενος που άσκησε έφεση, κατά την εκδίκαση της οποίας το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, λόγω της απουσίας του, την απέρριψε ως ανυποστήρικτη, ενώ, από τα έγγραφα της δικογραφίας προέκυπτε, ότι μέχρι στις 3-12-1999 η δικαιούμενη να υποβάλει εναν

- Κατηγορούμενος που άσκησε έφεση, κατά την εκδίκαση της οποίας το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, λόγω της απουσίας του, την απέρριψε ως ανυποστήρικτη, ενώ, από τα έγγραφα της δικογραφίας προέκυπτε, ότι μέχρι στις 3-12-1999 η δικαιούμενη να υποβάλει εναντίον του έγκληση κομίστρια της επιταγής, δεν είχε υποβάλει δήλωση ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη του κατηγορουμένου. Το δικάσαν Δικαστήριο που δεν προχώρησε στην έρευνα του παραδεκτού της ασκηθείσας έφεσης, εν όψει του ότι η υπό κρίση περίπτωση ε

- Zήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125

- Zήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠΔ δικαστήριο. - Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξα

Κατάχρηση δικαιώματος.

- Κατάχρηση δικαιώματος. Διεκδίκηση κυριότητας κατά του νομέα ή κατόχου πράγματος. Αδράνεια δικαιούχου. Ειδικά για γεωργικούς κλήρους παραχωρηθέντες για γεωργική αποκατάσταση ακτήμονα καλλιεργητή.- Κατά το άρθρο 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Από αυτή τη διάταξη συνάγεται ότι το δικαίωμα της κυριότητας επί πράγματος με τη μορφή της διεκδίκησης αυτ

Κατά το άρθρο 559 αριθ.

- Κατά το άρθρο 559 αριθ. 17 του Κ.Πολ.Δ., αναίρεση επιτρέπεται αν η απόφαση περιέχει αντιφατικές διατάξεις. Ο εκ της άνω διατάξεως λόγος αναιρέσεως είναι αόριστος αν δεν αναφέρει ποιες είναι οι αντιφατικές διατάξεις του διατακτικού της προσβαλλόμενης αποφάσεως.- Από τις διατάξεις των άρθρων 118 αριθ. 4, 502 παρ. 2, 506 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι, αν η αγωγή κρίθηκε κατ ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη, για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προσάπτεται στο δ

Αναγκαστική ισχύς συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

- Αναγκαστική ισχύς συλλογικών συμβάσεων εργασίας.- Από τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, που ορίζει ότι οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής συμβάσεως εργασίας έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ, σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά την οποία οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συμπληρώνουν τους καθοριζομένους από τον νόμο γενικούς όρους εργασίας, προκύπτει ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν κατά την σύναψη των ΣΣΕ νομοθετική (κανονιστική) εξου

Ο διάδικος μπορεί ν' ασκήσει ένδικο μέσο κατά βουλεύματος ή αποφάσεως όχι μόνον αυτοπροσώπως αλλά και δι' αντιπροσώπου, εφόσον στον τελευταίο δόθηκε εντολή, που μπορεί να γίνει και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα η γνησιότης της υπογραφής του οποί

Ο διάδικος μπορεί ν' ασκήσει ένδικο μέσο κατά βουλεύματος ή αποφάσεως όχι μόνον αυτοπροσώπως αλλά και δι' αντιπροσώπου, εφόσον στον τελευταίο δόθηκε εντολή, που μπορεί να γίνει και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα η γνησιότης της υπογραφής του οποίου, πρέπει να βεβαιώνεται από οιανδήποτε δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρον. Εάν δεν υπάρχει τέτοια βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέως, το ασκηθέν υπό του αντιπροσώπου ένδικο μέσο θεωρείται ότι έχει ασκηθεί άνευ

Η αθέτηση μόνη προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία, όμως μπορεί μία ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία.

- Η αθέτηση μόνη προϋφισταμένης ενοχής δεν συνιστά αδικοπραξία, όμως μπορεί μία ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση, να θεμελιώνει συγχρόνως και ευθύνη από αδικοπραξία. Αυτό συμβαίνει όταν η ενέργεια αυτή και χωρίς τη συμβατική σχέση, που προϋπάρχει, θα ήταν παράνομη ως αντίθετη προς το γενικό καθήκον, που επιβάλλει το άρθρο 914 ΑΚ, να μην προκαλεί κανένας σε άλλον υπαιτίως ζημία «του μη ζημιούν υπαιτίως άλλον». - Η απαίτηση της περαιτέρω αποζημίωσης του εκμισθ

Ευθύνη περισσοτέρων από αδικοπραξία.

