1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

Δικαστική διανομή ακινήτου.

 E-mail

Δικαστική διανομή ακινήτου. Για την εφαρμογή του άρθρου 480Α του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αυτούσια διανομή ακινήτου και με τη σύσταση οριζόντιας χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή μέρη ορόφων ή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, απαιτείται η υποβολή αιτήματος εκ μέρους ενός από τους διαδίκους. Δεν είναι επιτρεπτή η δημιουργία δύο άνισων οικοπέδων, ανάλογων με τα ποσοστά συγκυριότητας των διαδίκων στο επίδικο, σ' ένα μόνο από τα οποία να περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου το υπάρχον κτίσμα.

Διατάξεις:

ΑΚ: 785, 786, 795, 798, 799, 790, 801, 802
ΚΠολΔ: 9, 10, 11, 18, 14,17,29, 189, 214Α, 478, 480Α, 481
Νόμοι: 1562/1985

Ρούλα(Απόσπασμα)

Αριθμός 4487/2007

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρόεδρος: Π. Λέων
Εισηγητής: Κ. Γιαννακόπουλος

... Ο ενάγων με την κρινόμενη αγωγή του εκθέτει ότι είναι συγκύριος κατά ποσοστό 75/100 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εκτάσεως 316 μ2, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Ότι εντός του οικοπέδου αυτού υπάρχει ισόγεια οικία, επιφανείας 88 μ2 και υπόγειο, επιφανείας 67 μ2. Ότι η συνολική αξία του ανωτέρω ακινήτου ανέρχεται σε 195.000 ευρώ. Ότι η εναγόμενη, η οποία είναι συγκυρία κατά 25% του ανωτέρω ακινήτου, αρνείται να συναινέσει στην εξώδικη διανομή του. Για τους λόγους αυτούς ζητεί: 1) να λυθεί η υφιστάμενη κοινωνία στο ανωτέρω ακίνητο με τη δια εκούσιου πλειστηριασμού εκποίησή του, 2) να διοριστεί υπάλληλος επί του πλειστηριασμού η συμβολαιογράφος Αθηνών ΧΧΧ, 3) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
Η αγωγή με το πιο πάνω περιεχόμενο, παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 9, 10, 11 παρ. 5, 18 παρ. 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14,17,29 του ΚΠολΔ) καθότι: 1) προηγήθηκε απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, κατ' άρθρον 214Α του ΚΠολΔ (βλ. την από 11.9.2006 δήλωση περί αποτυχίας της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης δικαστικής διαφοράς του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος) και 2) περίληψη αυτής έχει εγγραφεί εμπρόθεσμα στα βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου (βλ. το υπ' αριθμ. ΧΧΧ πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Αμαρουσίου). Είναι δε νομικά βάσιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 785, 786, 795, 798, 799, 790, 801, 802 του ΑΚ και 478 επ., 189 του ΚΠολΔ, πλην των επιμέρους αιτημάτων: 1) διορισμού συγκεκριμένου συμβολαιογράφου ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, το οποίο είναι απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο (ΠολΠρΘεσ 10370/1997 Αρμ 1997,1333) και 2) κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το οποίο είναι απορριπτέο ως νομικά αβάσιμο, λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα της κρινόμενης αγωγής (ΕφΑθ 3702/1986 ΕΛΔ 1986,706, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, τόμος II Αθήνα 2000, σελ. 1721).
(...) Για την εφαρμογή του άρθρου 480Α του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η αυτούσια διανομή ακινήτου και με τη σύσταση οριζόντιας χωριστής ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ή μέρη ορόφων ή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, απαιτείται η υποβολή αιτήματος εκ μέρους ενός από τους διαδίκους (ΑΠ 572/2002 ΕλΔ 2003,436, ΑΠ 154/1995 ΕΕΝ 1996,152, Λήδα Πίψου, Δικαστική Διανομή, Αθήνα 2006, σελ. 295).
