1. Skip to Main Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Καλως ήρθατε στο ανανεωμένο FOGGS.gr

- Σήμα.

 E-mail

- Σήμα. Διακριτικός Τίτλος. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. Κίνδυνος Σύγχυσης. Παραποίηση σήματος. Απομίμηση. Ανταγωνιστική σχέση. Αρχή της προτεραιότητας. Παραγραφή λόγω γνώσης της προσβολής. Παραλλαγή γράμματος S από Σ. Συγκεκριμένη περίπτωση έλλειψης προϋπόθεσης ανταγωνισμού διότι ο ενάγων είχε πολύ μικρό τζίρο έναντι της εναγομένης. Καθιέρωση στην αντίληψη του καταναλωτή.
- Εκείνος που κατέθεσε νόμιμα σήμα, δηλαδή σημείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό της προέλευσης προϊόντων από ορισμένη επιχείρηση και το σήμα αυτό έγινε δεκτό με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αποκτά, μέχρις ότου τούτο διαγραφεί κατά τη νόμιμη διαδικασία, το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί από την ημέρα που υπέβαλε τη σχετική δήλωση, και δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο να απαγορεύσει σε όποιον χρησιμοποιεί, παραποιεί ή απομιμείται το σήμα αυτό να συνεχίσει τις πράξεις αυτές ή να τον υποχρεώσει να τον αποζημιώσει ή και τα δύο.
- Εκείνος ο οποίος κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ονόματος, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα, την εμπορική επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα το οποίο άλλος νόμιμα μεταχειρίζεται, μπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσεως κι αν ακόμη η χρήση γίνεται με μερικές παραλλαγές, εφόσον αυτές δεν αποκλείουν τον κίνδυνο της συγχύσεως, ή και σε αποζημίωση εκείνου που ζημιώθηκε, αν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι με τη χρήση αυτή μπορούσε να προκληθεί σύγχυση.
- Προστασία κατά την αρχή της προτεραιότητας στον πρώτο ο οποίος έκανε χρήση της επωνυμίας ή του διακριτικού γνωρίσματος, έναντι του δεύτερου ο οποίος κάνει χρήση όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.
- Για να μπορεί να υποβληθεί αίτημα παροχής άδειας δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης με έξοδα του εναγομένου, στην περίπτωση που εγείρεται αγωγή για παράλειψη της χρήσεως σήματος από τρίτο, πρέπει η αγωγή αυτή να περιέχει και βάση που θεμελιώνεται στη διάταξη του αρ. 1 του ν. 146/ 1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», δηλαδή να εκτίθεται στην αγωγή ότι η παράνομη χρήση του σήματος από τον εναγόμενο τρίτο έγινε με σκοπό ανταγωνισμού του ενάγοντος δικαιούχου του σήματος και κατά τρόπο που αντίκειται στα χρηστά ήθη.
- Συγκεκριμένη περίπτωση έλλειψης κινδύνου σύγχυσης για την λέξη ΠΟSΕΙΔΩΝ λόγω παραλλαγής του -Σ. Αντίληψη καταναλωτικού κοινού. Παραγραφή.