- Ευθύνη περισσοτέρων από αδικοπραξία. Ευθύνη εις ολόκληρον. Αναγωγή μεταξύ των συνυπαιτίων.- Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914, 926, 927, αν από κοινή πράξη περισσοτέρων προήλθε ζημία, ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρο. Εκείνος δε που κατέβαλε ολόκληρη την αποζημίωση έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών. Το δικαστήριο προσδιορίζει το μέτρο της μεταξύ τους ευθύνης ανάλογα με το βαθμό του πταίσματος καθενός και αν δεν μπορεί να εξακρι

Αίτηση αναίρεσης.

- Αίτηση αναίρεσης. Απαράδεκτο συζήτησης. Επίδοση εγγράφων.- Η γενόμενη επίδοση κάθε εγγράφου αποδεικνύεται μόνο με έκθεση επίδοσης η οποία πρέπει να περιέχει και τον καθορισμό της ταυτότητας του εγγράφου που επιδόθηκε. - Αίτηση αναίρεσης. Επίσπευση συζήτησης. Για να είναι νόμιμη η από τον επισπεύδοντα αναιρεσείοντα κλήτευση του αναιρεσιβλήτου για την ορισθείσα νόμιμη δικάσιμο, πρέπει να επιδίδεται στο τελευταίο αντίγραφο του κατατεθέντος δικογράφου της αναίρεσης μετά της κάτωθι αυτο

Συμβάσεις δημοσίων έργων.

Συμβάσεις δημοσίων έργων. Aνάθεση των συμβάσεων. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές. Μέθοδοι αποκλεισμού. Συμβάσεις δημοσίων έργων αξίας χαμηλότερης των ορίων των οδηγιών 93/37/ΕΟΚ και 2004/18/ΕΚ. Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής απορρέουσες από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου. Διατάξεις:Οδηγίες: 93/37/ΕΟΚ, 2004/18/ΕΟΚ

Διάκριση σύμβασης εμπορικής διανομής από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας.

- Διάκριση σύμβασης εμπορικής διανομής από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. - Πότε οι διατάξεις του π.δ. 219/91 εφαρμόζονται και επί συμβάσεων εμπορικής διανομής. - Σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί η πραγματοποίηση ελάχιστου ετήσιου κύκλου εργασιών, η παράβαση της συμφωνίας από μέρους του διανομέα, συνιστά λόγο καταγγελίας και δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης του παραγωγού. - Δεν υπάρχει ευθύνη του διανομέα, εφόσον αυτός ή τα πρόσωπα που απασχολεί δεν βαρύνονται με πταίσμα. Η επίταση τη

Φύση της σχέσεως των δικηγόρων που προσλαμβάνονται σε Ν.

- Φύση της σχέσεως των δικηγόρων που προσλαμβάνονται σε Ν.Π.Δ.Δ. και των διαφορών που αφορούν τις αποδοχές των δικηγόρων νομικών συμβούλων του Ν.Π.Δ.Δ.-Ως αποδοχές κατά την έννοια του άρθ. 1 περ. θ του Ν. 1406/1983 νοούνται κατ’ αρχήν μόνον εκείνες του προσωπικού που συνδέεται με το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., και τα Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση δημοσίου δικαίου. -Παρόλο που η πρόσληψη δικηγόρων από Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθ. 24 παρ. 3 Ν. 1868/89, κατά την οποία επιβάλλεται η πρόσληψη μονομερώς από το νομοθέτ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 650 παρ.

- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 650 παρ. 1 εδ. 3 ΚΠολΔ που εφαρμόζεται και στην κατ' έφεση δίκη (άρθρ. 654 παρ. 2 ΚΠολΔ), ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου, πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Από τη διάταξη αυτή και την ένταξή της στο άρθρο 650 ΚΠολΔ που αναφέρεται στα αποδεικτικά μέσα που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία των άρθρων 648 - 661 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η ένορκη βεβαίωση αποτε

Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ.

Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ. Δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της ΑΕ αλλά συνέχιση του ίδιου νομικού πρόσωπου υπό νέο εταιρικό τύπο. Η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της ΑΕ απαλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Αρμοδιότητα δικαστηρίων.