(...) Η αυτούσια διανομή του ανωτέρω ακινήτου σε δύο άρτια και οικοδομήσιμα μέρη, από τα οποία το ένα να έχει αξία ίση με τα 75/100 του όλου ακινήτου και το έτερο ίση με τα 25/100 δεν είναι εφικτή, διότι και αν ακόμη υποτεθεί ότι η αρτιότητα των οικοπέδων είναι ίση ή μικρότερη από 79 (316 Χ 25/100) μ2, η λύση αυτή προϋποθέτει τη διαίρεση του υπάρχοντος κτίσματος σε δύο άνισα τμήματα, καθένα από τα οποία πρέπει να είναι λειτουργικά ανεξάρτητο, με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας (ΕφΑθ 5901/1987 ΕλΔ 1989,1358-9 Λήδα Πίψου, Δικαστική Διανομή, Αθήνα 2006, σελ. 293), στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί. Και αυτό διότι, όπως κατέθεσε ο δεύτερος κατά σειρά εξετασθείς μάρτυρας το ισόγειο κτίσμα έχει μία κουζίνα και ένα μπάνιο. Σε κάθε δε περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η δημιουργία δύο άνισων οικοπέδων, ανάλογων με τα ποσοστά συγκυριότητας των διαδίκων στο επίδικο, σ' ένα μόνο από τα οποία να περιλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου το υπάρχον κτίσμα, ώστε αφ' ενός μεν να αποφευχθεί η δημιουργία δύο μη λειτουργικά ανεξάρτητων κτισμάτων, αφ' ετέρου δε κάθε διάδικος να λάβει μέρος του επιδίκου, που να είναι ως προς την αξία του ανάλογο με το ποσοστό συγκυριότητάς του σε αυτό, διότι στην περίπτωση άνισων μεριδίων, όπως στην προκείμενη περίπτωση, (75/100 του ενάγοντος και 25/100 της εναγομένης) δεν είναι δυνατή κατά νόμον η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 481 εδ. 2 ΚΠολΔ, δηλαδή η με χρηματική καταβολή από τον έναν κοινωνό στον έτερο χρηματικού ποσού για την εξίσωση των μεριδίων τους, η οποία προϋποθέτει ίσες ιδανικές μερίδες των κοινωνών (Λήδα Πίψου, Δικαστική Διανομή, Αθήνα 2006, σελ. 305-314), περίπτωση που δεν συντρέχει στην κρινόμενη υπόθεση. Η αποδοχή της αντίθετης λύσης θα υπερακόντιζε τον σκοπό του Ν 1562/1985, με τον οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 480 και προστέθηκε το άρθρο 480Α του ΚΠολΔ, νόμος που απέβλεπε μεν στη διεύρυνση των περιπτώσεων της αυτούσιας διανομής, όχι όμως και στην κατάργηση, εκ των πραγμάτων της λύσης της κοινωνίας με πλειστηριασμό, αφού δεν καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 484 του ΚΠολΔ, η οποία και τον προβλέπει στην περίπτωση που η διανομή κατά τα άρθρα 480 και 480Α του ΚΠολΔ είναι ανέφικτη ή ασύμφορη.
Περαιτέρω δεν μπορεί να κριθεί από το Δικαστήριο εάν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή του επιδίκου με σύσταση οριζόντιας χωριστής ιδιοκτησίας επί του υπάρχοντος κτίσματος ή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του ενιαίου οικοπέδου, διότι δεν υποβλήθηκε, όπως έπρεπε, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, σχετικό αίτημα από τους διαδίκους, μη θεωρουμένου ως τέτοιου του αιτήματος της εναγομένης για διορισμό πραγματογνώμονος, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν είναι δυνατή η αυτούσια διανομή του επιδίκου με τη σύσταση οριζόντιας ή κάθετης συνιδιοκτησίας. Πρέπει, επομένως, να διαταχθεί η πώληση του επιδίκου με εκούσιο πλειστηριασμό, ώστε καθένας από τους διαδίκους να λάβει από το εκπλειστηρίασμα το ποσοστό που του αναλογεί με βάση το ποσοστό συγκυριότητας του σε αυτό. (...)