Διατάξεις:

Νόμοι: 2239/1994 άρθ. 1, 2, 15, 18, 26, 146/1914 άρθ. 1
ΑΝ: 1998/1939
ΑΚ: 281

Αθηνά(Απόσπασμα)

Αριθμός 10/2008

TO ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Προεδρεύων: Μ. Τόλια
Εισηγήτρια: Ευ. Κουμούτσου
Δικηγόροι: Ε. Λυμπερόπουλος, Ν. Κτιστάκης, Ε. Κομιώτης

...Από τις διατάξεις των αρθ. 1, 2, 15, 17, 18 και 26 του ν. 2239/1994 «περί σημάτων» συνάγεται ότι εκείνος που κατέθεσε νόμιμα σήμα, δηλαδή σημείο χρήσιμο για τον προσδιορισμό της προέλευσης προϊόντων από ορισμένη επιχείρηση και το σήμα αυτό έγινε δεκτό με αμετάκλητη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αποκτά, μέχρις ότου τούτο διαγραφεί κατά τη νόμιμη διαδικασία, το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί από την ημέρα που υπέβαλε τη σχετική δήλωση, και δικαιούται να ζητήσει από το δικαστήριο να απαγορεύσει σε όποιον χρησιμοποιεί, παραποιεί ή απομιμείται το σήμα αυτό να συνεχίσει τις πράξεις αυτές ή να τον υποχρεώσει να τον αποζημιώσει ή και τα δύο. Σύμφωνα με όσα γίνονται δεκτά από την επιστήμη και τη νομολογία, ως προς την ερμηνεία των πιο πάνω όρων, η μεν παραποίηση του σήματος συνίσταται στην πιστή ή κατά κύρια μέρη αντιγραφή του, η δε απομίμηση αυτού στην ιδιαίτερη προσέγγιση προς το ξένο σήμα, η οποία, ως εξαρτώμενη από την οπτική ή ηχητική εντύπωση, την οποία προκαλεί η όλη παράσταση, ανεξάρτητα από τις επιμέρους ομοιότητες και διαφορές, είναι δυνατό να προκαλέσει στο κοινό (και όχι στον ιδιαίτερα προσεκτικό καταναλωτή) σύγχυση ως προς την προέλευση του προϊόντος μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Εξάλλου, κατά το αρ. 1 του ν. 146/ 1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού» απαγορεύεται κατά τις εμπορικές ή βιομηχανικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη. Με βάση τη διάταξη αυτή προστατεύεται επικουρικά, όταν δηλαδή δεν επαρκεί η προστασία από τον α.ν. 1998/1939, και το σήμα που έχει νόμιμα κατατεθεί. Απαιτείται όμως, στην περίπτωση αυτή, η συνδρομή και των δύο προϋποθέσεων της εν λόγω διατάξεως, δηλαδή, ο σκοπός ανταγωνισμού και η αντίθεση προς τα χρηστά ήθη, σαν κριτήριο των οποίων χρησιμεύουν οι κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις του μέσου ανθρώπου, δηλαδή οι ιδέες του ορθά και δίκαια σκεπτόμενου ανθρώπου, ο οποίος κινείται μέσα στο σχετικό κύκλο των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών συναλλαγών (ΈφΑΘ 447/1981 ΕΕμπΔ ΛΓ", 313, ΕφΑΘ 3555/1975 ΝοΒ 23, 959). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των αρ. 13 παρ. 1 και 14 του ιδίου ως άνω ν. 146/1914, σαφώς προκύπτει, ότι εκείνος ο οποίος κάνει κατά τις συναλλαγές χρήση ονόματος, εμπορικής επωνυμίας ή ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος καταστήματος ή βιομηχανικής επιχειρήσεως ή εντύπου κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με το όνομα, την εμπορική επωνυμία ή το ιδιαίτερο διακριτικό γνώρισμα το οποίο άλλος νόμιμα μεταχειρίζεται, μπορεί να υποχρεωθεί από τον τελευταίο σε παράλειψη της χρήσεως κι αν ακόμη η χρήση γίνεται με μερικές παραλλαγές, εφόσον αυτές δεν αποκλείουν τον κίνδυνο της συγχύσεως, ή και σε αποζημίωση εκείνου που ζημιώθηκε, αν γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι με τη χρήση αυτή μπορούσε να προκληθεί σύγχυση (ΑΠ 711/1988, ΕλλΔ 30, 1162). Βάσει της διατάξεως αυτής παρέχεται προστασία κατά την αρχή της προτεραιότητας στον πρώτο