- Αρμοδιότητα δικαστηρίων. Παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου.- Ο ν. 1406/1983 στο άρθρο 1 παρ 2 περιπτ. η' ορίζει ότι στις διοικητικές διαφορές ουσίας που κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου υπάγονται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά «την ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων τοπικής αυτοδιοικήσεως και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση σύμφωνα με

Η διάταξη του αρθρ.

-Η διάταξη του αρθρ. 684 ΑΚ ορίζει ότι, εφόσον δεν ορίσθηκε το αντίθετο με τη σύμβαση εργολαβίας, ή δεν συνάγεται το αντίθετο από τη φύση του έργου, ο εργολάβος μπορεί να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση του όλου ή μέρους του έργου. Αν ο εργολάβος, επιτρεπτώς, εκτέλεσε μέρος του έργου δια υπεργολάβου, ο εργοδότης υποχρεούται, κατ' αρθρ. 681 ΑΚ, να καταβάλει στον μόνο έναντι αυτού υπεύθυνο εργολάβο την αμοιβή του υπεργολάβου, η οποία περιλαμβάνεται στη συμφωνηθείσα και καταβλητέα αμοιβή στον ερ

Εκούσια αντιπροσώπευση για τη διεξαγωγή πολιτικής δίκης.

- Εκούσια αντιπροσώπευση για τη διεξαγωγή πολιτικής δίκης.- Kατά το άρθρο 63 παρ. 1 εδ. α΄ του ΚΠολΔ "όποιος είναι ικανός για οποιαδήποτε δικαιοπραξία (μπορεί να παρίσταται στο δικαστήριο με το δικό του όνομα". Κατά δε το άρθρο 64 παρ. 1 και 2 εδ. α΄ του ίδιου Κώδικα "όσοι είναι ανίκανοι να παρίστανται στο δικαστήριο με το δικό τους όνομα εκπροσωπούνται από του νόμιμους αντιπροσώπους τους". Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου δεν υφίσταται ο θεσμός της ε

Μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής.

- Μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος εργοδότη. Παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο.- Με τις διατάξεις του άρθρου 224 ΚΠολΔ θεσπίζεται η απαγόρευση μεταβολής της βάσης της αγωγής με ποινή απαραδέκτου. Η απαγόρευση αυτή αναφέρεται στη μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής, δηλαδή των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το επικαλούμενο δικαίωμα με την έννομη συνέπεια του οικείου κανόνα δικαίου. Έτσι, ο ενάγων μισθωτός, που στη

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή σε αθλητικό σωματείο.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών από προπονητή σε αθλητικό σωματείο. Από τη διάταξη του άρθρου 19 του Ν. 1958/1991, όπως αυτή ίσχυε έως τις 17-6-1999, οπότε καταργήθηκε με το άρθρο 139 του Ν. 2725/1999 που όριζε ότι «η σύμβαση παροχής υπηρεσιών αθλητή με αμοιβή ή επαγγελματία ή ημιεπαγγελματία αθλητή αποτελεί ιδιόμορφη σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών, η οποία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών γενικά πράξεων, μη εφαρμοζομένων σε καμία πε

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών.

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμων εταιρειών. Οργανική εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρείας. - Πριν την έκδοση και δημοσίευση της εγκριτικής πράξεως της Διοικήσεως δεν έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση του κεφαλαίου.- Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας ή τη διαχείριση της περιουσίας της, με εξαίρεση μόνο τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες κατά διάταξη νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της γενικής συνελε

Κτήση κυριότητας επί δημόσιων γαιών στις νέες χώρες.

- Κτήση κυριότητας επί δημόσιων γαιών στις νέες χώρες.- Κτήση κυριότητος με έκτακτη χρησικτησία εις βάρος του Δημοσίου δεν είναι δυνατή, όταν το χρησιδεσποζόμενο ακίνητο κείται στις Νέες Χώρες.

Δήμαρχοι Ευθύνη Δημάρχων.

