1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Ο σκοπός της μεσεγγύησης στην αναγκαστική εκτέλεση είναι η διασφάλιση και συντήρηση των κατασχεμένων, ώστε το αντικείμενο που κατασχέθηκε, να οδηγηθεί αυτούσιο και αλώβητο στον πλειστηριασμό.

 E-mail

Ο σκοπός της μεσεγγύησης στην αναγκαστική εκτέλεση είναι η διασφάλιση και συντήρηση των κατασχεμένων, ώστε το αντικείμενο που κατασχέθηκε, να οδηγηθεί αυτούσιο και αλώβητο στον πλειστηριασμό. Ο μεσεγγυούχος κατέχει τα κατασχεμένα ως όργανο της εκτέλεσης και για λογαριασμό της Πολιτείας. Ασκεί δημόσια εξουσία, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και συμπληρωματικά από το δίκαιο της κοινής εκτέλεσης, χωρίς να αποκλείεται και η επικουρική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 822 επ. Α.Κ. που αναφέρονται στον μεσεγγυούχο της παρακαταθήκης, όπου αυτές συμβιβάζονται με το δημόσιο λειτούργημα και το σκοπό της μεσεγγύησης των άρθρων 15 και 40 ΚΕΔΕ. Ο μεσεγγυούχος προστατεύεται όταν αποβάλλεται ή χάνει την κατοχή των κατασχεμένων κινητών πραγμάτων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 956 παρ. 6 ΚΠολΔ, στην περίπτωση δε που ο μεσεγγυούχος ζητά την αντικατάσταση του θα πρέπει στο σχετικό δικόγραφο να περιλαμβάνεται και αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων πραγμάτων στο νέο μεσεγγυούχο (βλ. Μπρίνια, Διοικητική Εκτέλεση Τόμος Α' έκδοση 1987). Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, ότι οι λόγοι αντικατάστασης του μεσεγγυούχου της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν ορίζονται ειδικά στο νόμο (άρθρο 229 ΚωδΔιοικΔικ, άρθρο 15 ΚΕΔΕ, άρθρο 956 ΚΠολΔ), ότι όμως, σε κάθε περίπτωση, για να αντικατασταθεί ο μεσεγγυούχος θα πρέπει να πιθανολογηθεί λόγος ικανός γι’ αυτό, καθώς και ότι, όπως προεκτέθηκε, στο δικόγραφο για την αντικατάσταση του μεσεγγυούχου, πρέπει να περιλαμβάνεται και αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων πραγμάτων στο νέο μεσεγγυούχο, κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, δεν πιθανολογείται λόγος ικανός να δικαιολογήσει την αντικατάσταση του μεσεγγυούχου αφού ο λόγος που επικαλείται (ο αιτών) - ότι δεν γνωρίζει που είναι τα κατασχεμένα κινητά πράγματα, ώστε να τα παραδώσει-, δεν είναι λόγος απαλλαγής του από την ευθύνη που υπέχει ως μεσεγγυούχος ούτε λόγος αντικατάστασής του, αλλά λόγος που αποκλείει την αντικατάστασή του, αφού το σχετικό αίτημα του (περί αντικατάστασης) δεν συνοδεύεται και από ανάλογο αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων στον νέο μεσεγγυούχο.