ο οποίος έκανε χρήση της επωνυμίας ή του διακριτικού γνωρίσματος, έναντι του δεύτερου ο οποίος κάνει χρήση όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού γνωρίσματος κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για την παροχή, στον βλαπτόμενο, έννομης προστασίας προς παράλειψη, αρκεί ότι από την κατά τα άνω χρησιμοποίηση του ονόματος, της εμπορικής επωνυμίας ή του ιδιαίτε¬ρου διακριτικού γνωρίσματος, που μπορεί να χρησιμοποιούσε ο δικαιούχος και ως σήμα, μπορεί να επέλθει σύγχυση ως προς την προέλευση του εμπορεύματος, χωρίς να απαιτείται αναγκαία και η επέλευση της συγχύσεως. Η δυνατότητα δε της συγχύσεως κρίνεται αντικειμενικά και είναι ανεξάρτητη κάθε αθέμιτης ανταγωνιστικής προθέσεως, δεδομένου ότι ο νομοθέτης απέβλεψε στην αποκατάσταση σαφήνειας στις συναλλαγές, προς ωφέλεια του καταναλωτικού κοινού. Ο παραβάτης των ως άνω διατάξεων μπορεί να υποχρεωθεί σε παράλειψη της χρήσεως του διακριτικού γνωρίσματος που μπορεί να επιφέρει την προεκτεθείσα σύγχυση (ΑΠ 711/1988 ΕλλΔ 30, 1161 με κάτω από αυτή σημείωση Κ. Λυμπερόπουλον, ΑΠ 1409/1980, ΑΠ 790/1981 ΕΕμπΔ ΑΒ', 451, 466, Ν. Ρόκα, Αθέμιτος Ανταγιονισμός, σελ. 132-134). Τέλος, με τη διάταξη του αρ. 22 εδ. τελευταίο του ν. 146/1914 ορίζεται ότι προκειμένου περί αγωγής επί παραλείψει που εγείρεται με βάση τις διατάξεις του νόμου τούτου, μπορεί το δικαστήριο στην απόφαση του να δώσει την άδεια στον νικώντα να δημοσιεύσει μέσα σε ορισμένη προθεσμία το διατακτικό της αποφάσεως με δαπάνες του ηττηθέντος. Διάταξη αντίστοιχη με την τελευταία δεν περιλαμβάνεται στον α.ν. 1998/1939 «περί σημάτων» ή άλλο συναφές νομοθέτημα. Από τα παραπάνω παρέπεται ότι για να μπορεί να υποβληθεί αίτημα παροχής άδειας δημοσίευσης του διατακτικού της απόφασης με έξοδα του εναγομένου, στην περίπτωση που εγείρεται αγωγή για παράλειψη της χρήσεως σήματος από τρίτο, πρέπει η αγωγή αυτή να περιέχει και βάση που θεμελιώνεται στη διάταξη του αρ. 1 του ν. 146/ 1914 «περί αθεμίτου ανταγωνισμού», δηλαδή να εκτίθεται στην αγωγή ότι η παράνομη χρήση του σήματος από τον εναγόμενο τρίτο έγινε με σκοπό ανταγωνισμού του ενάγοντος δικαιούχου του σήματος και κατά τρόπο που αντίκειται στα χρηστά ήθη (ΑΠ 525/1985 ΝοΒ 34, 195, ΑΠ 15/1972 ΝοΒ 20, 500, ΕφΑΟ 454/1990 ΕΕμπΔ 1991,530).
Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι από το έτος 1980 διατηρεί επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας πολυεστερικών σκαφών αναψυχής, την μελέτη και σχεδίαση των οποίων επιμελείται ο ίδιος. Ότι από το έτος 19X2 άρχισε να χρησιμοποιεί ως σήμα των σκαφών της επιχείρησης του το σήμα «POSEIDON» και είναι δικαιούχος των σημάτων «ΡΟSEIDON» και «POSEIDON- ΠΟΣΕΙΔΩΝ», τα οποία έλαβαν τους αριθμούς 81405 και 126493 αντίστοιχα για να διακρίνουν προϊόντα κλάσης 12 και συγκεκριμένα για «Σκάφη Αναψυχής Φουσκωτά - Πολυεστερικά». Ότι το σήμα αυτό αποτελεί διακριτικό τίτλο, ο οποίος τον εξατομικεύει στις συναλλαγές και αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισμα, το οποίο θέτει σε διαφημιστικά φυλλάδια, σε φορολογικά στοιχεία και πάνω στα. προϊόντα που κατασκευάζει. Ότι η εναγομένη, η οποία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία σκαφών, χρησιμοποιεί, ως διακριτικό τίτλο, στα διαφημιστικά της φυλλάδια, στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο καθώς και στα σκάφη που κατασκευάζει και εμπορεύε,ται, τις