- Δήμαρχοι Ευθύνη Δημάρχων. Υπόλογοι. Αρμοδιότητα Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δημόσιες Επενδύσεις. - Ο Δήμαρχος ενεργεί πράξεις διαχείρισης των λογαριασμών του Δήμου και ως εκ τούτου ευθύνεται ως υπόλογος, δηλαδή και για ελαφρά αμέλεια, για κάθε διαπιστούμενο έλλειμμα, το οποίο καταλογίζεται σε βάρος του από το αρμόδιο όργανο.- Ειδική αρμοδιότητα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό, στα διοικητικά όρια του οποίου ανήκει ο οικείος δήμος, για κατά προτεραιότητα έλεγχο χρημ

Διόρθωση απόφασης.

- Διόρθωση απόφασης.- Κατά το άρθρο 315 ΚΠολΔ εάν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Κατά δε το άρθρο 319 ΚΠολΔ οι αποφάσεις που εκδίδονται σε αιτήσεις για διόρθωση ή ερμηνεία μιας απόφασης μπορούν να προσβληθούν με όλα τα ένδικα μέσα με τα οποία θα μπορούσε

Αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος εμποδίστηκε ολικά ή συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και κατ' ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή των μισθωμάτων, να μη καταβάλλει το μίσθωμα όσο διάστημα διαρ

- Αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος εμποδίστηκε ολικά ή συμφωνημένη χρήση, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, προβαλλόμενο και κατ' ένσταση, προς απόκρουση αγωγής του εκμισθωτή για καταβολή των μισθωμάτων, να μη καταβάλλει το μίσθωμα όσο διάστημα διαρκεί η παρεμπόδιση της χρήσης του μισθίου από το ελάττωμα. Τέτοιο πραγματικό ελάττωμα αποτελεί και η αδυναμία χρήσης του μισθίου όπως συμφωνήθηκε, λόγω απαγόρευσης της χρήσης από δημόσια αρχή ή λόγω αδυναμίας χορήγησης της απαιτούμενης άδει

Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ.

Από τη διάταξη του άρθρου 559 αριθ. 11 ΚΠολΔ, με την οποία ορίζεται ότι επιτρέπεται αναίρεση, αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα τα οποία οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, προκύπτει ότι θεμελιώνεται ο λόγος αυτός της αναίρεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το δικαστήριο της ουσίας δεν βεβαιώνει ότι έλαβε υπόψη στα πλαίσια των άρθρων 335 και 338 έως 341 του ίδιου Κώδικα, που εφαρμόζονται και στην ειδική διαδικασία της εκδίκασης των διαφορών για ζημίες από αυτ

Ανήλικος.

- Ανήλικος. Σύγκρουση συμφερόντων με γονείς. Διορισμός ειδικού επιτρόπου. Σύσταση δουλείας. Κατάρτιση δικαιοπραξίας στο όνομα ανηλίκου.- Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει και επομένως παρίσταται ανάγκη διορισμού ειδικού επιτρόπου και στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς του ανηλίκου πρόκειται να συμβληθούν αφενός ως εκπροσωπούντες το ανήλικο και αφετέρου για λογαριασμό τους για την κατάρτιση δικαιοπραξίας με την οποία θα συνιστάται εμπράγματο δικαίωμα περιορισμένης προσωπικής δουλ

Αναγκαστική εκτέλεση.

- Αναγκαστική εκτέλεση. Ανακοπή και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης. Προθεσμία άσκησης ανακοπής. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής. Καταχρηστική επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου.- Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων, ήτοι της ανακοπής κατά της εκτέλεσης, του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η ανακοπή αυτή πρέπει ν’ ασκηθεί σύμφωνα με το επόμενο άρθρο 934, μέσα στα τασσόμενα, από την τελευταία διάταξη, χρονικά όρια, οπότε και οι πρόσθετοι λόγοι της ανωτέρω ανακοπής δεν αρκεί ν’ ασκούνται μό

Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αρ.

- Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αρ. 19 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως ιδρύεται, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από το αιτιολογικό της τα περιστατικά τα αναγκαία για την κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ως προς τη συνδρομή των νομίμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή για τη μη συνδρομή τους που αποκλείει την εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ελλιπείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών,

Κοινωνική ασφάλιση.

- Κοινωνική ασφάλιση. Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γυναικών. - Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3, 5 και 12 του Ν. 1976/91, ασφαλισμένοι των ταμείων συντάξεως του προσωπικού των Τραπεζών, όπως η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, προ της θέσεως σε ισχύ του νόμου αυτού (4.12.1991), αλλά, οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας μετά την ημερομηνία αυ

Ν.