Νατάσα-(Απόσπασμα)

Αριθμός 657/2006

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Δικαστής: Θ. Βιτουλαδίτη


... 2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.Δ. 356/1974 Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α-90) «Ι. Πάντα τα κατασχεθέντα κινητά, εξαιρέσει των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων παραδίδονται υπό του κατάσχοντος εις μεσεγγυούχον ή φύλακα προς (φύλαξιν. 2. Μεσεγγυούχος ορίζεται κατά την κρίσιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν διά της εκθέσεως κατασχέσεως ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος του τόπου της κατασχέσεως ή ο αρμόδιος διά τον πλειστηριασμόν Συμβολαιογράφος ή και ο οφειλέτης. 3. Εις ην περίπτωσιν προκριθή ο ορισμός μεσεγγυούχου και ούτος αρνηθή αδικαιολογήτως την παραλαβήν, διορίζεται υπό του κατάσχοντος φύλαξ υπ’ ευθύνην του αρνηθέντος, εις ον και παραδίδονται τα κατασχεθέντα. 4. Περί της αρνήσεως ως και του συνεπεία ταύτης διορισμού φύλακος, συντάσσεται υπό του κατάσχοντας, προσυπογραφόμενον και υπό του τυχόν μάρτυρος, πρωτόκολλον, υποβαλλόμενον μετά της εκθέσεως κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου. 5. Ο Διευθυντής του Ταμείου δύναται, κατά την κρίσιν του, να αντικαθιστά τον μεσεγγυούχον ή τον φύλακα. 6. Κατασχεθέντα κινητά, ων η μεταφορά λόγω του όγκου ή της ιδιότητος αυτών είναι δυσχερής ή δεν δύναται να ενεργηθή άνευ βλάβης αυτών, επιτρέπεται να αφεθούν επί τόπου, σφραγιζομένων των αποθηκών ή δοχείων και διοριζομένου ως μεσεγγυούχου του οφειλέτου, εν ανάγκη δε και ως φύλακος τρίτου, υπό του κατάσχοντας, τη εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 7. Εν η περιπτώσει συνεπεία προηγουμένης κατασχέσεως έχουν ήδη παραδοθή τα κατεσχημένα εις μεσεγγυούχον, δεν αφαιρούνται τα κατασχεθέντα αλλά κοινοποιείται εις τούτο η κατάσχεσις από δε της κοινοποιήσεως είναι υπεύθυνος εις φύλαξιν δι’ εκατέραν των κατασχέσεων μέχρι πέρατος της εκτελέσεως εκάστης τούτων. 8. Ο φύλαξ είναι υπεύθυνος ως θεματοφύλαξ διά πάσαν αμέλειαν περί την φύλαξιν, υποχρεούμενος διά την εν καιρώ προς τον επί του πλειστηριασμού παράδοσιν των κατασχεθέντων και αν ταύτα παρήγαγαν καρπούς, δίδει λόγον περί αυτών. 9. Πάσα αμφισβήτησις περί του ορισμού του μεσεγγυούχου, του φύλακος ή αφορώσα την μεσεγγύησιν ή την φύλαξιν, ως και πάσα αίτησις τρίτου περί αντικαταστάσεως αυτών, εισάγεται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Ν. Διατάγματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου της περιφερείας του τόπου της κατασχέσεως. 10. Εάν ο μεσεγγυούχος απεβλήθη ή απώλεσεν την κατοχήν του πράγματος εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξις της παρ. 6 του άρθρου 956 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας».
3. Ακόμα, σύμφωνα με το άρθρο 956 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. «1. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει τα κατασχεμένα πράγματα για φύλαξη σε μεσεγγυούχο. Μεσεγγυούχος μπορεί να οριστεί εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, αν συναινεί εκείνος κατά του οποίου στρέφεται ή και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται, αν συναινεί εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. 2. Αν κατασχέθηκαν πράγματα που η μεταφορά τους είναι δύσκολη ή μπορεί να τα βλάψει, ο δικαστικός επιμελητής τα αφήνει στον τόπο όπου έγινε η κατάσχεση. 3. Αν κατασχέθηκαν χρήματα ή άλλα πράγματα δεκτικά κατά το νόμο κατάθεσης, ο δικαστικός επιμελητής τα καταθέτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 965 παρ. 4... 4. Ο μεσεγγυούχος φυλάει τα κατασχεθέντα πράγματα και δεν έχει εξουσία να τα χρησιμοποιεί. Αν η φύση του κατασχεμένου το επιβάλλει, ο μεσεγγυούχος, μετά από άδεια του ειρηνοδικείου της περιφερείας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ενεργεί και διαχειριστικές πράξεις. Ο μεσεγγυούχος έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και παραδίδει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού το προϊόν της διαχείρισης. 5.... 6. Αν ο μεσεγγυούχος αποβληθεί ή χάσει την κατοχή του πράγματος, το ειρηνοδικείο του τόπου της εκτέλεσης, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., διατάζει να του αποδοθεί το πράγμα. 7. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος πραγματοποιήθηκε μετά την κατάσχεση, ο ασφαλιστής καταβάλλει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού την αποζημίωση που οφείλεται. Ο ασφαλιστής έγκυρα καταβάλλει την αποζημίωση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, πριν ειδοποιηθεί εγγράφως από εκείνον που έκανε την κατάσχεση σχετικά με την επιβολή της».