ενδείξεις «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» και «ΡΟSEIDON», που αποτελεί δουλική απομίμηση του δικού του σήματος, με κίνδυνο να επέλθει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό. Ότι τα ανωτέρω η εναγομένη πράττει με σκοπό αθέμιτου ανταγωνισμού και πρόθεση προσέλκυσης της πελατείας του ενάγοντος και με τρόπο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη και προσβάλλει την επιχειρηματική του φήμη. Ότι επιπλέον έχει υποστεί περιουσιακή ζημία ύψους 85.000 ευρώ, αφού οι πελάτες, έχοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται περί συνδεδεμένων επιχειρήσεων, επισκέπτονται την επιχείρηση της εναγομένης. Ότι ες αυτού του λόγου έχει υποστεί και ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας αξιώνει το ποσό των 50.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 19 του ν. 146/1914 «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού», «Αι εκ των διατάξεων του νόμου τούτου πηγάζουσαι αξιώσεις επί παραλείψει ή επί αποζημιώσει, παραγράφονται μετά έξ μήνας από του χρονικού σημείου καθ' ό ο έχων την αξίωσιν έλαβεν γνώσιν της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε μετά τριετίαν αφ' ης εγένετο η πράξις. Διά τας επί αποζημιώσει αξιώσεις, ουδέποτε άρχεται η παραγραφή προ του χρονικού σημείου καθ' ό επροξενήθη η βλάβη». Από τις διατάξεις αυτές σαφώς προκύπτει ότι οι αξιώσεις προς παράλειψη ή αποζημίωση, που πηγάζουν από το νόμο αυτόν παραγράφονται μετά έξι μήνες από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο αυτός που έχει την αξίωση έλαβε γνώση της πράξεως και του υπευθύνου προσώπου, οπωσδήποτε δε μετά τριετία από τότε που έγινε η πράξη της προσβολής, ανεξάρτητα δηλαδή από το αν ο δικαιούχος έλαβε ή όχι γνώση αυτής και του υπευθύνου προσώπου (ΑΠ 700/1977 ΝοΒ 26, 371, ΑΠ 197/89 ΕΕμπΔ 1989, 490, ΕφΘεσ 2412/1997 Δημοσ. Νόμος, Ρόκα, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ. 418 επ.).
Η εναγομένη με τις έγγραφες προτάσεις της, αρνείται την αγωγή. Περαιτέρω προβάλλει ένσταση παραγραφής, ισχυριζόμενη ότι οι αξιώσεις του ενάγοντος έχουν υποπέσει στην εξάμηνη παραγραφή του ν. 146/1914 καθώς και ένσταση αποδυνά-μωσης του δικαιώματος του ενάγοντος, στηριζόμενη στο αρ. 281 ΑΚ, διότι αυτός αδράνησε επί μακρόν να ασκήσει τα δικαιώματα του, με συνέπεια η εναγομένη να αναπτύξει εύλογη πεποίθηση περί της μη ασκήσεως αυτών, οι οποίες ενστάσεις πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω κατ' ουσία.
Ο ενάγων από το έτος 1980 διατηρεί επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας πολυεστερικών σκαφών αναψυχής, την μελέτη και τη σχεδίαση των οποίων επιμελείται ο ίδιος. Αρχικά η έδρα της επιχείρησης του βρισκόταν στην Αργυρούπολη Αττικής και εν συνεχεία, το έτος 1993, μεταφέρθηκε στο Σχηματάρι Βοιωτίας, όπου ευρίσκεται μέχρι σήμερα. Το έτος 1982 ο ενάγων κατοχύρωσε στο Υπουργείο εμπορίου το λεκτικό σήμα «ΡOSEIDON», το οποίο έλαβε αριθμό 81405, με το οποίο διακρίνονταν τα προϊόντα της επιχείρησης του ήτοι φουσκωτά σκάφη και βάρκες θαλάσσης κινούμενες με κουπιά ή με. εξωλέμβια βενζινομηχανή. Εν συνεχεία και αφού τον Φεβρουάριο του έτους 1992 το σήμα αυτό διεγράφη, ο ενάγων, το έτος 1995 προέβη στην κατοχύρωση του λεκτικού σήματος «ΡΟSEIDON - ΠΟΣΕΙΔΩΝ», το οποίο έλαβε, αριθμό 126493, η ισχύς του οποίου ανανεώθηκε μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2015. Η