Ν. 2127/1993 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα. Ο νόμος ρυθμίζει την καταβολή των φόρων, μεταξύ άλλων, πετρελαιοειδών προϊόντων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, φυλάσσονται σε φορολογική αποθήκη από εγκεκριμένο αποθηκευτή. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως εγκεκριμένου αποθηκευτή. Πότε γίνεται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των ως άνω προϊόντων. Υποχρεώσεις και ευθύνη εγκεκριμένου αποθηκευτή έναντι του Δημοσίο

Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου.

- Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Επανάληψη δίκης από καθολικούς διαδόχους θανόντος και από αντίδικο αυτού. Απουσία του διαδίκου. Αυτεπάγγελτος έλεγχος κλήτευσης αντιδίκου. Συζήτηση ωσεί παρών. Μη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση. Απαράδεκτο συζήτησης.- Διακοπή δίκης λόγω θανάτου διαδίκου. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 286 περ. α', 287, 290, 291 παρ. 1 και 292 του ΚΠολΔ, που, κατ' άρθρο 573 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η δίκη διακόπτεται, και αν, εωσότου τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία

Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ.

Από τις διατάξεις των άρθρων 118 παρ. 4, 502 παρ. 2, 506 παρ. 1, 577 παρ. 3 και 578 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι αν η αγωγή κρίθηκε κατ΄ ουσίαν βάσιμη ή αβάσιμη, για να είναι ορισμένος και άρα παραδεκτός ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον προσάπτεται στο δικαστήριο της ουσίας ευθεία παραβίαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου (άρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ), η οποίο μπορεί να συντελεσθεί και με τη μη εφαρμογή διατάξεων που ήσαν εφαρμοστέες, δεν αρκεί να εκτίθεται στο αναιρετήριο το κατά την εκδοχή του αναιρεσείοντος ερμηνευ

Ανώνυμη εταιρεία.

Ανώνυμη εταιρεία. Ευθύνη ιδρυτών για τις πράξεις που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας. Αδικοπρακτική ευθύνη του νομικού προσώπου της εταιρείας για πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο αν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, η εταιρεία ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.Μετατροπή χρηματιστηριακών επιχειρήσεων σε ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρείες, μετά την ισχύ του Ν. 1806/1988.Έννοια «επιχείρ

Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.

- Πότε επιτρέπεται αναίρεση κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων καθώς και κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδόθηκαν σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων.- Σύμφωνα με άρθρο το 560 ΚΠολΔ κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε εφέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων επιτρέπεται αναίρεση μόνο 1) αν παραβιάσθηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ερμηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιώ

Αποδεικτικά μέσα.

- Αποδεικτικά μέσα. Εκτίμησή τους από το δικαστήριο και αλλαγή του άρθρου 270 ΚΠολΔ. Δικονομικές συμφωνίες περί επιτρεπόμενων αποδεικτικών μέσων.- Ζητήματα διαχρονικού δικαίου διαδικασίας και εφαρμοστέο δίκαιο σε εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Κρίσιμο χρονικό σημείο για την εφαρμογή του είναι η ημερομηνία της αρχικώς προσδιορισθείσας δικασίμου και όχι εκείνη κατά την οποία πράγματι συζητήθηκε η υπόθεση. - Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης και ίδρυση λόγου αν

Υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο.

- Υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 873 ΑΚ η σύμβαση με την οποία γίνεται υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους κατά τρόπο αφηρημένο, έτσι ώστε να γεννιέται ενοχή ανεξάρτητα από την αιτία, είναι έγκυρη αν η υπόσχεση ή η αναγνώριση γίνει εγγράφως. Έγγραφη υπόσχεση ή δήλωση αναγνώρισης, στην οποία δεν αναφέρεται η αιτία του χρέους, λογίζεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, ότι έγινε με το σκοπό να γεννηθεί ενοχή, μη εξαρτώμενη από την αιτία του χρέους. Αν στην έγγρα

Κλήση των διαδίκων στο ακροατήριο.

- Κλήση των διαδίκων στο ακροατήριο. Ερημοδικία του αναιρεσείοντος. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης.- Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανιστεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Διατάξεις:ΚΠΔ: 5

Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση.

- Συνέπειες της απόφασης που δέχεται την αναίρεση. Διαδικασία στο δικαστήριο της παραπομπής.- Από τα άρθρα 579 παρ. 1 και 581 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η απόφαση αναιρείται κατά το μέτρο παραδοχής της αναιρέσεως, δηλαδή κατά τα κεφάλαια (αιτήσεις παροχής έννομης προστασίας), τα οποία αφορά ο δεκτός γενόμενος λόγος αναιρέσεως, καθώς και κατ' εκείνα που συνάπτονται αρρήκτως προς τα αναιρεθέντα. Η έκταση αυτή της αναιρέσεως και συνακολούθως της εξουσίας του δικαστηρίου της παραπομπής, εφόσον προ

Από τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασμένο και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης, που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων, είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης, που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρί

Από τελεσίδικη απόφαση παράγεται δεδικασμένο και όταν το αντικείμενο της νέας δίκης, που διεξάγεται μεταξύ των ίδιων προσώπων, είναι διαφορετικό από εκείνο της δίκης, που προηγήθηκε, έχει όμως ως αναγκαία προϋπόθεση την ύπαρξη του δικαιώματος που κρίθηκε στη δίκη εκείνη. Τούτο συμβαίνει όταν στη νέα δίκη πρόκειται να κριθεί η ίδια δικαιολογική σχέση και το ίδιο νομικό ζήτημα με αυτό που κρίθηκε στην προηγούμενη δίκη. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει αν κατά τον κρίσιμο για τη μεταγενέστερη δί

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ.

Οδηγία 69/335/ΕΟΚ. Έμμεσοι φόροι επιβαλλόμενοι επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων. Συγχώνευση εταιρειών. Διόρθωση του κτηματολογίου. Είσπραξη φορολογικής επιβάρυνσης. Χαρακτηρισμός ως «φόρος μεταβίβασης». Προϋποθέσεις είσπραξης της φορολογικής επιβάρυνσης.

Άρση της αμφισβητήσεως διατάξεων τυπικού νόμου, ήτοι των διατάξεων των παραγρ.

- Άρση της αμφισβητήσεως διατάξεων τυπικού νόμου, ήτοι των διατάξεων των παραγρ. 10 και 11 του άρθρ. 131 του ν. 419/1976 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, ως και της κοινής Υπουργικής αποφάσεως ΣT1/Μ/Φ.083-13/ΑΣ.2900/5.4.1993 του Υπουργού Προεδρίας και Υφυπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος (αρχή της ισότητος). Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών.- Απαραδέκτως εισάγεται αίτηση ως προς το επικουρικό της αίτημα,

Αναγκαστική απαλλοτρίωση.

- Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Προσδιορισμός αποζημίωσης. Αξία ακινήτου κατά τον χρόνο συζήτησης αίτησης προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης. Παρέλευση έτους από συζήτηση για οριστικό προσδιορισμό. Αξία ακινήτου κατά το χρόνο συζήτησης οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης. Λόγος αναίρεσης. Έλλειψη νόμιμης βάσης απόφασης. Αναιρετικός έλεγχος κρίσιμου χρόνου για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου. - Προσδιορισμός αποζημίωσης λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και βάση υπολογισμού. Από

Οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων υπάγονται για τον πειθαρχικό τους έλεγχο στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 64 έως και 79 και 239 έως και 247 του ως άνω Κώδικα, καθώς και στη δικαιοδοσία τω

Οι υπάλληλοι των Δικηγορικών Συλλόγων υπάγονται για τον πειθαρχικό τους έλεγχο στις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 64 έως και 79 και 239 έως και 247 του ως άνω Κώδικα, καθώς και στη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγόρων.Διατάξεις:Νόμοι: 2683/1999 άρθ. 1ΝΔ: 3026/1954 άρθ. 64-79, 239-247, 4272/1962 άρθ. 13ΠΔ: 611/1977

ΦΠΑ.

- ΦΠΑ. Επιστροφή φόρου.- Όταν μετά την έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας των εισροών από τον φόρο προστιθεμένης αξίας των εκροών απομένει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό μεταφέρεται προς έκπτωση στην επόμενη περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 25 του Ν. 1642/1986. Κατ' εξαίρεση, όμως, σύμφωνα με το άρθρο 27 του αυτού νόμου, η διαφορά αυτή (το πιστωτικό υπόλοιπο) δεν μεταφέρεται, αλλά επιστρέφεται, μεταξύ άλλων, εφόσον (περ. δ') αφορά αγαθά επένδυσης που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26. Η