4. Εξάλλου, μετά την ισχύ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999 Α -97) και σύμφωνα με το άρθρο 229 αυτού «Το κατά το άρθρο 218 αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από προηγούμενη αίτηση, αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση που αφορά: α) τον ορισμό ή την αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα και εν γένει τη μεσεγγύηση ή τη φύλαξη κινητών ή ακινήτων, ή β) την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό των εξόδων και των δικαιωμάτων της εκτέλεσης. 2. Προς υποβολή της αίτησης νομιμοποιείται ο οφειλέτης, το Δημόσιο, καθώς και κάθε τρίτος που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. 3. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 203, 204 και 214 (παρ. 4), οι οποίες και εφαρμόζονται αναλόγως. Ειδικώς, στην περίπτωση β' της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται, μαζί με σχετικό πίνακα, τον οποίο συντάσσει ο δικαιούχος, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου που επισπεύδει την εκτέλεση. Ο τελευταίος διατυπώνει εγγράφως τις παρατηρήσεις του, ως προς τη νομιμότητα και την ακρίβεια των κονδυλίων, και διαβιβάζει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το σχετικό έγγραφο στο δικαστήριο, συγχρόνως δε το κοινοποιεί, μαζί με αντίγραφο του πίνακα, στον οφειλέτη». Επίσης στα άρθρα 203, 204 και 214 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι Άρθρο 203: «1. Η αίτηση αναστολής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 45, πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την αναστολή. 2. Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, και πρέπει να συνοδεύεται από τρία (3) απλά αντίγραφα. 3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο δικαστής, που διευθύνει το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, με πράξη του πάνω σε αυτήν, ορίζει το τμήμα το οποίο θα προβεί στην εκδίκασή της. Με την ίδια πράξη διατάζει την, με τη φροντίδα της γραμματείας, επίδοση αντιγράφου της και αντιγράφου της αίτησης αναστολής προς τη Διοίκηση. Η τελευταία υποχρεούται να απο στείλει στο δικαστήριο αντίγραφο της πράξης της οποίας ζητείται η αναστολή εκτέλεσης, καθώς και το σχετικό φάκελο με τις απόψεις της. Προς τούτο, με την ίδια πράξη, τάσσεται σε αυτήν προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών. 4. Τους δικαστές ή το δικαστή που θα προβούν στην εκδίκαση της αίτησης ορίζει ο πρόεδρος του τμήματος. 5. Ο αιτών οφείλει να προσκομίσει τα αποδεικτικά του στοιχεία ως τη λήξη της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας. 6. Δεύτερη αίτηση κατά της ίδιας πράξης είναι απαράδεκτη εκτός αν ο αιτών έχει ήδη υποβάλει παραίτηση από την πρώτη». Άρθρο 204: «1. Η εκδίκαση της αίτησης αναστολής δεν γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση, ούτε καλούνται κατ’ αυτήν οι διάδικοι. Οι τελευταίοι, πάντως, αν το ζητήσουν, ακούγονται υποχρεωτικώς, 2. Αν η πράξη αφορά τρίτο που έχει δικαίωμα να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση κατά τη δίκη της αντίστοιχης προσφυγής, για τη χορήγηση της αναστολής συνεκτιμάται, με τα κριτήρια του άρθρου 202, και η βλάβη που τυχόν θα προκληθεί σε αυτόν από την αναστολή. Ο τρίτος αυτός μπορεί, με υπόμνημα που κατατίθεται το αργότερο μέσα στην προθεσμία της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, να εκθέσει τις απόψεις του, έστω και αν δεν έχει ασκήσει παρέμβαση. 