εναγομένη στη σημερινή της εταιρική μορφή, ήτοι ανώνυμη εταιρία βιομηχανίας και ναυπήγησης σκαφών παντός είδους, αποτελεί μετεξέλιξη της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΟΙΚΙΛΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» που συστήθηκε το έτος 1981 με σκοπό την βιοτεχνία κατασκευών και επισκευών σκαφών αναψυχής και αλιείας και εκπροσώπηση στην Ελλάδα αλλοδαπών και ημεδαπών ναυτιλιακών ειδών. Εν συνεχεία οι ίδιοι εταίροι της ως άνω ομόρ¬ρυθμης εταιρίας, συνεχίζοντες την ίδια εμπορική δραστηριότητα, συνέστησαν το 1986 την εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΠΟΟΥΤΣ Ε.Π.Ε. (POSEIDON BOATS II Ι))», η οποία είχε τον ίδιο σκοπό με την προηγούμενη, ήτοι κατασκευή σκαφών αναψυχής. Μετά το θάνατο του ενός εκ των αρχικών εταίρων, οι λοιποί. Κ. και Β.Μ., το έπος 1991, συνεχίζοντες την αυτή εμπορική δραστηριότητα. συνέστησαν την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμος Εμπορική Βιοτεχνική - Αντιπροσωπευτική -Εισαγωγική - Εξαγωγική εταιρία σκαφών Αφοί Μπισκίνη» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (εναγομένη), η επωνυμία της οποίας, για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, θα αποδίδεται σε πιστή μετάφρα-ση. Η έδρα της εταιρίας αυτής αρχικά βρισκόταν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, ενώ από το έτος 2002 λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε βιομηχανικό ακίνητο στην Οινόη Σχηματαρίου. Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η εναγομένη και οι προγονές της εταιρίες, από το έτος 1981, συνεχώς και αδιαλείπτως, χρησιμοποιούσαν στην επωνυμία τους τη λέξη ΠΟΣΕΙΔΩΝ και ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ, ενώ ο ενάγων μόλις το έτος 1995 καθιέρωσε ως λεκτικό σήμα διακριτικό των εμπορευμάτων του, τη λέξη ΠΟΣΕΙΔΩΝ, παρά το γεγονός ότι αυτός τελούσε σε γνώση του γεγονότος τούτου, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα τιμολόγια με αριθμούς 113/1988, 157/1988, 309/1990, 109/1992, 2/1992, 10/1992, 14/199254/1993, 41/1992, 87/1992, 96/1992 με τα οποία αποδεικνύεται η αγορά του ενάγοντος από την εναγομένη πολυεστερικών γαστρών, τις οποίες χρησιμοποιούσε για την κατασκευή φουσκωτών σκαφών. Επομένως ο ενάγων ήδη από το έτος 1988, γνώριζε ότι η εναγομένη κάνει χρήση της λέξης ΠΟΣΕΙΔΩΝ, συνεπώς ως προς το σήμα αυτό (ΠΟΣΕΙΔΩΝ) η αξίωση του, η θεμελιουμένη στις διατάξεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ν. 146/1914 - παράλειψη, αποζημίωση), έχει υποπέσει σε παραγραφή, γενομένης δεκτής, ως προς το σημείο τούτο, της σχετικής ένστασης της εναγομένης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η γραφή της λέξης ΠOΣΕΙΔΩΝ στα σκάφη της εναγομένης, είναι με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι με λατινικούς, αφού στις λατινογενείς γλώσσες δεν χρησιμοποιούνται οι χαρακτήρες Π. Δ. Ω και ΕΙ (δίφθογγος), ενώ είναι προφανές, από τα προσκομιζόμενα διαφημιστικά φυλλάδια της εναγομένης, ότι το Σ, όπως έχει αποδοθεί, ομοιάζει με δ χάριν αισθητικής και καλλιτεχνικής αποτύπωσης. Επομένως μεταξύ του σήματος Ρ08Ε100Ν του ενάγοντος και ΠΟΣΕΙΔΩΝ της εναγομένης, όπως μόλις ανωτέρω προσδιορίσθηκε, δεν προκύπτει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές στην γλωσσική προέλευση και στην ανάγνωση τους λέξεις. Όσον δε αφορά τη χρήση του σήματος ΡΟSEIDON από την εναγομένη, όπως κατέθεσε ο μάρτυρας του ενάγοντος, ο τελευταίος τον Μάρτιο του 2005 έλαβε γνώση ότι η εναγομένη στο 1ΝΤΕΡΝΕΤ κάνει χρήση του σήματος ΡΟSEIDON. Η αγωγή επιδόθηκε στην εναγομένη στις 18.7.2005 (βλ. προσκομιζόμενη υπ' αριθ. 11638/18.7.2005 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θηβών Θεόδωρου Μελετίου), συνεπώς ασκήθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος και ως εκ τούτου ως προς το σημείο αυτό απορριπτέα τυγχάνει η σχετική ένσταση παραγραφής της εναγομένης. Περαιτέρω όμως αποδείχθηκε ότι η χρήση της λέξης ΡΟSΕΙΟΟΝ από την εναγομένη στο διαδίκτυο δεν αποτελεί χρήση του κατοχυρωμένου σήματος του ενάγοντος, αλλά πιστή απόδοση της εμπορικής επωνυμίας της στην αγγλική γλώσσα (ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ –POSEIDON BOATS), η δε χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι επιβεβλημένη εφόσον η ιστοσελίδα της εναγομένης στο 1ΝΤΕΡΝΕΤ απευθύνεται στην αγορά του εξωτερικού και δεν γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού. Επίσης αποδείχθηκε ότι η εναγομένη, στα διακριτικά ταμπελάκια που αποτελούν πιστοποιητικά κατασκευής, ήτοι αναγράφουν σε πιστή μετάφραση στα αγγλικά την επωνυμία της εταιρίας και τη διεύθυνση της, χρησιμοποιεί το σήμα ΡΟSEIDON ΒΟΑΤS Βiskinis Boats S.Α. και αυτό μόνο στα σκάφη που εξάγει στο εξωτερικό, κατ" απαίτηση των διεθνών κανόνων, στην αγορά δε του εξωτερικού ο ενάγων δεν έχει κατοχυρώσει σήμα, ούτε δραστηριοποιείται. Εξάλλου ούτε πρόθεση ανταγωνισμού της εναγομένης έναντι του ενάγοντος προέκυψε, καθώς ο ενάγων έχει μία μικρή επιχείρηση, στην οποία δεν απασχολεί προσωπικό, και κατασκευάζει ετησίως, όπως ο ίδιος κατέθεσε, περί τα 10 σκάφη το χρόνο. Η εναγομένη από την άλλη, είναι μία εταιρία με ετήσια παραγωγή περίπου 1.300 σκαφών, λαμβάνει κάθε χρόνο μέρος στα ναυτικά σαλόνια το)ν μηνών Απριλίου και Νοεμβρίου, απασχολεί προσωπικό 50 με 60 άτομα και αποτελεί την πρώτη κατασκευάστρια εταιρία σκαφών στην Ελλάδα, ενώ, εκτός από την ελληνική αγορά, όπου έχει ντήλερς (προμηθευτές) σε όλη την επικράτεια, επιπροσθέτως κάνει και εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης. Οπός εξάλλου κατέθεσε ο μάρτυρας της εναγομένης, ο οποίος είναι γνώστης του ναυτιλιακού χώρου, έχοντας επιχείρηση πώλησης σκαφών επί 35ετία και πωλεί προϊόντα της εναγομένης, τα σκάφη ΠΟΣΕΙΔΩΝ έχουν καθιερωθεί στην αγορά, ως σκάφη της εταιρίας ΜΠΙΣΚΙΝΗ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Ως εκ τούτου καμία σύγχυση δεν δύναται να προκληθεί, δεδομένου ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που απευθύνονται σε διαφορετικό καταναλωτικό κοινό, ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι η εναγομένη με τη χρήση της λέξης ΡΟSΕΙDΟΝ στα προς εξαγωγή σκάφη της, προσελκύει αθέμιτα πελατεία από τον ενάγοντα, αφού όπως αποδείχθηκε η εναγομένη έχει εδραιωθεί στις συναλλαγές και στο συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό ως ΣΚΑΦΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝ από το έτος 1980. Επομένως και αφού αποδείχθηκε ότι η χρήση από την εναγομένη του λεκτικού σήματος ΡΟSEIDON στα παραγόμενα από αυτή σκάφη που εξάγει, δεν δύναται να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και δεν γίνεται με πρόθεση ανταγωνισμού, ουδεμία δε θετική ζημία ή ηθική βλάβη υφίσταται ο ενάγων εκ της χρήσεως αυτής, θα πρέπει να απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη. (…)