3. Ο πρόεδρος του αρμόδιου τμήματος ή ο οριζόμενος από αυτόν δικαστής μπορεί, με την κατάθεση της αίτησης, να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση. Η προσωρινή διαταγή ισχύει έως την έκδοση της απόφασης για την αίτηση αναστολής και μπορεί να ανακληθεί ακόμη και αυτεπαγγέλτως από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον οριζόμενο από αυτόν δικαστή ή το αρμόδιο για την αναστολή δικαστήριο». Άρθρο 214: «1. Η αίτηση για προσωρινή επιδίκαση απαίτησης, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 45, πρέπει να αναφέρει τους συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούν την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης, 2. Κατά τα λοιπά, ως προς την προδικασία, την κύρια διαδικασία και την απόφαση που εκδίδεται κατά την εκδίκαση της αίτησης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στον Κώδικα για την εκδίκαση της αντίστοιχης καταψηφιστικής αγωγής. Κατά την εκδίκαση της αίτησης αυτής δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της δεύτερης περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 126. 3. Κατά την εκδίκαση της αίτησης, οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 128, την παρ. 2 του άρθρου 129, την παρ. 1 του άρθρου 131 και την παρ. 3 του άρθρου 141 συντέμνονται στο ένα πέμπτο (1/5), ενώ εκείνες που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 138 περιορίζονται σε μία (1) ημέρα. 4. Κατά την εκδίκαση της αίτησης, ως προς την αξιολόγηση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αρκεί η πιθανολόγηση».
5. Στην κρινόμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι σε βάρος της οφειλέτιδας του ΙΚΑ ανωνύμου εταιρείας «Ε.Κ.Τ.Α.Ε.Τ.» καταλογίσθηκε και βεβαιώθηκε οφειλή της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύψους 1.293.903,85 ευρώ, πλέον προσθέτων τελών και προσαυξήσεων. Κατόπιν τούτου, μετά από εντολή του Διευθυντή του Δ' Ταμείου Εισπράξεως Εσόδων Αθηνών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την 3845/16.11.2004 έκθεση κατασχέσεως κινητών πραγμάτων του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Ε.Χ., κατασχέθηκαν τα κάτωθι κινητά πράγματα της οφειλέτιδος ανώνυμης εταιρείας: 1. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...), μάρκας εργοστασίου ... τύπου: 0704, κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό υπ’ αρ. πλαισίου ... υπ’ αρ. κινητήρα ... Φορ/κής Ισχύος 20ΗΡ, πετρελαιοκίνητο, χρώματος λευκό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (15.000) ευρώ. 2. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...), μάρκας εργοστασίου ..., τύπου ..., κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο υπ’ αρ. πλαισίου ..., αρ. κινητήρα ... Φορ/κής Ισχύος 14ΗΡ, βενζοκίνητο, αντιρυπ/κής τεχνολογίας λευκό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (15.000) ευρώ. 3. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως, υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...) μάρκας εργοστασίου ... υπ’ αρ. πλαισίου ..., υπ’ αρ. κινητήρα ..., κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο, Φορ/κής Ισχύος 11 HP, βενζινοκίνητο, χρώματος λευκό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (3000) ευρώ. 4. Ένα αυτοκίνητο επιβατηγό ιδιωτικής χρήσεως υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...), μάρκας εργοστασίου ..., τύποις ..., υπ’ αρ. πλαισίου ..., υπ’ αρ. κινητήρα ..., Φορ. Ισχύος 7ΗΡ, βενζοκίνητο αντιρυπ/κής τεχνολογίας, χρώματος λευκό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (7000) ευρώ -συνέχεια στο δεύτερο φύλλο. 5. Ένα αυτοκίνητο επιβατηγό ιδιωτικής χρήσεως υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας... μάρκας εργοστασίου ..., τύπου ..., υπ’ αρ. πλαισίου ..., υπ’ αριθ. κινητήρα ..., Φορ. Ισχύος 7ΗΡ, βενζοκίνητο αντιρυπ/κής τεχνολογίας, χρώματος ερυθρό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο εκτιμηθέν αντί ποσού (7.000) ευρώ. 6. Ένα αυτοκίνητο επιβατηγό ιδιωτικής χρήσεως υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...), μάρκας εργοστασίου ..., τύπου ..., υπ’ αρ. πλαισίου ..., υπ’ αριθ. κινητήρα ..., Φορ. Ισχύος 7ΗΡ, βενζοκίνητο αντιρυπ/κής τεχνολογίας, χρώματος λευκό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματα του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο εκτιμηθέν αντί ποσού (7.000) ευρώ. 7. Ένα αυτοκίνητο επιβατηγό ιδιωτικής χρήσεως υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας (...), μάρκας εργοστασίου ..., τύπου ..., υπ’ αρ. πλαισίου ..., υπ’ αριθ. κινητήρα ..., Φορ. Ισχύος 7ΗΡ, βενζοκίνητο αντιρυπ/κής τεχνολογίας, χρώματος ερυθρό, με όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά, υδραυλικά μέρη, συστήματα και εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο εκτιμηθέν αντί ποσού (7.000) ευρώ. 8. Ένα μηχάνημα UPS με στοιχεία ... και... μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (15.000) ευρώ. 9. Ένα μηχάνημα πομπός ... μεταχειρισμένος σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (3000) ευρώ. 10. Ένα μηχάνημα πομπός ... 1KW, ..., μεταχειρισμένος, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί πόσου (40.000) ευρώ. 11. Ένα μηχάνημα πομπός ... 5KW, μεταχειρισμένος σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (100.000) ευρώ. 12. Ένα μηχάνημα ... 10 GHZ 1W, μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (20.000) ευρώ. 13. Ένα μηχάνημα φίλτρο UPS, μεταχειρισμένο σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (2.000) ευρώ. 14. Ένας προβολέας ..., 1KW, ..., μεταχειρισμένος, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (15.000) ευρώ. 15. Ένας προβολέας ... 1KW,..., μεταχειρισμένος σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (1500) ευρώ. 16. Ένας προβολέας ..., 1KW, μεταχειρισμένος, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (7.500) ευρώ. 17. Ενα μηχάνημα ..., με στοιχεία ... μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (10.000) ευρώ. 18. Τρία μηχανήματα ..., μεταχειρισμένα, σε καλή κατάσταση και λειτουργία ευρισκόμενα, εκτιμηθέν έκαστο (700) ευρώ και συνολικά (2.100) ευρώ. 19. Τρία τεμάχια τρίποδα κάμερας ..., μεταχειρισμένες σε καλή κατάσταση και λειτουργία ευρισκόμενα, εκτιμηθέν έκαστο (1000) ευρώ και συνολικά (3000) ευρώ. 20. Δύο κάμερες με στοιχεία ... μεταχειρισμένες σε καλή κατάσταση και λειτουργία ευρισκόμενες, εκτιμηθέν έκαστη αντί (500) ευρώ και συνολικά (1000) ευρώ. 21. Ένα μηχάνημα ..., μεταχειρισμένο σε καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί (4000) ευρώ. 22. Ένα μηχάνημα Γεννήτρια Ισχύος 250 KVA, κατασκευή εργοστασίου ..., με όλα τα εξαρτήματά του, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενη, πετρελαιοκίνητη, εκτιμηθείσα αντί (30.000) ευρώ. 23. Ένα σύστημα Δικτυακού εξοπλισμού με στοιχεία ... αποτελούμενο από πέντε (5) τεμάχια με όλα τα εξαρτήματά του για την ομαλή λειτουργία του, μεταχειρισμένο, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (15.000) ευρώ. 24. Τρεις SERVERS Ηλ/κών Υπολογιστών, μάρκας ..., με όλα τα εξαρτήματά τους, μεταχειρισμένοι, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενοι, εκτιμηθείς έκαστος αντί (4000) ευρώ και συνολικά αντί (12.000) ευρώ. 25. Τρεις Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές μάρκας ..., με όλα τα εξαρτήματά τους, μεταχειρισμένοι, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενοι εκτιμηθείς έκαστος αντί (2000) ευρώ και συνολικά αντί (6000) ευρώ. 26. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, μάρκας ..., τύπου ..., με όλα τα εξαρτήματα του, μεταχειρισμένος, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (1200) ευρώ. 27. Ένα μηχάνημα FAX, μάρκας ... τύπου ... μεταχειρισμένο, σε λειτουργία, εκτιμηθέν αντί (400) ευρώ. 28. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής μάρκας ... με όλα τα εξαρτήματά του, μεταχειρισμένος, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενος, εκτιμηθείς αντί ποσού (1.200) ευρώ. 29. Ένα μηχάνημα ..., με όλα τα εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί (4.800) ευρώ. 30. Ένα τηλεφωνικό κέντρο, μάρκας ..., με όλα τα εξαρτήματά του, μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέναντί ποσού (2000) ευρώ. 31. Σαράντα (40) τηλεφωνικές συσκευές, μάρκας ..., μεταχειρισμένες σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενες εκτιμηθείσα έκαστη αντί (50) ευρώ και συνολικά αντί (2000) ευρώ. 32. Ένα μηχάνημα κλιματισμού μάρκας ..., τύπου ..., μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (400) ευρώ. 33. Ένα μηχάνημα κλιματισμού μάρκας ..., τύπου ..., των 18.000 Btu μεταχειρισμένο, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενο, εκτιμηθέν αντί ποσού (400) ευρώ. 34. Μία συσκευή τηλεόραση, μάρκας ..., τύπου ..., 26 ιντσών μεταχειρισμένη, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενη, εκτιμηθείσα αντί (200) ευρώ. 35. Μία συσκευή τηλεόραση, μάρκας ..., τύπου ..., μεταχειρισμένη, σε λειτουργία και καλή κατάσταση ευρισκόμενη, εκτιμηθείσα αντί ποσού (600) ευ¬ρώ. 36. Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μάρκας ..., τύπου ... με όλα τα εξαρτήματά τους, μεταχειρισμένοι, σε λειτουργία και καλή κατάσταση, εκτιμηθείς έκαστος αντί (1500) ευρώ και συνολικά αντί (3000) ευρώ -συνέχεια στο τέταρτο φύλλο. 37. Δέκα οκτώ (18) τεμάχια γραφεία, εργοστασίου ..., τύπου ..., μεταχειρισμένα, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενα, εκτιμηθέν έκαστο αντί (200) ευρώ και συνολικά αντί (3600) ευρώ. 38. Δέκα έξι (16) τεμάχια καθίσματα, εργοστασίου ..., τύπου ..., μεταχειρισμένα, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενα, εκτιμηθέν έκαστο αντί (100) ευρώ και συνολικά αντί (1600) ευρώ. 39. Δύο (2) πολυθρόνες τροχήλατες, περιστρεφόμενες, με δερμάτινη ταπετσαρία, μεταχειρισμένες, σε καλή κατάσταση ευρισκόμενες εκτιμηθείσα έκταση αντί (500) ευρώ και συνολικά αντί (1000) ευρώ. Η συνολική αξία των ως άνω κατασχεμένων κινητών πραγμάτων ανήλθε στο ποσό των ΕΥΡΩ: (370,500,00) τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες πεντακόσια. Με την ανωτέρω έκθεση ορίσθηκε ως μεσεγγυούχος και φύλακας των προαναφερθέντων κινητών ο αιτών, Η.Γ., με την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου της οφειλέτιδος εταιρείας. Κατόπιν, με το 5473/27.10.2005 πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων, ορίστηκε ημέρα πλειστηριασμού η 30η Νοεμβρίου 2005 και ώρα 12.00, στην οδό Τ... αριθμός ... στο Περιστέρι. Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 296.400,00 ευρώ. Στη συνέχεια, με την 4078/2005 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, το ανω¬τέρω πρόγραμμα πλειστηριασμού τροποποιήθηκε και ορίσθηκε η αξία των κατεστημένων κινητών σε 400.500 ευρώ, τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 320.400 ευρώ και ημέρα πλειστηριασμού η 15η Μαρτίου 2006. Ήδη, ο αιτών με την κρινόμενη αίτησή του, επιδιώκει την αντικατάστασή του ως μεσεγγυούχου των ανωτέρω κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων. Ειδικότερα, ο αιτών υποστηρίζει ότι δεν είναι πλέον διευθύνων σύμβουλος της οφειλέτιδος εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν γνωρίζει που είναι τα κατεσχεμένα κινητά ούτε είναι σε θέση να τα παραδώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού την 15.3.2006. Ο αιτών ζητά να οριστεί νέος μεσεγγυούχος ο Σ.Ν. του Σ., ο οποίος είναι ο νέος Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οφειλέτιδος ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το ΦΕΚ 11253/2005 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
6. Από τα προεκτεθέντα σαφώς προκύπτει ότι ο σκοπός της μεσεγγύησης στην αναγκαστική εκτέλεση είναι η διασφάλιση και συντήρηση των κατασχεμένων, ώστε το αντικείμενο που κατασχέθηκε, να οδηγηθεί αυτούσιο και αλώβητο στον πλειστηριασμό. Ο μεσεγγυούχος κατέχει τα κατασχεμένα ως όργανο της εκτέλεσης και για λογαριασμό της Πολιτείας. Ασκεί δημόσια εξουσία, η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και συμπληρωματικά από το δίκαιο της κοινής εκτέλεσης, χωρίς να αποκλείεται και η επικουρική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 822 επ. Α.Κ. που αναφέρονται στον μεσεγγυούχο της παρακαταθήκης, όπου αυτές συμβιβάζονται με το δημόσιο λειτούργημα και το σκοπό της μεσεγγύησης των άρθρων 15 και 40 ΚΕΔΕ. Ο μεσεγγυούχος προστατεύεται όταν αποβάλλεται ή χάνει την κατοχή των κατασχεμένων κινητών πραγμάτων, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 956 παρ. 6 ΚΠολΔ, στην περίπτωση δε που ο μεσεγγυούχος ζητά την αντικατάσταση του θα πρέπει στο σχετικό δικόγραφο να περιλαμβάνεται και αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων πραγμάτων στο νέο μεσεγγυούχο (βλ. Μπρίνια, Διοικητική Εκτέλεση Τόμος Α' έκδοση 1987). Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, ότι οι λόγοι αντικατάστασης του μεσεγγυούχου της αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν ορίζονται ειδικά στο νόμο (άρθρο 229 ΚωδΔιοικΔικ, άρθρο 15 ΚΕΔΕ, άρθρο 956 ΚΠολΔ), ότι όμως, σε κάθε περίπτωση, για να αντικατασταθεί ο μεσεγγυούχος θα πρέπει να πιθανολογηθεί λόγος ικανός γι’ αυτό, καθώς και ότι, όπως προεκτέθηκε, στο δικόγραφο για την αντικατάσταση του μεσεγγυούχου, πρέπει να περιλαμβάνεται και αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων πραγμάτων στο νέο μεσεγγυούχο, κρίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, δεν πιθανολογείται λόγος ικανός να δικαιολογήσει την αντικατάσταση του μεσεγγυούχου αφού ο λόγος που επικαλείται (ο αιτών) - ότι δεν γνωρίζει που είναι τα κατασχεμένα κινητά πράγματα, ώστε να τα παραδώσει-, δεν είναι λόγος απαλλαγής του από την ευθύνη που υπέχει ως μεσεγγυούχος ούτε λόγος αντικατάστασής του, αλλά λόγος που αποκλείει την αντικατάστασή του, αφού το σχετικό αίτημα του (περί αντικατάστασης) δεν συνοδεύεται και από ανάλογο αίτημα παράδοσης των κατασχεμένων στον νέο μεσεγγυούχο.
7. Κατ’ ακολουθία η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και το καταβληθέν παράβολο να καταπέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου...